Nghị định số 222-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Nghị định số 222-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 222-HĐBT về việc phối hợp với Công đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 222-HĐBT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 222-H BT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1987 NGHN NNH V L PHÍ TRƯ C B VÀ L PHÍ CH NG THƯ H I NG B TRƯ NG tăng cư ng qu n lý c a Nhà nư c i v i các ho t ng kinh t xã h i, b o m ng viên công b ng th ng nh t, góp ph n tăng thu ngân sách; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. M i trư ng h p chuy n d ch quy n s h u ho c quy n s d ng v nhà t, xe ô tô, xe g n máy, t u thuy n... (dư i ây g i chung là tài s n) bao g m mua, bán, như ng i, cho không , th a k u ph i làm th t c khai báo và n p l phí trư c b cho cơ quan thu . i u 2. L phí trư c b thu trên tr giá tài s n chuy n d ch quy n s h u ho c quy n s d ng, theo các t l như sau: - 3% giá tr tài s n i v i các trư ng h p th a k tài s n. - 5% giá tr tài s n i v i các trư ng h p mua bán, như ng i, cho không. Tr giá tài s n tính theo th i giá lúc trư c b . i u 3. Trư ng h p mua bán, như ng, cho không hay th a k thì ngư i nh n tài s n n p l phí. Trư ng h p i tài s n thì các bên tham gia n p l phí trên ph n tài s n ư c nh n. i u 4. Cơ quan thu các c p ch u trách nhi m thu l phí trư c b . Ngư i n p l phí trư c b có trách nhi m khai báo thành th t, y v i cơ quan thu , xu t trình y các ch ng t , tài li u ho c gi i áp nh ng v n c n thi t theo yêu c u c a cơ quan thu . Ph i khai báo và l phí trư c b trong th i h n là 30 ngày k t ngày làm gi y t chuy n d ch tài s n gi a hai bên. N u quá th i h n trên thì ph i b ph t, m i ngày n p ch m 1% trên s ti n l phí n p ch m.
  2. N u có hành vi gian l u thì ngoài vi c ph i n p s l phí, còn b ph t n3l ns l phí gian l u. Vi c s lý các v vi ph m v l phí trư c b thu c thNm quy n cơ quan thu các c p. N u còn khi u n i thì U ban Nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương xem xét và quy t nh cu i cùng. i u 5. M i ch ng thư v hành chính (như các b n sao văn b n sao văn b ng, b n sao lý l ch, h c b ...), ch ng thư v xã h i (như gi y khai sinh, gi y ch ng nh n k t hôn...), ch ng thư v pháp lý (như ơn ki n, phán quy t c a toà án...), ch ng thư v kinh t (như h p ng kinh t , h p ng thu mua, gia công v n chuy n, thuê tài s n...) ph i dán tem m i coi là có giá tr pháp lý. i u 6. L phí gi y t nêu i u5 n nh t 50 ng n 500 ng. M c l phí c a t ng lo i gi y t do B Tài chính quy nh. i u 7. Cơ quan ch c năng th c hi n các ch ng thư nói i u 5 t ch c vi c thu l phí ch ng thư. B Tài chính th ng nh t vi c in, phát hành các lo i tem nói i u 6. i u 8. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 9. Ngh nh này thi hành t ngày 1 tháng 1 năm 1988. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản