Nghị định số 24/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
3
download

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 24/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2003/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 24/2003/N -CP NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH QU NG CÁO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng qu ng cáo; qu ng cáo v kinh doanh, hàng hoá, d ch v (bao g m d ch v sinh l i và d ch v không sinh l i) trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân th các quy nh c a Pháp l nh Qu ng cáo, các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Nh ng thông tin v chính tr không thu c ph m vi i u ch nh c a Pháp l nh Qu ng cáo và Ngh nh này. i u 2. M t s t ng trong Pháp l nh Qu ng cáo ư c hi u như sau : 1. Qu ng cáo các d ch v sinh l i là qu ng cáo v các d ch v kinh t , xã h i nh m t o ra l i nhu n c a t ch c, cá nhân cung ng d ch v . 2. Qu ng cáo các d ch v không sinh l i là qu ng cáo v các d ch v th c hi n chính sách xã h i và nh ng thông tin nh m thông báo, nh n tin, rao v t. 3. Th i lư ng qu ng cáo là lư ng th i gian phát sóng qu ng cáo trên ài phát thanh, ài truy n hình; lư ng th i gian qu ng cáo trong chương trình phim, băng hình, ĩa hình, băng âm thanh, ĩa âm thanh ho c trong chương trình ho t ng văn hoá, th thao.
 2. 4. T l th i lư ng qu ng cáo là lư ng th i gian ư c tính b ng ph n trăm th i gian phát sóng qu ng cáo trên t ng s th i gian phát chương trình c a m t kênh phát thanh, m t kênh truy n hình trong m t ngày ho c lư ng th i gian qu ng cáo trên t ng s th i gian chương trình c a m t phim, m t ĩa hình, băng hình, băng âm thanh, ĩa âm thanh, m t chương trình ho t ng văn hoá, th thao. 5. Di n tích qu ng cáo là ph n di n tích ăng in qu ng cáo trên m t báo in; là di n tích th hi n s n phNm qu ng cáo trên b ng, bi n, pa-nô; di n tích k , v trên phương ti n giao thông, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác và các hình th c tương t khác th hi n s n phNm qu ng cáo. 6. M t t qu ng cáo là th i gian ăng qu ng cáo liên t c cho m t s n phNm qu ng cáo trên báo in, phát sóng qu ng cáo liên t c trên ài phát thanh, ài truy n hình, th i gian qu ng cáo liên t c trên băng-rôn, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c và v t th di ng khác. 7. Chương trình chuyên qu ng cáo là kho ng th i gian phát sóng liên t c trên ài phát thanh, ài truy n hình các s n phNm qu ng cáo mà th i gian phát sóng quá mư i phút. 8. Quá trình ho t ng qu ng cáo là vi c th c hi n chi n lư c ti p th , xúc ti n qu ng cáo, tư v n qu ng cáo, th c hi n ý tư ng qu ng cáo, phát hành qu ng cáo, gi i thi u s n phNm qu ng cáo n ngư i tiêu dùng. i u 3. M t s hành vi b nghiêm c m trong ho t ng qu ng cáo theo quy nh t i i u 5 Pháp l nh Qu ng cáo ư c c th như sau : 1. Qu ng cáo có tính ch t kỳ th dân t c, phân bi t ch ng t c, xâm ph m t do tín ngư ng, tôn giáo; 2. Qu ng cáo có tính ch t kích thích b o l c, kinh d ; dùng t ng không lành m nh; 3. Dùng hình nh ngư i lãnh o ng và Nhà nư c Vi t Nam; 4. Qu ng cáo không úng ch t lư ng hàng hoá, d ch v ; không úng a ch cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; 5. Ép bu c qu ng cáo dư i m i hình th c; 6. Qu ng cáo h n ch t m nhìn c a ngư i tham gia giao thông; làm nh hư ng n s trang nghiêm t i nơi làm vi c c a các cơ quan nhà nư c; dùng âm thanh gây ti ng n vư t quá n cho phép theo tiêu chuNn Vi t Nam; 7. Qu ng cáo nói x u, so sánh ho c gây nh m l n v i cơ s s n xu t, kinh doanh, hàng hoá, d ch v c a ngư i khác; dùng danh nghĩa, hình nh c a t ch c, cá nhân khác qu ng cáo mà không ư c s ch p thu n c a t ch c, cá nhân ó; 8. Qu ng cáo thu c ch a b nh cho ngư i bán theo ơn c a th y thu c; thu c chưa ư c c p ăng ký ho c h t h n ăng ký, ã lo i ra kh i danh m c thu c cho phép s
 3. d ng; thu c ã ư c ăng ký nhưng b ình ch lưu hành; các thi t b d ng c y t chưa ư c phép s d ng, d ch v y t chưa ư c phép th c hi n t i Vi t Nam; 9. Qu ng cáo hàng hoá, d ch v khác mà pháp lu t c m qu ng cáo. Chương 2: HO T NG QU NG CÁO i u 4. 1. Thông tin qu ng cáo v ho t ng kinh doanh ph i trung th c, chính xác, úng v i ph m vi, ngành ngh ã ăng ký kinh doanh. 2. Thông tin qu ng cáo v hàng hoá, d ch v sinh l i ph i ph n ánh trung th c, chính xác, úng v i quy cách, ch t lư ng, công d ng, nhãn hi u, ki u dáng, ch ng lo i, bao bì, xu t x , phương th c ph c v , th i h n s d ng, th i h n b o qu n, th i h n b o hành. 3. Thông tin qu ng cáo v d ch v không sinh l i ph i trung th c, chính xác, ph n ánh úng yêu c u, kh năng, ch t lư ng d ch v . i u 5. 1. S n phNm qu ng cáo th hi n trên b ng, bi n, pa-nô, băng-rôn và các hình th c tương t ph i ghi s gi y phép, th i h n gi y phép, tên ngư i xin phép th c hi n qu ng cáo. 2. S n phNm qu ng cáo th hi n trên áp-phích ph i ghi s gi y phép xu t b n, tên ngư i xin phép xu t b n, tên cơ s in, s lư ng in. 3. Qu ng cáo trên báo in ph i có ph n riêng ho c trang riêng và ph i ghi rõ m c thông tin qu ng cáo; qu ng cáo trên ài phát thanh, ài truy n hình ph i có ti ng nói ho c ch vi t th hi n rõ m c thông tin qu ng cáo. i u 6. 1. Báo in ra ph trang, ph b n chuyên qu ng cáo ph i ư c B Văn hoá - Thông tin c p phép. S trang c a ph trang chuyên qu ng cáo không vư t quá s trang báo chính và không ư c tính vào giá bán. 2. Không qu ng cáo trên bìa m t, trang nh t c a báo ngày, báo phát hành theo nh kỳ, t p chí, c san, s ph , tr báo chuyên qu ng cáo. i u 7. 1. Không qu ng cáo ngay sau nh c hi u, hình hi u c a các chương trình phát thanh, truy n hình, tr các chương trình chi u phim, văn ngh , th thao, vui chơi gi i trí.
 4. 2. M i t phát sóng cho m t s n phNm qu ng cáo trên ài phát thanh, ài truy n hình không quá tám ngày, tr các trư ng h p sau : a) Qu ng cáo ư c tài tr g n li n v i m t ho t ng di n ra liên t c quá tám ngày thì th i gian di n ra ho t ng liên t c ó ư c tính là m t t qu ng cáo; b) Qu ng cáo các d ch v không sinh l i nh m th c hi n chính sách xã h i g n li n v i m t ho t ng di n ra liên t c quá tám ngày thì th i gian di n ra ho t ng liên t c ó ư c tính là m t t qu ng cáo. i u 8. 1. Qu ng cáo liên t c quá mư i phút trên ài phát thanh, ài truy n hình ư c tính là m t chương trình chuyên qu ng cáo và ph i ư c B Văn hoá - Thông tin cho phép. 2. M i chương trình phim truy n trên ài truy n hình không ư c ng t qu ng cáo quá hai l n, m i l n không quá năm phút; m i chương trình vui chơi gi i trí trên ài phát thanh, ài truy n hình không ư c qu ng cáo quá b n l n, m i l n không quá năm phút. 3. Qu ng cáo ho t ng kinh doanh, hàng hoá, d ch v c a m t ngư i qu ng cáo ho c m t ngư i kinh doanh d ch v qu ng cáo không ư c quá năm mươi ph n trăm th i lư ng c a m i l n qu ng cáo trên ài phát thanh, ài truy n hình. i u 9. Qu ng cáo trên báo chí do ngư i ng u cơ quan báo chí, T ng biên t p ho c T ng giám c, Giám c ch u trách nhi m v n i dung, hình th c, v trí, th i lư ng ho c di n tích qu ng cáo trên phương ti n c a mình. i u 10. Cơ quan, t ch c, doanh nghi p kinh doanh d ch v qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính ph i ư c B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép và ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo. i u 11. 1. Qu ng cáo trên xu t b n phNm ư c xu t b n theo k ho ch do Giám c nhà xu t b n ch u trách nhi m v s n phNm qu ng cáo và v trí qu ng cáo trên xu t b n phNm ó. 2. Qu ng cáo trên xu t b n phNm thu c lo i ph i c p gi y phép xu t b n ph i ư c phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t b n theo quy nh c a Lu t Xu t b n. i u 12. Qu ng cáo trên b ng, bi n, pa-nô, màn hình, băng-rôn, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác và các hình th c tương t treo, t, dán, d ng ngoài tr i ho c t i i m công c ng ư c quy nh như sau : 1. Không ư c che khu t trên mư i ph n trăm di n tích s n phNm qu ng cáo ã t trư c chưa h t th i h n, theo hư ng phía trư c, cách hai trăm mét, nhìn vuông góc chính gi a v i các qu ng cáo có trư c;
 5. 2. Không ư c t trong hành lang an toàn giao thông, ê i u, lư i i n qu c gia; không ư c che khu t bi n báo, èn tín hi u giao thông, b ng ch d n công c ng; 3. T i các ô th , h n ch qu ng cáo có di n tích l n ngoài tr i không phù h p v i quy ho ch ô th , an toàn xã h i, m quan và c nh quan môi trư ng. i u 13. S n phNm qu ng cáo trong các cu c liên hoan, h i ngh , h i th o, trình di n ngh thu t, giao lưu văn hoá, thi u th d c th thao, không ư c treo, t, dán, d ng ngang b ng ho c cao hơn bi u trưng (lô gô) ho c tên c a các chương trình ó; kh ch th hi n trên s n phNm qu ng cáo ph i nh hơn kh ch tên c a các chương trình ó. i u 14. Qu ng cáo trên các phương ti n qu ng cáo khác như dù che, xe Ny, thùng hàng, mái hiên, dây c và các v t d ng khác không ph i xin phép nhưng ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 15. 1. T ch c, cá nhân mu n kinh doanh d ch v qu ng cáo ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong th i h n năm ngày làm vi c, t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo t Chi nhánh ho c Văn phòng i di n t nh, thành ph khác ph i thông báo cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh và S Văn hoá - Thông tin nơi t Chi nhánh ho c Văn phòng i di n bi t. N i dung thông báo g m : a) Tên và a ch tr s chính c a doanh nghi p; b) Ngành, ngh kinh doanh; c) Tên và a ch tr s Chi nhánh, Văn phòng i di n; d) N i dung, ph m vi ho t ng c a Chi nhánh, Văn phòng i di n; ) H tên, nơi cư trú c a ngư i ng u Chi nhánh, Văn phòng i di n. 3. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo do Phòng ăng ký kinh doanh c p qu n, huy n và c p tương ương c p ch ư c ho t ng trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s t i. i u 16. T ch c, cá nhân qu ng cáo d ch v không sinh l i ph i xu t trình văn b n m b o tính trung th c, chính xác c a n i dung thông tin qu ng cáo khi ngư i kinh doanh d ch v qu ng cáo ho c ngư i phát hành qu ng cáo yêu c u. i u 17. 1. T ch c, cá nhân qu ng cáo v kinh doanh, hàng hoá, d ch v ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t.
 6. 2. Qu ng cáo s n phNm hàng hoá thu c danh m c ph i áp d ng và ch ng nh n tiêu chuNn Vi t Nam ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n phù h p tiêu chuNn Vi t Nam. 3. Qu ng cáo s n phNm hàng hoá thu c danh m c ph i áp d ng và ch ng nh n tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn khác thì ph i có gi y ch ng nh n phù h p tiêu chuNn c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Qu ng cáo thu c và nguyên li u làm thu c, m phNm, v c xin, sinh phNm mi n d ch, d ng c , trang thi t b y t , d ch v y t và qu ng cáo th c phNm ph i thông báo y n i dung s n phNm qu ng cáo v i B y t ho c S Y t n u ư c B Y t u quy n. Trong trư ng h p không ng ý v i s n phNm qu ng cáo, B y t ho c S Y t ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i qu ng cáo và ngư i kinh doanh d ch v qu ng cáo. Trong th i h n mư i ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n thông báo, n u B Y t ho c S Y t không có văn b n tr l i thì ngư i qu ng cáo ho c ngư i kinh doanh d ch v qu ng cáo có quy n th c hi n qu ng cáo theo n i dung ã thông báo. Ch ư c qu ng cáo thu c theo danh m c thu c ư c qu ng cáo do B Y t ban hành. 5. Vi c qu ng cáo các s n phNm thay th s a m ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m . 6. Qu ng cáo các s n phNm sinh h c ph c v tr ng tr t, chăn nuôi, th c ăn gia súc, thu c thú y, thu c b o v th c v t, phân bón, ch phNm phân bón, gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi ph i thông báo y n i dung qu ng cáo v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Trong trư ng h p không ng ý v i n i dung thông báo, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i qu ng cáo ho c ngư i kinh doanh d ch v qu ng cáo. Trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo n u B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn không có văn b n tr l i thì ngư i qu ng cáo ho c ngư i kinh doanh d ch v qu ng cáo có quy n th c hi n qu ng cáo theo n i dung ã thông báo. 7. Qu ng cáo v sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá, ch d n a lý, tên thương m i, quy n tác gi và các quy n liên quan ph i m b o tính trung th c v các thông tin liên quan n tình tr ng b o h các i tư ng này theo quy nh c a pháp lu t v b o h quy n s h u công nghi p và quy n tác gi . i u 18. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh nhi u ngành ngh , nhi u lo i s n phNm hàng hoá, có chung m t nhãn hi u (tên hãng), khi qu ng cáo ph i nêu rõ n i dung ngành ngh , lo i s n phNm hàng hoá c n qu ng cáo. i u 19. 1. S n phNm qu ng cáo th c hi n trên m ng thông tin máy tính do ngư i ng u cơ quan, t ch c, doanh nghi p ư c phép cung c p d ch v Internet ch u trách nhi m.
 7. Qu ng cáo trên màn hình t nơi công c ng do ch phương ti n ch u trách nhi m và tuân th các quy nh như sau : a) Qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính ph i g i s n phNm qu ng cáo n B Văn hoá - Thông tin trư c khi th c hi n qu ng cáo ít nh t mư i ngày làm vi c; b) Qu ng cáo trên màn hình t nơi công c ng ph i g i s n phNm qu ng cáo n S Văn hoá - Thông tin trư c khi th c hi n qu ng cáo ít nh t mư i ngày làm vi c. Trong th i h n năm ngày làm vi c k t ngày nh n ư c s n phNm qu ng cáo, n u B Văn hoá - Thông tin ho c S Văn hoá - Thông tin không ng ý v i s n phNm qu ng cáo thì ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do. Quá th i h n trên mà không có văn b n tr l i thì ư c th c hi n s n phNm qu ng cáo mà mình ã g i. 2. i v i qu ng cáo b ng b ng, bi n, pa-nô, phương ti n giao thông thì th i h n th c hi n qu ng cáo không quá ba năm; khi h t th i h n n u mu n gia h n ph i ư c S Văn hoá - Thông tin cho phép. Trư ng h p thay i v v trí ho c kích thư c ho c s n phNm qu ng cáo u ph i ư c S Văn hoá - Thông tin c p phép. 3. i v i qu ng cáo b ng băng-rôn, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác v m t ho t ng có xác nh th i gian thì ư c qu ng cáo c th i gian di n ra ho t ng ó và trư c ó không quá năm ngày làm vi c, sau ó không quá hai ngày làm vi c. Trư ng h p qu ng cáo v m t ho t ng không xác nh th i gian thì th i h n cho m t t qu ng cáo không quá mư i lăm ngày làm vi c. Kho ng cách gi a các t qu ng cáo ít nh t là tám ngày làm vi c. i u 20. T i a không quá mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ho c S Văn hoá - Thông tin ph i c p gi y phép th c hi n qu ng cáo. Trong trư ng h p không c p gi y phép ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do. Chương 3: HO T NG QU NG CÁO CÓ Y U T NƯ C NGOÀI i u 21. T ch c, cá nhân Vi t Nam có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo do Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh c p ư c h p tác u tư v i t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh d ch v qu ng cáo dư i hình th c h p ng h p tác kinh doanh ho c liên doanh và ch ư c ho t ng sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép u tư. i u 22. 1. B K ho ch và u tư có trách nhi m ti p nh n, g i h sơ cho B Văn hoá - Thông tin và các cơ quan nhà nư c liên quan l y ý ki n tham gia trong vi c thNm nh các d án có v n u tư nư c ngoài v lĩnh v c qu ng cáo.
 8. 2. B Văn hoá - Thông tin tham gia ý ki n trong vi c thNm nh i v i các d án u tư nư c ngoài v lĩnh v c qu ng cáo. 3. Trong th i h n t i a không quá mư i lăm ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B Văn hoá - Thông tin ph i tr l i b ng văn b n cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép u tư. 4. N i dung tham gia ý ki n trong vi c thNm nh i v i d án có v n u tư nư c ngoài g m: a) M c phù h p c a d án i v i quy ho ch qu ng cáo; b) Trình k thu t và công ngh qu ng cáo c a t ch c, cá nhân nư c ngoài; c) L i ích kinh t - xã h i; d) Ph m vi và lĩnh v c qu ng cáo; ) Các quy nh khác c a pháp lu t v qu ng cáo. i u 23. T ch c, cá nhân ư c c p gi y phép u tư nư c ngoài trư c khi ho t ng trong th i h n năm ngày làm vi c ph i thông báo b ng văn b n n S Văn hoá - Thông tin nơi t tr s , kèm theo b n sao gi y phép u tư nư c ngoài (có công ch ng). i u 24. 1. T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài ư c c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n t i Vi t Nam khi ã có ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo ho c các gi y t tương t h p pháp theo quy nh c a nư c mà t ch c, cá nhân ó mang qu c t ch. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài ngh thành l p Văn phòng i di n có trách nhi m c p, s a i, b sung, thu h i gi y phép thành l p Văn phòng i di n ho t ng trong lĩnh v c qu ng cáo. 3. Quy n và nghĩa v c a Văn phòng i di n và ngư i làm vi c t i Văn phòng i di n: a) Th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo; b) Ch ư c ho t ng theo n i dung c th ghi trong gi y phép thành l p; c) ư c thuê ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài vào làm vi c; ngư i làm vi c t i Văn phòng i di n ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; d) ư c m tài kho n chuyên chi b ng ngo i t và tài kho n chuyên chi b ng ng ti n Vi t Nam có g c ngo i t ngân hàng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam và ch
 9. s d ng tài kho n này vào ho t ng c a Văn phòng i di n; Văn phòng i di n có con d u riêng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; ) Báo cáo nh kỳ m i năm m t l n v các ho t ng c a Văn phòng i di n v i cơ quan c p phép. i u 25. 1. T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài ư c c p gi y phép thành l p Chi nhánh t i Vi t Nam khi có các i u ki n sau ây : a) Có ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo ho c các gi y t tương t h p pháp theo quy nh c a nư c mà t ch c, cá nhân óng tr s chính; b) ã ho t ng t năm năm tr lên k t khi ăng ký kinh doanh và có Văn phòng i di n t i Vi t Nam t b y năm tr lên k t tháng 12 năm 2001 n u không vi ph m pháp lu t Vi t Nam. 2. B Văn hoá - Thông tin c p, s a i, b sung, thu h i gi y phép thành l p Chi nhánh ho t ng trong lĩnh v c qu ng cáo. 3. Quy n và nghĩa v c a Chi nhánh và ngư i làm vi c t i Chi nhánh : a) Ho t ng theo các n i dung ghi trong gi y phép; b) ư c thuê ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài vào làm vi c; ngư i làm vi c t i Chi nhánh ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; c) Ph i th c hi n ch k toán và ch ư c áp d ng ch k toán thông d ng khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; d) Báo cáo nh kỳ m i năm m t l n n cơ quan c p phép các ho t ng c a Chi nhánh, báo cáo tài chính có xác nh n c a cơ quan ki m toán Vi t Nam ho c cơ quan ki m toán c l p ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. Trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u b ng văn b n c a các cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, Chi nhánh có nghĩa v báo cáo, cung c p tài li u ho c gi i trình nh ng v n liên quan n ho t ng c a mình. i u 26. 1. H sơ c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh g m : a) ơn c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài ngh c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh (theo m u do B Văn hoá - Thông tin quy nh); b) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh các gi y t tương t h p pháp theo quy nh c a nư c s t i ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài xác nh n và b n d ch ra ti ng Vi t Nam. B n sao ó ph i ư c cơ quan công ch ng nư c s t i
 10. ho c cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ch ng nh n. 2. T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài g i h sơ ngh c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh n cơ quan c p phép quy nh t i i u 24, i u 25 c a Ngh nh này. 3. Trong th i h n mư i lăm ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n c p phép ph i c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh. Trong trư ng h p h sơ chưa y ho c chưa h p l , trong th i h n ba ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, cơ quan c p phép ph i có văn b n thông báo cho t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài b sung, hoàn ch nh h sơ. 4. N i dung, th i gian ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh ư c ghi c th trong gi y phép. 5. Trong th i h n b n mươi lăm ngày làm vi c, k t ngày ư c c p gi y phép, Văn phòng i di n, Chi nhánh ph i ho t ng và ph i có văn b n thông báo cho cơ quan c p phép v a i m t tr s , s ngư i Vi t Nam, s ngư i nư c ngoài làm vi c t i Văn phòng i di n, Chi nhánh. 6. Trong trư ng h p Văn phòng i di n, Chi nhánh c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài có thay i v tên g i, qu c t ch; h tên ngư i i di n; s ngư i nư c ngoài làm vi c t i Chi nhánh, Văn phòng i di n; n i dung ho t ng, a i m t tr s c a Văn phòng i di n, Chi nhánh ph i thông báo cho cơ quan c p phép bi t. i u 27. 1. Gi y phép t Văn phòng i di n, Chi nhánh b thu h i trong các trư ng h p sau ây: a) H t th i h n gi y phép nhưng v n ti p t c ho t ng; b) Ho t ng sai m c ích ho c không úng v i n i dung quy nh trong gi y phép; c) Dùng danh nghĩa Văn phòng i di n ti n hành kinh doanh d ch v qu ng cáo; d) Vi ph m các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ho t ng qu ng cáo và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Văn phòng i di n, Chi nhánh ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau ây: a) Theo ngh c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài có Văn phòng i di n ho c Chi nhánh t i Vi t Nam; b) Khi có quy t nh v vi c thu h i, hu b c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
 11. 3. Trong trư ng h p ch m d t ho t ng theo quy nh t i i m a kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài ph i g i văn b n thông báo vi c ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh n cơ quan c p phép trong th i h n ít nh t ba mươi ngày làm vi c trư c ngày ch m d t ho t ng và ph i n p l i gi y phép cho cơ quan c p phép. i u 28. T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo c a Vi t Nam ư c qu ng cáo v ho t ng kinh doanh, hàng hoá, d ch v c a mình nư c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t nư c s t i và quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu ng cáo. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V QU NG CÁO i u 29. B Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v qu ng cáo trong ph m vi c nư c, có nhi m v quy n h n sau ây: 1. Xây d ng trình Chính ph quy ho ch, k ho ch, chính sách v ho t ng qu ng cáo; 2. Xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu ng cáo; 3. C p, s a i, b sung, thu h i gi y phép t Chi nhánh c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài; gi y phép th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính; gi y phép ra ph trang, ph b n chuyên qu ng cáo i v i báo in; kênh ho c chương trình chuyên qu ng cáo trên ài phát thanh, ài truy n hình; 4. T ch c, ch o vi c ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v , qu n lý trong ho t ng qu ng cáo; 5. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng qu ng cáo; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v qu ng cáo; 6. T ch c và hư ng d n vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo; 7. T ch c, qu n lý v h p tác qu c t trong lĩnh v c qu ng cáo; 8. Tham gia ý ki n trong vi c thNm nh i v i các d án u tư nư c ngoài v lĩnh v c qu ng cáo. C c Văn hoá - Thông tin cơ s giúp B Văn hoá - Thông tin th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v qu ng cáo trong ph m vi c nư c. i u 30. 1. B Thương m i trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin qu n lý nhà nư c v qu ng cáo hàng hoá, d ch v
 12. thương m i; xây d ng và trình Chính ph ban hành danh m c hàng hoá, d ch v thương m i c m qu ng cáo. 2. B Y t trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin qu n lý nhà nư c v qu ng cáo thu c, nguyên li u làm thu c, m phNm, v c xin, sinh phNm mi n d ch, d ng c , trang thi t b y t , d ch v y t và qu ng cáo th c phNm; công b danh m c thu c ã lo i kh i danh m c thu c cho phép s d ng; thu c ã ăng ký nhưng b ình ch lưu hành; xây d ng và trình Chính ph ban hành danh m c thu c c m qu ng cáo. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin qu n lý nhà nư c v qu ng cáo s n phNm sinh h c ph c v tr ng tr t, chăn nuôi, th c ăn gia súc, thu c thú y, thu c b o v th c v t, phân bón, ch phNm phân bón, gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi. 4. B Khoa h c và Công ngh trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin qu n lý nhà nư c v qu ng cáo có liên quan n i tư ng s h u trí tu . 5. B K ho ch và u tư trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thNm nh i v i các d án u tư nư c ngoài trong lĩnh v c qu ng cáo. 6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Văn hoá -Thông tin th c hi n qu n lý nhà nư c v qu ng cáo. i u 31. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các nhi m v sau ây: 1. C p, s a i, b sung, thu h i gi y phép thành l p Văn phòng i di n c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài; 2. Ch o S Văn hoá - Thông tin th c hi n các nhi m v sau ây : a) Quy ho ch ho t ng qu ng cáo; b) Quy ho ch các khu v c, ư ng ph , a i m ư c phép qu ng cáo; c) Quy ho ch v quy mô, kích c , s lư ng các lo i hình qu ng cáo cho t ng khu v c b o m an toàn giao thông, m quan ô th , an toàn v phòng cháy, ch a cháy và k t c u xây d ng. d) C p gi y phép th c hi n qu ng cáo quy nh t i kho n 2 i u 16 Pháp l nh Qu ng cáo; ) T ch c, hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo t i a phương; e) T ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình qu n lý và nghi p v v qu ng cáo;
 13. g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng a phương t ch c vi c thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m theo thNm quy n; h) Báo cáo nh kỳ v i B Văn hoá - Thông tin v vi c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo, quy ho ch, thanh tra, ki m tra, ho t ng qu ng cáo t i a phương. i u 32. Thanh tra Nhà nư c v văn hoá thông tin th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v qu ng cáo th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v Thanh tra, Pháp l nh Qu ng cáo và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 33. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v qu ng cáo thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính; cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng qu ng cáo ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hoá thông tin. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 34. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo, gi y phép th c hi n qu ng cáo ư c c p trư c khi Ngh nh này có hi u l c, n u còn th i h n mà không trái v i quy nh c a Pháp l nh Qu ng cáo và Ngh nh này thì v n còn giá tr th c hi n. i u 35. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng trên công báo. 2. Bãi b Ngh nh s 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy nh v ho t ng qu ng cáo trên lãnh th Vi t Nam; Chương III (t i u 11 n i u 25) c a Ngh nh s 32/1999/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 1999 c a Chính ph v khuy n m i, qu ng cáo thương m i và h i ch , tri n lãm thương m i. Các quy nh trư c ây v ho t ng qu ng cáo trái v i quy nh c a Ngh nh này u bãi b . i u 36. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản