Nghị định số 28/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
63
lượt xem
3
download

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 28/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 28/2009/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ, CUNG C P, S D NG DNCH V INTERNET VÀ THÔNG TIN I N T TRÊN INTERNET CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Xu t b n ngày 14 tháng 12 năm 2004, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Xu t b n ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh hành vi vi ph m, hình th c, m c x ph t và thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý, cung c p, s d ng d ch v internet và thông tin i n t trên Internet. 2. Vi ph m hành chính trong ho t ng qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet (sau ây g i t t là vi ph m hành chính v Internet) là hành vi c ý ho c vô ý c a cá nhân, cơ quan, t ch c (sau ây g i chung là cá nhân, t ch c) vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong ho t ng qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t hành chính.
 2. 3. Các hành vi vi ph m hành chính trong vi c cung c p ho c s d ng các d ch v ng d ng chuyên ngành trên Internet ư c áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c liên quan. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính v Internet thì b x ph t theo quy nh t i Ngh nh này. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính v Internet trong ph m vi lãnh th , vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam b x ph t hành chính như t ch c, cá nhân Vi t Nam. 2. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính v Internet b x lý theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 6 và i u 7 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. i u 3. Nguyên t c x ph t Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính v Internet ư c th c hi n theo quy nh t i i u 3 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, i u 3 và i u 4 Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. i u 4. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính v Internet là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. i v i hành vi vi ph m quy nh v giá cư c, phí, l phí thì th i hi u x ph t vi ph m hành chính là hai năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. 2. i v i cá nhân b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưa v án vi ph m v Internet ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính thì b x ph t vi ph m hành chính; trong th i h n 03 ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án, ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Quá th i h n nêu t i các kho n 1 và 2 i u này thì không x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này. 4. Trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 và 2 i u này n u t ch c, cá nhân th c hi n vi ph m hành chính m i trong cùng lĩnh v c trư c ây ã vi ph m ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c tính k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c t th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t.
 3. i u 5. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính v Internet và các bi n pháp kh c ph c h u qu . 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n các lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Ngoài các hình th c x ph t chính, x ph t b sung ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hóa, v t phNm, phương ti n liên quan t i vi ph m hành chính v Internet; c) Bu c tiêu h y v t phNm ho c xóa b n i dung thông tin i n t trên Internet có n i dung c h i, gây h i cho tinh th n, s c kh e con ngư i, nh hư ng n thu n phong m t c; d) Bu c thu h i ho c bu c hoàn tr kinh phí thu sai ho c thu h i tang v t, phương ti n ã b tNu tán; ) Bu c thu h i tên mi n, a ch Internet, s hi u m ng. 4. Ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính còn có th b x ph t tr c xu t. Tr c xu t ư c áp d ng là hình th c x ph t chính ho c x ph t b sung trong t ng trư ng h p c th . Chương 2. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 6. Vi ph m các quy nh v gi y phép 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không làm th t c xin c p l i khi m t trong các gi y phép sau b m t ho c b hư h ng: a) Gi y phép cung c p d ch v Internet;
 4. b) Gi y phép thi t l p m ng Internet dùng riêng; c) Gi y phép thi t l p trang thông tin i n t t ng h p; d) Gi y phép xu t b n báo i n t . 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s d ng quá h n n 30 ngày i v i m t trong các gi y phép ư c nêu t i kho n 1 i u này. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s a ch a, tNy xóa làm thay i n i dung gi y phép ho c kê khai thông tin không trung th c ư cc p m t trong các gi y phép ư c nêu t i kho n 1 i u này. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi thi t l p trang thông tin i n t t ng h p không có gi y phép ho c s d ng quá h n gi y phép trên 30 ngày. 5. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi không có gi y phép ho c s d ng quá h n gi y phép trên 30 ngày i v i m ng Internet dùng riêng ph i c p phép. 6. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Thi t l p h th ng thi t b cung c p d ch v Internet cho công c ng không có gi y phép ho c s d ng quá h n gi y phép cung c p d ch v Internet trên 30 ngày; b) Xu t b n báo i n t không có gi y phép ho c s d ng quá h n gi y phép trên 30 ngày. 7. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép không th i h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i kho n 4, 5 và 6 i u này. 8. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thu h i tên mi n i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4, i m b kho n 6 i u này. i u 7. Vi ph m các quy nh v thi t l p m ng Internet dùng riêng 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không th c hi n úng các quy nh trong gi y phép thi t l p m ng i v i m ng Internet dùng riêng ph i c p phép;
 5. b) Cung c p d ch v Internet cho các t ch c, cá nhân không ph i là thành viên c a m ng Internet dùng riêng. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không d ng cung c p d ch v Internet cho thành viên c a m ng Internet dùng riêng khi phát hi n thành viên ó vi ph m các hành vi b nghiêm c m trong qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet ho c theo văn b n yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b) Thi t l p tr m trung chuy n Internet i v i m ng Internet dùng riêng không ph i c p phép. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) K t n i tr c ti p các m ng Internet dùng riêng; b) Tr m trung chuy n Internet k t n i tr c ti p cho 2 m ng Internet dùng riêng. 4. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i i m b kho n 2 và kho n 3 i u này. i u 8. Vi ph m các quy nh v cung c p d ch v Internet 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Ng ng ho c t m ng ng cung c p d ch v Internet mà không thông báo cho ngư i s d ng d ch v bi t trư c, tr trư ng h p b t kh kháng; b) T ch i cung c p d ch v Internet khi không có lý do chính áng; c) Phân bi t i x gi a các doanh nghi p cung c p d ch v Internet khi cung c p ư ng truy n d n vi n thông ho c phân tách m ch vòng n i h t. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không cung c p ư ng truy n d n vi n thông ho c không phân tách m ch vòng n i h t cho các doanh nghi p cung c p d ch v Internet khi ư c yêu c u mà không có lý do chính áng; b) Không ban hành h p ng m u th c hi n th ng nh t trong toàn doanh nghi p; c) Không ch m d t cung c p d ch v Internet khi có yêu c u b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n;
 6. d) Không có Website s d ng tên mi n qu c gia “.vn” giao d ch v i khách hàng khi cung c p d ch v i n tho i Internet. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không thi t l p ư ng truy n d n k t n i n tr m trung chuy n Internet qu c gia i v i doanh nghi p cung c p d ch v Internet ng th i là doanh nghi p cung c p h t ng m ng; b) Làm i lý d ch v i n tho i Internet cho doanh nghi p nư c ngoài; c) Thông báo không úng quy nh th i i m b t u chính th c cung c p d ch v và k ho ch tri n khai cung c p d ch v cho B Thông tin và Truy n thông. 4. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Thi t l p h th ng thi t b cung c p các d ch v Internet cho công c ng không úng theo quy nh c a gi y phép; b) Th c hi n trung chuy n lưu lư ng Internet qu c t khi chưa ư c phép c a B Thông tin và Truy n thông; c) Ngăn ch n các thông tin trong nư c i vào, ra m ng c a mình qua Tr m trung chuy n Internet qu c gia (VNIX) tr các d ch v b c m theo quy nh; d) Cung c p các lo i hình d ch v i n tho i Internet không úng theo quy nh; ) Cung c p d ch v i n tho i Internet mà không có h th ng tính cư c ho c h th ng qu n lý cơ s d li u khách hàng ho c h th ng qu n lý d ch v t t i Vi t Nam; e) Không thông báo th i i m b t u chính th c cung c p d ch v và k ho ch tri n khai cung c p d ch v cho B Thông tin và Truy n thông. 5. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i i m b kho n 3 và i m a kho n 4 i u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 và i m c kho n 4 i u này. i u 9. Vi ph m các quy nh v s d ng d ch v Internet 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau:
 7. a) S d ng ho c hư ng d n ngư i khác s d ng các d ch v Internet b c m theo quy nh c a pháp lu t; b) Ngư i s d ng d ch v kinh doanh l i các d ch v Internet. 2. Các hành vi b nghiêm c m trong Ngh nh qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet thì b x ph t theo Ngh nh c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c công ngh thông tin. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m hành chính quy nh t i kho n 1 i u này. i u 10. Vi ph m các quy nh v i lý Internet 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không niêm y t ho c niêm y t không y n i quy s d ng d ch v Internet t i a i m cung c p d ch v theo quy nh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không b o m các quy nh, tiêu chuNn v phòng cháy, ch a cháy; v sinh môi trư ng nh m b o v an toàn và s c kh e cho ngư i s d ng d ch v ; b) H th ng thi t b Internet không áp ng các yêu c u v m b o an toàn, an ninh thông tin theo quy nh; c) Thi t l p h th ng thi t b Internet ngoài a i m ã ăng ký trong h p ng làm i lý Internet; d) khách hàng s d ng d ch v ngoài gi quy nh. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) ngư i s d ng d ch v vi ph m các hành vi b nghiêm c m trong qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet. b) Không ký h p ng i lý i v i t ch c, cá nhân cung c p d ch v Internet cho ngư i s d ng không thu cư c. i u 11. Vi ph m các quy nh v s d ng tên mi n Internet 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s d ng tên mi n c p cao khác tên mi n “.vn” mà không thông báo ho c thông báo thông tin không chính xác ho c thay i thông tin mà không thông báo B Thông tin và Truy n thông theo quy nh; khai báo thông tin không chính xác ho c không c p nh t khi có thay i thông tin v tên, a ch liên h i v i t ch c ho c tên, a ch liên h , s gi y ch ng minh nhân dân ho c s h chi u i v i cá nhân ăng ký, s d ng tên mi n “.vn”.
 8. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Trang thông tin i n t chính th c c a các cơ quan ng, Nhà nư c tr các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài không s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam “.vn” ho c không lưu tr trong các máy ch có a ch IP Vi t Nam. b) C p tên mi n c p 3 dư i tên mi n c p 2 “.vn” cho các i tư ng không ph i là thành viên c a cơ quan, t ch c, doanh nghi p mình khi chưa là Nhà ăng ký tên mi n “.vn”; cá nhân c p tên mi n c p 3 dư i tên mi n c p 2 c a mình cho các t ch c, cá nhân khác. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thu h i tên mi n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 i u này. i u 12. Vi ph m các quy nh v ăng ký, cung c p tên mi n Internet 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Nhà ăng ký tên mi n qu c t t i Vi t Nam không hư ng d n t ch c, cá nhân ăng ký s d ng tên mi n qu c t th c hi n vi c thông báo trên môi trư ng m ng v i B Thông tin và Truy n thông các thông tin theo quy nh; b) Ngăn c n trái phép t ch c, cá nhân chuy n i Nhà ăng ký tên mi n “.vn”.; c) Nhà ăng ký tên mi n qu c t t i Vi t Nam không báo cáo vi c c p nh t danh sách tên mi n qu c t mà mình ang qu n lý v i B Thông tin và Truy n thông qua môi trư ng m ng theo úng quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i Nhà ăng ký tên mi n “.vn” vi ph m m t trong các hành vi sau: a) Không duy trì ho c không thi t l p các bi n pháp m b o an toàn, an ninh i v i các tên mi n c a t ch c, cá nhân ã ăng ký trên h th ng máy ch tên mi n (DNS) c a mình; b) ăng ký gi ch ho c u cơ tên mi n dư i m i hình th c khi cung c p tên mi n qu c gia “.vn”; c) C n tr t ch c, cá nhân ăng ký s d ng tên mi n h p pháp; d) Không cung c p ho c cung c p thông tin không chính xác v t ch c, cá nhân ăng ký tên mi n “.vn” 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau:
 9. a) Không ăng ký ho t ng v i B Thông tin và Truy n thông khi làm i lý cung c p d ch v ăng ký, duy trì tên mi n qu c t t i Vi t Nam; b) Không ph i h p ho c ph i h p không y v i cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c x lý các v vi c liên quan n tên mi n. 4. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi cung c p tên mi n qu c t mà không áp ng m t trong các i u ki n tr thành Nhà ăng ký tên mi n qu c t t i Vi t Nam do B Thông tin và Truy n thông quy nh. i u 13. Vi ph m các quy nh v ăng ký, s d ng a ch IP và s hi u m ng. 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Vi ph m các quy nh c a B Thông tin và Truy n thông v ăng ký, s d ng a ch IP, s hi u m ng; b) Xin c p a ch IP ho c s hi u m ng tr c ti p t các t ch c qu c t s d ng t i Vi t Nam mà không ư c B Thông tin và Truy n thông cho phép b ng văn b n; c) Không th c hi n nh tuy n các vùng a ch do Vi t Nam c p theo hư ng d n c a Trung tâm Internet Vi t Nam. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi nh tuy n cho các vùng a ch IP qu c t do các cơ quan, t ch c, cá nhân mang t nư c ngoài v Vi t Nam s d ng mà không ư c phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thu h i a ch IP, s hi u m ng i v i hành vi vi ph m t i i m a kho n 1 i u này. i u 14. Vi ph m các quy nh an toàn, an ninh thông tin. 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không ng ng cung c p d ch v khi thi t b truy nh p u cu i gây m t an toàn cho h th ng thi t b Internet; b) Ph bi n m t khNu ho c khóa m t mã ho c thông tin riêng c a t ch c, cá nhân b ánh c p. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau:
 10. a) Không ph i h p ho c ph i h p không y v i các cơ quan qu n lý nhà nư c trong công tác b o m an toàn, an ninh thông tin và i u tra, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng Internet; b) Không tri n khai ho c tri n khai không y các trang thi t b và phương án k thu t, nghi p v b o m an toàn m ng lư i và an ninh thông tin theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n các nhi m v khNn c p ho c các nhi m v công ích do cơ quan nhà nư c có thNm quy n huy ng. 4. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 1 i u này; b) Tr c xu t ngư i nư c ngoài có hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u này. i u 15. Vi ph m các quy nh v giá cư c, phí, l phí 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không thông báo giá cư c theo quy nh; b) Không ăng ký giá cư c theo quy nh; c) Doanh nghi p cung c p d ch v Internet không h ch toán riêng d ch v Internet; d) Doanh nghi p cung c p d ch v Internet không xác nh giá thành d ch v Internet theo quy nh. ) Thu cư c d ch v Internet không úng v i m c giá cư c ã công b . 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi không ban hành giá cư c d ch v Internet. 3. i v i các hành vi vi ph m v giá cư c, phí, l phí trong ho t ng qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet ư c áp d ng theo các Ngh nh c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá và lĩnh v c phí, l phí. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thu h i s ti n ã thu sai i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 1 i u này. i u 16. Vi ph m các quy nh v tiêu chu n, ch t lư ng d ch v
 11. 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không công b ch t lư ng d ch v theo tiêu chuNn t nguy n áp d ng trên trang tin i n t c a doanh nghi p khi cung c p d ch v Internet không thu c danh m c d ch v vi n thông b t bu c qu n lý ch t lư ng; b) Công b ho c t công b ch t lư ng d ch v không úng th i h n theo quy nh; c) Công b trên trang tin i n t c a doanh nghi p ho c niêm y t t i các i m giao d ch không úng v i B n công b ch t lư ng d ch v và Danh m c các ch tiêu ch t lư ng d ch v trong h sơ công b ch t lư ng d ch v ã g i cơ quan qu n lý nhà nư c; d) Không lưu tr ho c lưu tr không y văn b n k t qu giám sát, các s li u giám sát trong th i h n hai năm k t ngày l p k t qu giám sát; ) Không lưu tr ho c lưu tr không y văn b n k t qu ki m tra, o ki m, ánh giá, các s li u xây d ng k t qu ki m tra, s li u o ki m, ánh giá ít nh t là hai năm k t ngày l p k t qu ki m tra, s li u o ki m, ánh giá. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không công b trên trang tin i n t ho c không niêm y t t i các i m giao d ch c a doanh nghi p B n công b ch t lư ng d ch v và danh m c các ch tiêu ch t lư ng d ch v c a các d ch v Internet thu c danh m c d ch v vi n thông b t bu c qu n lý ch t lư ng; b) Không th c hi n vi c t ki m tra ho c t giám sát ch t lư ng d ch v theo quy nh. c) Th c hi n vi c t ki m tra ho c giám sát ch t lư ng d ch v không úng v i quy nh ho c th c hi n giám sát ch t lư ng d ch v không úng v i yêu c u b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không ban hành quy ch t ki m tra ho c quy ch t giám sát ch t lư ng d ch v theo quy nh; b) Không th c hi n giám sát ch t lư ng d ch v theo yêu c u b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Cung c p d ch v Internet thu c Danh m c d ch v vi n thông b t bu c qu n lý ch t lư ng nhưng không có B n ti p nh n công b ch t lư ng d ch v c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n;
 12. b) Không th c hi n l i vi c công b ch t lư ng d ch v Internet khi có s thay i liên quan n các n i dung ã công b ; c) Không cung c p, cung c p không y ho c cung c p không chính xác tài li u, s li u cho vi c o ki m, ki m tra ch t lư ng d ch v Internet. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi cung c p d ch v Internet có m c ch t lư ng th p hơn m c ch t lư ng d ch v ã công b ho c t công b . 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 5 i u này. i u 17. Vi ph m các quy nh v trò chơi tr c tuy n (online games) 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Qu ng cáo, gi i thi u các trò chơi tr c tuy n chưa ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; b) Không xây d ng các quy nh qu n lý ho t ng trò chơi tr c tuy n theo quy nh c a pháp lu t khi cung c p d ch v trò chơi tr c tuy n t i Vi t Nam; c) Không cung c p y các thông tin v lu t l trò chơi và các quy nh qu n lý ho t ng trò chơi tr c tuy n trên trang ch c a trò chơi do doanh nghi p thi t l p; d) Vi ph m m t trong các i u ki n v cung c p d ch v trò chơi tr c tuy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không thông báo b ng văn b n v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c không thông báo trên trang ch c a trò chơi trư c th i i m ng ng cung c p d ch v ít nh t ba tháng; b) Cung c p trò chơi tr c tuy n có n i dung không úng v i quy nh t i quy t nh phê duy t n i dung, k ch b n do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Cung c p d ch v trò chơi tr c tuy n ho c làm i lý cung c p d ch v trò chơi tr c tuy n t i Vi t Nam khi chưa ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép;
 13. b) ngư i s d ng cung c p các n i dung trong trò chơi và trên di n àn c a trò chơi nh ng n i dung vi ph m các i u c m trong Ngh nh qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet. 4. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i i m a kho n 3 i u này; b) Tr c xu t ngư i nư c ngoài có hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 i u này. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c xóa b n i dung thông tin i n t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 và i m b kho n 3 i u này. i u 18. Vi ph m các quy nh v trang thông tin i n t 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không th c hi n úng ho c th c hi n không y các quy nh trong gi y phép thi t l p trang thông tin i n t t ng h p; b) Cung c p ư ng d n n trang thông tin i n t có n i dung vi ph m quy nh c a pháp lu t; c) Vi ph m m t trong các quy nh v qu n lý thông tin i n t trên Internet iv i các trang thông tin i n t không ph i xin gi y phép. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) ưa xu t b n phNm lên trang thông tin i n t khi không ư c s ng ý c a Nhà xu t b n; b) Cung c p thông tin trên trang thông tin i n t t ng h p không úng v i n i dung thông tin ư c quy nh trong gi y phép. 3. Các hành vi vi ph m hành chính khác v trang thông tin i n t ư c áp d ng theo Ngh nh c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c công ngh thông tin, báo chí và xu t b n. 4. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép t 90 ngày n 180 ngày i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 i u này. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
 14. Bu c xóa b n i dung thông tin i n t trên Internet i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, kho n 2 i u này. i u 19. Vi ph m các quy nh v cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n ho c th c hi n không úng quy ch cung c p, s d ng và trao i thông tin do doanh nghi p ban hành. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không xây d ng quy ch cung c p, s d ng và trao i thông tin theo quy nh. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi không cung c p các thông tin liên quan n ngư i s d ng d ch v theo yêu c u c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n khi chưa có thông báo c a B Thông tin và Truy n thông xác nh n v vi c ã nh n ư c h sơ ăng ký h p l . 5. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n vi c ngăn ch n và lo i b các n i dung thông tin vi ph m các hành vi b nghiêm c m trong Ngh nh qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c xóa b n i dung thông tin i n t trên Internet i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 5 i u này. i u 20. Vi ph m các quy nh v gi i quy t tranh ch p, khi u n i 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không niêm y t công khai quy trình gi i quy t khi u n i liên quan n d ch v Internet t i các i m giao d ch; b) Gi i quy t khi u n i liên quan n d ch v Internet không m b o th i gian theo quy nh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không ban hành quy trình gi i quy t khi u n i liên quan n d ch v Internet; b) Không gi i quy t khi u n i c a khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không xem xét, gi i quy t ho c không báo cáo k t qu gi i quy t khi u n i theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n.
 15. i u 21. Vi ph m các quy nh v ch báo cáo 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi ch m báo cáo n 15 ngày so v i quy nh ho c theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi báo cáo không y theo quy nh ho c theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không th c hi n ch báo cáo ho c báo cáo ch m trên 15 ngày so v i quy nh ho c theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Báo cáo không trung th c theo quy nh ho c theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 22. Hành vi c n tr , ch ng i nhân viên, cơ quan nhà nư c thi hành nhi m v thanh tra, ki m tra. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không cung c p ho c cung c p không y các tài li u, gi y t , ch ng t có liên quan theo yêu c u c a ngư i có thNm quy n thanh tra, ki m tra; b) Không khai báo ho c khai báo không úng v n i dung liên quan n vi c thanh tra, ki m tra. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi c n tr vi c thanh tra, ki m tra c a nhân viên, cơ quan nhà nư c khi thi hành công v . 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) TNu tán tang v t vi ph m ang b thanh tra, ki m tra ho c t m gi ; b) T ý tháo g niêm phong tang v t vi ph m ang b niêm phong ho c t m gi . 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi trì hoãn, tr n tránh không thi hành các quy t nh hành chính v thanh tra và x lý vi ph m hành chính c a ngư i có thNm quy n. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thu h i tang v t, phương ti n ã b tNu tán i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 i u này. Chương 3. TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH
 16. i u 23. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truy n thông 1. Thanh tra viên chuyên ngành Thông tin và Truy n thông ang thi hành công v có thNm quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i các i m a và c kho n 3 i u 5 Ngh nh này; ) Th c hi n các quy n quy nh t i i m 2 kho n 19 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008 và kho n 2 i u 48 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 2. Chánh Thanh tra S Thông tin và Truy n thông có thNm quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 30.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i các i m a, c, d, kho n 3 i u 5 Ngh nh này; e) Th c hi n các quy n quy nh t i i m 1 kho n 19 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 3. Chánh Thanh tra B Thông tin và Truy n thông có thNm quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 70.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i các i m a, c, d, kho n 3 i u 5 Ngh nh này;
 17. e) Th c hi n các quy n quy nh t i i m 1 kho n 19 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. i u 24. Th m quy n x ph t c a Thanh tra chuyên ngành khác. Trong ph m vi thNm quy n qu n lý nhà nư c ư c Chính ph quy nh, Thanh tra viên và Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có thNm quy n x ph t i v i hành vi vi ph m hành chính trong vi c cung c p ho c s d ng các d ch v ng d ng chuyên ngành trên Internet thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a mình. i u 25. Th m quy n x ph t c a y ban nhân dân các c p Ch t ch y ban nhân dân các c p có quy n x ph t theo thNm quy n quy nh t i các kho n 4, 5 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008 và i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ã ư c s a i t i Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2007 trong ph m vi a bàn do mình qu n lý i v i các hành vi vi ph m hành chính v Internet ư c quy nh t i Ngh nh này. i u 26. Th m quy n x ph t c a Công an nhân dân, B i Biên phòng, C nh sát bi n, H i quan, cơ quan Thu , cơ quan Qu n lý th trư ng Cơ quan Công an nhân dân, B i Biên phòng, C nh sát bi n, H i quan, cơ quan Thu , cơ quan Qu n lý th trư ng có quy n x ph t theo thNm quy n quy nh t i các kho n 6, 7, 8, 9, 11 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008 và i u 37 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính v Internet có liên quan tr c ti p n lĩnh v c mình qu n lý ư c quy nh t i Ngh nh này. i u 27. Phân nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n. 2. ThNm quy n x ph t c a nh ng ngư i ư c quy nh t i các i u 23, 24, 25 và 26 Ngh nh này là thNm quy n áp d ng i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p ph t ti n, thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m c th . 3. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c quy nh t i i m 3 kho n 17 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. i u 28. Th t c x ph t vi ph m hành chính và thi hành quy t nh x ph t 1. Th t c x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính
 18. năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 2. Vi c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 37/2005/N -CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính và kho n 27 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 3. Các v vi c vi ph m hành chính b x ph t u ph i l p thành h sơ và lưu gi y t i cơ quan x ph t trong th i h n pháp lu t quy nh. Chương 4. KHI U N I, T CÁO, X LÝ VI PH M i u 29. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính v Internet ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n. Trong th i gian ch k t qu gi i quy t khi u n i c a cơ quan có thNm quy n, cá nhân b x ph t v n ph i thi hành quy t nh x ph t. 2. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v nh ng vi ph m hành chính v Internet theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v Internet. 4. ThNm quy n, th t c, trình t , th i h n khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 30. Kh i ki n hành chính Vi c kh i ki n ra tòa án i v i quy t nh x ph t vi ph m hành chính, quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. i u 31. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v Internet mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t vư t quá thNm quy n quy nh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b x ph t vi ph m hành chính v Internet n u có hành vi c n tr , ch ng i ngư i ang thi hành công v thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 19. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 32. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 5 năm 2009. i u 33. Trách nhi m thi hành B trư ng B Thông tin và Truy n thông, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản