Nghị định số 22/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
5
download

Nghị định số 22/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 22/1999/NĐ-CP về việc quy định đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 22/1999/NĐ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 22/1999/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1999 QUY Đ NH V Đ U TƯ RA NƯ C NGOÀI C A DOANH NGHI P VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m t o đi u ki n cho các Doanh nghi p Vi t Nam đ u tư ra nư c ngoài, góp ph n m r ng và nâng cao hi u qu c a h p tác kinh t , k thu t, thương m i v i nư c ngoài; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, NGH Đ NH: Đi u 1. 1. Đ u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam là vi c Doanh nghi p Vi t Nam đưa v n b ng ti n, tài s n khác ra nư c ngoài đ đ u tư tr c ti p nư c ngoài theo quy đ nh c a Ngh đ nh này; 2. Ngh đ nh này không đi u ch nh vi c đ u tư c a Doanh nghi p Vi t Nam ra nư c ngoài dư i các hình th c cho vay tín d ng, mua c phi u; đ u tư ra nư c ngoài trong lĩnh v c ngân hàng, b o hi m. Đi u 2. 1. Doanh nghi p Vi t Nam đư c đ u tư ra nư c ngoài bao g m: a) Doanh nghi p đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; b) H p tác xã đư c thành l p theo Lu t H p tác xã; c) Doanh nghi p đư c thành l p theo Lu t Công ty; d) Doanh nghi p thành l p theo Lu t Doanh nghi p tư nhân. (Các doanh nghi p nêu t i kho n này sau đây g i t t là Doanh nghi p Vi t Nam).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Đ u tư ra nư c ngoài c a Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các Bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh theo quy đ nh riêng c a Chính ph . Đi u 3. Doanh nghi p Vi t Nam đ u tư ra nư c ngoài ph i có đ các đi u ki n sau: 1. D án đ u tư ra nư c ngoài có tính kh thi; 2. Có năng l c tài chính đáp ng yêu c u đ u tư ra nư c ngoài; 3. Th c hi n đ y đ các nghĩa v tài chính đ i v i Nhà nư c. Đi u 4. Doanh nghi p Vi t Nam đư c đ u tư ra nư c ngoài b ng: 1. Máy móc, thi t b , b ph n r i; v t tư, nguyên li u, nhiên li u; 2. Giá tr quy n s h u công nghi p; bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t; 3. Ti n nư c ngoài; 4. Các quy n tài s n khác tr nh ng quy n tài s n không đư c phép chuy n ra nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5. 1. Vi c chuy n v n đ u tư ra nư c ngoài b ng ti n, tài s n nêu t i Đi u 4 c a Ngh đ nh này ph i tuân th các quy đ nh hi n hành v qu n lý ngo i h i, quy đ nh v xu t kh u và chuy n giao công ngh ; 2. Vi c mi n thu xu t kh u đ i v i các tài s n đ u tư ra nư c ngoài c a Doanh nghi p nêu t i đi m 1 Đi u 4 c a Ngh đ nh này đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u. B Thương m i xác nh n danh m c hàng hóa mi n thu nói trên; T ng c c H i quan căn c vào văn b n xác nh n danh m c đó đ mi n thu xu t kh u. Đi u 6. 1. Doanh nghi p Vi t Nam đ u tư ra nư c ngoài ph i tuân th quy đ nh xin phép đ u tư ra nư c ngoài nêu t i các Đi u 7, 8, 9 và 10 c a Ngh đ nh này g m: a) Doanh nghi p Nhà nư c; b) Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhưng có v n đ u tư ra nư c ngoài có giá tr t 1.000.000 đô la M tr lên. 2. Đ i v i nh ng trư ng h p đ u tư không thu c kho n 1 đi u này, Doanh nghi p ch c n đăng ký t i B K ho ch và Đ u tư theo m u quy đ nh. Đi u 7. H sơ đ u tư ra nư c ngoài g i đ n B K ho ch và Đ u tư bao g m:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Đơn xin đ u tư ra nư c ngoài; 2. B n sao Quy t đ nh thành l p Doanh nghi p; 3. Văn b n cho phép đ u tư do cơ quan có th m quy n c a nư c ti p nh n đ u tư c p ho c h p đ ng, b n th a thu n v i bên nư c ngoài v d án đ u tư; 4. Gi i trình v m c tiêu c a d án, ngu n g c các kho n v n đ u tư c a Doanh nghi p; hình th c đ u tư, phương th c chuy n v n, phương th c chuy n l i nhu n v nư c; 5. Tình hình tài chính c a Doanh nghi p; 6. Văn b n ch p thu n đ u tư ra nư c ngoài c a cơ quan ra quy t đ nh thành l p Doanh nghi p (n u là Doanh nghi p Nhà nư c). Đi u 8. Sau khi nh n đư c h sơ d án, B K ho ch và Đ u tư t ch c th m đ nh d án v nh ng n i dung ch y u sau: 1. Năng l c tài chính c a Doanh nghi p Vi t Nam đ u tư ra nư c ngoài; 2. Hi u qu c a d án (các kho n n p ngân sách, kh năng m r ng th trư ng). Đi u 9. Th m quy n quy t đ nh đ u tư ra nư c ngoài đư c quy đ nh như sau: 1. Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ i v i nh ng d án c a Doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p ho c v n đ u tư c a Doanh nghi p Nhà nư c có giá tr t 1.000.000 đô la M tr lên; 2. B trư ng B K ho ch và Đ u tư quy t đ nh đ i v i nh ng d án còn l i. Đi u 10. Vi c th m đ nh d án đ u tư ra nư c ngoài đư c quy đ nh như sau: 1. Doanh nghi p Vi t Nam đ u tư ra nư c ngoài l p h sơ quy đ nh t i Đi u 7 c a Ngh đ nh này thành 8 b (trong đó có 1 b g c) g i B K ho ch và Đ u tư; 2. Trong th i h n 05 ngày k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư g i h sơ d án l y ý ki n c a B và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan; 3. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n đư c h sơ, các cơ quan nêu trên g i ý ki n b ng văn b n đ n B K ho ch và Đ u tư v nh ng v n đ c a d án thu c ph m vi qu n lý c a mình; 4. Đ i v i nh ng d án thu c th m quy n quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , ch m nh t là 15 ngày k t ngày nh n đư c h sơ d án, B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph ý ki n th m đ nh kèm theo h sơ d án và ý ki n c a các B , ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan đ Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n đư c Quy t
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ nh c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và Đ u tư thông báo quy t đ nh cho Doanh nghi p; 5. Đ i v i nh ng d án còn l i, sau khi nh n đư c ý ki n b ng văn b n c a các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan, B K ho ch và Đ u tư thông báo quy t đ nh cho Doanh nghi p. Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau, B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh; 6. Trư ng h p đơn xin đ u tư đư c ch p thu n, B K ho ch và Đ u tư c p Gi y phép đ u tư cho Doanh nghi p và g i b n sao đ n các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan. Trư ng h p đơn xin đ u tư không đư c ch p thu n, B K ho ch và Đ u tư thông báo quy t đ nh c a mình cho Doanh nghi p và nêu rõ lý do. 7. Th i h n th m đ nh c p Gi y phép đ u tư ra nư c ngoài không quá 30 ngày k t ngày nh n đư c h sơ h p l . Đi u 11. Doanh nghi p ch đư c phép tri n khai các th t c liên quan đ n vi c chuy n ti n, tài s n đ u tư ra nư c ngoài đ th c hi n d án sau khi đư c B K ho ch và Đ u tư c p Gi y phép và d án đ u tư đư c cơ quan có th m quy n c a nư c ti p nh n đ u tư ch p thu n. Đi u 12. Đ th c hi n d án đ u tư ra nư c ngoài, Doanh nghi p ph i m m t tài kho n t i ngân hàng đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam. M i giao d ch chuy n ti n ra nư c ngoài và vào Vi t Nam liên quan đ n ho t đ ng c a Doanh nghi p ph i đư c th c hi n thông qua tài kho n này. Đi u 13. L i nhu n và các kho n thu nh p c a Doanh nghi p Vi t Nam nư c ngoài ph i đư c chuy n v nư c trong th i gian ch m nh t là 6 tháng k t khi k t thúc năm tài chính c a nư c ti p nh n đ u tư. Trư ng h p quá th i h n nêu trên ph i nêu rõ lý do ch m cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Đi u 14. Doanh nghi p đ u tư ra nư c ngoài n u s d ng l i nhu n đ tái đ u tư nư c ngoài ph i đư c B K ho ch và Đ u tư ch p thu n và đăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Đi u 15. Khi k t thúc d án đ u tư nư c ngoài đúng th i h n ho c trư c th i h n. Doanh nghi p ph i ti n hành các th t c thanh lý và chuy n v nư c toàn b các kho n thu đư c qua thanh lý trong th i h n ch m nh t là 6 tháng k t ngày k t thúc vi c thanh lý. Đi u 16. Doanh nghi p ho t đ ng đ u tư nư c ngoài ph i th c hi n các nghĩa v tài chính và nghĩa v thu đ i v i Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. N u vi c đ u tư đư c ti n hành t i nư c đã ký Hi p đ nh tránh đánh thu trùng v i Vi t Nam thì các nghĩa v v thu c a Doanh nghi p đư c th c hi n theo các quy đ nh c a Hi p đ nh.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 17. Hàng năm, trong vòng 6 tháng k t khi k t thúc năm tài chính c a nư c ti p nh n đ u tư, Doanh nghi p ph i báo cáo v tình hình ho t đ ng và báo cáo tài chính có ch ng nh n c a cơ quan ki m toán ho c cơ quan có th m quy n c a nư c ti p nh n đ u tư cho B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và cơ quan ra quy t đ nh thành l p Doanh nghi p. Đi u 18. Trong ph m vi ch c năng c a mình, các cơ quan qu n lý Nhà nư c qu n lý Doanh nghi p đ u tư ra nư c ngoài có tài s n thu c s h u Nhà nư c ch u trách nhi m qu n lý, giám sát Doanh nghi p trong quá trình đàm phán, ký k t và tri n khai ho t đ ng nh m b o toàn và phát tri n v n. Đi u 19. Doanh nghi p, cá nhân vi ph m các quy đ nh nêu t i các Đi u 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 c a Ngh đ nh này thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 20. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Doanh nghi p đã đư c c p Gi y phép đ u tư ra nư c ngoài trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c đư c ti p t c ho t đ ng theo quy đ nh c a Gi y phép đ u tư và ph i tuân th các quy đ nh c a Ngh đ nh này. B K ho ch và Đ u tư hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản