Nghị định số 25/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Nghị định số 25/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 25/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 25/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2002/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 25/2002/N -CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 V PHÊ CHU N ƠN VN B U C VÀ S LƯ NG I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH B U C B SUNG C A T NH QU NG BÌNH NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10, i u 11 và i u 59 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình Văn b n s 212/UB ngày 08/3/2002 và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph t i T trình s 69/TTr-BTCCBCP ngày 18/3/2002, NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn b u c b sung 3 (ba) i bi u H i ng nhân dân t nh ư c b u t i ơn v b u c s 8 thu c huy n B Tr ch, ơn v b u c s 12 thu c th xã ng H i và ơn v b u c s 16 thu c huy n L Thu , t nh Qu ng Bình. i u 2. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B UC I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH QU NG BÌNH S ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u th t m i ơn v 1 Huy n B Tr ch ơn v b u c s 8 1 i bi u 2 Th xã ng H i ơn v b u c s 12 1 i bi u
  2. 3 Huy n L Thu ơn v b u c s 16 1 i bi u
Đồng bộ tài khoản