Nghị định số 223-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Nghị định số 223-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 223-HĐBT về việc sửa đổi tổ chức công tác thi đua và khen thưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 223-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 223-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 1987 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 223-H BT NGÀY 8-12-1987 V VI C S A I T CH C CÔNG TÁC THI UA VÀ KHEN THƯ NG H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Th c hi n Ngh quy t s 34-NQ/TƯ ngày 2 tháng 7 năm 1986 c a B Chính tr Trung ương ng v ki n toàn t ch c, nâng cao hi u l c c a b máy, áp ng yêu c u nhi m v kinh t - xã h i. NGHN NNH: i u 1. Gi i th Ban Thi ua Trung ương, Ban Thi ua các ngành, các c p. H i ng B trư ng, Th trư ng các ngành Trung ương và U ban Nhân dân các c p d a vào H i ng thi ua thành l p theo Ngh nh s 61-H BT ngày 16-6-1983 t ch c và ch o phong trào thi ua. i tên H i ng Thi ua các c p thành H i ng Thi ua khen thư ng. i u 2. i tên Vi n Huân chương thành Vi n Thi ua và khen thư ng Nhà nư c. Vi n Thi ua và khen thư ng Nhà nư c là cơ quan giúp vi c cho H i ng Thi ua và khen thư ng Trung ương v thi ua và khen thư ng (trong ó có nhi m v quy nh Ngh nh s 160-H BT ngày 23 tháng 12 năm 1983). Văn phòng các B , các ngành, Văn phòng các U ban Nhân dân c cán b giúp vi c H i ng Thi ua và khen thư ng c a B , ngành, c p mình. i u 3. Ngh nh s 28-CP ngày 4 tháng 2 năm 1964, Ngh nh s 48-CP ngày 13- 4-1967 và các quy nh trong Ngh nh s 160-H BT ngày 23 tháng 12 năm 1983 trái v i Ngh nh này b bãi b . i u 4. Trư ng Ban Thi ua Trung ương, Vi n trư ng Vi n Huân chương, B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch u ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  2. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản