Nghị định số 29/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
5
download

Nghị định số 29/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 29/2001/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ xung của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 1999 - 2004 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 29/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2001/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 29/2001/N -CP NGÀY 13/6/2001 PHÊ CHU N ƠN VN B U C VÀ S LƯ NG I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH B U C B SUNG C A T NH CÀ MAU NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10, i u 11 và i u 59 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Cà Mau t i Văn b n s 11/TTr-UB ngày 05/6/2001 và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph t i T trình s 193/TTr-BTCCBCP ngày 11/6/2001, NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn b u c b sung 3 (ba) i bi u H i ng nhân dân t nh ư c b u t i ơn v b u c s 1 và s 2 thu c thành ph Cà Mau và ơn v b u c s 18 thu c huy n Ng c Hi n, t nh Cà Mau. i u 2. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Cà Mau; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản