Nghị định số 219-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Nghị định số 219-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 219-HĐBT về việc chuyển giao công tác đăng ký hộ tịch từ Bộ Nội vụ sang Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân các cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 219-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 219-H BT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 1987 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 219-H BT NGÀY 20-11-1987 V VI C CHUY N GIAO CÔNG TÁC ĂNG KÝ H TNCH T B N I V SANG B TƯ PHÁP VÀ U BAN NHÂN DÂN CÁC C P H I NG B TRƯ NG Căn c i u 109 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; c i ti n và phát huy hơn n a tác d ng công tác ăng ký h t ch, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a các B , gi m b t nh ng phi n hàn cho nhân dân trong vi c ăng ký h t ch; Theo ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. Nay chuy n giao công tác ăng ký h t ch bao g m ăng ký khai sinh, ăng ký khai t , ăng ký k t hôn (k c vi c ăng ký k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài, ăng ký vi c giao nh n nuôi con nuôi, nh n con ngoài giá thú và nh ng v n khác v h t ch) t B N i v sang B Tư pháp. i u 2. B Tư pháp ch u trách nhi m ch o, hư ng d n U ban Nhân dân các c p th c hi n công tác ăng ký h t ch. Vi c ăng ký c p gi y ch ng nh n v h t ch và qu n lý các lo i s sách v h t ch do U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n th c hi n. Ban Tư pháp xã, phư ng, th tr n giúp U ban Nhân dân th c hi n công tác ăng ký h t ch dư i s ch o, hư ng d n v nghi p v c a cơ quan tư pháp c p trên. i u 3. B N i v có nhi m v bàn giao công tác ăng ký h t ch, tài li u, s sách, phương ti n, v.v... v h t ch cho B Tư pháp và cùng v i B tư pháp hư ng d n bàn giao công tác ăng ký h t ch a phương. Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 4. Giao B Tư pháp, B Tài chính, Ban T ch c c a Chính ph t ch c th c hi n và hư ng d n thi hành Ngh nh này.
  2. Ph m Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản