Nghị định số 262-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Nghị định số 262-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 262-TTg về việc chuyển giao công tác kiểm dịch thực vật, động vật và các sản phẩm động vật xuất nhập khẩu từ Bộ Ngoại thương sang Bộ Nông lâm do Phủ Thủ Tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 262-TTg

  1. PH TH TƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 262-TTg Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 1959 NGH Đ NH V VI C CHUY N GIAO CÔNG TÁC KI M D CH TH C V T, Đ NG V T VÀ CÁC S N PH M Đ NG V T XU T NH P KH U T B NGO I THƯƠNG SANG B NÔNG LÂM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c ngh đ nh s 1045-TTg ngày 13-9-1956 c a Th tư ng Chính ph giao B Thương nghi p ph trách vi c ki m nghi m và ki m d ch hàng hóa xu t nh p kh u; Xét công tác ki m d ch th c v t và đ ng v t xu t nh p kh u là b ph n khăng khít c a công tác b o v th c v t gia súc, phòng tr d ch t trong nư c; Theo đ ngh c a các ông B trư ng B Ngo i thương và B Nông lâm; NGH Đ NH: Đi u 1: - Nay giao công tác ki m d ch th c v t, đ ng v t và các s n ph m đ ng v t xu t nh p kh u g m các lo i cây c i, hoa qu , ngũ c c, gia súc, các lo i lông, da, xương , s ng, v.v… cho B Nông lâm ph trách. Đi u 2: - B Ngo i thương chuy n giao toàn b cơ s , tài s n, cán b , kinh phí c a b ph n công tác ki m d ch th c v t, đ ng v t và các s n ph m đ ng v t xu t nh p kh u sang B Nông lâm. Đi u 3:- Nhi m v c th , h th ng t ch c, th t c, bi n pháp đ thi hành công tác ki m d ch th c v t, đ ng v t và các s n ph m đ ng v t xu t nh p kh u do B Nông lâm quy đ nh theo lu t l hi n hành. Đi u 4: - Nh ng đi u kho n ghi trong ngh đ nh s 1045-TTg ngày 13-9-1956 trái v i ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 5: - Các ông B trư ng B Ngo i thương, B trư ng B Nông lâm ch u trách nhi m thi hành ngh đ nh này.
  2. K.T TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản