Nghị định số 202/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
74
lượt xem
9
download

Nghị định số 202/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 202/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 202/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 202/2004/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 202/2004/N -CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TI N T VÀ HO T NG NGÂN HÀNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng quy nh t i Ngh nh này bao g m các vi ph m: V gi y phép thành l p và ho t ng, gi y phép ho t ng nghi p v , v cơ c u t ch c c a t ch c tín d ng; V qu n tr , i u hành, ki m toán; V huy ng v n; V cho vay, b o lãnh ngân hàng, chi t kh u và cho thuê tài chính;
 2. V qu n lý ngo i h i, qu n lý kinh doanh vàng; V thanh toán, mua, u tư vào tài s n c nh và kinh doanh b t ng s n; V b o m an toàn ho t ng c a t ch c tín d ng; V k toán, th ng kê, thông tin, báo cáo, bí m t ho t ng ngân hàng; V xâm ph m quy n t ch kinh doanh c a t ch c tín d ng; c n tr vi c thanh tra, ki m tra, không th c hi n yêu c u c a c p có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính; c nh tranh b t h p pháp. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, cơ quan, t ch c trong nư c và nư c ngoài (sau ây g i chung là cá nhân, t ch c) có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng mà không ph i là t i ph m u b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. 2. T ch c b x ph t vi ph m hành chính v m i hành vi vi ph m hành chính do mình gây ra. Sau khi ch p hành quy t nh x ph t, t ch c b x ph t xác nh cá nhân có l i gây ra vi ph m hành chính xác nh trách nhi m pháp lý c a ngư i ó theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 3 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 4. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng là 2 năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u quá th i h n nói trên thì không x ph t, nhưng b áp d ng bi n pháp quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh này. 2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính thì b x ph t vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án, ngư i ra quy t nh ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n ư c quy nh t i các kho n 1, 2 i u này mà cá nhân, t ch c l i th c hi n vi ph m hành chính m i trong cùng lĩnh v c trư c ây ã vi ph m ho c c
 3. tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i các kho n 1, 2 i u này; th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n hành vi vi ph m hành chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 5. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, n u sau m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. i u 6. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng Khi ti n hành x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng, ch nh ng tình ti t sau ây ư c coi là nh ng tình ti t gi m nh và tình ti t tăng n ng: 1. Nh ng tình ti t gi m nh : a) Ngư i vi ph m hành chính ã ngăn ch n, làm gi m b t tác h i c a vi ph m ho c t nguy n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i; b) Ngư i vi ph m hành chính ã t nguy n khai báo, thành th t h i l i; c) Vi ph m do b ép bu c ho c b l thu c v v t ch t ho c tinh th n; d) Vi ph m do trình l c h u. 2. Nh ng tình ti t tăng n ng: a) Vi ph m có t ch c; b) Vi ph m nhi u l n trong cùng lĩnh v c ho c tái ph m trong cùng lĩnh v c; c) Ép bu c ngư i b l thu c vào mình v v t ch t ho c tinh th n vi ph m; d) L i d ng ch c v , quy n h n vi ph m; ) L i d ng hoàn c nh chi n tranh, hoàn c nh thiên tai ho c nh ng khó khăn c bi t khác c a xã h i vi ph m; e) Vi ph m trong th i gian ang ch p hành hình ph t c a b n án hình s ho c ang ch p hành quy t nh x lý vi ph m hành chính; g) Ti p t c th c hi n hành vi vi ph m hành chính m c dù ngư i có thNm quy n ã yêu c u ch m d t hành vi ó; h) Sau khi vi ph m ã có hành vi tr n tránh, che gi u vi ph m hành chính. i u 7. Hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu
 4. 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b) ngh c p có thNm quy n ình ch có th i h n ho c không có th i h n vi c th c hi n m t ho c m t s ho t ng nghi p v liên quan n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i các kho n 1, 2 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t i v i hành vi vi ph m hành chính. Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TI N T VÀ HO T NG NGÂN HÀNG, HÌNH TH C X PH T VÀ M C PH T M C 1: VI PH M HÀNH CHÍNH V GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG C A T CH C TÍN D NG i u 8. Vi ph m v gi y phép thành l p và ho t ng, gi y phép ho t ng nghi p v (g i chung là gi y phép) 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Ho t ng không úng quy nh ghi trong gi y phép; b) Ho t ng khi chưa ư c c p có thNm quy n chuNn y i u l , tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho mư n, cho thuê ho c chuy n như ng gi y phép cho t ch c, cá nhân khác; b) TNy xoá, s a ch a gi y phép.
 5. 3. Ph t ti n t 45.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Ho t ng ngân hàng không có gi y phép; b) Ti p t c ho t ng ngân hàng khi ã b ình ch , b tư c gi y phép ho c gi y phép ã h t th i h n. 4. Áp d ng hình th c x ph t b sung: ngh c p có thNm quy n ình ch có th i h n ho c không có th i h n vi c th c hi n m t ho c m t s ho t ng nghi p v i v i hành vi vi ph m hành chính t i kho n 2 i u này. M C 2: VI PH M HÀNH CHÍNH V QU N TRN, I U HÀNH, KI M TOÁN i u 9. Vi ph m v qu n tr , i u hành 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c v T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c) c a t ch c tín d ng, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; b) Ch t ch ho c các thành viên khác c a H i ng qu n tr u quy n cho ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình; c) Ch t ch H i ng qu n tr tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác; tr trư ng h p t ch c ó là công ty c a t ch c tín d ng ho c Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s tham gia H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân Trung ương; d) T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c) không cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m; T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng làm T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty c a t ch c tín d ng. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi b u ho c b nhi m nh ng ngư i là b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) làm thành viên Ban Ki m soát, K toán trư ng c a cùng m t t ch c tín d ng; hành vi b u ho c b nhi m nh ng ngư i sau ây làm thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c), K toán trư ng: a) ang b truy c u trách nhi m hình s ; b) ã b k t án v các t i nghiêm tr ng xâm ph m an ninh qu c gia, các t i nghiêm tr ng xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa, s h u c a công dân, các t i nghiêm tr ng v kinh t mà không ư c xoá án;
 6. c) ã b k t án v các t i ph m khác mà chưa ư c xoá án; d) ã t ng là thành viên H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c) c a m t công ty ã b phá s n, theo quy nh t i i u 94 Lu t Phá s n năm 2004, tr các trư ng h p phá s n vì lý do b t kh kháng; ) ã t ng là i di n theo pháp lu t c a m t công ty b ình ch ho t ng do vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) ban hành văn b n hư ng d n nghi p v có n i dung trái quy nh c a pháp lu t. 4. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ch p hành úng quy nh c a pháp lu t trong th i h n 02 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u này. i u 10. Vi ph m v nh ng thay i ph i ư c ch p thu n 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi thay i m t trong nh ng n i dung sau ây mà chưa ư c c p có thN m quy n ch p thu n b ng văn b n: a) Tên c a t ch c tín d ng; b) Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c), thành viên Ban Ki m soát. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi thay i m t trong nh ng n i dung sau ây mà chưa ư c c p có thN m quy n ch p thu n b ng văn b n: a) M c v n i u l , m c v n ư c c p; b) Chuy n như ng c ph n có ghi tên không úng quy nh c a pháp lu t; c) T l c ph n c a các c ông l n. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi thay i a i m t tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n mà chưa ư c c p có thN m quy n ch p thu n b ng văn b n. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau ây mà chưa ư c c p có thN m quy n ch p thu n b ng văn b n: a) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th t ch c tín d ng; b) M s giao d ch, chi nhánh, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p, văn phòng i di n t i các a bàn trong nư c, nư c ngoài, k c nơi t tr s chính.
 7. 5. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ch p hành úng quy nh c a pháp lu t trong th i h n 01 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. i u 11. Vi ph m v ki m soát n i b , ki m toán cl p 1. Ph t c nh cáo i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) T ch c b máy ki m soát n i b không úng quy nh c a pháp lu t; b) Không l p chương trình ki m soát n i b theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n ki m toán c l p v ho t ng nghi p v c a t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ch p hành úng quy nh c a pháp lu t trong th i h n 3 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2 i u này. M C 3: VI PH M HÀNH CHÍNH V HUY NG V N i u 12. Vi ph m v nh n ti n g i Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i t ch c tín d ng phi ngân hàng không th c hi n úng quy nh v nh n ti n g i c a t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Vi ph m v phát hành gi y t có giá 1. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi phát hành gi y t có giá vư t quá t ng m nh giá ã ư c c p có thN m quy n ch p thu n b ng văn b n. 2. Ph t ti n t 45.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi phát hành gi y t có giá b ng ng Vi t Nam, b ng ngo i t ho c b ng vàng huy ng v n c a cá nhân, t ch c trong nư c ho c nư c ngoài mà chưa ư c c p có thN m quy n ch p thu n b ng văn b n. 3. Áp d ng hình th c x ph t b sung. ngh c p có thN m quy n ình ch ho t ng phát hành gi y t có giá trong th i h n t 3 tháng n 6 tháng i v i t ch c tín d ng có hành vi tái vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. M C 4: VI PH M HÀNH CHÍNH V CHO VAY, B O LÃNH NGÂN HÀNG, CHI T KH U VÀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 8. i u 14. Vi ph m v cho vay 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không công khai các m c lãi su t cho vay cho khách hàng bi t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không lưu gi h sơ tín d ng úng quy nh c a pháp lu t; b) L p h p ng tín d ng (hay văn b n khác thay th h p ng tín d ng ư c c p có thN m quy n cho phép) không úng quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không xây d ng quy trình cho vay; b) Không th c hi n ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không l p h p ng tín d ng; b) Không chuy n n quá h n theo quy nh c a pháp lu t; c) Mi n gi m lãi su t; gia h n n g c ho c lãi, i u ch nh kỳ h n tr n g c và lãi; o n không theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho vay i v i t ch c, cá nhân không i u ki n vay v n theo quy nh c a pháp lu t; b) Cho vay h p v n, u thác cho vay, nh n u thác cho vay không theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi cho vay trên cơ s c m c b ng c phi u c a chính t ch c tín d ng cho vay. 7. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v cho vay i v i hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6 i u này. i u 15. Vi ph m v chi t kh u, tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá khác
 9. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi c p tín d ng dư i hình th c chi t kh u, tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá khác không úng quy nh c a pháp lu t. i u 16. Vi ph m v b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác (g i chung là b o lãnh) 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không lưu gi h sơ b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) B o lãnh cho cá nhân, t ch c không i u ki n theo quy nh c a pháp lu t; b) Nh n tài s n b o m cho b o lãnh ho c th c hi n không úng các quy nh pháp lu t khác v b o lãnh. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c tín d ng chưa ư c c p có thN m quy n cho phép th c hi n thanh toán qu c t mà có hành vi b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác i v i ngư i nh n b o lãnh là cá nhân, t ch c nư c ngoài. 4. Áp d ng hình th c x ph t b sung: ngh c p có thN m quy n ình ch vi c th c hi n nghi p v b o lãnh trong th i h n 3 tháng i v i t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này k t ngày phát hi n hành vi vi ph m. i u 17. Vi ph m v ho t ng cho thuê tài chính 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không lưu gi h sơ cho thuê tài chính theo quy nh c a pháp lu t; b) L p h p ng cho thuê tài chính không úng quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không xây d ng quy trình cho thuê tài chính; b) Không th c hi n ki m tra, giám sát quá trình cho thuê tài chính, s d ng tài s n thuê tài chính và tr n c a khách hàng. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không l p h p ng cho thuê tài chính;
 10. b) Không chuy n n quá h n úng quy nh c a pháp lu t; c) Mi n gi m lãi su t; gia h n n g c ho c lãi, i u ch nh kỳ h n tr n g c và lãi không úng quy nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho thuê tài chính i v i t ch c, cá nhân không i u ki n theo quy nh c a pháp lu t; b) Cho thuê tài chính h p v n, u thác và nh n u thác cho thuê tài chính không úng quy nh c a pháp lu t. 5. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ch p hành úng quy nh cho thuê tài chính i v i hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. M C 5: VI PH M HÀNH CHÍNH V QU N LÝ NGO I H I, QU N LÝ KINH DOANH VÀNG i u 18. Vi ph m quy nh v qu n lý ngo i h i và qu n lý kinh doanh vàng 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không niêm y t công khai t giá mua và bán ngo i t t i a i m giao d ch theo quy nh c a c p có thN m quy n. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi mua, bán, thanh toán ngo i t i v i khách hàng ho c chi tr ngo i t c a khách hàng g i t nư c ngoài v Vi t Nam không úng t giá giao d ch theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho vay, cho thuê tài chính ho c tr n trong nư c b ng ngo i t không úng quy nh c a pháp lu t; b) Chuy n, mang ngo i t ra nư c ngoài và vào Vi t Nam không úng quy nh c a pháp lu t, tr trư ng h p quy nh t i kho n 6 i u này; c) Thanh toán ti n hàng hoá, d ch v b ng ngo i t v i ngư i nư c ngoài không úng quy nh c a pháp lu t; d) Mua, bán, thanh toán, cho vay ngo i t v i nhau ho c niêm y t giá hàng hoá, d ch v b ng ngo i t không úng quy nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau:
 11. a) Cá nhân, t ch c m tài kho n ho c s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài mà chưa ư c phép ho c không úng quy nh trong gi y phép c a c p có thN m quy n; b) T ch c tín d ng không ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v tr ng thái ngo i t ho c tr ng thái ng Vi t Nam; c) T ch c có ngu n thu ngo i t ch p hành không úng quy nh c a pháp lu t v vi c bán ngo i t thu ư c cho t ch c tín d ng; d) T ch c không ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v vay, tr n nư c ngoài, v b o lãnh và tái b o lãnh cho kho n vay nư c ngoài; ) Cá nhân, t ch c mua, bán, s d ng vàng tiêu chuN n qu c t không úng quy nh c a pháp lu t; e) Cá nhân, t ch c che gi u ho c ng loã v i hành vi vi ph m pháp lu t v ho t ng ngo i h i; g) Cá nhân, t ch c có ngu n thu ngo i t nư c ngoài ch p hành không úng quy nh c a pháp lu t v vi c chuy n ngo i t v nư c. 5. Ph t ti n t 45.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) cá nhân, t ch c ho t ng ngo i h i mà không ư c c p có thN m quy n c p gi y phép ho c gi y phép ho t ng ngo i h i ã h t th i h n ho c b ình ch ; b) Cá nhân, t ch c không ph i là t ch c tín d ng th c hi n d ch v ki u h i mà không ư c c p có thN m quy n c p phép; c) Cá nhân, t ch c ho t ng xu t khN u, nh p khN u ngo i t , vàng mà không có gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c. 6. Cá nhân, t ch c xu t c nh, nh p c nh có mang ngo i t ho c vàng ra nư c ngoài ho c vào Vi t Nam qua các c a khN u không úng quy nh c a pháp lu t v khai H i quan thì b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c H i quan. 7. Áp d ng hình th c x ph t b sung: T ch thu s ngo i t ho c vàng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 3 và i m kho n 4 i u này. M C 6: VI PH M HÀNH CHÍNH V THANH TOÁN; MUA, U TƯ VÀO TÀI S NC NNH VÀ KINH DOANH B T NG S N i u 19. Vi ph m v thanh toán b ng ti n m t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi vi ph m t n qu ti n m t nh m c.
 12. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Vi ph m quy nh v các kho n chi ư c dùng ti n m t thanh toán; b) Vi ph m h n m c thanh toán b ng ti n m t. i u 20. Vi ph m v cung ng và s d ng séc, v thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i hành vi c ý ký phát séc không kh năng thanh toán và không th c hi n nghĩa v tr toàn b s ti n b truy òi cho ngư i th hư ng ho c ngư i ã chi tr cho ngư i th hư ng. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Lưu gi , lưu hành, chuy n như ng, s d ng phương ti n thanh toán gi ; b) Xâm nh p ho c tìm cách xâm nh p, phá ho i, làm thay i trái phép chương trình ho c cơ s d li u trong m ng máy tính s d ng trong thanh toán. i u 21. Vi ph m v an toàn kho qu 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m ch an toàn kho qu theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi phá ho i ti n Vi t Nam mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . i u 22. Vi ph m v mua, u tư vào tài s n c nh Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi mua, u tư vào tài s n c nh c a mình vư t quá t l cho phép theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Vi ph m v kinh doanh b t ng s n Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi tr c ti p kinh doanh b t ng s n. M C 7: VI PH M HÀNH CHÍNH V B O M AN TOÀN HO T NG C A T CH C TÍN D NG i u 24. Vi ph m v m tài kho n và duy trì d tr b t bu c 1. Ph t c nh cáo i v i hành vi không m tài kho n ti n g i d tr b t bu c t i Ngân hàng Nhà nư c ho c m nhưng duy trì t i ó s dư bình quân th p hơn m c d tr b t bu c theo quy nh c a pháp lu t.
 13. 2. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n ngay m c d tr b t bu c theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Vi ph m v an toàn trong ho t ng cho vay, b o lãnh, chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá khác, cho thuê tài chính 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi cho vay, cho thuê tài chính không có b o m; cho vay, cho thuê tài chính v i nh ng i u ki n ưu ãi không úng quy nh c a pháp lu t; t ng dư n cho vay, cho thuê tài chính c a t ch c tín d ng i v i các i tư ng sau vư t quá 5% v n t có c a t ch c tín d ng: a) T ch c ki m toán, Ki m toán viên có trách nhi m ki m toán t i t ch c tín d ng, K toán trư ng c a t ch c tín d ng, Thanh tra viên ang th c hi n nhi m v thanh tra t i t ch c tín d ng; b) Các c ông l n c a t ch c tín d ng; c) Doanh nghi p có m t trong nh ng i tư ng quy nh t i các i m a, b, c kho n 2 i u này s h u trên 10% v n i u l c a doanh nghi p ó; tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho vay, cho thuê tài chính i v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) c a t ch c tín d ng; tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; b) Cho vay, cho thuê tài chính i v i ngư i thN m nh, xét duy t cho vay, cho thuê tài chính; tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; c) Cho vay, cho thuê tài chính i v i b , m , v , ch ng, con c a thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) c a t ch c tín d ng; tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; d) Ch p nh n b o lãnh c a các i tư ng quy nh t i các i m a, b, c kho n 2 i u này làm cơ s cho vi c cho vay, cho thuê tài chính i v i khách hàng. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho vay, cho thuê tài chính i v i m t khách hàng mà t ng dư n vư t quá t l so v i v n t có c a t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t, tr các trư ng h p sau: - Kho n cho vay theo quy nh c a Chính ph ; cho vay, cho thuê tài chính t các ngu n v n u thác c a Chính ph , c a t ch c, cá nhân ho c trư ng h p khách hàng vay, thuê tài chính là t ch c tín d ng khác;
 14. - Cho vay c m c b ng s ti n g i do chính qu tín d ng ó phát hành; b) Th c hi n b o lãnh i v i m t khách hàng, chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá khác vư t quá t l so v i v n t có c a t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t; c) Cho vay i v i nhu c u v n b c m cho vay theo quy nh c a pháp lu t. 4. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Tùy theo hành vi vi ph m, t ch c tín d ng còn b áp d ng m t trong các bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) Bu c thu h i n cho vay i v i vi ph m t i kho n 2 i u này trong th i h n 6 tháng k t ngày phát hi n hành vi vi ph m; b) Bu c thu h i n cho vay vư t m c quy nh i v i vi ph m t i các kho n 1, 3 i u này trong th i h n 6 tháng. i u 26. Vi ph m v t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi không th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v duy trì m t trong nh ng t l b o m an toàn sau ây: - T l v kh năng chi tr ; - T l an toàn v n t i thi u; - T l t i a c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n; - Các t l an toàn khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n úng t l b o m an toàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c trong th i h n 01 tháng k t ngày phát hi n hành vi vi ph m quy nh t i i u này. i u 27. Vi ph m v gi i h n góp v n, mua c ph n 1. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) T ch c tín d ng có hành vi góp v n, mua c ph n vào m t doanh nghi p ho c t ng m c góp v n, mua c ph n trong t t c các doanh nghi p vư t m c t i a theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c tín d ng c ph n s d ng v n i u l và các qu mua c ph n, góp v n v i các c ông c a chính t ch c tín d ng c ph n ó.
 15. 2. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c kh c ph c vi ph m quy nh t i i u này trong th i h n 12 tháng, k t ngày phát hi n hành vi vi ph m. i u 28. Vi ph m v d phòng r i ro 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi phân lo i tài s n "Có" ho t ng ngân hàng và trích l p d phòng r i ro không úng quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi không trích l p d phòng r i ro theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi s d ng d phòng r i ro không úng quy nh c a pháp lu t. 4. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n úng quy nh v d phòng r i ro trong th i h n 01 tháng k t ngày phát hi n hành vi vi ph m quy nh t i i u này. i u 29. Vi ph m v trích l p và s d ng các qu 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không trích l p các qu theo quy nh c a pháp lu t; b) Trích l p và s d ng các qu không úng quy nh c a pháp lu t. 2. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c trích l p các qu úng quy nh; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u do ã s d ng các qu không úng quy nh c a pháp lu t. i u 30. Vi ph m v b o hi m ti n g i 1. Ph t c nh cáo i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) T ch c tham gia b o hi m ti n g i b t bu c nhưng không n p phí b o hi m ti n g i theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c tham gia b o hi m ti n g i không niêm y t công khai vi c tham gia b o hi m ti n g i t i tr s và các a i m giao d ch. 2. Hành vi vi ph m v n p ch m phí b o hi m ti n g i b x ph t theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o hi m ti n g i.
 16. M C 8: VI PH M HÀNH CHÍNH V K TOÁN, TH NG KÊ; CH THÔNG TIN, BÁO CÁO; BÍ M T HO T NG NGÂN HÀNG i u 31. Vi ph m v k toán, th ng kê Hành vi vi ph m v k toán, th ng kê trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng b x ph t theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán, th ng kê. i u 32. Vi ph m v qu n lý thông tin, ho t ng ngân hàng 1. Ph t c nh cáo i v i hành vi g i báo cáo không úng th i h n theo quy nh c a c p có thN m quy n. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không g i báo cáo ho c g i báo cáo không úng quy nh c a c p có thN m quy n. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n ch báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; tr trư ng h p quy nh t i i u 31. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Báo cáo không trung th c v ho t ng c a t ch c tín d ng; b) Cung c p cho t ch c, cá nhân nh ng thông tin có liên quan n ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng mà không ư c phép c a c p có thN m quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c chưa có s ch p thu n c a khách hàng, tr trư ng h p quy nh t i các i u 102, 103 và kho n 2 i u 104 Lu t Các t ch c tín d ng. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i t ch c tín d ng có hành vi không báo cáo ngay c p có thN m quy n v nguy cơ m t kh năng chi tr cho khách hàng c a mình có th nh hư ng nghiêm tr ng n tình hình kinh doanh c a t ch c tín d ng. i u 33. Vi ph m v bí m t ho t ng ngân hàng Ph t ti n i v i hành vi vô ý ti t l bí m t ho c làm m t tài li u, s li u thu c danh m c bí m t nhà nư c c a ngành Ngân hàng, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s g m: 1. T 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi làm l bí m t ho c làm m t các tài li u, s li u trong danh m c bí m t nhà nư c c a ngành Ngân hàng thu c "M t". 2. T 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i hành vi làm l bí m t ho c làm m t các tài li u, s li u trong danh m c bí m t nhà nư c c a ngành Ngân hàng thu c "T i m t".
 17. 3. T 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi làm l bí m t ho c làm m t các tài li u, s li u trong danh m c bí m t nhà nư c c a ngành Ngân hàng thu c "Tuy t m t". M C 9: VI PH M HÀNH CHÍNH V XÂM PH M QUY N T CH KINH DOANH C A T CH C TÍN D NG; C N TR VI C THANH TRA, KHÔNG TH C HI N YÊU C U C A C P CÓ TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH; C NH TRANH B T H P PHÁP i u 34. Hành vi xâm ph m quy n t ch kinh doanh c a t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng Ph t c nh cáo i v i m t trong nh ng hành vi sau: 1. Ép bu c ho c dùng nh hư ng c a mình yêu c u t ch c tín d ng c p tín d ng, góp v n, mua c ph n ho c ho t ng ngo i h i sai quy nh. 2. Che d u ho c ng loã v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. i u 35. Hành vi c n tr vi c thanh tra, không th c hi n yêu c u c a c p có thN m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Trì hoãn, lN n tránh ho c không cung c p y tài li u, ch ng t , s li u theo yêu c u c a t ch c thanh tra, oàn thanh tra; cung c p tài li u, s li u sai s th t; b) Che d u, s a ch a ch ng t , s sách ho c thay i tang v t trong khi ang b thanh tra; c) T ý tháo b , di chuy n ho c có hành vi khác làm thay i hi n tr ng niêm phong: kho, qu , két b c, s sách, ch ng t k toán, h sơ tín d ng, h sơ b o lãnh, h sơ cho thuê tài chính ho c các tang v t ang b niêm phong, t m gi . 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không ch p hành yêu c u c a Thanh tra Ngân hàng và các cơ quan có thN m quy n khác; b) Can thi p trái phép vào vi c x lý c a Thanh tra. i u 36. Hành vi c nh tranh b t h p pháp 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Tung tin sai s th t làm t n h i l i ích c a t ch c tín d ng và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân khác;
 18. b) Khuy n m i b t h p pháp; c) Có hành vi c nh tranh b t h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi u cơ lũng o n th trư ng ti n t , ngo i t , vàng mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . chương 3: TH M QUY N VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 37. ThN m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Thanh tra viên Ngân hàng ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh này. 2. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Áp d ng hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m a kho n 2 và kho n 3 i u 7 Ngh nh này; d) ngh Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ình ch có th i h n ho c không có th i h n vi c th c hi n m t ho c m t s ho t ng nghi p v liên quan n hành vi vi ph m hành chính theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng. 3. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n t i a n 70.000.000 ng; c) Áp d ng hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m a kho n 2 và kho n 3 i u 7 Ngh nh này; d) ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ình ch có th i h n ho c không có th i h n vi c th c hi n m t ho c m t s ho t ng nghi p v liên quan n
 19. hành vi vi ph m hành chính theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh; C c trư ng C c C nh sát kinh t , C c trư ng C c C nh sát hình s , C c trư ng C c C nh sát phòng ch ng t i ph m ma túy, C c trư ng C c Qu n lý xu t c nh, nh p c nh quy nh t i i u 30 và kho n 7 i u 31 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, khi phát hi n cá nhân, t ch c không ph i là t ch c tín d ng có hành vi vi ph m quy nh v qu n lý ngo i h i t i các i m b, d kho n 3, các i m a, c, d, , e, g kho n 4 và kho n 5 i u 18 Ngh nh này có thN m quy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này, ng th i ph i thông báo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam bi t. i u 38. U quy n x ph t vi ph m hành chính Trong trư ng h p ngư i có thN m quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 37 Ngh nh này v ng m t thì c p phó ư c y quy n có thN m quy n x ph t vi ph m hành chính và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 39. ình ch hành vi vi ph m hành chính Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thN m quy n x ph t ph i ra l nh ình ch ngay hành vi vi ph m hành chính. i u 40. L p biên b n v vi ph m hành chính 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính, ngư i có thN m quy n x ph t ang thi hành công v ph i k p th i l p biên b n vi ph m hành chính và báo cáo lên c p có thN m quy n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v t ch c ho t ng c a Thanh tra Ngân hàng. 2. Vi c l p biên b n vi ph m hành chính ư c áp d ng i v i m i trư ng h p vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng, tr trư ng h p hành vi vi ph m ư c xác nh t v án hình s chuy n sang x lý vi ph m hành chính. 3. Biên b n v x ph t vi ph m hành chính ph i ư c l p thành ít nh t 2 b n theo m u quy nh; biên b n ph i ư c ngư i l p biên b n, ngư i vi ph m ho c i di n t ch c vi ph m ký; n u có ngư i ch ng ki n, ngư i b thi t h i ho c i di n t ch c b thi t h i thì h cùng ph i ký vào biên b n. N u biên b n g m nhi u t thì nh ng ngư i ư c quy nh t i kho n này ph i ký vào t ng t biên b n. Trư ng h p ngư i vi ph m, i di n t ch c vi ph m, ngư i ch ng ki n, ngư i b thi t h i ho c i di n t ch c b thi t h i t ch i ký tên thì ngư i l p biên b n ph i ghi rõ lý do vào biên b n. 4. Biên b n l p xong ph i giao cho cá nhân, t ch c vi ph m m t b n; n u v vi ph m vư t quá thN m quy n x ph t c a ngư i l p biên b n thì ngư i l p biên b n ph i g i biên b n v vi c vi ph m hành chính (b n g c) và toàn b tài li u, h sơ ã phát hi n có liên quan n hành vi vi ph m n c p có thN m quy n x ph t trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính. i u 41. Quy t nh x ph t
 20. 1. Quy t nh x ph t ph i ư c l p theo m u quy nh. Th i h n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính là 10 ngày làm vi c, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính; i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p thì th i h n ra quy t nh x ph t là 30 ngày. Trư ng h p c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c thì ngư i có thN m quy n x ph t ph i báo cáo th trư ng tr c ti p c a mình b ng văn b n xin gia h n; th i gian gia h n không quá 30 ngày. Th trư ng ph i có ý ki n b ng văn b n. Quá th i h n nói trên ngư i có thN m quy n x ph t không ư c ra quy t nh x ph t; trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t thì v n có th áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh này. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n như sau: a) Khi quy t nh x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính, thì ngư i có thN m quy n ch ra 1 quy t nh x ph t, trong ó quy nh rõ hình th c, m c ph t i v i t ng hành vi vi ph m; n u các hình th c x ph t là ph t ti n thì c ng l i thành m c ph t chung. Ngư i có thN m quy n x ph t không ư c chia m t hành vi vi ph m thành nhi u hành vi vi ph m nh x ph t nhi u l n; b) i v i m t v vi c mà nhi u cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính gi ng nhau, nhưng gi a h l i không có s liên quan v i nhau trong quá trình di n ra hành vi vi ph m, thì m i cá nhân, t ch c b x ph t b ng quy t nh x ph t riêng. Căn c vào tính ch t, m c vi ph m c a t ng cá nhân, t ch c mà ngư i có thN m quy n x ph t quy t nh m c ph t c th i v i t ng cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m; c) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i m t trong các hành vi vư t quá thN m quy n c a ngư i x ph t, thì ngư i ó ph i chuy n v vi ph m n c p có thN m quy n x ph t. 3. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thN m quy n x ph t c a nhi u ngư i, thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n. 4. Quy t nh x ph t có hi u l c k t ngày ký, tr trư ng h p trong quy t nh quy nh ngày có hi u l c khác. 5. Quy t nh x ph t ư c g i cho cá nhân, t ch c b x ph t và cơ quan thu ti n ph t trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh x ph t. i u 42. Th t c ph t ti n 1. Các trư ng h p ph t ti n th c hi n theo th t c quy nh t i các i u 40, 41 Ngh nh này. Trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, cá nhân, t ch c b ph t ti n ph i n p ti n ph t vào Kho b c Nhà nư c ư c ghi trong quy t nh x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t. 2. Khi ph t ti n, m c ph t ti n c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó; n u có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t.
Đồng bộ tài khoản