Nghị định số 206-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Nghị định số 206-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 206-HĐBT về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 206-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 206-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1985 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 206-HĐBT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP VIỆC BỘ TRƯỞNG BỘ VẬT TƯ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng quản lý Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 148-CP ngày 19-8-1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Vật tư; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vật tư. NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.- Bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Vật tư thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được sắp xếp lại như sau: 1- Văn phòng Bộ. 2- Vụ kế hoạch. 3- Vụ Khoa học và kỹ thuật. 4- Vụ Tài chính - kế toán. 5- Vụ Tổ chức cán bộ. 6- Vụ Lao động tiền lương. 7- Vụ Xây dựng cơ bản. 8- Ban thanh tra vật tư. 9- Trọng tài kinh tế Bộ.
  2. Điều 2.- Nhiệm vụ cụ thể và bộ máy tổ chức nói ở Điều 1 do Bộ trưởng Bộ Vật tư quy định. Điều 3.- Nghị định này có hiêu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này. Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Đỗ Mười (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản