Nghị định số 26/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
88
lượt xem
4
download

Nghị định số 26/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 26/2002/nđ-cp', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 26/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2002/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 26/2002/N -CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 V SĨ QUAN D BN QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999, Căn c Pháp l nh v l c lư ng d b ng viên ngày 27 tháng 8 năm 1996, Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh vi c tuy n ch n, ào t o, ăng ký, qu n lý, hu n luy n, s p x p, b nhi m, mi n nhi m ch c v , phong, thăng quân hàm, chuy n h ng, gi i ng ch sĩ quan d b ; g i sĩ quan d b vào ph c v t i ngũ; ch , chính sách, khen thư ng, x lý vi ph m, kinh phí b o m cho công tác sĩ quan d b . i u 2. 1. Sĩ quan d b là sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ph c v ng ch d b , g m sĩ quan d b h ng 1, sĩ quan d b h ng 2 theo h n tu i quy inh t i kho n 1 i u 13 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999 (sau ây g i là lu t Sĩ quan năm 1999). 2. Sĩ quan d b ư c ăng ký, qu n lý, hu n luy n, s p x p trong ơn vi d bi ng viên, s n sàng huy ng vào ph c v t i ngũ, tăng cư ng cho l c lư ng thư ng tr c khi có nhu c u. i u 3. 1. i ngũ sĩ quan d b ư c xây d ng v ng m nh v chính tr , tư tư ng, t ch c; có s lư ng và cơ c u h p lý; có trình , năng l c ch huy, qu n lý, chuyên môn k thu t nghi p v , áp ng yêu c u xây d ng và huy ng l c lư ng d b ng viên.
 2. 2. Vi c xây d ng và huy ng i ngũ sĩ quan d b ph i b o m ch tiêu, úng i tư ng tiêu chuNn, úng th i gian, b o m bí m t an toàn theo quy inh c a pháp lu t. i u 4. Các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c kinh t , t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p (sau ây g i chung là các cơ quan, t ch c), các ơn ví vũ trang nhân dân và m i công dân có trách nhi m th c hi n nh ng quy nh v sĩ quan d b trong Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có hên quan. Chương 2: TUY N CH N, ÀO T O SĨ QUAN D BN i u 5. 1. Nh ng i tư ng sau ây thu c di n tuy n ch n ào t o sĩ quan d b : a) Quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan khi thôi ph c v t i ngũ và h sĩ quan d b h ng 1; b) Cán b , công ch c ngoài quân i và nh ng ngư i t t nghi p i h c tr lên. 2. Nh ng ngư i thu c di n quy nh t i kho n 1 i u này, có tiêu chuNn v chính trí phNm ch t o c, trình h c v n, s c kh e và tu i i thì có th ư c tuy n ch n ào t o sĩ quan d b . Tiêu chuNn, i u ki n c th i v i t ng i tư ng ư c tuy n ch n ào t o sĩ quan d b do B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 6. 1. Căn c nhu c u xây d ng i ngũ sĩ quan d b , theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, Th tư ng Chính ph quy t ình ch tiêu ào t o sĩ quan d b , giao ch tiêu, nhi m v tuy n ch n công dân i ào t o sĩ quan d b hàng năm cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ) và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh). 2. Căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Qu c phòng quy t nh s lư ng c th t ng lo i sĩ quan d b c n ào t o các B , t nh. i u 7. Vi c ào t o sĩ quan d b ư c th c hi n t i các trư ng trong quân i. Th i gian ào t o sĩ quan d b t 3 tháng n 6 tháng. Căn c vào i tư ng, yêu c u ào t o i v i t ng lo i sĩ quan d b , B trư ng B Qu c phòng quy nh c th v th i gian, n i dung, chương trình ào t o. i u 8. 1. B Qu c phòng hư ng d n các B , t nh vi c tuy n ch n nh ng ngư i tiêu chuNn i ào t o sĩ quan d b .
 3. 2. U ban nhân dân c p t nh ch o, ôn c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) t ch c tuy n ch n ngư i i ào t o sĩ quan d b theo úng ch tiêu, i tư ng, tiêu chuNn và l p h sơ B trư ng B Qu c phòng quy t nh vi c g i ào t o sĩ quan d bi. 3. Căn c quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng v g i ào t o sĩ quan d b vi c g i t ng ngư i i ào t o sĩ quan d b ư c th c hi n như sau: a) Ch t ch U ban nhân dân c p huy n g i ào t o sĩ quan d b i v i h sĩ quan d b h ng 1, cán b , công ch c ngoài quân i và nh ng ngư i t t nghi p i h c tr lên cư trú t i a phương; b) Hi u trư ng các trư ng i h c tri n khai th c hi n quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng g i t ng sinh viên khi t t nghi p i h c i ào t o sĩ quan d b . c) Các ơn v tr c thu c B Qu c phòng g i ào t o sĩ quan d b i v i quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan khi thôi ph c v t i ngũ. i u 9. 1. Nh ng ngư i ư c tuy n ch n ào t o sĩ quan d b có trách nhi m th c hi n các quy inh v tuy n ch n và ch p hành l nh g i i ào t o sĩ quan d b . 2. Các cơ quan, t ch c có ngư i ư c g i i ào t o sĩ quan d b có trách nhi m cung c p h sơ' b trí th i gian, b o m quy n l i cho ngư i i ào t o sĩ quan d b theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: ĂNG KÝ. QU N LÝ, HU N LUY N, CHUY N H NG, GI I NG CH SĨ QUAN D BN M C 1: ĂNG KÝ, QU N LÝ SĨ QUAN D BN i u 10. i tư ng ăng ký sĩ quan d b : 1. Sĩ quan khi thôi ph c v t i ngũ còn tiêu chuNn và i u ki n chuy n sang ng ch d bi; 2. Cán b là quân nhân chuyên nghi p khi thôi ph c v t i ngũ còn tiêu chuNn và i u ki n, ư c phong quân hàm sĩ quan d b ; 3. Quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan khi thôi ph c v t i ngũ và h sĩ quan d b h ng 1, ã qua ào t o sĩ quan d bi, ư c phong quân hàm sĩ quan d b ; 4. Cán b , công ch c ngoài quân i, nh ng ngư i t t nghi p i h c tr lên ã qua ào t o sĩ quan d b ư c phong quân hàm sĩ quan d b . i u 11.
 4. 1. Nh ng i tư ng quy nh t i i u 10 Ngh nh này ph i th c hi n nghĩa v ăng ký vào ng ch sĩ quan d b . 2. Nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này chưa ư c ăng ký sĩ quan d b n u: a) B tư c quy n ph c v trong các l c lư ng vũ trang nhân dân; b) B truy c u trách nhi m hình s ; c) B ph t tù ho c b ph t c i t o không giam gi ; d) Ra nư c ngoài trái phép ho c l i nư c ngoài trái phép. 3. Khi không còn thu c di n quy nh t i kho n 2 i u này, vi c ăng ký sĩ quan d b ư c c p có thNm quy n xem xét, quy t nh i v i t ng trư ng h p c th theo hư ng d n c a B Qu c phòng. i u 12. Vi c ăng ký sĩ quan d bi ư c th c hi n như sau: 1. Sĩ quan d bi không ph i là cán b , công ch c nhà nư c ăng ký t i Ban Ch huy quân s xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) ho c cơ quan quân s c p huy n nơi sĩ quan d bi ăng ký h khNu thư ng trú (sau ây g i là nơi thư ng trú); 2. Sĩ quan d b là cán b , công ch c nhà nư c ãng ký t i cơ quan, t ch c nơi công tác ho c cơ quan quân s c p huy n s t i. i u 13. 1. Trong th i h n 15 ngày, k t khi sĩ quan thôi ph c v t i ngũ chuy n sang ng ch d bi ho c t khi t t nghi p ào t o sĩ quan d b v n nơi thư ng trú ho c nơi công tác, sĩ quan d b ph i mang gi y gi i thi u và th sĩ quan d b n cơ quan quân s c p huy n ăng ký l n u theo quy nh t i i u 12 Nghi nh này. 2. Cơ quan quân s c p huy n làm th t c ăng ký và c p gi y gi i thi u sĩ quan d b v Ban Ch huy quân s c p xã ho c cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác ăng ký qu n lý. i u 14. 1. Trong th i h n 15 ngày, k t khi sĩ quan d b có s thay i các y u t ã ăng ký v b n thân và gia ình ph i n Ban Ch huy quân s c p xã ho c cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác ăng ký b sung. 2. Hàng tháng Ban Ch huy quân s c p xã và cơ quan, t ch c có sĩ quan d b t ng h p ăng ký b sung báo cáo cơ quan quân s c p huy n s t i. i u 15.
 5. 1. Sĩ quan d b trư c khi di chuy n nơi thư ng trú ho c nơi công tác t huy n này sang huy n khác ph i n cơ quan quân s c p huy n s t i làm th t c gi i thi u v cơ quan quân s nơi s n thư ng trú ho c công tác m i. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày n nơi thư ng trú ho c công tác m i, sĩ quan d b ph i n cơ quan quân s c p huy n nơi n ăng ký theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này. i u 16. 1. Sĩ quan d b khi v ng m t t i nơi thư ng trú ho c nơi công tác: a) V ng m t t 30 ngày tr lên sĩ quan d bi ph i báo cáo Ban Ch huy quân s c p xã ho c cơ quan, t ch c nơi công tác. Hàng tháng, Ban Ch huy quân s c p xã và cơ quan, t ch c có sĩ quan d b ph i báo cáo v i cơ quan quân s c p huy n s t i v s sĩ quan d b ang v ng m t; b) Sĩ quan d b ã x p vào ơn v d b ng viên v ng m t t 3 tháng tr lên, cơ quan quân s c p huy n ph i thông báo cho ơn v thư ng tr c tr c ti p nh n sĩ quan d b bi t. c) Khi có l nh t ng ng viên, sĩ quan d b ph i tr v ngay nơi thư ng trú ho c nơi công tác s n sàng nh n nhi m v . 2. Sĩ quan d b ư cc i công tác, h c t p nư c ngoài ho c ra nư c ngoài vì vi c riêng: a) Th i h n t 1 năm tr lên thì ch m nh t là 15 ngày, k t ngày sĩ quan d b ra nư c ngoài, Ban Ch huy quân s c p xã, cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác c i di n n cơ quan quân s c p huy n ăng ký v ng m t dài h n và n p l i th sĩ quan d bi. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nư c ngoài v n nơi thư ng trú ho c nơi công tác, sĩ quan d b n cơ quan quân s c p huy n ăng ký l i theo quy nh t i i u 12 Ngh inh này; b) Th i h n dư i 1 năm thì sĩ quan d b g i l i th sĩ quan d b t i Ban Ch huy quân s c p xã ho c cơ quan, t ch c nơi công tác. Ban Ch huy quân s c p xã ho c cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác có trách nhi m báo cáo v i cơ quan quân s c p huy n s t i trong th i h n 15 ngày, k t ngày ngư i ó ra nư c ngoài ho c nư c ngoài v . i u 17. 1. Sĩ quan d b thu c di n ư c mi n g i ph c v t i ngũ trong th i chi n, thì trong th i h n 15 ngày, k t ngày sĩ quan d b nh n quy t nh b nhi m ch c v thu c di n ó, cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan quân s c p huy n s t i bi t ăng ký vào di n mi n g i ph c v t i ngũ trong th i chi n. 2. Sĩ quan d bi không còn gi nh ng ch c v , ngh nghi p quy inh t i kho n 1 i u này thì trong th i h n 15 ngày, k t ngày thôi gi ch c v thu c di n ó, cơ
 6. quan, t ch c nơi công tác c a sĩ quan d b ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan quân s c p huy n s t i bi t ăng ký l i. i u 18. 1. B Qu c phòng ch o và hư ng d n vi c ăng ký, qu n lý sĩ quan d b trong ph m vi c nư c. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o cơ quan quân s cùng c p th c lú n ăng ký, qu n lý sĩ quan d b a phương. 3. B Tư l nh quân khu, B Ch huy quân s c p t nh có trách nhi m ch o, hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c quy n và các cơ quan, t ch c trên a bàn th c hi n vi c ăng ký, qu n lý sĩ quan d b . 4. Cơ quan quân s c p huy n, Ban Ch huy quân s c p xã và cơ quan, t ch c có sĩ quan d b ; có trách nhi m tr c ti p t ch c th c hi n vi c ăng ký, qu n lý sĩ quan d b. 5. Các cơ quan, t ch c ch ti p nh n, b trí x p vi c làm và gi i quy t các quy n l i cho sĩ quan d b khi cơ quan quân s c p huy n gi i thi u sĩ quan d b ã th c hi n nghĩa v ăng ký và t o m i i u ki n sĩ quan d b th c hi n y các quy nh v ăng ký sĩ quan d b . 6. Các ơn v thư ng tr c, cơ s ào t o c a quân i ph i làm y th t c gi i thi u sĩ quan d b v ăng ký t i cơ quan quân s c p huy n nơi sĩ quan d b thư ng trú ho c công tác. 7. Các ơn v thư ng tr c c a quân i nh n sĩ quan d b ph i thư ng xuyên ph i h p v i cơ quan quân s a phương các c p trong vi c phúc tra, ăng ký, qu n lý sĩ quan d b ã s p x p vào ơn v d b ng viên thu c ơn v mình. i u 19. 1. H sơ, m u bi u ăng ký, qu n lý sĩ quan d b do B trư ng B Qu c phòng quy nh. 2. Th sĩ quan d b do B Qu c phòng ban hành, ngư i ch huy ơn vi c p tr c thu c B Qu c phòng ký và c p th ; trư ng h p m t th sĩ quan d b ph i báo ngay cho cơ quan quân s c p huy n bi t, vi c c p l i th do c p có thNm quy n xem xét c th . 3. Khi sĩ quan d b vi ph m pháp lu t d n m c ph i kh i t , cơ quan quân s c p huy n nơi sĩ quan d b thư ng trú ho c cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác t m th i thu h i th sĩ quan d b n u ph i thi hành án ph t tù thì ngh c p có thNm quy n chính th c thu h i th sĩ quan d b . 4. Khi sĩ quan d b t tr n, U ban nhân dân c p xã, các cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b thư ng trú ho c công tác có trách nhi m thông báo ngay v i cơ quan quân s c p huy n s t i.
 7. i u 20. Nguyên t c s p x p sĩ quan d bi vào ơn vi d b ng viên: 1. S p x p nh ng sĩ quan d b có chuyên nghi p quân s , ch c v phù h p v i ch c danh biên ch trư c, n u thi u thì s p x p nh ng ngư i có chuyên nghi p quân s g n úng; 2. S p x p sĩ quan d b h ng 1 trư c, n u thi u thì s p x p sĩ quan d b h ng 2; 3. S p x p sĩ quan d b có nơi thư ng trú ho c công tác g n nhau vào t ng ơn v d b ng viên; 4. Vi c s p x p sĩ quan d b c n ư c i u eh nh k p th i trong trư ng h p có s bi n ng, thay i trong i ngũ sĩ quan d b . i u 21. 1. Sĩ quan d b ã s p x p vào ơn v d b ng viên, ư c ki m tra s c kh e nh kỳ 2 năm m t l n; sĩ quan d b chưa x p vào ơn v d b ng viên ư c ki m tra s c kh e khi có nhu c u ng viên; k t qu ki m tra s c kh e ư c lưu vào h sơ sĩ quan d b . 2. Cơ quan y t c p huy n ch u trách nhi m t ch c ki m tra s c kh e cho sĩ quan d bi. i u 22. 1. Hàng năm cơ quan quân s c p huy n t ch c phúc tra sĩ quan d b ít nh t m i năm m t l n. 2. Vi c t ng phúc tra sĩ quan d b do B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 23. 1. U ban nhân dân c p huy n ch o U ban nhân dân c p xã và cơ quan, t ch c có sĩ quan d b t ch c sinh ho t sĩ quan d b ã ăng ký vào ng ch d b ít nh t m i năm m t l n, không k vi c tham gia sinh ho t ơn v d b ng viên theo quy nh. 2. N i dung, hình th c, th i gian sinh ho t sĩ quan d b do B Qu c phòng hư ng d n. i u 24. 1. Các B có cán b chuyên trách ho c kiêm nhi m làm công tác sĩ quan d b . 2. Trong quân i t cơ quan quân s c p huy n tr lên, có cán b chuyên trách m nhi m công tác sĩ quan d b . i u 25.
 8. 1. Hàng quý các cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác có trách nhi m th ng kê, báo cáo s lư ng, ch t lư ng sĩ quan d b v i cơ quan quân s c p huy n s t i trư c ngày 15 c a tháng cu i quý. 2. Cơ quan quân s các c p th c hi n ch th ng kê, báo cáo v sĩ quan d bi theo hư ng d n c a B Qu c phòng. M C 2: HU N LUY N SĨ QUAN D BN i u 26. 1. N i dung hu n luy n sĩ quan d b g m: hu n luy n ch huy qu n lý, công tác chính tr , chuyên môn k thu t nghi p v , hu n luy n chuy n lo i chuyên nghi p quân s , di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u (sau ây g i chung là hu n luy n). 2. Th i gian hu n luy n cho t ng i tư ng do B trư ng B Qu c phòng quy nh nhưng không quá 1 tháng trong 1 năm. i u 27. 1. Ch tiêu hu n luy n sĩ quan d b hàng năm các B , t nh do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Căn c vào quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B Qu c phòng có trách nhi m ch o và hư ng d n các ơn v tr c thu c t ch c ph i h p v i các B , các a phương v th i gian, a i m, phương th c giao nh n sĩ quan d b i hu n luy n. 3. Các B , các a phương ư c giao ch tiêu hu n luy n có trách nhi m huy ng s lư ng, úng i tư ng, t p trung sĩ quan d b úng th i gian, a i m, bàn giao cho các ơn v d bi ng viên; ti p nh n sĩ quan d b khi hoàn thành khóa lu n luy n v v trí công tác cũ. 4. Sĩ quan d bi ph i có m t úng th i gian, a i m ghi trong l nh g i, ch p hành nghiêm các quy nh c a quân i và ơn v trong th i gian hu n luy n. 5. ơn v t ch c hu n luy n, khi k t thúc t hu n luy n ph i ánh giá nh n xét t ng sĩ quan d b và thông báo cho cơ quan quân s c p huy n và nơi sĩ quan d b công tác. i u 28. 1. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n g i t p trung hu n luy n i v i sĩ quan d b gi ch c v t Ti u oàn trư ng ơn v d b ng viên tr xu ng và sĩ quan d b khác có c p b c t Thi u tá tr xu ng. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh g i t p trung hu n luy n i v i sĩ quan d b gi ch c v t Phó Trung oàn trư ng ơn v d bi ng viên tr lên và sĩ quan d bi khác có c p b c t Trung tá tr lên.
 9. 3. B trư ng các B g i t p trung hu n luy n i v i sĩ quan d b thu c ơn v d bi ng viên giao cho B t ch c xây d ng. M C 3: CHUY N H NG, GI I NG CH SĨ QUAN D BN i u 29. Khi sĩ quan d bi h t tu i d b h ng 1 theo quy nh t i kho n 1 i u 13 Lu t Sĩ quan năm 1999, thì cơ quan quân s c p huy n làm th t c ngh c p có thNm quy n ra quy t nh chuy n sang d b h ng 2 và thông báo cho sĩ quan d b bi t. i u 30. Cơ quan quân s c p huy n làm th t c ngh c p có thNm quy n ra quy t nh gi i ng ch sĩ quan d b trong các trư ng h p sau ây: 1. Sĩ quan d b h t tu i d b h ng 2 theo quy nh t i kho n 1 i u 13 Lu t Sĩ quan năm 1999; 2. Sĩ quan d b không tiêu chuNn sĩ quan, không i u ki n s c kh e g i vào ph c v t i ngũ; 3. Sĩ quan d b ph i thi hành án ph t tù, ra nư c ngoài trái phép, l i nư c ngoài trái phép. i u 31. 1. ThNm quy n quy t nh chuy n h ng và gi i ng ch i v i sĩ quan d b như sau: a) T nh i trư ng, Thành i trư ng thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh chuy n h ng và gi i ng ch sĩ quan d bi c p úy. b) Tư l nh quân khu quy t nh chuy n h ng và gi i ng ch sĩ quan d b c p Thi u tá, Trung tá. c) ThNm quy n quy t nh chuy n h ng, gi i ng ch sĩ quan d b các c p b c còn l i do B trư ng B Qu c phòng quy t nh ho c báo cáo c p có thNm quy n quy t nh. 2. Vi c xem xét, quy t nh chuy n h ng, gi i ng ch sĩ quan d bi ư c ti n hành hàng năm do B Qu c phòng hư ng d n. Chương 4: B NHI M, MI N NHI M CH C V , PHONG, THĂNG QUÂN HÀM, G I SĨ QUAN D BN VÀO PH C V T I NGŨ HO C TĂNG CƯ NG CHO L C LƯ NG THƯ NG TR C KHI CHƯA NM C NG VIÊN C C B M C 1: B NHI M, MI N NHI M CH C V , PHONG, THĂNG QUÂN HÀM SĨ QUAN D BN i u 32.
 10. 1. Sĩ quan d bi ư c b nhi m ch c v theo nhu c u biên ch c a ơn v d b ng viên. Căn c vào tiêu chuNn quy nh i v i t ng ch c v m nhi m, quá trình công tác, k t qu hu n luy n sĩ quan d b xét b nhi m. 2. Vi c mi n nhi m ch c v i v i sĩ quan d b ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Sĩ quan d b h ng 2 ang m nhi m ch c v ã có sĩ quan d b h ng 1 tiêu chuNn, i u ki n b nhi m thay th , b) Khi thay i ơn v d b ng viên không còn nhu c u biên ch ch c v sĩ quan d b ang m nhi m; c) Sĩ quan d b không còn tiêu chuNn, i u ki n m nhi m ch c v hi n t i; d) Khi sĩ quan d b có quy t nh gi i ng ch thì ương nhiên mi n nhi m ch c v . 3. Sĩ quan d b vi ph m pháp lu t, k lu t quân i, phNm ch t o c c a ngư i cán b cách m ng thì b x lý k lu t giáng ch c, cách ch c theo quy inh c a B trư ng B Qu c phòng. i u 33. 1. Sĩ quan d bi có tiêu chuNn, i u ki n sau ây thì ư c xét thăng quân hàm: a) Có phNm ch t chính tri, o c t t, có trình kiên th c năng l c quy nh i v i ch c v m nhi m; trong th i h n xét thăng quân hàm th c hi n t t các quy nh v ăng ký, qu n lý, hu n luy n, sinh ho t và l nh huy ng; b) Ch c v ang m nhi m trong ơn v d bi ng viên có nhu c u c p quân hàm cao hơn c p quân hàm hi n t i; c) th i h n xét thăng quân hàm sĩ quan d bi quy nh t i kho n 4 i u 41 Lu t Sĩ quan năm 1999. 2. Sĩ quan d b có công trình nghiên c u, có sáng ki n giá tr ph c v cho qu c phòng ho c có thành tích xu t s c, có hành ng dũng c m trong b o v an ninh chính tri, tr t t an toàn xã h i, phòng ch ng thiên tai, n u u e t ng thư ng huân chương thì ư c xét thăng quân hàm trư c th i h n. 3. Sĩ quan d b vi ph m pháp lu t, k lu t quân i, phNm ch t o c c a ngư i cán b cách m ng thì b x lý k lu t giáng c p b c quân hàm, tư c quân hàm sĩ quan d b theo quy nh c a B trư ng B Qu c phòng. i u 34. 1. ThNm quy n quy t nh b nhi m ch c v , phong, thăng quân hàm sĩ quan d b th c hi n như sau:
 11. a) T nh i trư ng, Thành i trư ng thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh b nhi m i v i sĩ quan d b gi ch c v t Phó Ti u oàn trư ng và tương ương tr xu ng, thăng quân hàm sĩ quan d b c p úy; b) Tư l nh quân khu quy t nh b nhi m i v i sĩ quan d b gi ch c v t Ti u oàn trư ng n Trung oàn trư ng và tương ương, thăng quân hàm sĩ quan d bi c p Thi u tá, Trung tá; c) ThNm quy n quy t nh b nhi m, phong, thăng quân hàm sĩ quan d bi các ch c v , c p b c còn l i do B trư ng B Qu c phòng quy t nh ho c báo cáo c p có thNm quy n quy t nh; d) C p có thNm quy n quy t nh b nhi m, phong, thăng quân hàm n ch c v , c p b c nào thì có quy n quy t nh mi n nhi m, giáng ch c, cách ch c, tư c quân hàm, giáng c p b c quân hàm sĩ quan d b n ch c v , c p b c ó. 2. Trư c khi quy t nh b nhi m, mi n nhi m, thăng quân hàm, c p có thNm quy n quy t inh ph i l y ý ki n c a c p u , chính quy n c p xã nơi sĩ quan d bi thư ng trú ho c cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b công tác và trao i v i các ơn v nh n sĩ quan d b . 3. Vi c xem xét, quy t nh b nhi m, mi n nhi m, thăng quân hàm sĩ quan d bi ư c ti n hành hàng năm do B Qu c phòng hư ng d n. M C 2: G I SĨ QUAN D BN VÀO PH C V T I NGŨ HO C TĂNG CƯ NG CHO L C LƯ NG THƯ NG TR C KHI CHƯA NM C NG VIÊN C C B i u 35. 1. Trong th i chi n vi c g i sĩ quan d bi vào ph c v t i ngũ b sung cho l c lư ng thư ng tr c, th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 40 Lu t Sĩ quan năm 1999. 2. Trong th i bình, căn c vào ch tiêu c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Qu c phòng quy t nh g i sĩ quan d b chưa ph c v t i ngũ vào ph c v t i ngũ; khi h t th i h n 2 năm thì quy t nh thôi ph c v t i ngũ và ti p t c ph c v t i ng ch d bi. Trư ng h p quân i có nhu c u, sĩ quan d bi có tiêu chuNn, i u ki n thì xét chuy n sang ng ch sĩ quan t i ngũ ho c cán b là quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng. i u 36. ThNm quy n g i sĩ quan d bi i làm nhi m v tăng cư ng cho l c lư ng thư ng tr c khi chưa n m c ng viên c c b , th c hi n theo Ngh nh s 25/1998/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 1998 và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 37. 1. Các cơ quan, t ch c ch u trách nhi m th c hi n l nh g i sĩ quan d b cơ quan, ơn v , a phương mình và b o m m i i u ki n cho sĩ quan d bi ch p hành l nh g i.
 12. 2. Khi nh n ư c l nh g i vào ph c v t i ngũ ho c tăng cư ng cho l c lư ng thư ng tr c khi chưa n m c ng viên c c b , sĩ quan d bi ph i có m t úng th i gian và a i m quy nh, mang theo th sĩ quan d b . Chương 5: CH , CHÍNH SÁCH I V I SĨ QUAN D BN i u 38. 1. H sĩ quan d b h ng 1 và cán b , công ch c hư ng lương t ngân sách nhà nư c trong th i gian ào t o sĩ quan d b ư c ài th ch ăn hàng ngày như h c viên ào t o sĩ quan c p phân i; ư c hư ng các ch , chính sách như i v i quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n theo quy nh t i i u 23 Ngh nh s 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 quy inh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh v L c lư ng d b ng viên (sau ây g i là Ngh nh 39/CP). 2. Nh ng ngư i t t nghi p i h c tr lên không hư ng lương t ngân sách nhà nư c, sinh viên khi t t nghi p i h c, trong th i gian ào t o sĩ quan d b ư c ài th ch ăn hàng ngày, ư c mư n quân trang, ư c mư n ho c c p m t s dùng sinh ho t như v i h c viên ào t o sĩ quan c p phân i, hư ng ph c p tiêu v t hàng tháng c p Thư ng sĩ; n u b thương, m au ho c t tr n thì ư c hư ng ch , chính sách như quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n theo quy nh t i kho n 6 i u 23 Ngh nh s 39/CP và các văn b n pháp lu t có liên quan; sinh viên khi t t nghi p i h c ư c tham gia thi tuy n công ch c khi có gi y báo d thi và b o lưu k t qu trong th i gian ào t o. 3. H sĩ quan khi thôi ph c v t i ngũ trong th i gian ào t o sĩ quan d b , ư c áp d ng ch ăn hàng ngày như h e viên ào t o sĩ quan c p phân i; ư c hư ng kho n ph c p ph c v trên h n nh (n u có) ngoài ph c p cơ b n theo quy nh hi n hành c a m i c p. i u 39. 1. H c viên t t nghi p ào t o sĩ quan d b ư c phong quân hàm sĩ quan d b quy nh t i i u 41 Lu t Sĩ quan năm 1999; ư c hư ng m t tháng lương theo c p b c quân hàm, ư c ưu tiên c ng thêm i m vào k t qu khi thi tuy n công ch c như i v i sĩ quan thôi ph c v t i ngũ. 2. H sĩ quan khi thôi ph c v t i ngũ, t t nghi p ào t o sĩ quan d b ngoài các quy n l i ư c hư ng quy nh t i kho n 1 i u này còn ư c hư ng ch , ehính sách i v i h sĩ quan xu t ngũ. i u 40. 1. Sĩ quan d bi gi ch c v ch huy ơn v d bi ng viên hàng quý ư c hư ng kho n ph c p trách nhi m qu n lý ơn v quy nh t i i u 25 Pháp l nh v l c lư ng d b ng viên ngày 27 tháng 8 năm 1996.
 13. 2. Sĩ quan d b ã x p vào ơn vi d b ng viên nhưng không thu c di n quy nh t i kho n 1 i u này, hàng quý ư c hư ng kho n ph c p sĩ quan d b b ng h s 0,3 so v i lương t i thi u. 3. Sĩ quan d b ã ăng ký vào ng ch d bi nhưng chưa x p vào ơn v d b ng viên, hàng quý ư c hư ng kho n ph c p trách nhi m ăng ký, t p trung sinh ho t, ki m tra s n sàng th c hi n nhi m v b ng h s 0,2 so v i lương t i thi u. i u 41. Trong th i gian sĩ quan d b làm nhi m v tăng cư ng cho l c lư ng thư ng tr c, t p trung hu n luy n, ư c hư ng các ch chính sách i v i quân nhân d b quy nh t i i u 23, i u 24 Ngh nh s 39/CP và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 42. 1. Sĩ quan d b vào ph c v t i ngũ, ư c mang c p b c quân hàm ã có, ư c b nhi m ch c v theo nhu c u biên ch và ư c hư ng m i quy n l i như sĩ quan t i ngũ có cùng c p b c quân hàm. 2. Sĩ quan d b h t h n ph c v t i ngũ, n u không chuy n sang ng ch t i ngũ thì ư c gi i quy t ch chính sách như sĩ quan t i ngũ khi thôi ph c v t i ngũ. i u 43. 1. Sĩ quan d bi trong th i gian ph c v ng ch d b hoàn thành t t nhi m v , khi gi i ng ch ư c xét khen thư ng do B trư ng B Qu c phòng quy nh. 2. Sĩ quan d b t tr n, cơ quan quân s c p huy n, xã có trách nhi m ph i h p v i a phương, cơ quan, t ch c nơi sĩ quan d b thư ng trú ho c công tác và gia ình t ch c tang l theo hư ng d n c a B Qu c phòng. Chương 6: KINH PHÍ B O M CHO CÔNG TÁC SĨ QUAN D BN i u 44. Ngân sách nhà nư c c p cho B Qu c phòng chi cho công tác sĩ quan d b chi theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 39/CP và nh ng n i dung sau: 1. T ch c ào t o sĩ quan d b ; 2. Tr ph c p trách nhi m cho sĩ quan d bi quy nh t i i u 40 Ngh nh này; 3. T ch c ăng ký, qu n lý, sinh ho t, khen thư ng, thăm vi ng sĩ quan d b ; in n s sách, m u bi u, b o m trang b v t ch t ph c v cho công tác sĩ quan d b ; 4. T ch c b i dư ng t p hu n nghi p v công tác sĩ quan d b , nghiên c u khoa h c và các công tác khác có liên quan n ăng ký, qu n lý sĩ quan d b . i u 45. Ngân sách nhà nư c c p cho các B chi cho công tác sĩ quan d b chi theo quy nh t i i u 28 Ngh nh s 39/CP và nh ng n i dung sau:
 14. 1. Tuy n ch n cán b , công ch c nhà nư c, sinh viên khi t t nghi p i h c i ào t o sĩ quan d b ; 2. T ch c ăng ký, qu n lý, b o m trang b v t ch t cho công tác sĩ quan d b . i u 46. Ngân sách qu c phòng c a t nh, huy n chi cho công tác sĩ quan d b chi theo quy inh t i i u 29, i u 30 Ngh inh s 39/CP và nh ng n i dung sau: 1. Tr c p cho gia ình h sĩ quan d b h ng 1 i ào t o sĩ quan d b ; 2. Tuy n ch n công dân i ào t o sĩ quan d b . 3. T ch c khám s c kh e sĩ quan d b ; 4. Chi cho các công vi c khác có liên quan n vi c ăng ký, qu n lý sĩ quan d b . Chương 7: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 47. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n nhi m v xây d ng và huy ng sĩ quan d b ư c khen thư ng theo quy nh c a nhà nư c. i u 48. 1. Ngư i có hành vi tr n tránh, c n tr , ch ng i vi c xây d ng và huy ng sĩ quan d b thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i thi u trách nhi m gây thi t h i trong xây d ng và huy ng sĩ quan d b ; l i d ng ch c v , quy n h n làm trái quy nh ho c bao che cho ngư i vi ph m nh ng quy nh t i Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 49. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Nghi inh s 153/H BT ngày 08 tháng 9 năm 1982 c a H i ng B trư ng v ch sĩ quan d b Quân i nhân dân Vi t Nam. i u 50. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan hư ng d n ki m tra t ch c th c hi n Ngh nh này. i u 51. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ươn ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
 15. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản