Nghị định số 24/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
60
lượt xem
1
download

Nghị định số 24/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 24/2004/NĐ-CP về tần số vô tuyến điện do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 24/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2004/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 24/2004/N -CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH BƯU CHÍNH, VI N THÔNG V T N S VÔ TUY N I N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông trong ho t ng qu n lý và s d ng t n s , thi t b vô tuy n i n, qu ov tinh thu c ch quy n Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài có s d ng t n s và thi t b vô tuy n i n t i Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh v t n s vô tuy n i n khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 3. Qu n lý nhà nư c v t n s vô tuy n i n 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v t n s vô tuy n i n trong ph m vi c nư c. 2. B Bưu chính, Vi n thông ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v t n s vô tuy n i n.
 2. 3. N i dung qu n lý nhà nư c chuyên ngành v t n s vô tuy n i n bao g m: a) Xây d ng và t ch c th c hi n các quy ho ch t n s vô tuy n i n; ban hành ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý và s d ng t n s , thi t b vô tuy n i n và qu o v tinh; b) Ph i h p, ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n và qu o v tinh; phân b , n nh t n s ; c p gi y phép băng t n, gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n (sau ây g i là gi y phép t n s vô tuy n i n); thu và qu n lý l phí, phí s d ng t n s vô tuy n i n theo quy nh c a pháp lu t; c) Ki m tra, ki m soát t n s vô tuy n i n, x lý nhi u có h i và qu n lý tương thích i n t ; thanh tra, x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t n s vô tuy n i n. i u 4. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Nghi p v c nh" là nghi p v vô tuy n i n gi a các i m c nh ã xác nh trư c. 2. "Nghi p v lưu ng" là nghi p v vô tuy n i n gi a các ài lưu ng v i các ài m t t, ho c gi a các ài lưu ng. 3. "Nghi p v lưu ng hàng h i" là nghi p v lưu ng gi a ài b v i ài t u, ho c gi a các ài t u, ho c gi a các ài thông tin trên t u. 4. "Nghi p v lưu ng hàng không" là nghi p v lưu ng gi a các ài hàng không v i các ài t u bay, ho c gi a các ài t u bay. 5. "Nghi p v qu ng bá" là nghi p v vô tuy n i n trong ó vi c phát sóng dành cho toàn th công chúng thu tr c ti p. Nghi p v này bao g m phát thanh, phát hình và các lo i phát sóng khác. 6. "Nghi p v vô tuy n i n nghi p dư" là nghi p v vô tuy n i n nh m m c ích t ào t o, nghiên c u k thu t thông tin do các khai thác viên vô tuy n i n nghi p dư là nh ng ngư i ư c c p phép, yêu thích k thu t vô tuy n i n th c hi n, ch v i m c ích cá nhân không liên quan n l i nhu n. 7. " ài vô tuy n i n" là m t hay nhi u thi t b vô tuy n i n k c thi t b ph kèm theo t i m t a i m th c hi n m t nghi p v vô tuy n i n. M i ài vô tuy n i n ư c phân lo i theo nghi p v mà nó ho t ng thư ng xuyên ho c t m th i. 8. " ài thông tin v tinh" là m t ài vô tuy n i n t trong t ng khí quy n ho c trên b m t trái t dùng thông tin v i m t hay nhi u ài không gian ho c liên l c v i m t hay nhi u ài cùng lo i thông qua v tinh ph n x . 9. " ài lưu ng" là m t ài vô tuy n i n thu c nghi p v lưu ng, s d ng lúc chuy n ng ho c t m d ng nh ng i m không nh trư c.
 3. 10. " ài b " là m t ài vô tuy n i n thu c nghi p v lưu ng hàng h i ư c t trên t li n ho c h i o liên l c v i t u, thuy n. 11. " ài t u" là m t ài vô tuy n i n lưu ng thu c nghi p v lưu ng hàng h i t trên t u, thuy n và không thư ng xuyên th neo. 12. " ài vô tuy n i n t trên các phương ti n ngh cá" là m t ài vô tuy n i n t trên t u, thuy n và các phương ti n lưu ng ho c không lưu ng trên bi n dùng khai thác, ch bi n, nuôi tr ng và thu gom th y s n, d ch v h u c n, i u tra thăm dò và ki m tra, ki m soát b o v ngu n l i th y s n. 13. " ài t u bay" là m t ài vô tuy n i n lưu ng thu c nghi p v lưu ng hàng không t trên t u bay. 14. " ài vô tuy n i n nghi p dư" là m t ài vô tuy n i n thu c nghi p v vô tuy n i n nghi p dư. 15. " i n tho i không dây" (lo i kéo dài thuê bao) là thi t b thu - phát g m hai ph n liên l c v i nhau b ng sóng vô tuy n: "Ph n 1, máy m " là ph n tc nh, ư c u n i v i m t m ng i n tho i; "Ph n 2, máy con" là ph n có th tc nh ho c mang i lưu ng, có cùng s i n tho i v i máy m . 16. "Phát x ngoài băng" là phát x m t hay nhi u t n s n m ngay ngoài r ng băng t n c n thi t do k t qu c a quá trình i u ch nhưng không bao g m phát x gi . 17. "Phát x gi " là phát x trên m t hay nhi u t n s ngoài r ng băng t n c n thi t và có th làm gi m m c phát x ó mà không nh hư ng n vi c truy n ưa tin t c. 18. "Phát x không mong mu n" là phát x bao g m c phát x gi và phát x ngoài băng. 19. "Nhi u có h i" là nhi u làm nguy h i n các ho t ng c a các nghi p v vô tuy n i n h p pháp ho c c n tr , làm gián o n m t nghi p v vô tuy n i n ang ư c phép khai thác. 20. "Phân b băng t n" là vi c quy nh m t băng t n xác nh cho m t hay nhi u t ch c ho c doanh nghi p ư c quy n s d ng theo nh ng i u ki n c th trong m t lo i nghi p v vô tuy n i n ho c h th ng thông tin vô tuy n i n. 21. " n nh t n s " là vi c cơ quan qu n lý cho phép m t ài vô tuy n i n ư c quy n s d ng m t t n s hay m t kênh t n s vô tuy n i n theo nh ng i u ki n c th . 22. "Nghi p v chính" là nghi p v có tên ư c in b ng ch in hoa (ví d : c nh) trong b ng phân chia ph t n s vô tuy n i n cho các nghi p v .
 4. 23. "Nghi p v ph " là nghi p v có tên ư c in b ng ch in thư ng (ví d : Lưu ng) trong b ng phân chia ph t n s vô tuy n i n cho các nghi p v . Chương 2: QUY HO CH, PHÂN B T NS VÔ TUY N I N i u 5. Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n 1. Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n qu c gia là phương án phân chia ph t n s vô tuy n i n thành các băng t n dành cho các nghi p v theo t ng th i kỳ và quy nh i u ki n thi t l p tr t t khai thác, s d ng t i ưu ph t n s vô tuy n i n trên ph m vi c nư c. B Bưu chính, Vi n thông xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n qu c gia. 2. Căn c Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n qu c gia, B Bưu chính, Vi n thông ban hành quy ho ch băng t n, quy ho ch kênh, quy ho ch t n s vô tuy n i n theo vùng. a) Quy ho ch băng t n quy nh chi ti t các i u ki n, m c ích s d ng m t s o n băng t n cho m t lo i nghi p v vô tuy n i n ho c h th ng thông tin vô tuy n i n c th . Quy ho ch băng t n ư c xây d ng trên cơ s công ngh s d ng, nh m c s lư ng băng t n c n thi t, nhu c u phát tri n d ch v và d phòng băng t n cho công ngh m i, nhu c u m i. b) Quy ho ch kênh phân chia m i băng t n thành các nhóm kênh t n s cho m t lo i nghi p v vô tuy n i n c th theo m t h th ng tiêu chuNn k thu t nh t nh. Quy ho ch kênh ư c xây d ng trên cơ s các khuy n ngh phân kênh, các tiêu chuNn k thu t c a Liên minh Vi n thông qu c t thi t l p tr t t s d ng kênh t n s vô tuy n i n, h n ch nhi u có h i gi a các thi t b vô tuy n i n. c) Quy ho ch t n s vô tuy n i n theo vùng xác l p các vùng s d ng l i t n s cho m t lo i nghi p v vô tuy n i n c th m t s o n băng t n trong d i t n s t ba mươi Mêgahéc (30 MHz) n ba nghìn Mêgahéc (3000 MHz). Quy ho ch t n s vô tuy n i n theo vùng ư c xây d ng trên cơ s các khuy n ngh , các tiêu chuNn k thu t c a Liên minh Vi n thông qu c t nâng cao hi u qu s d ng ph t n s vô tuy n i n, h n ch nhi u có h i gi a các thi t b vô tuy n i n. i u 6. Th c hi n quy ho ch 1. Nghiêm c m vi c s n xu t, nh p khNu ho c s d ng thi t b vô tuy n i n, thi t b ng d ng sóng vô tuy n i n t i Vi t Nam trái v i quy ho ch (tr thi t b thu c di n t m nh p tái xu t; thi t b ư c s n xu t xu t khNu; thi t b gi i thi u công ngh trong tri n lãm, h i ch ). 2. Các quy ho ch phát tri n i n t , vi n thông, phát thanh, truy n hình và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i khác có liên quan n vi c s d ng t n s vô tuy n i n
 5. trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t ph i ư c B Bưu chính, Vi n thông thNm nh v ph n t n s vô tuy n i n. 3. i v i các thi t b vô tuy n i n và m ng lư i vi n thông s d ng t n s vô tuy n i n t trư c khi Quy ho ch có hi u l c mà không phù h p v i Quy ho ch, B Bưu chính, Vi n thông quy nh c th bi n pháp, th i h n chuy n i thi t b , t n s phù h p v i Quy ho ch và i u ki n s d ng th c t c a Vi t Nam theo nguyên t c: a) Trư ng h p thi t b có kh năng i u ch nh v làm vi c t n s theo quy ho ch mà không c n kinh phí chuy n i, t ch c, cá nhân ph i làm th t c chuy n i theo th i h n quy nh t i Quy ho ch. b) Trư ng h p thi t b không có kh năng i u ch nh v làm vi c t n s theo quy ho ch ho c thi t b có kh năng i u ch nh t n s nhưng c n kinh phí chuy n i: các băng t n, khu v c có nhu c u th p trong vi c s d ng t n s , t ch c, cá nhân ư c phép khai thác n h t th i gian kh u hao thi t b , nhưng không quá 07 năm, k t ngày Quy ho ch có hi u l c, ho c cho n khi B Bưu chính, Vi n thông yêu c u ng ng khai thác vì lý do can nhi u. Vi c thay th thi t b do b h ng ho c m r ng m ng không làm thay i th i h n ph i ng ng khai thác c a toàn m ng. các băng t n, khu v c có nhu c u cao trong vi c s d ng t n s , t ch c, cá nhân ph i làm th t c chuy n i theo th i h n quy nh t i Quy ho ch và ph i ch u kinh phí chuy n i. c) T ch c, cá nhân b thu h i băng t n trư c th i h n quy nh t i Quy ho ch s ư c thanh toán m t ph n kinh phí, nhưng không vư t quá giá tr còn l i c a thi t b t i th i i m thu h i băng t n. T ch c, cá nhân ư c c p phép s d ng các băng t n thu h i này có trách nhi m thanh toán kinh phí chuy n i cho t ch c, cá nhân b thu h i băng t n. i u 7. i u ch nh quy ho ch 1. Căn c vào chính sách phát tri n vi n thông qu c gia, pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p trong lĩnh v c vi n thông và t n s vô tuy n i n, B Bưu chính, Vi n thông th c hi n vi c i u ch nh theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n phê duy t i u ch nh Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n theo t ng th i kỳ. 2. N i dung s a i, i u ch nh Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành là m t ph n c a Quy ho ch ó. i u 8. Phân b băng t n ph c v qu c phòng, an ninh 1. Vi c phân b băng t n ph c v m c ích qu c phòng, an ninh ư c th c hi n theo các nguyên t c sau:
 6. a) Các băng t n s d ng lâu dài ư c phân b theo t l phù h p v i yêu c u, nhi m v và có chú ý n thông l qu c t ; b) Các băng t n s d ng có th i h n ch áp d ng i v i các thi t b vô tuy n i n hi n ang s d ng nhưng không trang b ti p; c) Các băng t n s d ng không thư ng xuyên trong th i gian ng n, khi s d ng ph i thông báo cho B Bưu chính, Vi n thông, tr trư ng h p thu c danh m c bí m t nhà nư c; d) Khi có nhu c u s d ng băng t n dành cho m c ích kinh t - xã h i vào m c ích qu c phòng, an ninh ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B Bưu chính, Vi n thông và không ư c gây nhi u có h i cho m ng thông tin ph c v kinh t - xã h i. 2. Theo t ng th i kỳ, B Bưu chính, Vi n thông ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Công an xu t vi c phân b băng t n ph c v m c ích qu c phòng, an ninh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t sau khi có ý ki n c a y ban T n s vô tuy n i n.B Qu c phòng, B Công an có trách nhi m t ch c qu n lý, s d ng ti t ki m, hi u qu úng m c ích các băng t n s ư c phân b . 3. Trong trư ng h p khNn c p v an ninh qu c gia, B Qu c phòng, B Công an ư c s d ng m t s băng t n không thu c quy nh i m a kho n 1 i u này m b o thông tin ph c v qu c phòng, an ninh trên cơ s ph i h p theo phương án th ng nh t gi a B Bưu chính, Vi n thông và B Qu c phòng, B Công an. Chương 3: C P PHÉP T N S VÔ TUY N I N M C 1. QUY NNH CHUNG V C P PHÉP i u 9. Nguyên t c c p gi y phép Vi c c p gi y phép t n s vô tuy n i n ư c th c hi n theo các nguyên t c sau ây: 1. Phù h p v i chi n lư c, k ho ch phát tri n vi n thông; Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n qu c gia và các quy ho ch t n s khác quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này. 2. m b o s d ng hi u qu , h p lý, ti t ki m ph t n s vô tuy n i n. 3. Tuân theo nh m c s d ng và tiêu chuNn k thu t v t n s vô tuy n i n c a qu c gia và qu c t . 4. áp ng nhu c u h p lý c a t ch c, cá nhân trong vi c s d ng t n s vô tuy n i n.
 7. 5. m b o công b ng gi a các i tư ng s d ng và gi a các nghi p v vô tuy n i n cùng lo i. 6. Ưu tiên h p lý nhu c u s d ng t n s ph c v công ngh m i, s d ng hi u qu ph t n s vô tuy n i n. i u 10. Phí s d ng t n s vô tuy n i n 1. Phí s d ng t n s vô tuy n i n là kho n thu do Nhà nư c quy nh m b o bù p nh ng chi phí gián ti p và tr c ti p cho công tác qu n lý, ki m tra, ki m soát t n s vô tuy n i n, x lý nhi u có h i; b o m thi hành các chính sách c a Nhà nư c trong t ng th i kỳ và phù h p v i tình hình th c t . 2. M c phí s d ng t n s vô tuy n i n ư c xác nh trên cơ s giá tr ph t n s s d ng, m c chi m d ng ph t n s , ph m vi ph sóng, m t s d ng t n s trong băng t n và trong khu v c ư c c p phép. 3. T ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam ch ư c c p gi y phép t n s vô tuy n i n sau khi ã n p l phí c p gi y phép và phí s d ng t n s vô tuy n i n. Vi c qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép, phí s d ng t n s vô tuy n i n theo quy nh c a pháp lu t v phí và l phí. i u 11. Các trư ng h p b thu h i gi y phép 1. Gi y phép t n s vô tuy n i n b thu h i trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Sau th i h n 01 năm, k t ngày ư c c p gi y phép băng t n ho c sau th i h n 06 tháng, k t ngày ư c c p gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n mà t ch c, cá nhân ư c c p gi y phép không tri n khai trên th c t các n i dung quy nh trong gi y phép. b) T ch c, cá nhân s d ng t n s không úng m c ích, không hi u qu , gây lãng phí ph t n s vô tuy n i n ã ư c c p gi y phép. c) Khi có s i u ch nh Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n. 2. B Bưu chính, Vi n thông ra quy t nh thu h i gi y phép và nêu rõ lý do thu h i. M C 2. C P PHÉP BĂNG T N i u 12. Gi y phép băng t n Gi y phép băng t n là gi y phép c p cho t ch c, doanh nghi p ư c quy n s d ng m t o n băng t n s xác nh kèm theo các i u ki n quy nh v gi i h n trên và dư i c a o n băng t n s (bao g m c ph n băng t n b o v ); ph m vi ph sóng; m c phát x c c i ư c phép ngoài băng t n, ngoài ph m vi ph sóng và các i u ki n khác.
 8. i u 13. i u ki n c p phép băng t n Trong trư ng h p vi c phân b băng t n là kh thi, B Bưu chính, Vi n thông căn c vào các i u ki n c th sau ây xem xét, c p gi y phép băng t n cho t ch c, doanh nghi p: 1. Có phương án phát tri n m ng thông tin vô tuy n i n, phương án kinh doanh d ch v vi n thông b o m hi u qu kinh t - xã h i và hi u qu s d ng băng t n. 2. i v i m ng vi n thông di ng công c ng, ph i có nhu c u tri n khai băng t n trên ph m vi toàn qu c; i v i m ng vi n thông dùng riêng, m ng n i b ph i có nhu c u cao trong vi c s d ng t n s t i m t khu v c xác nh. 3. Thi t b ph i m b o tiêu chuNn k thu t theo quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông. i u 14. Th t c c p phép băng t n 1. H sơ xin c p phép băng t n g m: a) ơn xin c p phép, trong ó nêu rõ băng t n xin s d ng và ph m vi ph sóng; b) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Quy t nh thành l p i v i t ch c, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p trong nư c ho c Gi y phép u tư i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c Bên nư c ngoài trong H p ng h p tác kinh doanh; c) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Gi y phép thi t l p m ng và cung c p d ch v vi n thông (ho c Gi y phép th nghi m m ng và d ch v vi n thông, ho c Gi y phép thi t l p m ng vi n thông dùng riêng) i v i các thi t b ph i c p gi y phép thi t l p m ng; d) án thi t l p m ng thông tin vô tuy n i n, trong ó nêu rõ: m c ích, ph m vi ho t ng, c u hình m ng, công ngh s d ng; ) B n ăng ký danh m c các thi t b phát sóng vô tuy n i n (theo m u do B Bưu chính, Vi n thông quy nh). 2. H sơ xin s a i, b sung n i dung gi y phép: Trong th i gian hi u l c c a gi y phép, n u t ch c, doanh nghi p có nhu c u s a i, b sung n i dung gi y phép (tr quy nh v r ng băng t n) ph i làm h sơ xin s a i, b sung. H sơ g m: a) ơn xin s a i, b sung n i dung gi y phép; b) Báo cáo chi ti t n i dung s a i, b sung và các tài li u có liên quan.
 9. 3. Trư c khi gi y phép băng t n h t h n 90 ngày, n u t ch c, doanh nghi p có i u ki n và có yêu c u ti p t c s d ng thì ph i làm l i h sơ như trư ng h p xin c p phép m i. 4. Nơi ti p nh n h sơ, hư ng d n kê khai và giao nh n gi y phép: C c T n s vô tuy n i n - B Bưu chính, Vi n thông. 5. Trong quá trình khai thác, t ch c, doanh nghi p có trách nhi m th c hi n úng các i u ki n quy nh trong gi y phép; báo cáo, b sung k p th i các n i dung thay i v tham s k thu t, danh m c thi t b phát sóng vô tuy n i n trong m ng thông tin vô tuy n i n. i u 15. Th i gian gi i quy t c p phép băng t n 1. B Bưu chính, Vi n thông thNm nh và hoàn thành xét c p m i, s a i, b sung n i dung gi y phép trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . 2. N u h sơ chưa y , chưa h p l thì trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, B Bưu chính, Vi n thông có trách nhi m thông báo, hư ng d n cho t ch c, doanh nghi p b sung, hoàn thi n h sơ. 3. Trư ng h p t ch i c p m i, s a i, b sung n i dung gi y phép, B Bưu chính, Vi n thông thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do t ch i cho t ch c, doanh nghi p xin c p phép. M C 3. C P PHÉP S D NG T N S VÀ THI T BN PHÁT SÓNG VÔ TUY N I N i u 16. Gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n Gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n c p cho t ch c, cá nhân ư c quy n khai thác m t hay nhi u t n s và thi t b vô tuy n i n, t i a i m ho c khu v c xác nh kèm theo các i u ki n quy nh v t n s thu và phát, tham s k thu t phát sóng, quy ư c liên l c và các i u ki n khác. i u 17. i u ki n c p phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n 1. Trong trư ng h p vi c n nh t n s vô tuy n i n là kh thi, B Bưu chính, Vi n thông căn c vào các i u ki n c th sau ây xét c p gi y phép cho t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam: a) M c ích s d ng, i tư ng liên l c rõ ràng phù h p v i quy nh c a pháp lu t; b) Thi t b ph i m b o tiêu chuNn k thu t do B Bưu chính, Vi n thông quy nh áp d ng (tr trư ng h p thi t b tham gia tri n lãm, th nghi m k thu t);
 10. c) Khai thác viên ài t u bi n, ài vô tuy n i n nghi p dư và các trư ng h p khác ph i có ch ng ch vô tuy n i n viên do B Bưu chính, Vi n thông c p ho c công nh n; d) a i m l p t anten, chi u cao anten ph i phù h p v i các quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông và các quy nh khác c a pháp lu t v b o m an toàn hàng không; ) Thi t k h th ng thi t b b o m s d ng t i ưu ph t n s vô tuy n i n, tương thích i n t v i môi trư ng xung quanh. 2. Riêng i v i ài thông tin v tinh th c hi n liên l c qua v tinh c a nư c ngoài ho c các t ch c qu c t v thông tin v tinh, căn c các i u ki n c th ư c quy nh t i kho n 1 i u này, B Bưu chính, Vi n thông ch xem xét, c p phép trong các trư ng h p sau ây: a) ài thông tin v tinh thu c m ng vi n thông công c ng c a các doanh nghi p vi n thông có gi y phép thi t l p m ng và cung c p d ch v vi n thông do B Bưu chính, Vi n thông c p. b) ài thông tin v tinh c a t ch c, doanh nghi p s d ng d ch v thông tin v tinh c a các doanh nghi p vi n thông ư c B Bưu chính, Vi n thông c p phép. c) ài thông tin v tinh thu c nghi p v qu ng bá qua v tinh có gi y phép ho t ng báo chí v phát thanh, truy n hình qua v tinh do B Văn hóa - Thông tin c p. d) ài thông tin v tinh thu c nghi p v lưu ng hàng h i, hàng không qua v tinh b o m an toàn hàng h i, hàng không theo quy nh c a T ch c Hàng h i qu c t (IMO) ho c T ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO). ) ài thông tin v tinh c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a nư c ngoài, cơ quan i di n t ch c qu c t t i Vi t Nam, oàn i bi u c p cao nư c ngoài n thăm Vi t Nam ư c hư ng quy ch ưu ãi, mi n tr ngo i giao (sau ây g i là "Cơ quan i di n nư c ngoài"), phóng viên nư c ngoài vào ho t ng báo chí ng n h n Vi t Nam. B Bưu chính, Vi n thông ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao và B Công an quy nh chi ti t vi c c p phép s d ng ài thông tin v tinh cho Cơ quan i di n nư c ngoài. e) Theo i u ư c qu c t gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i nư c ngoài ho c v i t ch c qu c t v thông tin v tinh. g) Các trư ng h p khác do B Bưu chính, Vi n thông quy nh. i u 18. H sơ xin c p phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n 1. Tr trư ng h p quy nh t i i u 24 Ngh nh này, i v i các thi t b phát sóng vô tuy n i n ho t ng riêng l và thi t b phát sóng vô tuy n i n thu c m ng không ph i c p gi y phép thi t l p m ng, h sơ g m:
 11. a) ơn xin c p gi y phép; b) B n khai xin c p gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n (theo m u do B Bưu chính, Vi n thông quy nh); c) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Quy t nh thành l p i v i t ch c, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p trong nư c, h p tác xã ho c Gi y phép u tư i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c Bên nư c ngoài trong H p ng h p tác kinh doanh. 2. i v i ài t u, ài vô tuy n i n t trên t u, thuy n ch ch y trên sông, ngoài h sơ quy nh t i kho n 1 i u này, ph i có thêm: a) Xác nh n t ng dung tích, ph m vi ho t ng c a t u, thuy n, ho c ch ng nh n s ch ( i v i t u ch khách); b) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Ch ng ch khai thác viên do B Bưu chính, Vi n thông c p ho c công nh n ( i v i ài t u). 3. i v i thi t b phát sóng vô tuy n i n t trên phương ti n ngh cá: a) N u là thi t b c a t ch c, doanh nghi p, ngoài h sơ quy nh t i kho n 1 i u này, ph i có thêm b n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Gi y ch ng nh n ăng ký t u cá ho c xác nh n t ng dung tích c a t u, thuy n. b) N u là thi t b c a t h p tác, cá nhân, ngoài h sơ quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này, ph i có thêm b n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Gi y ch ng nh n ăng ký t u cá ho c xác nh n t ng dung tích c a t u, thuy n. c) Các thi t b phát sóng vô tuy n i n t trên phương ti n ngh cá ho t ng băng t n t 26,96 Mêgahéc n 27,41 Mêgahéc (MHz) thu c lo i thi t b vô tuy n i n ư c s d ng có i u ki n và không ph i xin gi y phép t n s vô tuy n i n theo quy nh t i i u 24 và i u 25 c a Ngh nh này. 4. i v i ài vô tuy n i n thu c nghi p v qu ng bá, ngoài h sơ quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này, ph i có thêm: a) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Gi y phép ho t ng báo chí do B Văn hóa - Thông tin c p (v i i tư ng là cơ quan báo chí). b) Văn b n ngh c a B Văn hóa - Thông tin ho c y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (v i i tư ng chưa x p lo i là cơ quan báo chí, có nhi m v phát l i chương trình c a ài phát thanh, truy n hình Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 5. i v i ài vô tuy n i n nghi p dư, ngoài h sơ quy nh t i i m a, b kho n 1 i u này, ph i có thêm:
 12. a) B n sao Ch ng ch khai thác viên vô tuy n i n nghi p dư do B Bưu chính, Vi n thông c p ho c công nh n; b) B n sao H chi u cùng th thư ng trú ho c ch ng nh n t m trú hay th t m trú ( i v i khai thác viên nư c ngoài). 6. i v i i n tho i không dây (lo i kéo dài thuê bao) không thu c danh m c thi t b vô tuy n i n ư c s d ng có i u ki n và ph i c p phép s d ng t n s , h sơ theo quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này. 7. i v i ài vô tuy n i n thu c Cơ quan i di n nư c ngoài, ngoài h sơ quy nh t i i m a, b kho n 1 i u này, ph i có thêm văn b n ngh c a B Ngo i giao. 8. i v i các thi t b phát sóng vô tuy n i n thu c m ng ph i c p gi y phép thi t l p m ng, ngoài h sơ quy nh t i kho n 1 i u này ph i có thêm: a) án thi t l p m ng thông tin vô tuy n i n, trong ó nêu rõ c u hình m ng, ph m vi ho t ng, công ngh s d ng, thi t b , t n s xin s d ng; b) B n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Gi y phép thi t l p m ng và cung c p d ch v vi n thông (ho c Gi y phép th nghi m m ng và d ch v vi n thông, ho c Gi y phép thi t l p m ng vi n thông dùng riêng). i u 19. Gia h n gi y phép Trư c khi gi y phép h t h n 30 ngày, n u t ch c, cá nhân có nhu c u ti p t c s d ng (không s a i, b sung n i dung gi y phép) ph i làm th t c xin gia h n gi y phép. H sơ xin gia h n gi y phép g m: 1. ơn xin gia h n gi y phép; 2. B n sao có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Gi y phép thi t l p m ng và cung c p d ch v vi n thông (ho c Gi y phép th nghi m m ng và d ch v vi n thông ho c Gi y phép thi t l p m ng vi n thông dùng riêng) ang còn hi u l c i v i các thi t b ph i c p gi y phép thi t l p m ng. i u 20. S a i, b sung n i dung gi y phép Trong th i gian hi u l c c a gi y phép, n u t ch c, cá nhân có nhu c u s a i, b sung n i dung gi y phép ph i làm h sơ xin s a i, b sung. H sơ g m: 1. ơn xin s a i, b sung n i dung gi y phép; 2. B n khai b sung n u có thay i; 3. Các tài li u khác liên quan n n i dung s a i, b sung. i u 21. Th i gian gi i quy t c p phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n
 13. 1. B Bưu chính, Vi n thông có trách nhi m gi i quy t c p m i; gia h n; s a i, b sung n i dung gi y phép trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . 2. N u h sơ chưa y , chưa h p l thì trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, B Bưu chính, Vi n thông có trách nhi m thông báo, hư ng d n cho t ch c, cá nhân xin c p phép b sung, hoàn thi n h sơ. 3. Trư ng h p t ch i c p m i; gia h n; s a i, b sung n i dung gi y phép, B Bưu chính, Vi n thông thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do t ch i cho t ch c, cá nhân xin c p phép. i u 22. Nơi ti p nh n h sơ, hư ng d n kê khai và giao nh n gi y phép 1. Nơi ti p nh n h sơ và giao nh n gi y phép i v i trư ng h p xin c p m i gi y phép cho các thi t b thu c m ng thông tin vô tuy n i n ph i c p gi y phép thi t l p m ng, các trư ng h p ph i xin s a i, b sung gi y phép thi t l p m ng: a) B Bưu chính, Vi n thông; b) Các C c Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin khu v c. 2. Nơi ti p nh n h sơ và giao nh n gi y phép i v i trư ng h p xin c p m i, gia h n, s a i, b sung n i dung gi y phép cho các thi t b thu c lo i không ph i c p gi y phép thi t l p m ng; các trư ng h p xin gia h n, s a i, b sung mà gi y phép thi t l p m ng ang còn hi u l c: a) C c T n s vô tuy n i n; b) Các Trung tâm ki m soát t n s vô tuy n i n khu v c thu c C c T n s vô tuy n i n. i u 23. S d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n trong trư ng h p kh n c p 1. Trư ng h p khNn c p gây nguy hi m n tài s n và tính m ng con ngư i, t ch c, cá nhân có th s d ng t m th i t n s , thi t b phát sóng vô tuy n i n chưa ư c c p phép và ph i thông báo k p th i cho C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông khi i u ki n cho phép. 2. ài vô tuy n i n khi g i thông tin ho c tín hi u c p c u ư c phép phát sóng thu hút s chú ý c các t n s không dành riêng cho g i c u n n qu c t và qu c gia. 3. Các ài vô tuy n i n khi nh n ư c thông tin, tín hi u c p c u ph i l p t c ng ng phát sóng trên t n s có kh năng gây nhi u cho thông tin c p c u và ph i liên t c l ng nghe trên t n s phát g i c p c u; tr l i và th c hi n ngay m i h tr c n thi t, ng th i thông báo cho Cơ quan tìm ki m c u n n. M C 4.
 14. CÁC LO I THI T BN VÔ TUY N I N S D NG CÓ I U KI N KHÔNG C N GI Y PHÉP i u 24. i u ki n k thu t và khai thác 1. Các lo i thi t b vô tuy n i n s d ng có i u ki n bao g m các thi t b c ly ng n có công su t h n ch , ít kh năng gây nhi u có h i và không ư c b o v kh i nhi u có h i. 2. Các i u ki n k thu t và khai thác c a lo i thi t b vô tuy n i n s d ng có i u ki n, bao g m: phân kênh t n s , m c công su t phát h n ch , phương th c phát ư c ch nh, khu v c ư c phép khai thác và các i u ki n khác. 3. Theo t ng th i kỳ, B Bưu chính, Vi n thông quy nh và công b danh m c thi t b vô tuy n i n ư c s d ng có i u ki n. N i dung thông báo ph i nêu y i u ki n v k thu t và khai thác c a lo i thi t b ư c s d ng có i u ki n. i u 25. xong1. T ch c, cá nhân s d ng các thi t b vô tuy n i n quy nh t i i u 24 ph i áp ng các i u ki n k thu t, khai thác theo quy nh và không ph i xin gi y phép t n s vô tuy n i n. 2. Nghiêm c m s d ng các thi t b vô tuy n i n không áp ng ư c các i u ki n v k thu t và khai thác theo quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông. Chương 4: KI M TRA, KI M SOÁT T N S VÔ TUY N I N, X LÝ NHI U CÓ H I, QU N LÝ TƯƠNG THÍCH I N T M C 1. KI M TRA, KI M SOÁT T N S VÔ TUY N I N, X LÝ NHI U CÓ H I i u 26. i tư ng ki m tra, ki m soát T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài s d ng t n s , thi t b vô tuy n i n trên lãnh th Vi t Nam ph i ch u s ki m tra, ki m soát t n s và thi t b vô tuy n i n c a B Bưu chính, Vi n thông. i u 27. Trách nhi m ki m tra, ki m soát 1. B Bưu chính, Vi n thông có trách nhi m t ch c ki m tra, ki m soát t n s và thi t b vô tuy n i n trong ph m vi c nư c thu, o các tham s k thu t và khai thác, m c chi m d ng băng t n c a các ài vô tuy n i n; xác nh ngu n nhi u; phát hi n các ài vi ph m; x lý nhi u có h i theo pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t v thông tin vô tuy n i n mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. K t qu ki m tra, ki m soát, o tham s k thu t và nh v các thi t b vô tuy n i n, d ng ph tín hi u, hô hi u ho c tín hi u nh n d ng và các b ng ch ng khác là
 15. căn c xác nh và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c t n s vô tuy n i n. i u 28. Các hình th c ki m tra 1. Ki m tra nh kỳ ư c th c hi n theo chương trình, k ho ch ki m tra ã ư c B Bưu chính, Vi n thông phê duy t. 2. Ki m tra t xu t ư c ti n hành khi gi i quy t khi u n i; khi B Bưu chính, Vi n thông xét th y có d u hi u vi ph m quy nh c a pháp lu t v t n s vô tuy n i n. i u 29. Bi n pháp h n ch nhi u có h i 1. T ch c, cá nhân ư c c p phép s d ng t n s , thi t b phát sóng vô tuy n i n ph i th c hi n úng các quy nh trong gi y phép và ph i áp d ng các bi n pháp sau ây h n ch kh năng gây nhi u có h i: a) Gi t n s phát trong ph m vi sai l ch t n s cho phép; b) Gi m m c phát x không mong mu n tr s th p nh t; c) S d ng phương th c phát có r ng băng t n chi m d ng nh nh t (tr m t s trư ng h p c bi t như tr i ph ); d) H n ch phát sóng nh ng hư ng không c n thi t; ) S d ng m c công su t nh nh t m b o ch t lư ng thông tin. 2. ài vô tuy n i n thu c nghi p v ph không ư c gây nhi u có h i cho ài vô tuy n i n thu c nghi p v chính và không ư c khi u n i nhi u có h i t ài vô tuy n i n thu c nghi p v chính mà t n s c a các ài vô tuy n i n này ã ư c n nh ho c có th ư c n nh mu n hơn. i u 30. X lý khi u n i nhi u có h i 1. T ch c, cá nhân khi khi u n i v nhi u có h i ph i g i t i B Bưu chính, Vi n thông "Báo cáo nhi u có h i" theo m u quy nh và th c hi n theo hư ng d n c a B Bưu chính, Vi n thông t ch c vi c xác nh ngu n gây nhi u, bi n pháp gi i quy t nhi u có h i. T ch c, cá nhân s d ng t n s và thi t b vô tuy n i n trong khu v c nhi u có h i có trách nhi m ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông và t o i u ki n thu n l i cho vi c phát hi n ngu n nhi u nhanh chóng, chính xác và x lý nhi u có hi u qu . 2. B Bưu chính, Vi n thông x lý nhi u có h i theo nguyên t c sau: a) Ưu tiên cho phát x trong băng, phát x không mong mu n ph i ư c h n ch m c th p nh t;
 16. b) Ưu tiên cho nghi p v chính, các nghi p v ph ph i thay i t n s ho c các tham s k thu t phát sóng; c) Trong cùng m t nghi p v vô tuy n i n, t n s ư c c p phép s d ng sau ph i chuy n i, ưu tiên cho t n s ư c c p phép s d ng trư c; d) T ch c, cá nhân s d ng thi t b ng d ng sóng vô tuy n i n trong khoa h c, công nghi p, y t ; thi t b i n, i n t , khi gây nhi u có h i cho các ài vô tuy n i n ph i th c hi n các bi n pháp lo i b nhi u (tr trư ng h p các thi t b ng d ng sóng vô tuy n i n ho t ng úng băng t n qui nh) và ph i ng ng s d ng các thi t b này khi gây nhi u có h i cho nghi p v vô tuy n d n ư ng, an toàn, c u n n; ) Trư ng h p nhi u có h i chưa ư c kh c ph c có th áp d ng các bi n pháp: thay i t n s , h n ch công su t phát; thay i chi u cao, phân c c, c tính phương hư ng c a anten phát; phân chia l i th i gian làm vi c và các bi n pháp c n thi t khác i v i ài gây nhi u; e) Bên gây nhi u do không th c hi n úng n i dung gi y phép ch u trách nhi m v chi phí cho vi c chuy n i t n s , thi t b , x lý nhi u có h i. i u 31. X lý nhi u có h i gi a các ài vô tuy n i n ph c v kinh t - xã h i v i các ài vô tuy n i n ph c v qu c phòng, an ninh 1. Tr trư ng h p i v i các băng t n ư c phân b cho qu c phòng, an ninh s d ng lâu dài theo i m a kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này, khi x y ra nhi u có h i gi a các ài vô tuy n i n ph c v kinh t - xã h i v i các ài vô tuy n i n ph c v qu c phòng, an ninh thì các ài vô tuy n i n qu c phòng, an ninh ch ng thay i t n s và các tham s k thu t phát sóng tránh nhi u. 2. Trong trư ng h p c n thi t, B Bưu chính, Vi n thông ch trì và ph i h p B Qu c phòng, B Công an và các B , ngành liên quan khác thành l p oàn ki m tra liên ngành gi i quy t nhi u có h i. M C 2. QU N LÝ TƯƠNG THÍCH I N T i u 32. M c tiêu qu n lý tương thích i n t Thi t b , h th ng thi t b khi ưa vào s d ng có t o ra năng lư ng i n t trong gi i t n s t mư i Kilôhéc (10 KHz) n ba nghìn Gigahéc (3.000 GHz) ph i m b o tương thích i n t các thi t b , h th ng thi t b này ho t ng n nh, không b nhi u và không gây nhi u có h i n thi t b , h th ng thi t b khác. i u 33. N i dung qu n lý tương thích i n t 1. N i dung qu n lý nhà nư c v tương thích i n t bao g m: a) Xây d ng, ban hành và công b vi c áp d ng tiêu chuNn tương thích i n t ;
 17. b) Quy nh v ch ng nh n tương thích i n t cho các thi t b vô tuy n i n, thi t b vi n thông, thi t b ng d ng sóng vô tuy n i n trong khoa h c, công nghi p và y t ; c) Công nh n và ch nh các Phòng th nghi m, Cơ quan ch ng nh n phù h p tiêu chuNn tương thích i n t ; d) Thanh tra, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý tương thích i n t . 2. B Bưu chính, Vi n thông xây d ng và ban hành quy nh v qu n lý tương thích i nt . i u 34. Ch ng nh n, công b phù h p tiêu chu n tương thích i n t 1. Ch ng nh n phù h p tiêu chuNn tương thích i n t . Theo t ng th i kỳ, B Bưu chính, Vi n thông quy nh danh m c các thi t b vi n thông, thi t b vô tuy n i n, thi t b ng d ng sóng vô tuy n i n trong khoa h c, công nghi p, y t c n ph i qua ch ng nh n phù h p tiêu chuNn tương thích i n t . T ch c, cá nhân s n xu t, nh p khNu các thi t b thu c danh m c này ph i làm th t c ch ng nh n phù h p tiêu chuNn và ánh d u phù h p tiêu chuNn tương thích i n t theo quy nh trư c khi ưa vào s d ng ho c lưu thông trên th trư ng. 2. Công b và b o m thi t b phù h p tiêu chuNn tương thích i n t . T ch c, cá nhân s n xu t, nh p khNu các thi t b i n, i n t dân d ng, thi t b có b c x sóng vô tuy n i n ngoài ý mu n và các thi t b khác có trách nhi m công b b o m thi t b phù h p v i tiêu chuNn tương ng v tương thích i n t và ánh d u phù h p tiêu chuNn tương thích i n t theo quy nh trư c khi ưa vào s d ng ho c lưu thông trên th trư ng. 3. Vi c ch ng nh n, công b phù h p tiêu chuNn tương thích i n t theo quy nh c th c a B Bưu chính, Vi n thông. i u 35. Phòng th nghi m, Cơ quan ch ng nh n tương thích i n t B Bưu chính, Vi n thông quy nh các yêu c u v năng l c và ho t ng c a các Phòng th nghi m và Cơ quan ch ng nh n tương thích i n t ; quy nh th t c ch nh các Phòng th nghi m và Cơ quan ch ng nh n tương thích i n t . Ch có các k t qu o ki m, ch ng nh n tương thích i n t c a các Phòng th nghi m và Cơ quan ch ng nh n do B Bưu chính, Vi n thông ch nh ho c th a nh n m i ư c s d ng trong ho t ng qu n lý tương thích i n t . Chương 5: PH I H P, ĂNG KÝ QU C T V T N S VÔ TUY N I N VÀ QU O V TINH
 18. i u 36. i tư ng ph i h p, ăng ký qu c t T ch c, cá nhân khi s d ng t n s vô tuy n i n cho thông tin vô tuy n i n qu c t , cho h th ng v tinh trên qu o a tĩnh, phi a tĩnh, ho c có kh năng gây nhi u có h i cho nghi p v vô tuy n i n c a nư c khác, ho c mu n ư c qu c t th a nh n ph i ph i h p, ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n ho c qu o v tinh. i u 37. Trách nhi m c a B Bưu chính, Vi n thông B Bưu chính, Vi n thông có trách nhi m: 1. T ch c ph i h p v i các nư c và ăng ký v i Liên minh Vi n thông qu c t v t n s vô tuy n i n và qu o v tinh b o v quy n l i và ch quy n qu c gia. 2. Quy nh c th vi c qu n lý, s d ng và ăng ký qu c t v qu o v tinh thu c ch quy n Vi t Nam. 3. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, B Qu c phòng, B Công an t ch c vi c ph i h p t n s vô tuy n i n v i các nư c có chung ư ng biên gi i v i Vi t Nam. i u 38. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài t i Vi t Nam có nghĩa v th c hi n các quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông trong vi c ph i h p, ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n và qu o v tinh. 2. T ch c, doanh nghi p có nhu c u s d ng v trí qu o v tinh thu c ch quy n Vi t Nam ph i ư c B Bưu chính, Vi n thông cho phép và ph i tuân th các quy nh v phí ăng ký, ph i h p qu o v tinh và qui nh khác có liên quan c a pháp lu t. i u 39. ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n 1. H sơ ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n g m: a) Công văn xin ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n; b) B n sao Gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n; c) B n khai ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n (theo m u quy nh). 2. Nơi ti p nh n h sơ: C c T n s vô tuy n i n - B Bưu chính, Vi n thông. 3. Trên cơ s h sơ xin ăng ký qu c t v t n s vô tuy n i n, B Bưu chính, Vi n thông (C c T n s vô tuy n i n) xem xét i chi u v i các quy nh, tiêu chuNn k thu t, nghi p v c a qu c t , qu c gia th ng nh t n i dung và làm th t c ăng ký qu c t .
 19. 4. Vi c s d ng và khai thác các t n s vô tuy n i n ã ư c qu c t công nh n ph i th c hi n theo quy nh c a Th l vô tuy n i n qu c t . i u 40. ăng ký qu c t v qu o v tinh T ch c, doanh nghi p có nhu c u ăng ký qu c t v qu o v tinh ph i n p h sơ cho B Bưu chính, Vi n thông và th c hi n theo úng th t c quy nh c a Liên minh Vi n thông qu c t và B Bưu chính, Vi n thông. Chương 6: KHI U N I, T CÁO, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 41. Thanh tra M i t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài t i Vi t Nam s d ng t n s , s n xu t, s d ng thi t b vô tuy n i n, thi t b ph i qua ch ng nh n tương thích i n t u ch u s thanh tra, ki m tra c a thanh tra chuyên ngành Bưu chính, Vi n thông và công ngh thông tin và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 42. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t v t n s vô tuy n i n thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n, có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan trong lĩnh v c vô tuy n i n, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 43. Khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan nhà nư c, cán b , công ch c có thNm quy n trong vi c thi hành Ngh nh này. 2. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này. 3. ThNm quy n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. CHƯƠNG 7: I U KHO N THI HÀNH i u 44. Hi u l c thi hành
 20. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 45. Trách nhi m thi hành B Bưu chính, Vi n thông trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản