Nghị định số 21/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
5
download

Nghị định số 21/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 21/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Cờ Đỏ và các xã Đông Bình, Đông Hiệp thuộc huyện ÔMôn, tỉnh Cần Thơ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 21/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/1998/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 21/1998/N -CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 1998 V VI C V THÀNH L P THN TR N C VÀ CÁC XÃ ÔNG BÌNH, ÔNG HI P THU C HUY N Ô MÔN, T NH C N THƠ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh C n Thơ và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n C và các xã ông Bình, ông Hi p thu c huy n Ô Môn, t nh C n Thơ như sau : 1. Thành l p th tr n C trên cơ s i u ch nh 438 ha di n tích t nhiên và 7.914 nhân khNu c a xã Th i ông; 320 ha di n tích t nhiên và 1.894 nhân khNu c a xã Th nh Phú (thu c huy n Th t N t). Th tr n C có 758 ha di n tích t nhiên và 9.808 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n C : ông giáp xã ông Hi p; Tây giáp xã Th i ông và xã Th nh Phú (huy n Th t N t); Nam giáp xã Th i ông; B c giáp xã Th nh Phú (huy n Th t N t). Sau khi i u ch nh a gi i hành chính : Xã Th nh Phú (huy n Th t N t) có 9.480 ha di n tích t nhiên và 12.892 nhân khNu. Xã Th i ông có 3.500 ha di n tích t nhiên và 11.912 nhân khNu. 2. Thành l p xã ông Bình trên cơ s i u ch nh 2.770,56 ha di n tích t nhiên và 6.720 nhân khNu c a xã ông Thu n. a gi i hành chính xã ông Bình: ông giáp xã ông Thu n; Tây giáp huy n Gi ng Ri ng (t nh Kiên Giang); Nam giáp xã Trư ng Xuân; B c giáp xã Th i ông;
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã ông Thu n có 3.201,17 ha di n tích t nhiên và 7.134 nhân khNu. 3. Thành l p xã ông Hi p trên cơ s i u ch nh 1.754 ha di n tích t nhiên và 5.222 nhân khNu c a xã Th i ông; 680 ha di n tích t nhiên và 1.337 nhân khNu c a xã Th i Long; 914,9 ha di n tích t nhiên và 3.054 nhân khNu c a xã Th i Lai. Xã ông Hi p có 3.348,9 ha di n tích t nhiên và 9.613 nhân khNu. a gi i hành chính xã ông Hi p : ông giáp xã Th i Long; Tây giáp xã Th i ông; Nam giáp xã ông Thu n; B c giáp xã Th nh Phú (huy n Th t N t). Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Th i Lai có 5.159,1 ha di n tích t nhiên và 27.517 nhân khNu. Xã Th i Long có 9.362 ha di n tích t nhiên và 41.031 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản