Nghị định số 22/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
3
download

Nghị định số 22/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 22/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Vĩnh Hải để thành lập phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 22/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2002/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 2002 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 22/2002/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2002 V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH PHƯ NG VĨNH H I Đ THÀNH L P PHƯ NG VĨNH HÒA, THÀNH PH NHA TRANG, T NH KHÁNH HÒA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Khánh Hòa và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính phư ng Vĩnh H i thành l p phư ng Vĩnh Hòa, thành ph Nha Trang, t nh Khánh Hòa như sau: Thành l p phư ng Vĩnh Hòa trên cơ s 1.156,44 ha di n tích t nhiên và 9.369 nhân khNu c a phư ng Vĩnh H i. a gi i hành chính phư ng Vĩnh Hòa; ông giáp Bi n ông; Tây, Nam giáp phư ng Vĩnh H i; B c giáp xã Vĩnh Lương. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Vĩnh Hòa, phư ng Vĩnh H i còn l i 447,56 ha di n tích t nhiên và 13.933 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Khánh Hòa, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản