Nghị định số 27-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
39
lượt xem
2
download

Nghị định số 27-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 27-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 27-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27-CP Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 27-CP NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 1996 PHÊ CHU N I U L T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY THAN VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Than Vi t Nam, NGHN NNH: i u 1.- Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Than Vi t Nam kèm theo Ngh nh này. i u 2.- Ngh nh này thay th cho Ngh nh s 13/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v thành l p T ng công ty Than Vi t Nam và ban hành i u l c a T ng công ty Than Vi t Nam. Ngh nh có hi u l c t ngày ký. i u 3.- B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công nghi p, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan có trách nhi m hư ng d n thi hành i u l này. i u 4.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Than Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn ki t ( ã ký) I U L T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY THAN VI T NAM ( ư c phê chu n t i Ngh nh s 27/CP ngày 06 tháng 5 năm 1996 c a Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- T ng công ty Than Vi t Nam (sau ây g i t t là T ng công ty) là T ng công ty Nhà nư c g m các ơn v thành viên có quan h m t thi t v l i ích kinh t , tài chính, công ngh , cung ng, tiêu th , d ch v , thông tin, dào t o, nghiên c u, ti p th , xu t nh p khNu, ho t ng trong ngành than. T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p nh m tăng cư ng tích t , t p trung, phân công chuyên môn hoá và h p tác s n xu t th c hi n nhi m v Nhà nư c giao, nâng cao kh năng và hi u qu kinh doanh c a các ơn v thành viên và c a toàn T ng công ty, áp ng nhu c u c a n n kinh t . i u 2.- T ng công ty có nhi m v kinh doanh than theo quy ho ch, k ho ch và chính sách c a Nhà nư c; bao g m nghiên c u khoa h c công ngh m , tìm ki m, thăm dò, kh o sát, thi t k , xây d ng k ho ch phát tri n, u tư, t o ngu n v n u tư, xây d ng, khai thác, ch bi n, tàng tr , ti p th , v n chuy n, lưu thông, xu t nh p khNu, làm d ch v v than và các khoáng s n khác n m trong vùng m than ư c Nhà nư c giao; s n xu t, lưu thông và xu t nh p khNu v t li u n công nghi p; xu t nh p khNu và cung ng v t tư, thi t b chuyên dùng cho ngành than; ti n hành các ho t ng kinh doanh khác phù h p v i pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c. i u 3.- T ng công ty có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam; 2. i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành; 3. V n và tài s n riêng, ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n do T ng công ty qu n lý; 4. Con d u và tài kho n m t i Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài; 5. B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. i u 4.- T ng công ty có bi u tư ng riêng; tên vi t t t là Than Vi t Nam (TVN); tên giao d ch qu c t là VIETNAM NATIONAL COAL CORPRORATION, vi t t t là VINACOAL. Tr s chính c a T ng công ty t t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh. i u 5.- T ng công ty ch u s qu n lý c a Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương; ng th i ch u s qu n lý c a các cơ quan này v i tư cách là cơ quan th c hi n quy n c a ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t.
 3. i u 6.- T ng công ty ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng giám c. i u 7.- T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A T NG CÔNG TY M c 1: QUY N C A T NG CÔNG TY i u 8.- 1. T ng công ty có quy n qu n lý, s d ng v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c Nhà nư c giao. 2. T ng công ty có quy n phân giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà T ng công ty ã nh n c a Nhà nư c; i u ch nh theo hình th c tăng gi m v n i v i nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành viên trong trư ng h p c n thi t, phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn T ng công ty. 3. T ng công ty có quy n u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n mua m t ph n ho c toàn b tài s n c a doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ng công ty có quy n chuy n như ng, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty, tr nh ng thi t b , nhà xư ng quan tr ng theo quy nh c a Chính ph ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai, tài nguyên thu c quy n qu n lý và s d ng c a T ng công ty thì th c hi n theo pháp lu t tương ng. i u 9.- T ng công ty có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu nhi m v Nhà nư c giao; 2. i m i công ngh , trang thi t b ; 3. t chi nhánh, văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; 4. Kinh doanh nh ng ngành ngh phù h p v i m c tiêu và nhi m v Nhà nư c giao; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a T ng công ty và nhu c u c a th trư ng; kinh doanh nh ng ngành ngh khác ngoài nh ng ngành ngh ã ăng ký, n u ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép;
 4. 5. L a ch n th trư ng và th ng nh t phân công th trư ng gi a các ơn v thành viên; ư c xu t khNu, nh p khNu theo quy nh c a Nhà nư c; 6. Quy t nh khung giá ho c giá mua, giá bán s n phNm và d ch v ch y u, th ng nh t giá xu t khNu t i thi u, giá nh p khNu t i a, tr nh ng s n phNm và d ch v do Nhà nư c nh giá; 7. Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c; 8. Phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và th c hi n các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s các ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm, chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a T ng công ty; 9. M i và ti p i tác kinh doanh nư c ngoài n làm vi c v i T ng công ty Vi t Nam. Quy t nh c ngư i c a T ng công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát; tr ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó T ng Giám c và các ch c danh khác trong T ng công ty ra nư c ngoài do T ng giám c quy t nh. i u 10.- T ng công ty có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. ư c s d ng v n và các qu c a T ng công ty ph c v k p th i các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu . Trư ng h p c n s d ng các ngu n v n, qu vào m c ích khác v i quy nh thì ph i theo nguyên t c có hoàn tr ; 2. T huy ng v n theo nhu c u ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u i v i T ng công ty; ư c pháp hành trái phi u theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty t i các Ngân hàng Vi t Nam vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 3. ư c thành l p, qu n lý và s d ng các qu t p trung theo hư ng d n c a B Tài chính; t l trích và ch qu n lý, s d ng các qu này ư c quy nh c th trong Quy ch tài chính T ng công ty; 4. ư c s d ng ph n l i nhu n còn l i sau khi ã làm nghĩa v i v i Nhà nư c, l p qu u tư phát tri n và các qu khác theo quy nh chia cho ngư i lao ng theo c ng hi n c a m i ngư i vào k t qu kinh doanh trong năm và theo c ph n (n u có). 5. ư c hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v s n xu t ho c cung ng d ch v ph c v qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai, ho t ng công ích ho c cung c p s n phNm, d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c không bù p chi phí s n xu t s n phNm, d ch này c a T ng công ty; 6. ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c.
 5. i u 11.- T ng công ty có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M c 2: NGHĨA V C A T NG CÔNG TY i u 12.- 1. T ng công ty có nghĩa v nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao, bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác; nh n, s d ng có hi u qu t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác Nhà nư c giao, th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v Nhà nư c giao; ch ng ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có liên quan b o m cho vi c khai thác và tiêu th than trong toàn b vùng m Nhà nư c giao ư c ti n hành trong tr t t , theo úng pháp lu t. 2. T ng công ty có nghĩa v th c hi n: a. Các kho n n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a T ng công ty t i th i i m thành l p T ng công ty; b. Tr các kho n tín d ng qu c t mà T ng công ty s d ng theo quy t nh c a Chính ph ; c. Tr các kho n tín d ng do T ng công ty tr c ti p vay ho c các kho n tín d ng ã ư c T ng công ty b o lãnh cho các ơn v thành viên vay theo h p ng b o lãnh, n u các ơn v này không có kh năng tr . i u 13.- T ng công ty có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do T ng công ty th c hi n; 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm phù h p v i m c tiêu nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng. 3. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t ã ký v i các i tác; 4. B o m cân i l n c a Nhà nư c, áp ng nhu c u than và th c hi n bình n giá than trên th trư ng trong nư c theo quy nh c a Nhà nư c; 5. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; s d ng các kho n thu t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i thi t b , công ngh trong T ng công ty; 6. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty; 7. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia;
 6. 8. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a i di n ch s h u; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo; 9. Ch u s ki m tra c a i di n ch s h u; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 14.- 1. T ng công ty có nghĩa v th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , v k toán, h ch toán, ch ki m toán và các ch khác do Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính xác th c và h p pháp c a các ho t ng tài chính c a T ng công ty. 2. T ng công ty có nghĩa v công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a T ng công ty theo quy nh c a Chính ph . 3. T ng công ty th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tài s n do T ng công ty i u ng gi a các ơn v thành viên theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n thì không ph i n p l phí trư c b . Các bán thành phNm luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ti p t c hoàn ch nh, các d ch v luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ph c v s n xu t không ph i n p thu doanh thu. Chương 3: H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT i u 15.- 1. H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a T ng công ty, ch u trách nhi m v s phát tri n c a T ng công ty theo nhi m v Nhà nư c giao. 2. H i ng qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: a. Nh n v n (k c n ), t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho T ng công ty; b. Xem xét, phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c phân giao v n và các ngu n l c khác cho các ơn v thành viên và phương án i u hoà v n và các ngu n l c khác gi a các ơn v thành viên; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó; c. Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong T ng công ty; trong ó có vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c ư c giao; vi c th c hi n các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a lu t pháp; vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c;
 7. d. Thông qua ngh c a T ng giám c trình Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a T ng công ty; quy t nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a T ng công ty và báo cáo Th tư ng Chính ph ; duy t k ho ch thăm dò khai thác, qu n lý và b o v tài nguyên c a T ng công ty T ng giám c giao cho các ơn v thành viên; . T ch c thNm nh và trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch u tư, d án u tư m i, d án h p tác u tư v i bên nư c ngoài b ng v n do T ng công ty quan lý; e. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c n u ư c Th tư ng u quy n thì quy t nh các d án liên doanh v i nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph ; quy t nh các d án liên doanh trong nư c, các h p ng kinh t có giá tr l n. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh các d án u tư nhóm A; ư c u quy n quy t nh các d án u tư nhóm B v khai thác m ; quy t nh các d án u tư nhóm C; U quy n cho T ng giám c ho c giám c ơn v thành viên duy t các d án u tư nh ; g. Ban hành và giám sát th c hi n các nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, k c ơn giá ti n lương, ơn giá và nh m c trong xây d ng chuyên ngành, tiêu chuNn s n phNm, nhãn hi u hàng hoá, giá s n phNm và d ch v trong T ng công ty theo ngh c a T ng giám c trên cơ s quy nh chung c a ngành và qu c gia. Thông qua bi u tư ng riêng c a T ng công ty do T ng giám c trình ăng ký t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n; h. Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê chuNn i u l và nh ng n i dung s a i, b sung i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty. Phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên và nh ng s a i, b sung i u l ho c quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên theo ngh c a T ng giám c. Quy t nh m chi nhánh, văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo th t c quy nh c a pháp lu t. Phê duy t và phương án t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh c a T ng công ty do T ng giám c trình. ngh thành l p, tách, nh p, gi i th các ơn v thành viên theo quy nh c a pháp lu t. i. ngh B trư ng B Công nghi p trình Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t T ng Giám c; trình B trư ng B công nghi p quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó T ng giám c, k toán trư ng T ng công ty theo ngh c a T ng giám c; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t giám c các ơn v thành viên theo ngh c a T ng giám c; quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý, i u hành và kinh doanh c a T ng công ty và i u ch nh khi c n thi t theo ngh c a T ng giám c; k. Ban hành Quy ch tài chính c a T ng công ty sau khi B trư ng B Tài chính thông qua n i dung ư c xây d ng phù h p v i Quy ch tài chính m u áp d ng cho T ng công ty Nhà nư c do B Tài chính ban hành; l. Phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c hình thành và s d ng các qu t p trung tương ng v i k ho ch kinh doanh, k ho ch tài chính c a T ng công ty;
 8. m. Xem xét k ho ch huy ng v n (dư i m i hình th c), b o lãnh các kho n vay; thanh lý tài s n c a các ơn v thành viên quy t nh ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh theo các nguyên t c quy nh t i kho n 4, i u 42 c a i u l này; n. Thông qua báo cáo ho t ng hàng quý, 6 tháng và hàng năm c a T ng công ty, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) hàng năm c a T ng công ty và c a các ơn v thành viên T ng công ty do T ng giám c trình, và yêu c u T ng giám c công b báo cáo tài chính hàng năm theo quy nh c a B Tài chính; o. Ban hành N i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, do T ng giám c trình, áp d ng th ng nh t trong toàn T ng công ty. 3. H i ng qu n tr có 5 thành viên do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i i u 32 Lu t Doanh nghi p Nhà nư c. 4. H i ng qu n tr g m m t s thành viên chuyên trách, trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr , m t thành viên kiêm T ng giám c, m t thành viên kiêm trư ng Ban ki m soát và m t s thành viên chuyên trách ho c kiêm nhi m là các chuyên gia v ngành m , kinh t , tài chính, qu n tr kinh doanh, pháp lu t. 5. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm T ng giám c T ng công ty. 6. Nhi m kỳ các thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi m nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a. Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l T ng công ty; b. Không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 thành viên ương nhi m c a H i ng qu n tr ; c. Xin t nhi m, n u có lý do chính áng; d. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 7. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i kho n 2 c a i u này. 8. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr : a. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th , h p thư ng kỳ hàng quý xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a T ng công ty, do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c T ng giám c, ho c trư ng ban Ban ki m soát, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh .
 9. b. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì các cu c h p h i ng, trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng thì Ch t ch u nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p, ch trì cu c h p và ký ban hành các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr trong cu c h p; c. Cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. N i dung và k t lu t c a các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành và do Ch t ch H i ng qu n tr ký ban hành dư i hình th c văn b n. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình. d. Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n v chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a T ng công ty thì ph i m i i di n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n U ban Nhân dân c p t nh d h p; trư ng h p liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng thì ph i m i i di n công oàn ngành n d . i di n c a các cơ quan, t ch c ư c m i d h p có quy n phát bi u nhưng không tham gia bi u quy t; khi phát hi n ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n n H i ng qu n tr , ng th i báo cáo th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng các cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph ; . Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i t t c các ơn v và cá nhân trong toàn T ng công ty. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng giám c khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, T ng giám c v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; e. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr , ư c tính vào qu n lý phí c a T ng công ty. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát làm vi c. i u 16.- Giúp vi c H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a T ng công ty th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có không quá 5 chuyên viên giúp vi c, ho t ng chuyên trách. 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng giám c, b máy giúp vi c và các thành viên T ng công ty
 10. trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l T ng công ty, ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 17. - Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1. Các thành viên chuyên trách ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu ho t ng c a T ng công ty. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh c a Chính ph . 2. Thành viên H i ng qu n tr : a. Không ư c t mình vào v th nào làm h n ch kh năng th c hi n c tính lương thi n, chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích T ng công ty và l i ích cá nhân; b. Không ư c l i d ng ch c v tr c l i cho mình ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doanh c a T ng công ty, làm thi t h i l i ích T ng công ty; c. Không ư c hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh trong i u l này. 3. Thành viên H i ng qu n tr là ch t ch, T ng giám c không ư c nhân danh cá nhân thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các ơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c không ư c gi ch c v k toán trư ng, th qu t i T ng công ty và t i các ơn v thành viên. 5. Các thành viên H i ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v m i ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l T ng công ty, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho T ng công ty và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 18.- Ban ki m soát. 1. Ban ki m soát có 5 thành viên, trong ó m t thành viên H i ng qu n tr làm trư ng ban theo s phân công c a H i ng qu n tr và 4 thành viên khác ho t ng chuyên trách do H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t; g m m t thành viên là chuyên viên k toán, m t thành viên do i h i i bi u công nhân viên ch c T ng công ty gi i thi u, m t thành viên do B trư ng B Công nghi p gi i thi u và m t thành viên do T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p gi i thi u.
 11. 2. Thành viên Ban ki m soát không ư c là v ho c ch ng, b , m , anh, ch , em ru t c a T ng giám c, Phó T ng giám c, k toán trư ng T ng công ty và không ư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy i u hành c a T ng công ty ho c b t c ch c v nào trong các doanh nghi p khác cùng ngành kinh t - k thu t v i T ng công ty. 3. Thành viên Ban ki m soát ph i có các tiêu chuNn sau: a. Là chuyên gia v k toán, ki m toán, kinh t , công ngh ; hi u bi t pháp lu t; b. Có thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 5 năm; c. Không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t . 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát là 5 năm. Trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th . 5. Thành viên Ban ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch c a Nhà nư c. I u 19.- Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban ki m soát: 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên T ng công ty trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l T ng công ty, các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; 2. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý và hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong T ng công ty. 3. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi ph m pháp. Chương I4: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 20.- 1. T ng giám c do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr và B trư ng B Công nghi p trình. T ng giám c là i di n pháp nhân c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a T ng công ty. T ng giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong T ng công ty. 2. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a T ng công ty theo phân công c a T ng giám c và ch u trách
 12. nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công th c hi n. 3. K toán trư ng T ng công ty giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a T ng công ty, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng, các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v c a T ng công ty có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. i u 21.- T ng giám c có nhi m v và quy n h n sau: 1. Cùng ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n (k c n ), tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho T ng công ty. Phân giao các ngu n l c ã nh n c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên T ng công ty theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Ki n ngh H i ng qu n tr i u ch nh v n, các ngu n l c khác khi phân giao l i cho các ơn v thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c tăng gi m v n; 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy ng v n trình H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án ó. Th c hi n và ch o công ty tài chính c a T ng công ty th c hi n vi c huy ng v n, cho vay v n ph c v yêu c u v n c a T ng công ty và c a các ơn v thành viên; 3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình ho t ng, các phương án b o v và khai thác tài nguyên c a T ng công ty, d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên, k ho ch ào t o và b i dư ng cán b trong T ng công ty, các bi n pháp th c hi n nh ng h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét quy t nh ho c trình ti p các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n chi n lư c và các k ho ch, phương án, d án, bi n pháp ã ư c phê duy t; 4. i u hành các ho t ng kinh doanh c a T ng công ty và ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a T ng công ty; th c hi n và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th tư ng Chính ph , trư c pháp lu t v vi c th c hi n cân i l n c a Nhà nư c v than và bình n giá c than trên th trư ng trong nư c theo quy nh c a Nhà nư c; 5. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, ơn giá ti n lương, ơn giá và nh m c trong xây d ng chuyên ngành phù h p v i các quy nh chung c a ngành và Nhà nư c. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá này trong toàn T ng công ty; 6. ngh H i ng qu n tr trình B trư ng B Công nghi p quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t phó T ng giám c, k toán trư ng T ng công ty,
 13. ngh H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t giám c ơn v thành viên. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t phó giám c, k toán trư ng ơn v thành viên, giám c ơn v tr c thu c ơn v thành viên và các ch c danh tương ương theo ngh c a giám c ơn v thành viên; trư ng và phó chi nhánh, văn phòng i di n T ng công ty. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t trư ng và phó các phòng ho c ban, chánh và phó văn phòng c a T ng công ty; 7. Xây d ng trình H i ng qu n tr duy t t ng biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a T ng công ty và phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a toàn T ng công ty; thành l p và tr c ti p ch o b máy giúp vi c, ki m tra vi c th c hi n biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a các ơn v thành viên; trình H i ng qu n tr phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên do giám c ơn v thành viên xây d ng; duy t phương án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v tr c thu c ơn v thành viên do giám c ơn v thành viên trình; 8. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t Quy ch lao ng; Quy ch v ti n lương, khen thư ng, k lu t; N i quy b o m t áp d ng trong T ng công ty; 9. T ch c i u hành ho t ng c a T ng công ty theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; báo cáo H i ng qu n tr và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a T ng công ty, bao g m báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p, b ng cân i tài s n c a T ng công ty. Báo cáo tài chính t ng h p ph i phân nh rõ ph n h ch toán t p trung c a T ng công ty và ph n c a các ơn v thành viên h ch toán c l p, trình H i ng qu n tr thông qua. B n báo cáo tài chính t ng h p ph i d a trên cơ s các tài li u ã ư c cơ quan ki m toán h p pháp xác nh n; 10. Th c hi n và ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t và c a Nhà nư c. L p phương án phân ph i l i nhu n sau thu c a T ng công ty trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c; 11. Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát. ChuNn b các tài li u cho các cu c h p H i ng qu n tr ; 12. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 13. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó; sau ó ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG T NG CÔNG TY
 14. i u 22.- i h i i bi u công nhân viên ch c c a T ng công ty là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty. i h i i bi u công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c; 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong T ng công ty; 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a T ng công ty; 4. Gi i thi u ngư i tham gia H i ng qu n tr , Ban ki m soát. i u 23.- i h i i bi u công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng liên lao ng Vi t Nam. Chương 6: ƠN VN THÀNH VIÊN T NG CÔNG TY i u 24.- 1. T ng công ty có các ơn v thành viên là nh ng doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p, nh ng doanh nghi p h ch toán ph thu c và nh ng ơn v s nghi p. Danh sách các ơn v thành viên ư c ghi trong Ph l c kèm theo i u l T ng công ty. 2. Các ơn v thành viên T ng công ty có con d u, ư c m tài kho n t i Ngân hàng phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. 3. ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p và doanh nghi p h ch toán ph thu c có i u l t ch c và ho t ng riêng; ơn v s nghi p c a T ng công ty có Quy ch t ch c ho t ng riêng. Các i u l và Quy ch này u do H i ng qu n tr phê chuNn phù h p v i pháp lu t và i u l T ng công ty. i u 25.- Thành viên là doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p: 1. Doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p là thành viên T ng công ty có quy n t ch tài chính và t ch kinh doanh trên cơ s k ho ch ph i h p v i kinh doanh hàng năm gi a các ơn v thành viên ã ư c H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t, ch u s ràng bu c v quy n l i và nghĩa v i v i T ng công ty theo quy nh t i i u l T ng công ty. 2. H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty có các quy n i v i thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p như sau:
 15. a. U nhi m cho giám c doanh nghi p qu n lý, i u hành m i ho t ng c a doanh nghi p phù h p v i i u l c a doanh nghi p ư c H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. Giám c doanh nghi p h ch toán c l p ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty, trư c pháp lu t v hành ng c a doanh nghi p; b. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t giám c, phó giám c, k toán trư ng doanh nghi p thành viên; giám c các ơn v tr c thu c doanh nghi p thành viên và các ch c danh tương ương; c. Phê duy t k ho ch và ki m tra th c hi n k ho ch, duy t quy t toán tài chính; quy nh m c trích l p qu khen thư ng, phúc l i doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính và ư c c th hoá trong Quy ch tài chính c a T ng công ty; d. Trích qu kh u hao cơ b n và l i nhu n sau thu theo Quy ch tài chính T ng công ty và hư ng d n c a B Tài chính thành l p các qu t p trung c a T ng công ty dùng vào m c ích tái u tư phát tri n T ng công ty và th c hi n các d án u tư các ơn v thành viên; . Phê duy t các phương án, k ho ch v u tư m r ng, u tư chi u sâu, h p tác liên doanh; b sung, thu h i m t ph n v n; chuy n như ng c ph n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty ang do các doanh nghi p thành viên n m gi ; e. i u hoà các ngu n tài chính, k c ngo i t , gi a ơn v thành viên nh m s d ng v n có hi u qu nh t trong toàn T ng công ty, trên nguyên t c ph i b o m cho t ng tài s n c a doanh nghi p b rút b t v n không ư c th p hơn t ng s n c ng v i m c v n i u l ã ư c i u ch nh tương ng v i nhi m v ho c quy mô doanh nghi p ó; g. Phê duy t các hình th c tr lương, ơn giá ti n lương và các bi n pháp b o m i s ng, i u ki n lao ng cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p; h. Quy t nh m r ng ho c thu h p ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p thành viên theo chi n lư c phát tri n chung c a T ng công ty; i. Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p, trong ó quy nh s phân c p cho giám c doanh nghi p v : t ch c b máy qu n lý doanh nghi p; tuy n d ng, khen thư ng, b t, k lu t công nhân viên ch c; h n m c tín d ng (vay, cho vay, mua bán ch m tr ); mua bán tài s n c nh, mua bán c ph n c a các công ty c ph n; mua bán b n quy n phát minh, sáng ch , chuy n giao công ngh ; tham gia các ơn v liên doanh, các hi p h i kinh t ; nh ng v n khác có liên quan n quy n t ch c a m t doanh nghi p nhà nư c là thành viên c a T ng công ty theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c; k. Ki m tra ho t ng c a doanh nghi p và yêu c u doanh nghi p báo cáo v tình hình tài chính và k t qu ho t ng kinh doanh. i u 26.- Thành viên T ng công ty là doanh nghi p h ch toán c l p ch u trách nhi m v các kho n n , v cam k t c a mình trong ph m vi s v n nhà nư c do doanh nghi p qu n lý, s d ng; c th là:
 16. 1. Trong chi n lư c và u tư phát tri n: a. Doanh nghi p ư c giao t ch c th c hi n các d án u tư phát tri n theo k ho ch c a T ng công ty. Doanh nghi p ư c T ng công ty giao các ngu n l c th c hi n d án ó; b. Doanh nghi p t u tư nh ng công trình, d án phát tri n không n m trong các d án do T ng công ty tr c ti p i u hành. Trư ng h p này doanh nghi p t huy ng v n, t ch u trách nhi m v tài chính, tuân th úng th t c v u tư c a Nhà nư c và ưa vào k ho ch t ng giám c trình H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t. 2. Trong ho t ng kinh doanh, doanh nghi p xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c a mình trên cơ s : a. B o m các m c tiêu, ch tiêu, các cân i l n, các nh m c kinh t - k thu t ch y u (k c ơn giá và giá) c a doanh nghi p phù h p v i k ho ch chung c a T ng công ty; b. K ho ch m r ng kinh doanh trên cơ s s d ng t i ưu m i ngu n l c mà doanh nghi p có và t huy ng phù h p v i nhu c u c a th trư ng. 4. Trong ho t ng tài chính và h ch toán kinh t : a. Doanh nghi p ư c nh n m t ph n v n và ngu n l c c a Nhà nư c giao cho T ng công ty, do T ng công ty phân giao l i cho doanh nghi p. Doanh nghi p có nhi m v th c hi n b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c này; b. Doanh nghi p ư c quy n huy ng v n, các ngu n tín d ng khác theo pháp lu t th c hi n k ho ch kinh doanh và u tư phát tri n c a mình; c. Doanh nghi p ư c hình thành qu u tư xây d ng cơ b n, qu phát tri n s n xu t, qu khen thư ng, qu phúc l i, qu d tr tài chính theo i u l c a doanh nghi p ư c H i ng qu n tr phê chuNn và theo hư ng d n c a B Tài chính. Doanh nghi p có nghĩa v trích n p và ư c s d ng các qu t p trung c a T ng công ty theo quy nh c a i u l T ng công ty và theo các quy t nh c a H i ng qu n tr ; d. Doanh nghi p ch u trách nhi m óng các lo i thu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t; . Doanh nghi p có th ư c T ng công ty u quy n th c hi n các h p ng v i khách hàng trong nư c và nư c ngoài nhân danh T ng công ty. 4. Trong lĩnh v c t ch c, cán b và lao ng: a. Doanh nghi p có quy n ngh T ng công ty xem xét, quy t nh ho c ư c T ng công ty u quy n quy t nh vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v ph thu c và vi c t ch c b máy qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a i u l T ng công ty và i u l riêng c a doanh nghi p. b. Các ơn v tr c thu c doanh nghi p thành viên h ch toán c l p ư c dùng con d u theo m u d u quy nh chung cho doanh nghi p Nhà nư c, ư c m tài kho n t i
 17. Ngân hàng và ho t ng theo phân c p quy nh trong i u l c a doanh nghi p do H i ng qu n tr phê chuNn; c. Trong khuôn kh biên ch ư c T ng công ty cho phép, doanh nghi p ư c tuy n ch n, b trí s d ng ho c cho thôi vi c i v i công nhân viên ch c công tác trong b máy qu n lý và kinh doanh c a mình. Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh cán b trong b máy qu n lý doanh nghi p và các ơn v tr c thu c doanh nghi p, vi c s p x p thi hành ch ti n lương tuân th s phân c p c a T ng công ty theo i u l này; d. Doanh nghi p có trách nhi m chăm lo phát tri n ngu n nhân l c b o m th c hi n chi n lư c phát tri n và nhi m v kinh doanh c a doanh nghi p; chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c, i u ki n s ng c a ngư i lao ng theo B lu t Lao ng và Lu t Công oàn. i u 27.- Thành viên là doanh nghi p h ch toán ph thu c: 1. Có quy n t ch kinh doanh theo phân c p c a T ng công ty, ch u s ràng bu c v nghĩa v và quy n l i i v i T ng công ty. T ng công ty ch u trách nhi m cu i cùng v các nghĩa v tài chính phát sinh do s cam k t c a các doanh nghi p này; 2. Có con d u theo m u d u quy nh chung cho doanh nghi p nhà nư c, ư c ký k t các h p ng kinh t , ư c ch ng th c hi n các ho t ng kinh doanh, ho t ng tài chính, t ch c và nhân s theo s phân c p ho c u quy n c a T ng công ty. Quy n h n và nhi m v c a doanh nghi p h ch toán ph thu c ư c c th hoá trong i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p này do H i ng qu n tr phê chuNn. i u 28.- Các ơn v s nghi p có Quy ch t ch c và ho t ng do H i ng qu n tr phê chuNn; th c hi n ch h ch toán c l p l y thu bù chi, ư c t o ngu n thu t th c hi n d ch v , h p ng nghiên c u khoa h c và ào t o cho các ơn v trong nư c và ngoài nư c; ư c hư ng qu khen thư ng và qu phúc l i theo ch , trư ng h p th p hơn m c bình quân c a T ng công ty thì có th ư c h tr t qu khen thư ng và phúc l i c a T ng công ty. i u 29.- Công ty Tài chính ngành than. 1. Công ty tài chính ngành than là doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, ho t ng theo pháp lu t và hư ng d n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, theo i u l t ch c và ho t ng do H i ng qu n tr phê chuNn và theo s i u hành c a T ng giám c T ng công ty. 2. Công ty Tài chính ngành than th c hi n nhi m v huy ng v n cho vay ph c v nhu c u v n c a T ng công ty và các ơn v thành viên, thông qua hình th c vay tín d ng ưu ãi c a Chính ph , tín d ng thương m i c a các ngân hàng và các t ch c tài chính trong nư c và nư c ngoài; phát hành c phi u, trái phi u doanh nghi p, trái phi u công trình, mua bán gi y t và ch ng t có giá theo quy nh c a pháp lu t; huy ng v n nhàn r i c a công nhân viên ch c trong n i b T ng công ty và các ơn v trong ngành kinh t - k thu t mà T ng công ty kinh doanh.
 18. 3. Công ty Tài chính ngành than th c hi n vi c huy ng v n cho các d án u tư c a T ng công ty, th c hi n các d ch v khác theo quy nh c a i u l c a công ty và Quy ch Công ty Tài chính trong T ng công ty do Ngân hàng Nhà nư c ban hành. i v i các d án l n thì ch u tư tr c ti p ký k t h p ng, Công ty Tài chính ngành than làm ch c năng d ch v . 4. Các ơn v thành viên s d ng v n c a Công ty Tài chính ngành than theo nguyên t c có vay có tr , th c hi n ch lãi su t n i b do Công ty Tài chính ngành than ngh , T ng giám c T ng công ty phê duy t theo u quy n c a H i ng qu n tr . i u 30.- Công ty ông B c. 1. Công ty ông B c thu c B Qu c phòng là doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty. 2. Ho t ng c a Công ty ông B c ư c qu n lý như sau: a. T ng c c Công nghi p qu c phòng và Kinh t qu n lý, quy t nh và ch o công tác t ch c ng và oàn th , công tác t ch c và ho t ng chính tr , quân s trong Công ty là vi c th c hi n các ch trương, phương hư ng i v i vi c quân i tham gia làm kinh t ; trên cơ s các i u lu t, i u l nh, các quy nh c a B Qu c phòng và các văn b n pháp lu t có liên quan. Chi phí cho các ho t ng này trong Công ty ư c h ch toán y vào ho t ng kinh doanh c a Công ty. b. T ng công ty qu n lý, quy t nh, ch o và i u hành Công ty v ho t ng kinh doanh, t ch c s n xu t, t ch c lao ng và u tư phát tri n theo i u l T ng công ty, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các văn b n pháp lu t có liên quan n doanh nghi p thành viên h ch toán c l p này c a T ng công ty. 3. Qu n lý nhân s trong công ty: a. Cán b , chi n sĩ và công nhân viên thu c quân i tham gia làm kinh t t i Công ty do T ng c c Công nghi p qu c phòng và Kinh t qu n lý và quy t nh theo phân c p c a B Qu c phòng. b. Giám c, phó giám c, k toán trư ng Công ty và giám c ơn v tr c thu c Công ty do Ch nhi m T ng c c Công nghi p Qu c phòng và Kinh t b nhi m, mi n nhi m và khen thư ng, k lu t v các v n liên quan n ho t ng kinh t ; sau khi ã th ng nh t v i H i ng qu n tr T ng công ty. c. Trư ng h p i u ng t xu t m t lư ng l n cán b và chi n sĩ quân i trong Công ty i làm nhi m v qu c phòng, thì ngay sau ó T ng c c Công nghi p qu c phòng và Kinh t c n bàn b c, th ng nh t v i H i ng qu n tr T ng công ty v bi n pháp gi i quy t s lao ng thi u h t này nh m duy trì ho t ng kinh doanh bình thư ng c a Công ty. d. Nh ng cán b , công nhân viên không thu c biên ch c a quân i và nh ng ngư i làm vi c trong Công ty theo ch h p ng lao ng ho c thuê mư n t m th i theo nhu c u ho t ng kinh doanh c a Công ty, do T ng công ty qu n lý và i u hành theo i u l T ng công ty, B lu t Lao ng và lu t pháp khác có liên quan.
 19. 4. Quan lý v n và tài s n do B Qu c phòng u tư trong Công ty: V n và tài s n do B Qu c phòng u tư ho c i u ng cho Công ty (ngoài ngu n ngân sách nhà nư c ã u tư cho s n xu t than) ư c ánh giá úng ưa vào ho t ng kinh doanh c a Công ty theo quy nh hi n hành. L i nhu n do s v n và tài s n này mang l i, sau khi th c hi n y nghĩa v v thu và các nghĩa v khác theo Quy ch ã ư c th ng nh t gi a B Tài chính và B Qu c phòng, do T ng c c Công nghi p qu c phòng và Kinh t qu n lý và s d ng theo ch Nhà nư c, trong ó c n ưu tiên cho tái u tư phát tri n Công ty. B Qu c phòng có th b sung ho c i u ng tài s n nói trên theo hình th c tăng ho c gi m v n cho Công ty. Trư ng h p i u ng tài s n này ra kh i Công ty, ph i có s th ng nh t gi a T ng c c Công nghi p qu c phòng và Kinh t và H i ng qu n tr T ng công ty. 5. Công ty ông B c ư c ưu tiên tiêu th than s n xu t ra ph c v nhu c u quân i theo ch nhà nư c quy nh. 6. i u l t ch c và ho t ng c a Công ty ông B c ph i phù h p v i i u l c a T ng công ty, ng th i ph i th hi n nh ng n i dung chính quy nh trên ây, do giám c Công ty xây d ng và báo cáo Ch nhi m T ng c c Công nghi p qu c phòng và Kinh t và T ng giám c T ng công ty T ng giám c trình H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn sau khi có s tho thu n c a Ch nhi m T ng c c Công nghi p qu c phòng và Kinh t . 7. Công ty ông B c có trách nhi m th c hi n úng nh ng quy nh trong i u l Công ty, i u l T ng công ty và lu t pháp c a Nhà nư c; th c hi n t t nhi m v qu c phòng, kinh doanh có hi u qu cao, góp ph n th c hi n ch trương c a Nhà nư c v s p x p t ch c kinh doanh và khôi ph c l i tr t t trong khai thác, tiêu th trong ngành than. i u 31.- Công ty than Qu ng Ninh Công ty than Qu ng ninh là doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, ho t ng theo i u l t ch c và ho t ng c a Công ty ư c H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn phù h p v i i u l T ng công ty và Lu t Doanh nghi p nhà nư c. i u 32.- Công ty Hoá ch t m là doanh nghi p thành viên h ch toán c l p, ho t ng theo úng lu t pháp Nhà nư c v s n xu t, xu t nh p khNu, lưu thông, cung ng v t li u n công nghi p do các ơn v ư c phép s d ng v t li u n . i u 33.- Công ty Xu t nh p khNu và h p tác qu c t là doanh nghi p thành viên h ch toán c l p, ho t ng ch y u trên lĩnh v c xu t nh p khNu, và h p tác qu c t ph c v nhi m v kinh doanh than c a T ng công ty. i u 34.- B o hi m y t ngành than là ơn v s nghi p thành viên T ng công ty, ho t ng theo i u l B o hi m y t Vi t Nam và Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v này do H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. Chương 7:
 20. QU N LÝ PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY VÀ C A CÁC DOANH NGHI P THÀNH VIÊN CÁC DOANH NGHI P KHÁC M c 1: QU N LÝ PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 35.- i v i ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác, H i ng qu n tr T ng công ty có quy n và nghĩa v sau: 1. Thông qua phương án góp v n do T ng giám c xây d ng quy t nh ho c trình Th trư ng cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh theo phân c p t i Ti t e, Kho n 2, i u 15 c a i u l này; 2. Theo ngh c a T ng giám c, quy t nh c , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty; 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n ã góp và thu l i nhu n t ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác. i u 36.- Quy n và nghĩa v c a ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p khác: 1. Tham gia các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty theo i u l c a doanh nghi p này; 2. Theo dõi và giám sát tình hình ho t ng doanh nghi p này; 3. Th c hi n ch báo cáo và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr T ng công ty v ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p này. M c 2: QU N LÝ PH N V N GÓP C A DOANH NGHI P THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 37.- Doanh nghi p thành viên h ch toán c l p ư c góp v n vào các doanh nghi p khác theo phân c p c a T ng công ty. i v i ph n v n c a doanh nghi p góp vào các doanh nghi p khác, giám c có quy n và nghĩa v qu n lý ph n v n góp này như sau: 1. Xây d ng phương án góp v n T ng giám c trình H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t; 2. C , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a doanh nghi p góp vào doanh nghi p khác; 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng ph n v n góp c a doanh nghi p; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n ã góp; thu l i nhu n t ph n v n c a doanh nghi p góp vào các doanh nghi p khác.
Đồng bộ tài khoản