Nghị định số 201/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
54
lượt xem
2
download

Nghị định số 201/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 201/2004/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 201/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 201/2004/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 201/2004/N -CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ HO T NG KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch qu n lý ho t ng khoa h c xã h i và nhân văn. i u 2. B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thi hành Quy ch này. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B và Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, lãnh o các t ch c khoa h c và công ngh các c p và các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH QU N LÝ HO T NG KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 201/2004/N -CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph )
 2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý ho t ng khoa h c xã h i và nhân văn (sau ây g i là khoa h c xã h i) s d ng ngân sách nhà nư c ho c không s d ng ngân sách nhà nư c, ư c ti n hành các c p, trong ph m vi c nư c. 2. Ho t ng khoa h c xã h i ư c quy nh t i Quy ch này bao g m các nhi m v khoa h c xã h i và d ch v khoa h c xã h i. Nhi m v khoa h c xã h i ư c t ch c dư i hình th c chương trình, tài, d án khoa h c xã h i. D ch v khoa h c xã h i bao g m ho t ng thông tin, tư v n, ph bi n, ào t o, b i dư ng và các ho t ng khác ph c v cho nghiên c u khoa h c xã h i. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho t ng khoa h c xã h i trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p. i u 3. Nguyên t c qu n lý ho t ng khoa h c xã h i Ngoài các nguyên t c quy nh t i i u 5 c a Lu t Khoa h c và Công ngh , vi c qu n lý ho t ng khoa h c xã h i còn ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: 1. Tôn tr ng và b o m quy n dân ch , phát huy kh năng sáng t o và nâng cao trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong ho t ng khoa h c xã h i. 2. B o m s lãnh o c a ng và Nhà nư c v nh hư ng ho t ng khoa h c xã h i ư c th hi n trong cương lĩnh, ư ng l i, ch trương c a ng, trong pháp lu t, chính sách, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c. 3. B o m s qu n lý th ng nh t và có hi u l c c a Nhà nư c i v i ho t ng khoa h c xã h i t trung ương n a phương nh m ph c v có hi u qu nhi m v chính tr , yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n các lĩnh v c khoa h c xã h i. i u 4. Tài chính cho ho t ng khoa h c xã h i Tài chính cho ho t ng khoa h c xã h i bao g m các ngu n: 1. Ngu n ngân sách c a Nhà nư c (trung ương và các a phương) u tư tr c ti p cho ho t ng khoa h c xã h i ư c b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm ho c trong d án kinh t - xã h i c a Nhà nư c, B , ngành và các a phương. Ho t ng khoa h c xã h i s d ng ngu n ngân sách này g i là ho t ng khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c.
 3. 2. Các ngu n tài chính khác: kinh phí t có c a các t ch c, cá nhân; tài tr tr c ti p t các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c cho ho t ng khoa h c xã h i; kinh phí dành cho ho t ng khoa h c xã h i thu c các d án kinh t - xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c. Ho t ng khoa h c xã h i s d ng các ngu n tài chính này g i là ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c. Chương 2: XÁC NNH NHI M V KHOA H C XÃ H I i u 5. Phân c p nhi m v khoa h c xã h i Các nhi m v khoa h c xã h i ư c phân thành 3 c p: 1. C p nhà nư c: Chương trình khoa h c xã h i c p nhà nư c, tài và d án khoa h c thu c chương trình khoa h c xã h i c p nhà nư c, tài và d án khoa h c xã h i c l p c p nhà nư c. 2. C p b : Chương trình, tài, d án khoa h c xã h i c a các b , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. C p cơ s : tài, d án khoa h c xã h i c a các t ch c, cá nhân ho t éng khoa h c. i u 6. Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c xã h i 1. nh kỳ 5 năm, B Khoa h c và Công ngh c th hoá các nh hư ng c a ng và Nhà nư c trong ho t ng khoa h c xã h i thành k ho ch ho t ng khoa h c xã h i n m trong "Phương hư ng, m c tiêu, nhi m v khoa h c và công ngh ch y u và danh m c các chương trình tr ng i m c p Nhà nư c" trình Chính ph phê duy t. 2. Các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c phương hư ng, m c tiêu, nhi m v khoa h c xã h i c a Chính ph , nhu c u th c ti n phát tri n kinh t - xã h i c a B , ngành, a phương và hư ng d n c a B Khoa h c và Công ngh xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c xã h i nh kỳ 5 năm và hàng năm c a mình. 3. K ho ch ho t ng khoa h c xã h i ph i áp ng các yêu c u sau: a) Ph c v tr c ti p, k p th i yêu c u lãnh o c a ng và qu n lý c a Nhà nư c; góp ph n gi i quy t các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, a phương. b) Coi tr ng nghiên c u cơ b n, Ny m nh nghiên c u ng d ng. K t h p ch t ch gi a nghiên c u cơ b n và nghiên c u ng d ng; gi a nghiên c u lý lu n và nghiên c u t ng k t th c ti n; gi a nghiên c u và ào t o. c) Cân i các nhi m v khoa h c xã h i và i u ki n th c hi n các nhi m v ó nh m phát tri n h p lý các lĩnh v c c a khoa h c xã h i.
 4. i u 7. xu t nhi m v khoa h c xã h i 1. M i t ch c và cá nhân u có quy n xu t các nhi m v khoa h c xã h i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p, v i các t ch c khoa h c và công ngh (t ch c nghiên c u và phát tri n, trư ng i h c, t ch c d ch v khoa h c xã h i) và các Qu phát tri n khoa h c và công ngh . 2. Nhi m v khoa h c xã h i do t ch c, cá nhân xu t ph i phù h p v i nh hư ng, k ho ch phát tri n khoa h c xã h i, áp ng nhu c u phát tri n lý lu n khoa h c xã h i và phát tri n ti m l c khoa h c c a các ngành khoa h c xã h i; ph c v yêu c u lãnh o, qu n lý và th c ti n phát tri n kinh t - xã h i. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m hư ng d n và t ch c vi c xu t nhi m v khoa h c xã h i l a ch n ưa vào k ho ch 5 năm, hàng năm trong ph m vi qu n lý. i u 8. Xác nh và phê duy t nhi m v khoa h c xã h i 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p t ng h p các nhi m v khoa h c xã h i do các t ch c, cá nhân xu t xác nh nhi m v khoa h c xã h i, nh kỳ 5 năm và hàng năm, theo các quy nh t i i u 15 c a Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi tiõt thi hành mét s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh (sau ây g i t t là Ngh nh s 81/2002/N -CP). 2. Vi c phê duy t nhi m v khoa h c xã h i ư c phân c p như sau: a) Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình khoa h c xã h i c p nhà nư c do B Khoa h c và Công ngh trình, bao g m c các nhi m v khoa h c v lý lu n chính tr do H i ng Lý lu n Trung ương xu t. b) B trư ng B Khoa h c và Công ngh phê duy t các tài và d án thu c chương trình khoa h c xã h i c p nhà nư c, tài và d án khoa h c xã h i c l p c p nhà nư c. c) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t các chương trình, tài và d án khoa h c xã h i c p B . d) Th trư ng các t ch c, cơ quan, ơn v cơ s phê duy t các tài, d án khoa h c xã h i c p cơ s theo thNm quy n ư c giao. ) T ch c, cá nhân t xác nh các nhi m v khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c trong ph m vi qu n lý. Chương 3: QU N LÝ TH C HI N NHI M V KHOA H C XÃ H I S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C
 5. i u 9. Phương th c giao nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c Vi c giao t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c theo phương th c tuy n ch n ho c giao tr c ti p theo quy nh t i các i u 16 và i u 17 c a Ngh nh s 81/2002/N -CP do cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p quy t nh: 1. Ngoài các lo i nhi m v quy nh t i kho n 2 và kho n 3 c a i u này, vi c l a ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i u ph i thông qua phương th c tuy n ch n. 2. i v i các nhi m v khoa h c xã h i thu c bí m t qu c gia, c thù c a an ninh, qu c phòng và m t s nhi m v c bi t c p bách, có n i dung ph c t p, nh y c m thì cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có th l a ch n t ch c, cá nhân có i u ki n theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , Ngh nh s 81/2002/N -CP giao tr c ti p vi c ch trì th c hi n. 3. Vi c giao nhi m v khoa h c xã h i thông qua Qu Phát tri n khoa h c và công ngh Qu c gia ư c th c hi n theo quy nh c a Qu . i u 10. T ch c th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c 1. Các nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c ư c t ch c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , Ngh nh s 81/2002/N -CP, Quy ch này và các quy nh pháp lu t có liên quan khác. 2. Các nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c th c hi n thông qua h p ng nghiên c u khoa h c gi a cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh v i t ch c, cá nhân ch trì th c hi n, trên cơ s cương ã ư c tuy n ch n, xét duy t, trong ó m t cá nhân không ng th i ch trì quá 01 tài ho c d án khoa h c xã h i c p Nhà nư c. 3. Quy trình qu n lý th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i: a) Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh thành l p h i ng tuy n ch n ánh giá cương c a t ch c, cá nhân ăng ký tham gia ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i; thành l p h i ng xét duy t cương ánh giá cương c a t ch c, cá nhân ư c giao tr c ti p ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i. b) Trên cơ s ý ki n ánh giá c a h i ng tuy n ch n ho c h i ng xét duy t cương, cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh ra quy t nh giao t ch c, cá nhân ch trì th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i. c) Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh ký h p ng khoa h c v i t ch c, cá nhân ư c giao ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i. d) T ch c, cá nhân ư c giao ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i tri n khai th c hi n nhi m v khoa h c xã h i.
 6. ) Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v khoa h c theo h p ng ã ký k t. e) Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh thành l p h i ng ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i. i u 11. ThNm quy n quy t nh t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c Căn c k t qu ánh giá c a h i ng tuy n ch n ho c h i ng xét duy t cương, cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p ra quy t nh giao t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i theo thNm quy n ư c phân c p như sau: 1. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh: a) Thành l p Ban Ch nhi m, Văn phòng và c Chánh Văn phòng c a Chương trình khoa h c xã h i c p nhà nư c; b) Cơ quan ch trì, Ch nhi m c a tài, d án thu c Chương trình khoa h c xã h i c p nhà nư c, c a tài và d án khoa h c xã h i c l p c p nhà nư c. 2. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh giao t ch c và cá nhân ch trì th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i c p B . 3. Th trư ng các t ch c, cơ quan, ơn v cơ s quy t nh giao t ch c, cá nhân ch trì th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i c p cơ s . i u 12. Quy t nh kinh phí th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c Cơ quan có thNm quy n phê duy t nhi m v khoa h c xã h i và quy t nh giao t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i ư c quy nh t i các i u 8 và iòu 11 c a Quy ch này, căn c m c ích, yêu c u, n i dung chi ti t, kh i lư ng công vi c c th c a nhi m v khoa h c và ý ki n tư v n c a h i ng tuy n ch n, h i ng xét duy t cương quy t nh s lư ng và ngu n kinh phí h p lý theo phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c cho vi c th c hi n t ng nhi m v khoa h c. i u 13. H p ng khoa h c th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c 1. N i dung và hình th c h p ng khoa h c gi a cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh v i t ch c, cá nhân ư c giao ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i ph i tuân theo các quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , các quy nh t i các i u 26, 27, 28, 29 và 30 c a Ngh nh s 81/2002/N -CP. 2. Ngoài quy nh t i kho n 1 c a i u này, h p ng nghiên c u khoa h c th c hi n nhi m v khoa h c xã h i còn ph i có các n i dung sau:
 7. a) Quy nh các n i dung cơ b n c n t ư c, phù h p v i cương ã ư c phê duy t. b) Quy nh các s n phNm khoa h c c n ph i có trong quá trình th c hi n và khi k t thúc nhi m v khoa h c. Các s n phNm khoa h c bao g m: báo cáo t ng h p k t qu nhi m v khoa h c, báo cáo tóm t t, b n ki n ngh và các s n phNm khoa h c trung gian (t ng h p s li u th ng kê, i u tra, kh o sát, k y u h i th o khoa h c, báo cáo nhánh và chuyên ). c) Quy nh v ti n th c hi n có th nghi m thu t ng ph n, công b và xu t nh ng ki n ngh ngay trong quá trình th c hi n nh m k p th i ph c v yêu c u lãnh o, qu n lý c a ng và Nhà nư c, nhu c u phát tri n c a ngành, a phương. d) Quy nh trách nhi m c a m i bên trong vi c công b , cung c p thông tin trong và sau quá trình th c hi n nhi m v khoa h c xã h i. i u 14. Quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c 1. Ngoài các quy n ư c quy nh t i các i u 15 và i u 17 c a Lu t Khoa h c và Công ngh , t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i còn có các quy n sau: a) Tham gia ho t ng h p tác, trao i khoa h c, các h i ngh , h i th o khoa h c trong nư c và ngoài nư c, các ho t ng ào t o, ng d ng khoa h c v nh ng v n liên quan n nhi m v nghiên c u. b) ngh cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c công ngh , nơi ký k t h p ng khoa h c, cung c p các thông tin c n thi t ph c v vi c th c hi n nhi m v khoa h c ư c giao. c) T ch c, cá nhân có óng góp l n i v i s phát tri n kinh t - xã h i s ư c Nhà nư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; ư c xu t b sung kinh phí ti p t c tri n khai th c hi n m c cao hơn, trong ph m vi r ng hơn. d) Ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c công ngh có thNm quy n công b , xu t b n k t qu nghiên c u; cung c p, chuy n giao ng d ng k t qu th c hi n nhi m v khoa h c. ) ư c hư ng quy n tác gi i v i s n phNm th c hi n nhi m v khoa h c và d ch v chuy n giao, ng d ng k t qu nghiên c u theo quy nh c a pháp lu t. e) ư c quy n khi u n i lên cơ quan qu n lý nhà nư c các c p cã thèm quyòn v các v n liên quan n vi c th c hi n nhi m v khoa h c xã h i ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngoài các quy nh t i các i u 16 và i u 18 c a Lu t Khoa h c và Công ngh , t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i c p nhà nư c còn có các trách nhi m sau:
 8. a) Ch u trách nhi m v k t qu th c hi n và vi c khai thác, s d ng các ngu n thông tin, tư li u trong quá trình th c hi n nhi m v khoa h c. b) Cung c p lu n c khoa h c, phát hi n và ki n ngh nh ng v n c n thi t trong ph m vi liên quan n nhi m v khoa h c ư c giao m t cách khách quan, trung th c, nh m k p th i ph c v cho vi c xây d ng ch trương, ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. c) Báo cáo v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có thNm quy n v tình hình th c hi n nhi m v khoa h c theo quy nh hi n hành. d) Thu hút, t p h p các nhà khoa h c tham gia th c hi n nhi m v khoa h c; t o i u ki n, tôn tr ng và b o m quy n l i c a nh ng ngư i tham gia nh m huy ng s óng góp, phát huy năng l c sáng t o, ng th i góp ph n ào t o, nâng cao trình c a i ngũ các nhà khoa h c. ) Thông qua th c hi n nhi m v khoa h c, góp ph n xây d ng và phát tri n tri th c khoa h c chuyên ngành, liên ngành và thúc Ny vi c ng d ng các k t qu nghiên c u vào th c ti n. e) Ph i h p nghiên c u, cung c p, trao i thông tin v i t ch c, cá nhân th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i khác có liên quan nh m khai thác ti m năng, th m nh và h tr l n nhau trong ho t ng khoa h c, tránh ch ng chéo, lãng phí. g) Ch u trách nhi m lưu gi , công b , giao n p và b o m t các tin, tài li u, s n phNm nghiên c u có liên quan t i bí m t qu c gia theo quy nh hi n hành. 3. T ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c xã h i c p b và c p cơ s có trách nhi m áp ng các yêu c u quy nh t i kho n 2 c a i u này các m c phù h p v i tính ch t, quy mô và ph m vi nhi m v khoa h c ư c giao. i u 15. ánh giá, nghi m thu và công nh n k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c 1. Vi c ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh t i i u 24 Lu t Khoa h c và Công ngh ; các i u 21, 24 và 25 c a Ngh nh s 81/2002/N -CP và quy nh ánh giá, nghi m thu tài khoa h c xã h i c a B Khoa h c và Công ngh . 2. Trên cơ s k t lu n c a h i ng nghi m thu, cơ quan có thNm quy n ra quy t nh công nh n k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i như sau: a) B trư ng B Khoa h c và Công ngh công nh n k t qu th c hi n chương trình, tài, d án khoa h c xã h i c p nhà nư c. b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công nh n k t qu th c hi n chương trình, tài, d án khoa h c xã h i c p B .
 9. c) Th trư ng các t ch c, cơ quan, ơn v cơ s công nh n k t qu th c hi n các tài, d án khoa h c xã h i c p cơ s , theo thNm quy n ư c giao. 3. Trong trư ng h p c n thi t, ngoài ý ki n tư v n c a h i ng nghi m thu, cơ quan có thNm quy n ra quy t nh công nh n k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i có th tham kh o ý ki n c a các chuyên gia có thêm căn c công nh n k t qu th c hi n nhi m v khoa h c, b o m khách quan, chính xác, theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: QU N LÝ HO T NG KHOA H C XÃ H I KHÔNG S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 16. Ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c Ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c, bao g m: 1. Ho t ng khoa h c xã h i trong khuôn kh các d án kinh t - xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c; 2. Ho t ng khoa h c xã h i do t ch c khoa h c, cá nhân thu c t ch c khoa h c th c hi n b ng ngu n kinh phí t có ho c b ng ti n tài tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 3. Ho t ng khoa h c xã h i c l p c a cá nhân nhà khoa h c. i u 17. T ch c ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c 1. Nhà nư c khuy n khích vi c huy ng, s d ng các ngu n kinh phí ngoài ngân sách nhà nư c ti n hành các ho t ng khoa h c xã h i ph c v các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, ngành, a phương và c a các t ch c. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m hư ng d n, t o i u ki n các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c, b o m th c hi n úng các yêu c u c a qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh , quy nh c a pháp lu t v ho t ng khoa h c và công ngh . 3. T ch c, nơi có t p th , cá nhân tham gia ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c có trách nhi m giám sát, ki m tra ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c c a t p th , cá nhân thu c ph m vi qu n lý theo thNm quy n. 4. T ch c, cá nhân u tư và t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i b ng ngu n kinh phí t có cùng cơ quan tr c ti p th hư ng k t qu ho t ng khoa h c xã h i có trách nhi m qu n lý vi c th c hi n nhi m v khoa h c xã h i trong ph m vi thNm quy n c a mình, b o m th c hi n úng m c tiêu, yêu c u, n i dung, ph m vi, i tư ng ã ăng ký và tuân theo các quy nh c a pháp lu t.
 10. i u 18. ăng ký th c hi n nhi m v khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c 1. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân ăng ký các nhi m v khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c do mình th c hi n v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p. 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam th c hi n nhi m v và d ch v khoa h c xã h i theo yêu c u và b ng ngu n kinh phí c a t ch c, cá nhân nư c ngoài có trách nhi m ăng ký vi c nh n tài tr theo quy nh t i i u 10 và i u 12 c a Ngh nh s 81/2002/N -CP và v i cơ quan qu n lý tr c ti p. i u 19. ánh giá, nghi m thu và công nh n k t qu ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c 1. T ch c, cá nhân u tư và t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i ph i h p v i cơ quan th hư ng k t qu ho t ng khoa h c xã h i t ch c ánh giá nghi m thu k t qu ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c. 2. T ch c, cá nhân ch trì ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c có quy n ngh cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p t ch c ánh giá k t qu nghiên c u khoa h c xã h i do mình th c hi n và ph i ch u m i chi phí cho vi c t ch c ánh giá k t qu ó. K t qu nghiên c u khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c có nh hư ng n l i ích qu c gia, qu c phòng, an ninh, môi trư ng và s c kho nhân dân ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có thNm quy n t ch c ánh giá trư c khi công b . Th t c ánh giá các nhi m v khoa h c xã h i không có d u hi u vi ph m pháp lu t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 15 c a Quy ch này. 3. Vi c công nh n k t qu ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c do cơ quan th hư ng, t ch c, cá nhân u tư và th c hi n nhi m v khoa h c xã h i quy t nh. 4. K t qu ho t ng khoa h c xã h i có giá tr do cá nhân nhà khoa h c t th c hi n ã ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có thNm quy n ư c xem xét h tr vi c t ch c ánh giá và công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c. T ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c có quy n h n như t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c, ư c quy nh t i kho n 1, i u 14 c a Quy ch này và có trách nhi m th c hi n các nghĩa v trong ho t ng khoa h c theo quy nh c a pháp lu t.
 11. i u 21. H p ng nghiên c u, cung c p d ch v khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c 1. T ch c, cá nhân ho t ng khoa h c có quy n ký h p ng th c hi n các chương trình, tài, d án, d ch v khoa h c xã h i theo ơn t hàng c a t ch c, cá nhân có nhu c u. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m hư ng d n, tư v n vi c tìm ngu n cung c p d ch v khoa h c theo ngh c a t ch c, cá nhân có nhu c u. 3. H p ng gi a t ch c, cá nhân có nhu c u và t ch c, cá nhân ch trì chương trình, tài, d án, cung c p d ch v khoa h c xã h i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: S D NG K T QU HO T NG KHOA H C XÃ H I i u 22. Thông tin v k t qu ho t ng khoa h c xã h i 1. T ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i có quy n xu t các ki n ngh rút ra t k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i v i cơ quan lãnh o, qu n lý có thNm quy n cung c p thông tin và góp ph n ph c v phát tri n kinh t - xã h i. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m báo cáo cơ quan lãnh o, qu n lý có thNm quy n v k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i thu c ph m vi qu n lý, nh ng phát hi n khoa h c m i do các t ch c, cá nhân ki n ngh . 3. Cơ quan lãnh o, qu n lý có thNm quy n các c p có trách nhi m xem xét giá tr , tác d ng, hi u qu c a các ki n ngh và thông báo l i cho t ch c, cá nhân nhà khoa h c xu t. i u 23. Lưu tr k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i Các k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i ư c lưu gi và b o m t theo quy nh c a pháp lu t t i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p và cơ quan ch trì th c hi n nhi m v khoa h c. i u 24. Công b , xu t b n k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i 1. Vi c công b k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i sau khi ư c nghi m thu và công nh n ph i tuân theo Lu t Xu t b n, Lu t Báo chí và các quy nh c a pháp lu t v quy n s h u trí tu . 2. C p có thNm quy n công nh n k t qu th c hi n nhi m v khoa h c quy t nh n i dung, ph m vi và hình th c công b , xu t b n k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i.
 12. 3. Kinh phí xu t b n không n m trong kinh phí th c hi n chương trình, tài, d án khoa h c. 4. Hàng năm, cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan công b k t qu ho t ng khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c trong ph m vi qu n lý. i u 25. Chuy n giao, ng d ng k t qu ho t ng khoa h c xã h i 1. K t qu th c hi n các nhi m v khoa h c xã h i ã ư c nghi m thu và công nh n, có kh năng ng d ng ph c v phát tri n kinh t - xã h i, không thu c lĩnh v c bí m t qu c gia, không vi ph m các i u c m trong Lu t Khoa h c và Công ngh u có th ư c ng d ng, chuy n giao cho t ch c, cá nhân có nhu c u. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p trên cơ s tham kh o ý ki n c a t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c, theo thNm quy n, quy t nh ph m vi, i tư ng và yêu c u c a vi c ng d ng, chuy n giao, s d ng có tr ti n ho c không tr ti n i v i k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c. 3. Vi c trao i các s n phNm khoa h c t k t qu ho t ng khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c do nhà u tư và t ch c, cá nhân ch trì quy t nh và th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Vi c chuy n giao, ng d ng k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i t i kho n 2 c a i u này ph i ư c th c hi n thông qua h p ng theo các quy nh c a pháp lu t. 5. Phí chuy n giao, ng d ng k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i do bên cung c p và bên ti p nh n d ch v tho thu n trong h p ng và ư c s d ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 6. Nghiêm c m vi c t ý cung c p và cung c p không úng thNm quy n các s n phNm và thông tin v k t qu ho t ng khoa h c xã h i có n i dung thu c bí m t qu c gia. i u 26. T ch c h i ngh , h i th o khoa h c xã h i 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m hư ng d n t ch c, cá nhân khoa h c trong vi c t ch c h i ngh , h i th o khoa h c công b , trao i thông tin các k t qu ho t ng khoa h c xã h i. 2. T ch c khoa h c có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p trong vi c t ch c h i ngh , h i th o khoa h c trao i, th o lu n v nh ng v n lý lu n và th c ti n t ra t k t qu th c hi n nhi m v khoa h c xã h i, theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ch c h i ngh , h i th o. i u 27. Khen thư ng và x lý vi ph m trong ho t ng khoa h c xã h i
 13. 1. Nhà nư c khen thư ng theo nh kỳ hàng năm và 5 năm i v i t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng khoa h c xã h i. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m t ch c vi c xét thư ng, ngh c p có thNm quy n khen thư ng, trao gi i thư ng khoa h c, t ng danh hi u khoa h c cho t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng khoa h c xã h i. 3. T ch c, cá nhân tham gia ho t ng khoa h c xã h i có k t qu xu t s c, có óng góp t t cho s phát tri n kinh t - xã h i, ư c Nhà nư c ưu tiên h tr kinh phí th c hi n, t o i u ki n ng d ng vào th c ti n ho c tri n khai m c cao hơn, trong ph m vi r ng hơn. 4. T ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i vi ph m h p ng khoa h c thì b x lý theo quy nh c a h p ng và c a pháp lu t v h p ng. T ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c xã h i s d ng ngân sách nhà nư c vi ph m nghiêm tr ng h p ng khoa h c ho c không có kh năng hoàn thành nhi m v , cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có thNm quy n có quy n ch m d t h p ng, ti n hành thanh, quy t toán và thu h i kinh phí. 5. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ho t ng khoa h c thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 28. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Bé N i v và các cơ quan cã liên quan, hư ng d n và ki m tra các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng khoa h c xã h i trong vi c th c hi n Quy ch này. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh c a các B , ngành và a phương có trách nhi m hư ng d n và ki m tra các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng khoa h c xã h i thu c ph m vi qu n lý th c hi n Quy ch này. i u 29. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng khoa h c xã h i M i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng khoa h c xã h i có trách nhi m thi hành Quy ch này. i u 30. B sung, hoàn thi n Quy ch Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u có v n c n b sung, s a i thì các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Khoa h c và Công ngh t ng h p, trình Chính ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản