Nghị định số 21/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
3
download

Nghị định số 21/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 21/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 21/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 21/2007/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 02 năm 2007 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THÀNH PH PHAN RANG - THÁP CHÀM THU C T NH NINH THU N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n, NGHN NNH: i u 1. Thành l p thành ph Phan Rang - Tháp Chàm thu c t nh Ninh Thu n trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Phan Rang - Tháp Chàm. Thành ph Phan Rang - Tháp Chàm có 7.937,56 ha di n tích t nhiên, dân s 162.941 ngư i, có 15 ơn v hành chính tr c thu c, g m các phư ng: ô Vinh, B o An, Phư c M , Ph Hà, ài Sơn, Thanh Sơn, T n Tài, M Hương, Kinh Dinh, o Long, M ông, ông H i và các xã: Thành H i, Văn H i, M H i. a gi i hành chính thành ph Phan Rang - Tháp Chàm: phía ông giáp bi n ông; phía Tây giáp huy n Ninh Sơn, huy n Bác Ái; phía Nam giáp huy n Ninh Phư c; phía B c giáp huy n Ninh H i, t nh Ninh Thu n. T nh Ninh Thu n có 6 ơn v hành chính c p huy n, g m các huy n: Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh H i, Ninh Phư c, Thu n B c và thành ph Phan Rang - Tháp Chàm. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c và y ban Pháp lu t c a QH; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư; Tài chính, Giao thông v n t i, Nguy n T n Dũng - H ND, UBND t nh Ninh Thu n; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : TH, XDPL, CN, NN, TCCB, CCHC, P, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). Hà
Đồng bộ tài khoản