Nghị định số 29/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
124
lượt xem
14
download

Nghị định số 29/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 29/2005/NĐ-CP về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 29/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc S : 29/2005/N - CP Hà N i, ngày 10 tháng 3 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 29/2005/N -CP NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY NNH DANH M C HÀNG HÓA NGUY HI M VÀ VI C V N T I HÀNG HÓA NGUY HI M TRÊN Ư NG TH Y N I NA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh danh m c hàng hóa nguy hi m và vi c v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a. 2. Vi c v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a ph c v m c ích qu c phòng, an ninh c a l c lư ng vũ trang, giao B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Công an quy nh. 3. Vi c v n t i ch t phóng x , ch t n , v t li u n công nghi p trên ư ng th y n i a, ngoài vi c th c hi n các quy nh t i Ngh nh này còn ph i th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài liên quan n v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ch t nguy hi m là nh ng ch t ho c h p ch t d ng khí, d ng l ng ho c d ng r n có kh năng gây nguy h i t i tính m ng, s c kh e con ngư i, môi trư ng, an toàn và an ninh qu c gia. 2. Hàng hóa nguy hi m là hàng hóa ch a ch t nguy hi m có kh năng gây nguy h i t i tính m ng, s c kh e con ngư i, môi trư ng, an toàn và an ninh qu c gia khi ư c v n t i trên ư ng th y n i a. 3. Ngư i v n t i hàng hóa nguy hi m là t ch c, cá nhân s d ng phương ti n v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a.
 2. 4. Ngư i thuê v n t i hàng hóa nguy hi m là t ch c, cá nhân giao k t h p ng v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a v i ngư i v n t i. 5. Ngư i g i hàng hóa nguy hi m là t ch c, cá nhân có tên g i hàng ghi trên gi y v n chuy n hàng hóa nguy hi m. 6. Ngư i nh n hàng hóa nguy hi m là t ch c, cá nhân có tên nh n hàng ghi trên gi y v n chuy n hàng hóa nguy hi m. 7. Ngư i x p, d hàng hóa nguy hi m là t ch c, cá nhân th c hi n vi c x p, d hàng hóa nguy hi m t i c ng, b n th y n i a. Chương 2 HÀNG HÓA NGUY HI M i u 4. Phân lo i hàng hóa nguy hi m 1. Căn c tính ch t hóa h c, lý h c, hàng hóa nguy hi m ư c phân thành 09 lo i và các nhóm sau ây: Lo i 1: Ch t n . Nhóm 1.1: Ch t n . Nhóm 1.2: V t li u n công nghi p. Lo i 2: Ch t khí d cháy, c h i. Nhóm 2.1: Khí ga d cháy. Nhóm 2.2: Khí ga c h i. Lo i 3: Ch t l ng d cháy. Lo i 4: Ch t r n d cháy. Nhóm 4.1: Ch t c d cháy, ch t t ph n ng và ch t n c kh nh y. Nhóm 4.2: Ch t d t b c cháy. Nhóm 4.3: Ch t khi g p nư c t o ra khí d cháy. Lo i 5: Ch t oxy hóa. Nhóm 5.1: Ch t oxy hóa. Nhóm 5.2: H p ch t oxit h u cơ. Lo i 6: Ch t c h i, lây nhi m. Nhóm 6.1: Ch t c h i. Nhóm 6.2: Ch t lây nhi m. Lo i 7: Ch t phóng x . Lo i 8: Ch t ăn mòn. Lo i 9: Ch t và hàng hóa nguy hi m khác. 2. Bao bì, thùng ch a hàng hóa nguy hi m chưa ư c làm s ch bên trong và bên ngoài sau khi ã l y h t hàng hóa nguy hi m cũng ư c coi là hàng hóa nguy hi m tương ng. i u 5. Danh m c hàng hóa nguy hi m
 3. 1. Danh m c hàng hóa nguy hi m ư c phân theo lo i, nhóm; kèm theo mã s và s hi u nguy hi m c a Liên h p qu c quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo Ngh nh này. 2. M c nguy hi m c a m i ch t trong danh m c hàng hóa nguy hi m ư c bi u th b ng s hi u nguy hi m v i m t nhóm có t 2 n 3 ch s quy nh t i Ph l c s 2 kèm theo Ngh nh này. 3. Th tư ng Chính ph quy t nh s a i, b sung danh m c hàng hóa nguy hi m trên cơ s ngh c a các cơ quan ư c nêu t i i u 7 Ngh nh này. i u 6. óng gói, bao bì, nhãn hàng, bi u trưng hàng hóa nguy hi m và báo hi u nguy hi m 1. Hàng hóa nguy hi m thu c lo i b t bu c óng gói thì ph i ư c óng gói trư c khi v n t i trên ư ng th y n i a. Vi c óng gói hàng hóa nguy hi m th c hi n theo tiêu chuNn Vi t Nam và các quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 2. Bao bì, thùng ch a hàng hóa nguy hi m ph i úng tiêu chuNn và dán bi u trưng hàng hóa nguy hi m. Kích thư c, ký hi u, màu s c bi u trưng hàng hóa nguy hi m th c hi n theo quy nh t i m c 1 Ph l c s 3 kèm theo Ngh nh này. 3. Vi c ghi nhãn hàng hóa nguy hi m th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph v ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. 4. Phương ti n v n t i hàng hóa nguy hi m ph i dán bi u trưng hàng hóa nguy hi m. N u trên m t phương ti n có nhi u lo i hàng hóa nguy hi m khác nhau thì phương ti n ph i dán các bi u trưng c a các lo i hàng hóa ó. V trí dán bi u trưng hai bên c a phương ti n. Báo hi u nguy hi m hình ch nh t màu vàng cam, gi a có ghi s UN (mã s c a Liên h p qu c). Kích thư c báo hi u nguy hi m quy nh t i m c 2 Ph l c s 3 kèm theo Ngh nh này. V trí dán báo hi u nguy hi m bên dư i bi u trưng hàng hóa nguy hi m. i u 7. Trách nhi m xây d ng, s a i, b sung quy nh v hàng hóa nguy hi m Các cơ quan sau ây có trách nhi m xây d ng, s a i, b sung trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành quy nh v danh m c hàng hóa nguy hi m, tiêu chuNn óng gói, bao bì, thùng ch a hàng hóa nguy hi m: 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng, s a i, b sung quy nh v các lo i thu c b o v th c v t, thu c thú y. 2. B Y t xây d ng, s a i, b sung quy nh v hóa ch t c dùng trong lĩnh v c y t và hóa ch t di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng. 3. B Thương m i xây d ng, s a i, b sung quy nh v các lo i xăng, d u, khí t. 4. B Công nghi p xây d ng, s a i, b sung quy nh v hóa ch t nguy hi m dùng trong s n xu t công nghi p. 5. B Khoa h c và Công ngh xây d ng, s a i, b sung quy nh v ch t phóng x . 6. B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng, s a i, b sung quy nh v các hóa ch t c nguy hi m còn l i trong các lo i, nhóm hàng hóa nguy hi m. Chương 3 V N T I HÀNG HÓA NGUY HI M i u 8. i u ki n c a ngư i tham gia v n t i hàng hóa nguy hi m
 4. 1. Thuy n viên làm vi c trên phương ti n chuyên dùng v n t i xăng, d u, khí hóa l ng, hóa ch t ph i ư c ào t o và có ch ng ch chuyên môn v v n t i hàng hóa nguy hi m theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 2. Th kho, ngư i x p, d hàng hóa nguy hi m t i c ng, b n th y n i a ph i ư c t p hu n theo chương trình do B Giao thông v n t i quy nh. 3. Ngư i áp t i, th kho, ngư i x p, d hàng hóa nguy hi m t i kho c a ch hàng trong c ng, b n th y n i a ph i ư c t p hu n v hàng hóa nguy hi m theo quy nh c a các cơ quan ư c nêu t i i u 7 Ngh nh này. i u 9. X p, d hàng hóa nguy hi m 1. Ngư i x p, d hàng hóa nguy hi m ph i th c hi n x p, d hàng hóa nguy hi m theo quy nh c a các cơ quan ư c nêu t i i u 7 Ngh nh này. 2. Căn c quy nh c a cơ quan ư c nêu t i i u 7 Ngh nh này và ch d n c a ngư i g i hàng, thuy n trư ng quy t nh sơ x p hàng hóa nguy hi m. Vi c x p hàng hóa nguy hi m trên phương ti n ph i theo úng sơ do thuy n trư ng quy t nh và ư c chèn lót, ch ng bu c phù h p tính ch t c a t ng lo i, nhóm hàng hóa nguy hi m. Không x p chung các lo i hàng hóa có th tác ng l n nhau, làm tăng m c nguy hi m trong cùng m t khoang ho c m t h m hàng c a phương ti n. 3. Vi c x p, d hàng hóa nguy hi m trong kho, bãi c a c ng, b n th y n i a ph i theo hư ng d n c a th kho. Căn c ch d n c a ngư i g i hàng, th kho hư ng d n, giám sát vi c x p, d hàng hóa trong kho, bãi và ch u trách nhi m trong th i gian hàng hóa nguy hi m lưu t i kho, bãi c a c ng, b n th y n i a. 4. i v i lo i, nhóm hàng hóa nguy hi m quy nh ph i x p, d , lưu gi nơi riêng bi t thì vi c x p, d ph i th c hi n t i c u c ng, b n riêng và lưu gi nơi riêng bi t. 5. Sau khi ưa h t hàng hóa nguy hi m ra kh i kho, bãi thì nơi lưu gi hàng hóa nguy hi m ph i ư c làm s ch không nh hư ng t i hàng hóa khác. i u 10. i u ki n i v i phương ti n v n t i hàng hóa nguy hi m Ngoài vi c th c hi n các quy nh c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a, phương ti n v n t i hàng hóa nguy hi m còn ph i áp ng y các i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo quy nh c a cơ quan ăng ki m phù h p v i t ng lo i, nhóm hàng hóa nguy hi m. 2. Phương ti n v n t i hàng hóa nguy hi m, sau khi d h t hàng hóa nguy hi m n u không ti p t c v n t i lo i hàng hóa ó thì ph i ư c làm s ch theo quy trình và nơi quy nh. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các cơ quan khác ư c nêu t i i u 7 Ngh nh này hư ng d n quy trình và nơi làm s ch phương ti n sau khi v n t i hàng hóa nguy hi m. i u 11. Trách nhi m c a ngư i v n t i hàng hóa nguy hi m Ngoài vi c th c hi n các quy nh c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a và các quy nh có liên quan trong Ngh nh này, ngư i v n t i hàng hóa nguy hi m còn có trách nhi m sau ây: 1. Ch ch p nh n v n t i khi có gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a i v i lo i, nhóm, tên hàng hóa quy nh ph i có gi y phép v n t i hàng hóa
 5. nguy hi m và vi c óng gói, bao bì, nhãn hàng, bi u trưng hàng hóa nguy hi m ư c th c hi n theo úng quy nh t i i u 6 Ngh nh này. 2. Ki m tra hàng hóa nguy hi m, b o m an toàn trong quá trình v n t i. 3. Th c hi n ch d n c a ngư i thuê v n t i và nh ng quy nh ghi trong gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m. 4. Hư ng d n thuy n trư ng ho c ngư i lái phương ti n v nh ng quy nh ph i ch p hành khi v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a. i u 12. Trách nhi m c a thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n Ngoài vi c th c hi n các quy nh c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a, thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n v n t i hàng hóa nguy hi m còn có trách nhi m sau ây: 1. Ch p hành các quy nh ghi trong gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m i v i lo i, nhóm, tên hàng hóa quy nh ph i có gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m. 2. Th c hi n các ch d n ghi trong thông báo c a ngư i thuê v n t i hàng hóa nguy hi m và ch d n c a ngư i v n t i hàng hóa nguy hi m. 3. L p ít nh t 04 b h sơ hàng hóa nguy hi m; ngoài các gi y t liên quan n hàng hóa nguy hi m do ngư i thuê v n t i cung c p, m i b h sơ ph i có 01 gi y v n chuy n và 01 b n sơ x p hàng (01 b g i ngư i v n t i hàng hóa nguy hi m, 01 b g i ngư i thuê v n t i hàng hóa nguy hi m, 01 b g i ngư i x p, d hàng hóa nguy hi m và 01 b lưu t i phương ti n). 4. Phân công thuy n viên thư ng xuyên hư ng d n, giám sát vi c x p, d hàng hóa nguy hi m trên phương ti n; b o qu n hàng hóa nguy hi m trong quá trình v n t i khi không có ngư i áp t i hàng hóa. 5. Th c hi n các bi n pháp lo i tr ho c h n ch kh năng gây h i c a hàng hóa nguy hi m; l p biên b n, báo cáo U ban nhân dân a phương nơi g n nh t và các cơ quan liên quan x lý k p th i khi phát hi n hàng hóa nguy hi m có s c , e d a n an toàn c a ngư i, phương ti n, môi trư ng và hàng hóa khác ho c khi x y ra tai n n giao thông ư ng th y n i a trong quá trình v n t i. Trư ng h p vư t quá kh năng, ph i báo ngay cho ngư i v n t i và ngư i thuê v n t i hàng hóa nguy hi m cùng ph i h p gi i quy t k p th i. i u 13. Trách nhi m c a ngư i thuê v n t i hàng hóa nguy hi m Ngoài vi c th c hi n các quy nh c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a, ngư i thuê v n t i hàng hóa nguy hi m còn có trách nhi m sau ây: 1. Có gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m do cơ quan có thNm quy n c p i v i lo i, nhóm, tên hàng hóa nguy hi m quy nh ph i có gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m. 2. L p gi y g i hàng hóa nguy hi m theo quy nh và giao cho ngư i v n t i trư c khi x p hàng hóa xu ng phương ti n, trong ó ghi rõ: tên hàng hóa nguy hi m; mã s ; lo i, nhóm hàng hóa nguy hi m; kh i lư ng; lo i bao bì; s lư ng bao, gói; ngày, nơi s n xu t; h và tên, a ch ngư i g i hàng hóa nguy hi m; h và tên, a ch ngư i nh n hàng hóa nguy hi m. 3. Thông báo b ng văn b n cho ngư i v n t i hàng hóa nguy hi m v nh ng yêu c u ph i th c hi n trong quá trình v n t i, hư ng d n x lý trong trư ng h p có s c do hàng hóa nguy hi m gây ra, k c trong trư ng h p có ngư i áp t i. Ch u trách nhi m
 6. v các t n th t phát sinh do vi c cung c p ch m tr , thi u chính xác v các thông tin, tài li u và ch d n. 4. C ngư i áp t i hàng hóa nguy hi m i v i lo i, nhóm hàng hóa nguy hi m mà các cơ quan ư c nêu t i i u 7 Ngh nh này quy nh ph i có ngư i áp t i. Ngư i áp t i hàng hóa nguy hi m ch u trách nhi m thư ng xuyên hư ng d n, giám sát vi c x p, d hàng hóa nguy hi m trên phương ti n; cùng thuy n viên b o qu n hàng hóa nguy hi m và x lý khi có s c x y ra trong quá trình v n t i. i u 14. Trách nhi m c a U ban nhân dân a phương Khi có s c x y ra trong quá trình v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a, U ban nhân dân nơi nh n ư c thông báo ph i k p th i huy ng l c lư ng tham gia th c hi n các công vi c sau ây: 1. C u ngư i, phương ti n, hàng hóa nguy hi m. 2. ưa n n nhân (n u có) ra kh i khu v c x y ra s c và t ch c c p c u n n nhân. 3. Khoanh vùng, sơ tán dân cư ra kh i khu v c ô nhi m, c h i ng th i báo cáo U ban nhân dân c p trên huy ng các l c lư ng phòng h a, phòng d ch, b o v môi trư ng k p th i x lý s c và gi i quy t h u qu . 4. T ch c và b trí l c lư ng b o v hi n trư ng, hàng hóa nguy hi m, phương ti n ti p t c v n t i và ph c v công tác i u tra, gi i quy t h u qu . i u 15. ThNm quy n c p gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m 1. Căn c m c nguy hi m c a lo i, nhóm, tên hàng hóa trong danh m c hàng hóa nguy hi m quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo Ngh nh này, các cơ quan ư c nêu t i kho n 2 i u này có trách nhi m quy nh lo i, nhóm, tên hàng hóa nguy hi m b t bu c ph i có gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m khi v n t i trên ư ng th y n i a. 2. ThNm quy n c p gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m ư c quy nh như sau: a) B Công an quy nh vi c c p gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m i v i hàng hóa thu c lo i 1, lo i 2, lo i 3, lo i 4 và lo i 9; b) B Khoa h c và Công ngh quy nh vi c c p gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m i v i hàng hóa thu c lo i 5, lo i 7 và lo i 8; c) B Y t quy nh vi c c p gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m i v i hóa ch t c dùng trong lĩnh v c y t và hóa ch t di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng. d) B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh vi c c p gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m i v i các lo i, nhóm, tên hàng hóa nguy hi m còn l i. 3. Th tư ng Chính ph quy t nh vi c v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a trong các trư ng h p sau ây: a) Hàng hóa nguy hi m ph c v yêu c u c p bách phòng, ch ng d ch b nh, thiên tai; b) Hàng hóa nguy hi m quá c nh c a các nư c, t ch c qu c t mà Vi t Nam chưa ký k t ho c gia nh p i u ư c v i các nư c, t ch c qu c t ó. i u 16. N i dung, th t c, th i h n c p gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m 1. N i dung ch y u c a gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m bao g m:
 7. a) Tên, s ăng ký, t ng tr ng t i c a phương ti n; b) Tên, a ch c a ch phương ti n; c) H và tên thuy n trư ng; s , h ng b ng thuy n trư ng; d) Tên, lo i, nhóm, t ng s lư ng hàng hóa nguy hi m; ) Tên c ng, b n th y n i a nơi x p, d hàng hóa nguy hi m; e) L ch trình và th i h n v n t i hàng hóa nguy hi m. 2. Các cơ quan ư c nêu t i i u 15 Ngh nh này quy nh trình t , th t c, th i h n c p và vi c qu n lý, phát hành gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m. M u gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m ph i có y n i dung quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Gi y phép v n t i hàng hóa nguy hi m ư c c p theo t ng chuy n v n t i ho c t ng th i kỳ nhưng t i a không quá 12 tháng. Chương 4 THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Thanh tra, ki m tra v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a 1. Các cơ quan ư c nêu t i i u 7 và i u 15 Ngh nh này căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n có trách nhi m t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh t i Ngh nh này. 2. Thanh tra giao thông ư ng th y n i a, C nh sát giao thông ư ng th y, C ng v ư ng th y n i a trong ph m vi trách nhi m theo quy nh pháp lu t th c hi n ki m tra vi c v n t i hàng hóa nguy hi m trên ư ng th y n i a. i u 18. X lý vi ph m Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 19. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 20. T ch c th c hi n B trư ng các B : Công an, Khoa h c và Công ngh , Giao thông v n t i, Công nghi p, Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thương m i, Tài nguyên và Môi trư ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 21. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. PH L C S 1
 8. DANH M C HÀNG HÓA NGUY HI M (Ban hành kèm theo Ngh nh s 29/2005/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph ) STT TÊN HÀNG HÓA S UN Lo i, S hi u (mã s nhóm nguy c a Liên hàng hi m h p hóa qu c) 1 Acetylene d ng phân rã 1001 3 239 2 Không khí d ng nén 1002 2 20 3 Không khí ư c làm l nh d ng l ng 1003 2+5 225 4 Ammonia, anhydrous 1005 6.1+8 268 5 Argon d ng nén 1006 2 20 6 Boron trifluoride d ng nén 1008 6.1+8 268 7 Boromotrifluoromethane (R 13B1) 1009 2 20 8 1,2-Butadien h n ch 1010 3 239 9 1,3-Butadien h n ch 1010 3 239 10 H n h p c a 1,3-butadiene và 1010 3 239 hydrocarbons h n ch 11 Butane 1011 3 23 12 1-Butylene 1012 3 23 13 Butylenes h n h p 1012 3 23 14 Trans-2-Butylene 1012 3 23 15 Carbon dioxide 1013 3 20 16 Oxygen và carbon dioxide h n h p, d ng 1014 2+5 25 nén (max. 30% CO2) 17 Carbon dioxide và nitrous oxide h n h p 1015 2 20 18 Carbon monoxide d ng nén 1016 6.1+3 263 19 Chlorine 1017 6.1+8 268 20 Chlorodiflouromethane (R 22) 1018 2 20 21 Chloropentaflouroethane (R 115) 1020 2 20 22 1-Cholor-1,2,2,2-tetrafluoroethane (R 124) 1021 2 20 23 Chlorotrifluoromethane (R 13) 1022 2 20 24 Khí than d ng nén 1023 6.1+3 263 25 Cyanogen 1026 6.1+3 23 26 Cyclopropane 1027 3 20 27 Dichlorodifluoromethane (R 12) 1028 2 20
 9. 28 Dichlorofluoromethane (R 21) 1029 3 23 29 1,1-Difluoroethane (R 152a) 1030 3 23 30 Dimethylamine, anhydrous 1032 3 23 31 Dimethyl ether 1033 3 23 32 Ch t Etan 1035 3 23 33 Ch t Etylamin 1036 3 23 34 Clorua etylic 1037 3 23 35 Ethylene ch t l ng ông l nh 1038 3 223 36 Etylic metyla ête 1039 3 23 37 Khí etylic oxy nitơ 1040 6.1+3 263 38 H p ch t etylen oxit và cacbon dioxit có 1041 3 239 etylen oxit t trên 9% n 87% 39 Khí heli nén 1046 2 20 40 Hydro bromua th khan 1048 6.1+8 268 41 Hydro th nén 1049 3 23 42 Hydro clorua th khan 1050 6.1+8 268 43 Hydro florua th khan 1052 8+6.1 886 44 Hydro sunfua 1053 6.1+3 263 45 Butila ng áp 1055 3 23 46 Kryton th nén 1056 2 20 47 Khí hóa l ng, không cháy, ch u ư c nitơ, 1058 2 20 cacbon dioxide ho c không khí 48 H p ch t P1, P2 : xem h p ch t 1060 3 239 methylacetylene và propadiene cân b ng 49 H p ch t methylacetylene và propadiene 1060 3 239 cân b ng 50 Methylamine th khan 1061 3 23 51 Methyl bromide 1062 6.1 26 52 Methyl chlonde 1063 3 23 53 Methyl mercaptan 1064 6.1+3 263 54 Neon nén 1065 2 20 55 Nitrogen nén 1066 2 20 56 Dinitrogen tetroxide (nitrogen dioxide) 1067 6.1+05 265 +8 57 Nitrous oxide 1070 2+05 25 58 Khí d u nén 1071 6.1+3 263
 10. 59 Oxy nén 1072 2+05 25 60 Oxygen ch t l ng ư c làm l nh 1073 2+05 225 61 D u khí hóa l ng 1075 3 23 62 Phosgene 1076 6.1+8 268 63 Propylene 1077 3 23 64 H p ch t F1, F2, F3 : xem ch t khí làm 1078 2 20 l nh 65 Khí ga làm l nh hóa l ng 1078 2 20 66 Sulphur dioxide 1079 6.1+8 268 67 Sulphur hexafluoride 1080 2 20 68 Trifluorochloroethylene h n ch (R 11 13) 1082 6.1+3 263 69 Trimethylamine th khan 1083 3 23 70 Vinyl bromide h n ch 1085 3 239 71 Vinyl chroride h n ch ho c n nh 1086 3 239 72 Vinyl methyl ether h n ch 1087 3 239 73 Acetal 1088 3 33 74 Acetaldehyde 1089 3 33 75 Acetone 1090 3 33 76 Acetone d u 1091 3 33 77 Acrolein h n ch 1092 6.1+3 663 78 Acrylonitrile h n ch 1093 3+6.1 336 79 C n Allyl 1098 6.1+3 663 80 Allyl bromide 1099 3+6.1 336 81 Allyl chloride 1100 3+6 336 82 Amyl acetates 1104 3 30 83 Pentanols 1105 3 30 84 Pentanols 1105 3 33 85 Amylamines (n-amylamine, tert- 1106 3+8 339 amylamine) 86 Amylamine (sec-amylamine) 1106 3+8 38 87 Amyl chloride 1107 3 33 88 1-Pentene (n-Amylene) 1108 3 33 89 Amyl formates 1109 3 30 90 n-Amyl methyl ketone 1110 3 30 91 Amyl mercaptan 1111 3 33
 11. 92 Amyl nitrate 1112 3 30 93 Amyl nitrite 1113 3 33 94 Benzene 1114 3 33 95 Butanols 1120 3 30 96 Butanols 1120 3 33 97 Butyl acetates 1123 3 30 98 Butyl acetates 1123 3 33 99 n-Butylamine 1125 3+8 338 100 1-Bromobutane 1126 3 33 101 n-Butyl bromide 1126 3 33 102 Chlorobutanes 1127 3 33 103 n-Butyl formate 1128 3 33 104 Butyraldehyde 1129 3 33 105 D u long não 1130 3 30 106 Carbon disulphide 1131 3+6.1 336 107 Carbon sulphide 1131 3+6.1 336 108 Các ch t dính ch a dung môi d cháy 1133 3 30 109 Các ch t dính ch a dung môi d cháy 1133 3 33 110 Chlorobenzene 1134 3 30 111 Ethylene chlorohydin 1135 6.1+3 663 112 Nh a ư ng en ã chưng c t 1136 3 30 113 Nh a ư ng en ã chưng c t 1136 3 33 114 Dung d ch ph (ch t ph x lý b m t ho c 1139 3 30 ch t ph dùng trong công nghi p và các m c ích khác) 115 Dung d ch ph 1139 3 33 116 Crotonaldehyde n nh 1143 6.1+3 663 117 Thu c nhu m r n, c 1143 6.1 66 118 Crotonylene (2-Butyne) 1144 3 339 119 Cyclohexane 1145 3 33 120 Cyclopentane 1146 3 33 121 Decahydronaphthalene 1147 3 30 122 Rư u c n diacetone làm tinh b ng hóa h c 1148 3 30 123 Rư u c n diacetone làm tinh b ng k thu t 1148 3 33 124 Dibutyl ethers 1149 3 30
 12. 125 1,2-Dichloroethylene 1150 3 33 126 Dichloropentanes 1152 3 30 127 Ethylene glycol diethyl ether 1153 3 30 128 Diethylamine 1154 3.8 338 129 Diethyl ether (ethyl ether) 1155 3 33 130 Diethyl ketone 1156 3 33 131 Diisobutyl ketone 1157 3 30 132 Diisopropylamine 1158 3+8 338 133 Diisopropyl ether 1159 3 33 134 Dung d ch dimethylamine 1160 3+8 338 135 Dimethyl carbonate 1161 3 33 136 Dimethydichlorosilane 1162 3+8 X338 137 Dimethydrazine không i x ng 1163 6.1+3+ 663 9 138 Dimethy sulphide 1164 3 33 139 Dioxane 1165 3 33 140 Dioxolane 1166 3 33 141 Divinyl ether h n ch 1167 3 339 142 Các chi t xu t h p ch t thơm d ng l ng 1169 3 33 143 Các chi t xu t h p ch t thơm d ng l ng 1169 3 30 144 Ethanol (ethyl rư u c n) ho c ethanol 1170 3 33 (rư u c n ethyl) g m hơn 70% lư ng c n 145 Phương pháp ethanol (dung d ch rư u c n 1170 3 30 ethyl) ch a trên 24% n 70% lư ng c n 146 Ethylene glycol monoethyl ether 1171 3 30 147 Ethylene glycol monoethyl ether acetate 1172 3 30 148 Ethyl acetate 1173 3 33 149 Ethylbenzene 1175 3 33 150 Ethyl borate 1176 3 33 151 Ethylbutyl acetate 1177 3 30 152 2-Ethylbutyraldehyde 1178 3 33 153 Ethyl butyl ether 1179 3 33 154 Ethyl butyrate 1180 3 30 155 Ethyl chloroacetate 1181 6.1+3 63 156 Ethyl chloroformate 1182 6.1+3+ 663 8
 13. 157 Ethyldichlorosilane 1183 4.3+3+ X338 8 158 1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride) 1184 3+6.1 336 159 Ethyleneimine h n ch 1185 6.1+3 663 160 Ethylene glycol monomethyl ether 1188 3 30 161 Ethylene glycol monomethyl ether acetate 1189 3 30 162 Ethyl formate 1190 3 33 163 Octyl aldehydes (ethyl hexaldehydes) 1191 3 30 164 Ethyl lactate 1192 3 30 165 Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone) 1193 3 33 166 Gi i pháp Ethyl nitrite 1194 3+6.1 336 167 Ethyl propionate 1995 3 33 168 Ethyltrichlorosilane 1196 3+8 X338 169 Ch t l ng d h p th 1197 3 30 170 Ch t l ng d h p th 1197 3 33 171 Formaldehydes dung d ch d cháy 1198 3+8 38 172 Furadehydes 1199 6.1+3 63 173 D u rư u t p 1201 3 30 174 D u rư u t p 1201 3 33 175 D u diesel 1202 3 30 176 Khí d u 1202 3 30 177 D u nóng (nh ) 1202 3 30 178 D u bôi trơn máy 1203 3 33 179 Heptanes 1206 3 33 180 Hexaldehyde 1207 3 30 181 Hexanes 1208 3 33 182 M c in ho c nguyên li u ch bi n m c in 1210 3 30 (bao g m b t m c in ho c h p ch t nén) d cháy 183 M c in ho c nguyên li u ch bi n m c in 1210 3 33 (bao g m b t m c in ho c h p ch t nén) d cháy 184 Isobutanol 1212 3 30 185 Isobutyl acetate 1213 3 186 Isobutylamine 1214 3+8 338 187 Isooctenes 1216 3 33
 14. 188 Isoprene h n ch 1218 3 339 189 Isopropanol (Isopropyl rư u c n) 1219 3 33 190 Isopropyl acetate 1220 3 33 191 Isopropylamine 1221 3+8 338 192 D ul a 1223 3 30 193 Xeton 1224 3 30 194 Xeton 1224 3 33 195 H p ch t mercaptan ho c mercaptans l ng, 1228 3+6.1 336 d cháy, c h i 196 H p ch t mercaptan ho c mercaptans l ng, 1228 3+6.1 36 d cháy, c h i 197 Mesityl oxide 1229 3 30 198 Methanol 1230 3+6.1 336 199 Methyl acetate 1231 3 33 200 Methylamyl acetate 1233 3 30 201 Methylal 1234 3 33 202 Dung d ch methylamine 1235 3+8 338 203 Methyl butyrate 1237 3 33 204 Methyl chlorofomate 1238 6.1+3+ 663 8 205 Methyl chloromethyl ether 1239 6.1+3 663 206 Methyldichlorosilane 1242 4.3+3+ X338 8 207 Methyl fomate 1243 3 33 208 Methylhydrazine 1244 6.1+3+ 663 8 209 Methyl isobutyl ketone 1245 3 33 210 Methyl isopropenyl ketone h n ch 1246 3 339 211 Methyl methacrylate monomer h n ch 1247 3 339 212 Methyl propionate 1248 3 33 213 Methyl propyl ketone 1249 3 33 214 Mothyitrichlorosilane 1250 3+8 X338 215 Methyl vinyl ketone n nh 1251 6.1+3+ 639 9 216 Nickel carbonyl 1259 6.1+3 663 217 Octanes 1262 3 33 218 Sơn 1263 3 30
 15. 219 Sơn 1263 3 33 220 V t li u ch bi n sơn 1263 3 30 221 V t li u ch bi n sơn 1263 3 33 222 Paraldehyde 1264 3 30 223 Pentanes l ng 1265 3 33 224 Pentanes l ng 1265 3 30 225 Các s n phNm có mùi thơm d b t l a 1266 3 30 226 Các s n phNm có mùi thơm d b t l a 1266 3 33 227 D u thô petrol 1267 3 33 228 S n phNm d u m 1268 3 33 229 S n phNm d u m 1268 3 30 230 D u g thông 1272 3 30 231 n-Propanol 1274 3 30 232 n-Propanol 1274 3 33 233 Propionaldehyde 1275 3 33 234 n-Propyl acetate 1276 3 33 235 Propylamine 1277 3+8 338 236 1-Chloropropane (Propyl chloride) 1278 3 33 237 1,2-Dichloropropane 1279 3 33 238 Propylene oxide 1280 3 33 239 Propyl nh hình 1281 3 33 240 Pyridine 1282 3 33 241 D u rosin 1286 3 30 242 D u rosin 1286 3 33 243 Rác th i cao su 1287 3 30 244 Rác th i cao su 1287 3 33 245 D u á phi n sét 1288 3 30 246 D u á phi n sét 1288 3 33 247 Ch t th i natri methylate 1289 3+8 338 248 Ch t th i natri methylate 1289 3+8 38 249 Tetraethyl silicate 1292 3 30 250 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 30 251 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 33 252 Toluene 1294 3 33 253 Trichlorosilane 1295 4.3+3+ X338
 16. 8 254 Triethylamine 1296 3+8 338 255 Triethylamine dung d ch 1297 3+8 338 256 Triethylamine dung d ch 1297 3+8 38 257 Trimethychlorosilane 1298 3+8 X338 258 Nh a thông 1299 3 30 259 S n phNm ch bi n t nh a thông 1300 3 30 260 S n phNm ch bi n t nh a thông 1300 3 33 261 Vinyl acetate h n ch 1301 3 339 262 Vinyl ethyl ether h n ch 1302 3 339 263 Vinylidene chloride h n ch 1303 3 339 264 Vinyl isobutyl ether h n ch 1304 3 339 265 Vinyltrichlorosilane h n ch 1305 3+8 X338 266 Wood preservaties d ng l ng 1306 3 30 267 Wood presevaties d ng l ng 1306 3 33 268 Xylenes 1307 3 30 269 Xylenes 1307 3 33 270 Zirconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 33 271 Zirconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 30 272 Nhôm d ng b t, d ng màng 1309 4.1 40 273 Bomeol 1312 4.1 40 274 Calcium resinate 1313 4.1 40 275 Calcium resinate, ư c h p nh t 1314 4.1 40 276 Cabalt resinate, d ng k t t a 1318 4.1 40 277 Ferrocerium 1323 4.1 40 278 Ch t r n d cháy, ch t h u cơ 1325 4.1 40 279 Hafnium b t, Nm ư t 1326 4.1 40 280 Hexamethylenetetramine 1328 4.1 40 281 Maganese resinate 1330 4.1 40 282 Metaldehyde 1332 4.1 40 283 Naphthalene thô ho c tinh khi t 1334 4.1 40 284 Phosphorus không tinh khi t 1338 4.1 40 285 Phosphorus heptasulphide 1339 4.1 40 286 Phosphorus pentasulphide 1340 4.3 423 287 Phosphorus sesquisulphide 1341 4.1 40
 17. 288 Phosphorus trisulphide 1343 4.1 40 289 Cao su r i ho c th phNm 1345 4.1 40 290 Silicon d ng b t, không tinh khi t 1346 4.1 40 291 Sulphur 1350 4.1 40 292 Titanium d ng b t, Nm ư t 1352 4.1 40 293 Zirconium d ng b t, Nm ư t 1353 4.1 40 294 Carbon 1361 4.2 40 295 Carbon màu en 1361 4.2 40 296 Carbon ã làm phóng x 1362 4.2 40 297 Copra 1363 4.2 40 298 Ch t th i cotton có d u 1364 4.2 40 299 Cotton Nm ư t 1365 4.2 40 300 Diethyl k m 1366 4.2+4.3 X333 301 p-Nitrosodimethylaniline 1369 4.2 40 302 Dimethyl k m 1370 4.2+4.3 X333 303 Các lo i v i, s i có ngu n g c nhân t o, 1373 4.2 40 th c v t ho c ng v t có th m d u (d x y ra ph n ng sinh hóa, phát nhi t, t cháy) 304 Các lo i v i, s i có ngu n g c nhân t o, 1373 4.2 40 th c v t ho c ng v t có th m d u (d x y ra ph n ng sinh hóa, phát nhi t, t cháy) 305 Oxit s t dùng r i 1376 4.2 40 306 X p s t dùng r i 1376 4.2 40 307 Ch t xúc tác kim lo i, Nm ư t 1378 4.2 40 308 Gi y không bão hòa ư c x lý b ng d u 1379 4.2 40 309 Pentaborane 1380 4.2+6.1 333 310 Phosphorus màu tr ng ho c màu vàng, khô 1381 4.2+6.1 46 311 Potassium sulphide, anhydrous 1382 4.2 40 312 Potassium sulphide v i ít hơn 30% nư c 1382 4.2 40 c a crystallisation 313 Natri dithionite (natri hydrosulphite) 1384 4.2 40 314 Natri sulphide, anhydro 1385 4.2 40 315 Natri sulphide, v i ít hơn 30% nư c c a 1385 4.2 40 crystallisation 316 Bánh h t 1386 4.2 40
 18. 317 Amalgam kim lo i ki m 1389 4.3 X423 318 Amides kim lo i ki m 1390 4.3 423 319 Kim lo i ki m phân tán 1391 4.3+3 X423 320 Ch t phân tán kim lo i trong lòng t 1391 4.3+3 X423 alkaline 321 H n h p kim lo i trong lòng t alkaline 1392 4.3 X423 322 H n h p kim lo i trong lòng t alkaline 1393 4.3 423 323 Các bua nhôm 1394 4.3 423 324 Ferrosilicon nhôm d ng b t 1395 4.3+6.1 462 325 Nhôm d ng b t, d ng không màng 1396 4.3 423 326 Nhôm d ng b t, d ng không màng 1398 4.3 423 327 Barium 1400 4.3 423 328 Calcium 1401 4.3 423 329 Calciumni carbide 1402 4.3 423 330 Calcium cyanamide 1403 4.3 423 331 Calcium silicide 1405 4.3 423 332 Caesium 1407 4.3 X423 333 Ferrosilicon 1408 4.3+6.1 462 334 Hydrides kim lo i có kh năng k t h p v i 1409 4.3 423 nư c 335 Lithium 1415 4.3 X423 336 Lithium silicon 1417 4.3 423 337 Magnesium d ng b t 1418 4.3+4.2 423 338 H p ch t kim lo i potassium 1420 4.3 X423 339 H p ch t kim lo i alkali d ng l ng 1421 4.3 X423 340 H p ch t potassium natri 1422 4.3 X423 341 Rubidium 1423 4.3 X423 342 Natri 1428 4.3 X423 343 Methylate Natri 1431 4.2+8 49 344 K m 1435 4.3 423 345 Ch t th i k m 1436 4.3+4.2 423 346 K m d ng b t 1436 4.3+4.2 423 347 Zirconium hydride 1437 4.1 40 348 Nitơrát nhôm 1438 5.1 50 349 Ammonium dichromate 1439 5.1 50
 19. 350 Ammonium perchlorate 1442 5.1 50 351 Ammonium persulphate 1444 5.1 50 352 Barium chlorate 1445 5.1+6.1 56 353 Barium nitrate 1446 5.1+6.1 56 354 Barium perchlorate 1447 5.1+6.1 56 355 Barium permangnate 1448 5.1+6.1 56 356 Barium peroxide 1449 5.1+6.1 56 357 Bromates, ch t vô cơ, n.o.s 1450 5.1 50 358 Caesium nitrate 1451 5.1 50 359 Calcium chlorate 1452 5.1 50 360 Calcium chlorite 1453 5.1 50 361 Calcium nitate 1454 5.1 50 362 Calcium perchlorate 1455 5.1 50 363 Calcium permanganate 1456 5.1 50 364 Calcium peroxide 1457 5.1 50 365 Chlorate và borate h n h p 1458 5.1 50 366 Chlorate và magnesium chloride h n h p 1459 5.1 50 367 Chlorates, ch t vô cơ, n.o.s 1461 5.1 50 368 Chlorites, ch t vô cơ, n.o.s 1462 5.1 50 369 Chriomium trioxide th khan 1463 5.1+a 58 370 Didymium nitrate 1465 5.1 50 371 Ferric nitrate 1466 5.1 50 372 Guanidine nitrate 1467 5.1 50 373 Nitơrát chì 1469 5.1+6.1 56 374 Perchlorate chì 1470 5.1+6.1 50 375 Lithium hypochlorite h n h p ho c khô 1471 5.1 50 376 Lithium peroxide 1472 5.1 50 377 Magnesium bromate 1473 5.1 50 378 Magnesium nitrate 1474 5.1 50 379 Magnesium perchlorate 1475 5.1 50 380 Magnesium peroxide 1476 5.1 50 381 Nitrates, ch t vô cơ 1477 5.1 50 382 Ch t r n oxy hóa 1479 5.1 50 383 Perchlorates, ch t vô cơ 1481 5.1 50 384 Permanganates, ch t vô cơ 1482 5.1 50
 20. 385 Peroxides, ch t vô cơ 1483 5.1 50 386 Potassium bromate 1484 5.1 50 387 Potassium chlorate 1485 5.1 50 388 Potassium nitrate 1486 5.1 50 389 Potassium nitrate và natri nitrite h n h p 1487 5.1 50 390 Potassium nitrite 1488 5.1 50 391 Potassium perchlorate 1489 5.1 50 392 Potassium permanganate 1490 5.1 50 393 Potassium persulphate 1492 5.1 50 394 Nitrate b c 1493 5.1 50 395 Bromate natri 1494 5.1 56 396 Natri chlorate 1495 5.1 50 397 Natri chlorite 1496 5.1 50 398 Natri nitrate 1498 5.1 50 399 Natri nitrate và natri potassium h n h p 1499 5.1 50 400 Nitrite natri 1500 5.1+6.1 56 401 Perchlorate natri 1502 5.1 50 402 Permanganate natri 1503 5.1 50 403 Persulphate natri 1505 5.1 50 404 Strontium chlorate 1506 5.1 50 405 Strontium nitrate 1507 5.1 50 406 Strontium perchlorate 1508 5.1 50 407 Strontium peroxide 1509 5.1 50 408 Tetranitromethane 1510 5.1+6.1 559 409 Urea hydrogen peroxide 1511 5.1+8 58 410 Nitrite ammonium k m 1512 5.1 50 411 Chlorate k m 1513 5.1 50 412 Nitrate k m 1514 5.1 50 413 K m pemanganate 1515 5.1 50 414 Peroxide k m 1516 5.1 50 415 Acetone cyanohydrin ư c làm n nh 1541 6.1 66 416 Alkaloids ho c alcaloid mu i, d ng r n 1544 6.1 60 417 Alkaloids ho c alcaloid mu i, d ng r n 1544 6.1 66 418 Allyl isothiocynate h n ch 1545 6.1+3 639 419 Ammonium arsenate 1546 6.1 60
Đồng bộ tài khoản