Nghị định số 235-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
3
download

Nghị định số 235-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 235-HĐBT về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 235-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 235-H BT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1985 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 235/H BT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1985 V C I TI N CH TI N LƯƠNG C A CÔNG NHÂN, VIÊN CH C VÀ CÁC L C LƯ NG VŨ TRANG H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 8 Ban ch p hành Trung ương ng (Khoá V); Căn c Ngh quy t c a H i ng B trư ng ngày 7 tháng 9 năm 1985; NGHN NNH : i u 1. Nay c i ti n ch ti n lương c a công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang, bãi b ch cung c p hi n v t theo giá bù l , chuy n sang ch tr lương b ng ti n do qu hàng hoá b o m, nh m quán tri t nguyên t c phân ph i theo lao ng, xoá b bao c p, b o m tính th ng nh t c a ch ti n lương trong c nư c, n nh và t ng bư c c i thi n i s ng c a công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang. i u 2. M c lương t i thi u là 220 ng m t tháng. M c lương này ng v i m c giá nh ng vùng có giá sinh ho t th p nh t hi n nay. Khi nào m c giá thay i ho c nh ng vùng có giá sinh ho t cao hơn thì ti n lương ư c tính thêm ph c p chênh l ch giá sinh ho t. Lương t i thi u dùng tr công cho nh ng ngư i làm công vi c lao ng gi n ơn nh t và v i i u ki n lao ng bình thư ng. M c lương t i thi u là cơ s nh các m c lương c p b c ho c lương ch c v . i u 3. Ban hành kèm theo ngh nh này các thang lương, b ng lương áp d ng th ng nh t trong c nư c như sau: A) CÁC THANG LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN S N XU T: 1- Thang lương 7 b c, b i s 1,45. 2- Thang lương 7 b c, b i s 1,40. 3- Thang lương 6 b c, b i s 1,40. 4- Thang lương 6 b c, b i s 1,36.
  2. 5- Thang lương 6 b c, b i s 1,32. B) CÁC B NG LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CH C TR C TI P S N XU T, KINH DOANH: 1- B ng lương công nhân s n xu t i n. 2- B ng lương công nhân, viên ch c tàu v n t i bi n. 3- B ng lương hoa tiêu bi n. 4- B ng lương công nhân, viên ch c tàu v n t i sông. 5- B ng lương viên ch c nhà ga xe l a. 6- B ng lương công nhân lái xe l a. 7- B ng lương công nhân lái xe ô tô v n t i hàng hoá . 8- B ng lương công nhân lái xe ô tô hành khách. 9- B ng lương công nhân lái xe ô tô con 10- B ng lương công nhân lái tàu i n. 11- B ng lương công nhân, viên ch c tàu công trình. 12- B ng lương công nhân, viên ch c tàu ánh cá bi n. 13- B ng lương công nhân , viên ch c tàu v n chuy n và thu mua cá trên bi n. 14- B ng lương công nhân, viên ch c tàu thuy n ánh cá sông, h . 15- B ng lương công nhân l n. C) CÁC B NG LƯƠNG CH C V CHO CÁN B QU N LÝ XÍ NGHI P: 1- B ng lương ch c v cho cán b qu n lý liên hi p các xí nghi p và xí nghi p ngành khai khoáng. 2- B ng lương ch c v cho cán b qu n lý liên hi p các xí nghi p và xí nghi p các ngành công nghi p cơ khí, i n, hoá ch t, v t li u xây d ng. 3- B ng lương ch c v cho cán b qu n lý liên hi p các xí nghi p và xí nghi p các ngành xây d ng cơ b n, v n t i, ánh b t thu s n, khai thác lâm s n, a ch t, d u khí, o c b n . 4- B ng lương ch c v cho cán b qu n lý liên hi p các xí nghi p và xí nghi p các ngành công nghi p nh , công nghi p th c phNm, công nghi p dư c phNm.
  3. 5- B ng lương ch c v cho cán b qu n lý liên hi p các xí nghi p và xí nghi p ngành nông nghi p và tr ng r ng. 6- B ng lương ch c v cho cán b qu n lý liên hi p các xí nghi p, t ng công ty, công ty, xí nghi p các ngành thương nghi p, d ch v (bao g m c khách s n, c a hàng ăn u ng, hi u thu c, hi u sách). D) CÁC B NG LƯƠNG CH C V CHO CÁN B , VIÊN CH C CÁC T CH C S NGHI P VÀ CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C: 1- B ng lương ch c v cho cán b , viên ch c làm công tác khoa h c, k thu t, chính tr , kinh t , y t , giáo d c, văn hoá, ngh thu t, pháp ch , quan h qu c t . 2- B ng lương ch c v cho cán b , viên ch c th c hành k thu t, nghi p v , hành chính và ph c v . 3- B ng lương ch c v cho cán b lãnh o các cơ quan qu n lý Nhà nư c t Trung ương n huy n. ) CÁC B NG LƯƠNG CHO CÁN B , CHI N SĨ CÁC L C LƯ NG VŨ TRANG VÀ N A VŨ TRANG: 1- B ng lương c a sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p Quân i nhân dân. 2- B ng ph c p quân hàm c a h sĩ quan và binh sĩ Quân i nhân dân. 3- B ng lương c a sĩ quan và h sĩ quan Công an nhân dân. 4- B ng lương cu cán b , viên ch c ngành H i quan. i u 4. Căn c x p lương theo c p b c cho công nhân, viên ch c tr c ti p s n xu t, kinh doanh (các thang lương và b ng lương ghi i m A và i m B, i u 3) là tiêu chuNn c p b c k thu t, trình t ch c s n xu t và t ch c lao ng m i ngành, m i cơ s . Vi c b sung, s a i ho c ban hành các tiêu chuNn c p b c k thu t ph i ư c s tho thu n c a B Lao ng. có căn c x p lương theo ch c v cho cán b qu n lý xí nghi p các b ng lưong ghi i m C, i u 3), c n ti n hành phân h ng xí nghi p, căn c vào quy mô c a xí nghi p, m c ph c t p và ph m vi trách nhi m c a công tác qu n lý, B Lao ng quy nh c th và hư ng d n thi hành vi c phân h ng các xí nghi p. Quy t nh v x p h ng các xí nghi p c a các ngành, các a phương ph i ư c s tho thu n c a B Lao ng m i có hi u l c thi hành. Căn c x p lương cho cán b , viên ch c các cơ quan qu n lý Nhà nư c và các t ch c s nghi p (các b ng lương ghi i m D, i u 3) là các ch c v ang m nhi m, các ch c danh và tiêu chuNn nghi p v . Trư ng h p chưa xây d ng ư c các ch c danh và tiêu chuNn nghi p v thì t m th i chuy n b c sang b ng lương m i theo s hư ng dãn c a B Lao ng.
  4. i u 5. Ngoài lương c p b c ho c lương ch c v , công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang còn ư c hư ng m t s ph c p tính theo t l trên lương c p b c ho c lương ch c v như sau: 1- Ph c p khu v c: 5-10-15-20-25% tuỳ theo i u ki n khí h u, m c xa xôi h o lánh, i l i khó khăn, i u ki n sinh ho t v t ch t và văn hoá thi u th n. 2- Ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng: T l ph c p căn c vào t l chênh l ch gi a m c giá tính lương (l y lương t i thi u làm chuNn) và m c giá th c t t ng a phương. T l ph c p c 3 tháng tính l i m t l n và do H i ng B trư ng quy nh. 3- Ph c p thâm niên c bi t: Áp d ng cho sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p Quân i nhân dân, sĩ quan và h sĩ quan Công an nhân dân, cán b viên ch c ngành H i quan và công nhân, viên ch c m t s ngành ngh mà i u ki n lao ng và i u ki n sinh ho t có nhi u khó khăn, gian kh . M c t i a là 20%; riêng i v i các l c lư ng vũ trang, cán b , viên ch c nghi p v ngành H i quan và công nhân khai thác m h m lò, m c t i a là 25%. 4- Ph c p thâm niên vư t khung: i v i t t c các ngành ngh không thu c di n ư c hư ng ph c p thâm niên c bi t, n u công nhân, viên ch c ã t n b c cao nh t c a khung lương mà v n ti p t c lao ng, ti p t c c ng hi n thì sau 5 năm ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung, b ng 5% m c lương b c cao nh t; t năm th 6 tr i, c m i năm thêm 1%. 5- Ph c p ưu ãi: - 20% i v i sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p Quân i nhân dân, sĩ quan và h sĩ quan Công an nhân dân. - 10% i v i cán b , viên ch c nghi p v ngành H i quan. - 5% i v i công nhân, viên ch c ph c v trong các l c lư ng vũ trang và n a vũ trang. - 5% và 7% i v i cán b , viên ch c y t làm công tác phòng b nh, khám b nh, ch a b nh các b nh vi n, vi n i u dư ng, b nh xá. - 5% và 7% i v i cán b , giáo viên tr c ti p gi ng d y các trư ng ph thông, sơ h c và trung h c chuyên nghi p cao ng, i h c và các trư ng d y ngh . 6- Ph c p chi n u: Công nhân,viên ch c và các l c lư ng vũ trang công tác các huy n biên gi i Vi t - Trung ư c ph c p 10%; các xã biên gi i ư c ph c p 15%; các xã thư ng xuyên chi n u ư c ph c p 20%. 7- Ph c p c h i, khó khăn nguy hi m: 5 - 10 -15%, áp d ng cho công nhân, viên ch c làm vi c trong các i u ki n c h i, nguy hi m mà lương c p b c ho c lương ch c v chưa tính n, cho công nhân tr c ti p i u khi n các phương ti n v n t i trên các tuy n ư ng khó khăn, nguy hi m.
  5. 8- Ph c p lưu ng: 5 -10 - 15 -20% tuỳ theo m c lưu ng c a t ng ngành ngh . 9- Ph c p trách nhi m: 5 - 7 - 10% áp d ng cho nh ng công nhân, viên ch c làm công vi c òi h i trách nhi m cao hơn ho c ph i kiêm nhi m công tác qu n lý. 10- Ph c p thu hút v c s s n xu t: 5 - 10 - 15% áp d ng trong m t th i gian nh t nh cho nh ng công nhân, viên ch c n các cơ s s n xu t, xây d ng nông thôn, mi n núi, nh ng nơi xa xôi h o lánh. 11- Ph c p làm thêm gi ; Trư ng h p công nhân, viên ch c ph i làm thêm ngoài gi tiêu chuNn quy nh thì gi làm thêm ư c ph c p 50% n u làm thêm vào ngày thư ng, ư c ph c p 100% n u làm vi c vào ngày ngh hàng tu n ho c ngày l . 12- Ph c p làm êm: Làm vi c t 22 gi n 6 gi sáng thì ư c ph c p 30%. nh ng xí nghi p làm 3 ca liên t c thì làm ca êm ư c ph c p 40%. T nay, b ch cung c p b ng hi n v t cho b a ăn ca êm. i u 6: Công nhân hư ng lương s n phNm, lương khoán ho c lương th i gian có nh m c thì ơn giá lương s n phNm ư c tính thêm m t t l khuy n khích b ng 5 - 7% m c lương c p b c công vi c. i u 7: Ti n thư ng t qu lương b ng 5% - 7% qu lương c p b c ho c lương ch c v i v i khu v c s n xu t, kinh doanh, b ng 5% qu lương c p b c ho c lương ch c v i v i các cơ quan hành chính s nghi p.. i u 8. Công nhân, viên ch c trong th i gian làm th , h c sinh t t nghi p trong th i gian t p s ư c hư ng 95% m c lương c a công nhân, viên ch c cùng trình á ư c tuy n d ng chính th c. i u 9. Công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang hư ng theo nguyên t c, làm công vi c gì, ch c v gì thì hư ng theo công vi c y, khi thay i công vi c, thay i ch c v thì hư ng lương theo công vi c m i, ch c v m i, không b o lưu m c lương c . Ch trong trư ng h p cán b c p trên ư c c v tăng cư ng cho c p dư i thì m i gi nguyên lương. i u 10. Ph c p sinh ho t phí hàng tháng i v i cán b xã, phư ng, th tr n t m th i quy nh như sau: a) 140 - 160 ng i v i cán b lãnh o ch ch t (Ch t ch U ban nhân dân), 120 - 140 - 160 ng i v i các cán b chuyên trách khác, 70 - 80 - 90 ng i v i cán b n a chuyên trách. Tuỳ theo quy mô c a xã, phư ng, th tr n vf m c ph c t p c a công vi c mà x p m i xã, phư ng, th tr n vào m t trong 3 m c nói trên. b) Trư ng thôn, trư ng b n các huy n biên gi i Vi t - Trung ư c ph c p sinh ho t phí như các cán b n a chuyên trách c a xã. c) Cán b xã, phư ng, th tr n ã v ngh theo Quy t nh s 130-CP ngày 20-6-1975 c a H i ng Chính ph và quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng ư c hư ng ph c p b ng 60% m c ph c p sinh ho t phí c a cán b ương ch c cùng ch c v .
  6. d) Các kho n ph c p sinh ho t phí k trên u ư c c ng thêm ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng quy nh t i i m 2, i u 5 Ngh nh này. ) Ban t ch c c a Chính ph hư ng d n c th các ch c danh ư c hư ng ph c p sinh ho t phí và vi c phân h ng các xã, phư ng, th tr n. i u 11. Ti n công cho nh ng ngư i làm vi c theo ch h p ng thuê mư n t m th i và giá gia công cho th th công ph i d a trên ch ti n lương c a Nhà nư c, có tính n nh ng i u ki n c thù c a t ng a phương. i u 12. Dành m t kho n trong ngân sách Nhà nư c tr c p cho nh ng công nhân, viên ch c và nh ng ngư i hư ng lương trong các l c lư ng vũ trang có ông ngư i ăn theo mà i s ng th t s g p khó khăn. i u 13. Ngh nh này thi hành t ngày 1 tháng 9 năm 1985. M i quy nh v ti n lương, ph c p hi n v t trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 14. B Lao ng cùng các B , các cơ quan có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. Riêng nh ng quy nh i v i các l c lư ng vũ trang và n a vũ trang thì B Qu c phòng, B N i v và T ng c c H i quan hư ng d n thi hành sau khi ã bàn b c th ng nh t v i B lao ng và B Tài chính. i u 15. Th trư ng các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản