Nghị định số 3-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
2
download

Nghị định số 3-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 3-CP về việc thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc các quận mới - Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 3-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3-CP Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 03-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 1997 V VI C THÀNH L P QU N TH C, QU N 2, QU N 7, QU N 9, QU N 12 VÀ THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C CÁC QU N M I - THÀNH PH H CHÍ MINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Thành l p các qu n, phư ng m i thu c thành ph H Chí Minh như sau: I. Thành l p Qu n Th c và các phư ng thu c Qu n Th c: 1. Thành l p Qu n Th c trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã Linh ông, Linh Trung, Tam Bình, Tam Phú, Hi p Bình Phư c, Hi p Bình Chánh, th tr n Th c, 55 ha di n tích t nhiên và 366 nhân khNu c a xã Hi p Phú; 298 ha di n tích t nhiên và 3.188 nhân khNu c a xã Tân Phú; 367 ha di n tích t nhiên và 6.651 nhân khNu c a xã Phư c Long, thu c huy n Th c. Qu n Th c có 4.726,5 ha di n tích t nhiên và 163.394 nhân khNu. a gi i hành chính Qu n Th c: ông giáp Qu n 9; Tây giáp Qu n 12; Nam giáp sông Sài Gòn; B c giáp t nh Sông Bé. 2. Thành l p các phư ng thu c Qu n Th c: a) Thành l p phư ng Linh ông trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Linh ông, g m 259 ha và 19.206 nhân khNu. b) Thành l p phư ng Hi p Bình Chánh trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hi p Bình Chánh, g m 626 ha và 16.508 nhân khNu. c) Thành l p phư ng Hi p Bình Phư c trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hi p Bình Phư c, g m 766 ha và 12.354 nhân khNu. d) Thành l p phư ng Tam Phú trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tam Phú, g m 298 ha và 12.926 nhân khNu.
 2. e) Thành l p phư ng Linh Xuân trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s xã Linh Xuân, g m 382,5 ha và 13.666 nhân khNu. f) Thành l p phư ng Linh Chi u trên c sơ 130 ha di n tích t nhiên và 11.576 nhân khNu c a th tr n Th c. Phư ng Linh Chi u có 130 ha di n tích t nhiên và 11.576 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Linh Chi u: ông giám phư ng Linh Trung; Tây giáp phư ng Linh Tây; Nam giáp phư ng Trư ng Th và phư ng Bình Th ; B c giáp phư ng Linh Trung. g) Thành l p phư ng Trư ng Th trên cơ s 367 ha di n tích t nhiên và 6.651 nhân khNu c a xã Phư c Long; 42 ha di n tích t nhiên và 13.510 nhân khNu c a th tr n Th c. Phư ng Trư ng Th có 409 ha di n tích t nhiên và 20.161 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trư ng Th : ông giáp phư ng Bình Th và phư ng Phư c Long A, Phư c Long B; Tây giáp phư ng Linh Tây và phư ng Linh ông; Nam giáp phư ng An Phú; B c giáp phư ng Linh Chi u. h) Thành l p phư ng Bình Chi u trên cơ s 549 ha di n tích t nhiên và 12.288 nhân khNu c a xã Tam Bình. Phư ng Bình Chi u có 549 ha di n tích t nhiên và 12.288 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Chi u: ông, Tây và B c giáp t nh Sông Bé; Nam giáp phư ng Tam Bình. i) Thành l p phư ng Linh Tây trên cơ s 61 ha di n tích t nhiên và 10.158 nhân khNu c a th tr n Th c; 80 ha di n tích t nhiên và 1.680 nhân khNu c a xã Linh Trung. Phư ng Linh Tây có 141 ha di n tích t nhiên và 11.838 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Linh Tây: ông giáp phư ng Linh Chi u và phư ng Trư ng Th ; Tây, Nam giáp phư ng Linh ông; B c giáp t nh Sông Bé. k) Thành l p phư ng Bình Th trên cơ s 108 ha di n tích t nhiên và 10.906 nhân khNu c a xã Tam Bình. Phư ng Bình Th có 108 ha di n tích t nhiên và 10.906 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Th : ông giáp phư ng Hi p Phú; Tây và Nam giáp phư ng Trư ng Th ; B c giáp phư ng Linh Chi u. l) Thành l p phư ng Tam Bình trên cơ s 341 ha di n tích t nhiên và 7.831 nhân khNu c a xã Tam Bình. Phư ng Tam Bình có 341 ha di n tích t nhiên và 7.831 nhân khNu.
 3. a gi i hành chính phư ng Tam Bình: ông giáp t nh Sông Bé; Tây giáp phư ng Hi p Bình Phư c; Nam giáp phư ng Tam Phú; B c giáp phư ng Bình Chi u. m) Thành l p phư ng Linh Trung trên cơ s 328 ha di n tích t nhiên và 10.630 nhân khNu c a xã Linh Trung; 298 ha di n tích t nhiên và 3.138 nhân khNu c a xã Tân Phú; 55 ha di n tích t nhiên và 366 nhân khNu c a xã Hi p Phú. Phư ng Linh Trung có 681 ha di n tích t nhiên và 14.134 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Linh Trung: ông giáp phư ng Tân Phú; Tây và Nam giáp phư ng Linh Tây; B c giáp phư ng Linh Xuân và t nh Sông Bé. II. Thành l p Qu n 2 và các phư ng thu c Qu n 2: 1. Thành l p Qu n 2 trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã An Phú, An Khánh, Th Thiêm, Bình Trưng, Th nh M L i thu c huy n Th c. Qu n 2 có 5.020 ha di n tích t nhiên và 86.027 nhân khNu. a gi i hành chính Qu n 2: ông giáp Qu n 9; Tây giáp Qu n Bình Th nh và Qu n 1; Nam giáp Qu n 7; B c giáp Qu n Th c và Qu n 9. 2. Thành l p các phư ng thu c Qu n 2 như sau: a) Thành l p phư ng An Phú trên cơ s 1.042 ha di n tích t nhiên và 6.724 nhân khNu c a xã An Phú. Phư ng An Phú có 1.042 ha di n tích t nhiên và 6.724 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An Phú: ông giáp phư ng Phú H u; Tây giáp phư ng Th o i n và phư ng Bình Khánh; Nam giáp phư ng Bình Trưng ông và phư ng Bình Trưng Tây; B c giáp phư ng Phư c Bình, phư ng Phư c Long A và phư ng Trư ng Th . b) Thanh l p phư ng Th o i n trên cơ s 375 ha di n tích t nhiên và 6.714 nhân khNu c a xã An Phú. Phư ng Th o i n có 375 ha di n tích t nhiên và 6.714 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th o i n: ông, Tây và B c giáp sông Sài Gòn; Nam giáp phư ng Bình Khánh, phư ng An Phú và phư ng Bình An. c) Thành l p phư ng An Khánh trên cơ s 169 ha di n tích t nhiên và 12.865 nhân khNu c a xã An Khánh. Phư ng An Khánh có 169 ha di n tích t nhiên và 12.865 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An Khánh: ông giáp phư ng Bình Khánh và phư ng An L i ông; Tây giáp sông Sài Gòn; Nam giáp phư ng Th Thiêm, B c giáp phư ng Bình An và sông Sài Gòn.
 4. d) Thành l p phư ng Bình Khánh trên cơ s 226 ha di n tích t nhiên và 6.580 nhân khNu c a xã An Khánh. Phư ng Bình Khánh có 226 ha di n tích t nhiên và 6.580 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Khánh: ông giáp phư ng An Phú và phư ng Bình Trưng Tây; Tây giáp phư ng Bình An; Nam giáp phư ng An Khánh và phư ng An L i ông; B c giáp phư ng An Phú và phư ng Th o i n. e) Thành l p phư ng Bình An trên cơ s 169 ha di n tích t nhiên và 6.774 nhân khNu c a xã An Khánh. Phư ng Bình An có 169 ha di n tích t nhiên và 6.774 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình An: ông giáp phư ng Bình Khánh; Tây giáp sông Sài Gòn; Nam giáp phư ng Bình Khánh và phư ng An Khánh; B c giáp phư ng Th o i n. f) Thành l p phư ng Th Thiêm trên cơ s 135 ha di n tích t nhiên và 9.325 nhân khNu c a xã Th Thiêm. Phư ng Th Thiêm có 135 ha di n tích t nhiên và 9.325 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th Thiêm: ông và Nam giáp phư ng An L i ông; Tây giáp sông Sài Gòn; B c giáp phư ng An Khánh. g) Thành l p phư ng An L i ông trên cơ s 385 ha di n tích t nhiên và 5.068 nhân khNu c a xã Th Thiêm. Phư ng An L i ông có 385 ha di n tích t nhiên và 5.068 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An L i ông: ông và Nam giáp sông Sài Gòn; Tây giáp phư ng Th Thiêm và phư ng An Khánh; B c giáp phư ng Bình Khánh. h) Thành l p phư ng Bình Trưng Tây trên cơ s 222 ha di n tích t nhiên và 7.832 nhân khNu c a xã Bình Trưng. Phư ng Bình Trưng Tây có 222 ha di n tích t nhiên và 7.832 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Trưng Tây: ông giáp phư ng Bình Trưng ông; Tây giáp phư ng An Phú và phư ng Bình Khánh; Nam giáp phư ng Cát Lái và phư ng Th nh M L i; B c giáp phư ng An Khánh. i) Thành l p phư ng Bình Trưng ông trên cơ s 345 ha di n tích t nhiên và 10.496 nhân khNu c a xã Bình Trưng. Phư ng Bình Trưng ông có 345 ha di n tích t nhiên và 10.496 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Trưng ông: ông giáp phư ng Phú H u; Tây giáp phư ng Bình Trưng Tây; Nam giáp phư ng Cát Lái; B c giáp phư ng An Phú.
 5. k) Thành l p phư ng Cát Lái trên cơ s 669 ha di n tích t nhiên và 6.567 nhân khNu c a xã Th nh M L i. Phư ng Cát Lái có 669 ha di n tích t nhiên và 6.567 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Cát Lái: ông và Nam giáp t nh ng Nai; Tây giáp phư ng Th nh M L i; B c giáp phư ng Bình Trưng ông, Bình Trưng Tây và phư ng Phú H u. l) Thành l p phư ng Th nh M L i trên cơ s 1.283 ha di n tích t nhiên và 7.091 nhân khNu c a xã Th nh M L i. Phư ng Th nh M L i có 1.283 ha di n tích t nhiên và 7.091 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th nh M L i: ông giáp phư ng Cát Lái; Tây và Nam giáp Qu n 7; B c giáp phư ng Bình Trưng Tây. III. Thành l p Qu n 9 và các phư ng thu c Qu n 9: 1. Thành l p Qu n 9 trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s các xã Long Bình, Long Th nh M , Tăng Nhơn Phú, Long Phư c, Long Trư ng, Phú H u, Phư c Bình, 484 ha di n tích t nhiên và 15.794 nhân khNu còn l i c a xã Tân Phú, 891 ha di n tích t nhiên và 16.868 nhân khNu còn l i c a xã Phư c Long, 172 ha di n tích t nhiên và 13.493 nhân khNu c a xã Hi p Phú, 140 ha di n tích t nhiên c a xã Bình Trưng, thu c huy n Th c. Qu n 9 có 11.362 ha di n tích t nhiên và 126.220 nhân khNu. a gi i hành chính Qu n 9: ông giáp huy n Nhơn Tr ch t nh ng Nai; Tây giáp Qu n Th c; Nam giáp Qu n 2 và sông ng Nai; B c giáp thành ph Biên Hoà t nh ng Nai. 2. Thành l p các phư ng thu c Qu n 9: a) Thành l p phư ng Phư c Long A trên cơ s 470 ha di n tích t nhiên và 8.002 nhân khNu c a xã Phư c Long. Phư ng Phư c Long A có 409 ha di n tích t nhiên và 9.182 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phư c Long A: ông giáp phư ng An Phú; Tây giáp phư ng Phư c Bình; Nam giáp phư ng Trư ng Th ; B c giáp phư ng Phư c Long B. b) Thành l p phư ng Phư c Long B trên cơ s 392 ha di n tích t nhiên và 8.002 nhân khNu c a xã Phư c Long. Phư ng Phư c Long B có 392 ha di n tích t nhiên và 8.002 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phư c Long B: ông giáp phư ng Tăng Nhơn Phú B; Tây giáp phư ng Phư c Long A, phư ng Trư ng Th và phư ng Phư c Bình; Nam
 6. giáp phư ng Phú H u; B c giáp phư ng Hi p Phú, phư ng Tăng Nhơn Phú B và phư ng Bình Th . c) Thành l p phư ng Tăng Nhơn Phú A trên cơ s 401 ha di n tích t nhiên và 12.160 nhân khNu c a xã Tăng Nhơn Phú; 43 ha di n tích t nhiên và 707 nhân khNu c a xã Tân Phú và 8 ha di n tích t nhiên c a xã Long Th nh M . Phư ng Tăng Nhơn Phú A có 452 ha di n tích t nhiên và 12.867 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tăng Nhơn Phú A: ông giáp phư ng Long Th nh M ; Tây giáp phư ng Hi p Phú và phư ng Tăng Nhơn Phú B; Nam giáp phư ng Tăng Nhơn Phú B; B c giáp phư ng Tân Phú và phư ng Hi p Phú. d) Thành l p phư ng Tăng Nhơn Phú B trên cơ s 445 ha di n tích t nhiên và 5.986 nhân khNu c a xã Tăng Nhơn Phú. Phư ng Tăng Nhơn Phú B có 445 ha di n tích t nhiên và 5.986 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tăng Nhơn Phú B: ông giáp phư ng Long Th nh M và phư ng Long Trư ng; Tây giáp phư ng Phư c Long B; Nam giáp phư ng Phư c Long B và phư ng Phú H u; B c giáp phư ng Tăng Nhơn Phú A và phư ng Hi p Phú. e) Thành l p phư ng Long Trư ng trên cơ s 1.220 ha di n tích t nhiên và 5.563 nhân khNu c a xã Long Trư ng. Phư ng Long Trư ng có 1.220 ha di n tích t nhiên và 5.563 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Trư ng: ông giáp phư ng Long Phư c; Tây giáp phư ng Phú H u; Nam giáp t nh ng Nai; B c giáp phư ng Trư ng Th nh. f) Thành l p phư ng Trư ng Th nh trên cơ s 1.034 ha di n tích t nhiên và 4.785 nhân khNu c a xã Long Trư ng. Phư ng Trư ng Th nh có 1.034 ha di n tích t nhiên và 4.785 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trư ng Th nh: ông giáp phư ng Long Phư c; Tây và Nam giáp phư ng Long Trư ng; B c giáp phư ng Long Th nh M . g) Thành l p phư ng Phư c Bình trên cơ s 60 ha di n tích t nhiên và 15.256 nhân khNu c a xã Phư c Bình; 28 ha di n tích t nhiên và 1.600 nhân khNu c a xã Phư c Long. Phư ng Phư c Bình có 88 ha di n tích t nhiên và 16.856 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phư c Bình: ông và B c giáp phư ng Phư c Long B; Tây giáp phư ng Phư c Long A; Nam giáp phư ng An Phú.
 7. h) Thành l p phư ng Tân Phú trên cơ s 392 ha di n tích t nhiên và 14.106 nhân khNu c a xã Tân Phú; 90 ha di n tích t nhiên và 1.115 nhân khNu c a xã Long Th nh M . Phư ng Tân Phú có 482 ha di n tích t nhiên và 15.221 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Phú: ông giáp phư ng Long Th nh M ; Tây giáp phư ng Linh Trung; Nam giáp phư ng Long Th nh M , phư ng Tăng Nhơn Phú A và phư ng Phư c Hi p; B c giáp phư ng Long Th nh M . i) Thành l p phư ng Hi p Phú trên cơ s 172 ha di n tích t nhiên và 13.493 nhân khNu c a xã Hi p Phú; 49 ha di n tích t nhiên và 981 nhân khNu c a xã Tân Phú. Phư ng Hi p Phú có 221 ha di n tích t nhiên và 14.474 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hi p Phú: ông giáp phư ng Tăng Nhơn Phú A; Tây giáp phư ng Linh Trung và phư ng Bình Th ; Nam giáp phư ng Tăng Nhơn Phú B; B c giáp phư ng Tân Phú và phư ng Linh Trung. k) Thành l p phư ng Long Th nh M trên cơ s 1.299 ha di n tích t nhiên và 11.233 nhân khNu c a xã Long Th nh M . Phư ng Long Th nh M có 1.299 ha di n tích t nhiên và 11.233 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Th nh M : ông giáp phư ng Long Bình; Tây giáp phư ng Tăng Nhơn Phú A, phư ng Tăng Nhơn Phú B và phư ng Tân Phú; Nam giáp phư ng Trư ng Th nh và phư ng Long Trư ng; B c giáp phư ng Long Bình. l) Thành l p phư ng Long Bình trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Long Bình, g m 1.677 ha và 12.068 nhân khNu. m) Thành l p phư ng Long Phư c trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Long Phư c, g m 2.349 ha và 6.042 nhân khNu. n) Thành l p phư ng Phú H u trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Phú H u, g m 1.073 ha và 3.939 nhân khNu; 140 ha di n tích t nhiên c a xã Bình Trưng; 28 ha di n tích t nhiên c a xã An Phú. Phư ng Phú H u có 1.241 ha di n tích t nhiên và 3.939 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú H u: ông giáp phư ng Long Trư ng; Tây giáp phư ng An Phú, phư ng Bình Trưng ông và phư ng Phư c Long B; Nam giáp phư ng Cát Lái và t nh ng Nai; B c giáp phư ng Tăng Nhơn Phú B và phư ng Phư c Long B. IV. Thành l p Qu n 7 và các phư ng thu c Qu n 7: 1. Thành l p Qu n 7 trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã Tân Quy ông, Tân Quy Tây, Tân Thu n ông, Tân Thu n Tây, Phú M , 337 ha di n tích t nhiên và 6.636 nhân khNu c a th tr n Nhà Bè, thu c huy n Nhà Bè. Qu n 7 có 3.576 ha di n tích t nhiên và 90.920 nhân khNu.
 8. a gi i hành chính Qu n 7: ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp huy n Bình Chánh và Qu n 8; Nam giáp huy n Nhà Bè; B c giáp Qu n 4 và Qu n 2. 2. Thành l p các phư ng thu c Qu n 7: a) Thành l p phư ng Phú M trên cơ s 373 ha di n tích t nhiên và 6.636 nhân khNu c a th tr n Nhà Bè. Phư ng Phú M có 373 ha di n tích t nhiên và 6.674 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú M : ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp xã Phư c Ki n; Nam giáp th tr n Nhà Bè; B c giáp phư ng Tân Phú và phư ng Phú Thu n. b) Thành l p phư ng Phú Thu n trên cơ s 786 ha di n tích t nhiên và 6.699 nhân khNu c a xã Phú M ; 43 ha di n tích t nhiên và 129 nhân khNu c a th tr n Nhà Bè. Phư ng Phú Thu n có 829 ha di n tích t nhiên và 6.828 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú Thu n: ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp phư ng Tân Phú; Nam giáp phư ng Phú M ; B c giáp phư ng Tân Thu n ông. c) Thành l p phư ng Tân Phú trên cơ s 459 ha di n tích t nhiên và 6.892 nhân khNu c a xã Phú M . Phư ng Tân Phú có 459 ha di n tích t nhiên và 6.892 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Phú: ông giáp phư ng Phú Thu n; Tây giáp phư ng Tân Phong; Nam giáp phư ng Phú M ; B c giáp phư ng Bình Thu n. d) Thành l p phư ng Tân Thu n ông trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tân Thu n ông, g m 812 ha và 12.228 nhân khNu. e) Thành l p phư ng Bình Thu n trên cơ s 149 ha di n tích t nhiên và 4.181 nhân khNu c a xã Tân Thu n Tây; 16 ha di n tích t nhiên và 1.902 nhân khNu c a xã Tân Quy ông. Phư ng Bình Thu n có 165 ha di n tích t nhiên và 6083 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Thu n: ông giáp Tân Thu n ông; Tây giáp phư ng Tân Ki ng; Nam giáp phư ng Bình Thu n; B c giáp phư ng Tân Thu n Tây. f) Thành l p phư ng Tân Thu n Tây trên cơ s 105 ha di n tích t nhiên và 14.365 nhân khNu c a xã Tân Thu n Tây. Phư ng Tân Thu n Tây có 105 ha di n tích t nhiên và 14.365 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Thu n Tây: ông giáp phư ng Tân Thu n ông; Tây giáp phư ng Tân Ki ng; Nam giáp phư ng Bình Thu n; B c giáp phư ng Tân Thu n ông và Qu n 4.
 9. g) Thành l p phư ng Tân Ki ng trên cơ s 49,37 ha di n tích t nhiên và 3.790 nhân khNu c a xã Tân Quy Tây; 16,4 ha di n tích t nhiên và 5.683 nhân khNu c a xã Tân Quy ông; 31,23 ha di n tích t nhiên và 2.373 nhân khNu c a xã Tân Thu n Tây. Phư ng Tân Ki ng có 97 ha di n tích t nhiên và 11.846 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Ki ng: ông giáp phư ng Tân Thu n Tây; Tây giáp phư ng Tân Hưng; Nam giáp phư ng Tân Quy; B c giáp Qu n 4. h) Thành l p phư ng Tân Quy trên cơ s 86 ha di n tích t nhiên và 9.265 nhân khNu c a xã Tân Quy ông. Phư ng Tân Quy có 86 ha di n tích t nhiên và 9.265 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Quy: ông giáp phư ng Bình Thu n; Tây giáp phư ng Tân Hưng; Nam giáp phư ng Tân Phong; B c giáp phư ng Tân Ki ng. i) Thành l p phư ng Tân Phong trên cơ s 290 ha di n tích t nhiên và 4.044 nhân khNu c a xã Tân Quy ông; 100 ha di n tích t nhiên và 680 nhân khNu c a xã Tân Quy Tây; 40 ha di n tích t nhiên và 33 nhân khNu c a xã Phú M . Phư ng Tân Phong có 430 ha di n tích t nhiên và 4.757 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Phong: ông giáp phư ng Tân Phú; Tây giáp Qu n 8 và huy n Bình Chánh; Nam giáp xã Phư c Ki n; B c giáp phư ng Tân Quy. k) Thành l p phư ng Tân Hưng trên cơ s 220 ha di n tích t nhiên và 12.020 nhân khNu c a xã Tân Quy Tây. Phư ng Tân Hưng có 220 ha di n tích t nhiên và 12.020 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Hưng: ông giáp phư ng Tân Ki ng, phư ng Tân Quy và phư ng Tân Phong; Tây giáp Qu n 8 và huy n Bình Chánh; Nam giáp phư ng Tân Phong; B c giáp Qu n 4. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, huy n Nhà Bè còn l i 9.620 ha di n tích t nhiên và 61.480 nhân khNu; g m 10 ơn v hành chính tr c thu c. V. Thành l p Qu n 12 và các phư ng thu c Qu n 12: 1. Thành l p Qu n 12 trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s các xã Th nh L c, An Phú ông, Tân Th i Hi p, ông Hưng Thu n, Tân Th i Nh t; 711 ha di n tích t nhiên và 15.461 nhân khNu c a xã Tân Chánh Hi p; 273 ha di n tích t nhiên và 11.332 nhân khNu c a xã Trung M Tây, thu c huy n Hóc Môn. Qu n 12 có 5.205 ha di n tích t nhiên và 117.253 nhân khNu. a gi i hành chính Qu n 12: ông giáp Qu n Th c và t nh Sông Bé; Tây giáp huy n Hóc Môn; Nam giáp Qu n Tân Bình và Qu n Gò V p; B c giáp huy n Hóc Môn. 2. Thành l p các phư ng thu c Qu n 12:
 10. a) Thành l p phư ng Tân Th i Nh t trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tân Th i Nh t, g m 385 ha và 16.110 nhân khNu. b) Thành l p phư ng ông Hưng Thu n trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã ông Hưng Thu n, g m 428 ha và 27.097 nhân khNu. c) Thành l p phư ng An Phú ông trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã An Phú ông, g m 856 ha và 7.749 nhân khNu. d) Thành l p phư ng Trung M Tây trên cơ s 273 ha di n tích t nhiên và 11.332 nhân khNu c a xã Trung M Tây. Phư ng Trung M Tây có 273 ha di n tích t nhiên và 11.332 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trung M Tây: ông giáp phư ng ông Hưng Thu n; Tây giáp huy n Hóc Môn; Nam giáp phư ng ông Hưng Thu n và phư ng Tân Th i Nh t; B c giáp phư ng Tân Chánh Hi p. e) Thành l p phư ng Tân Chánh Hi p trên cơ s 422 ha di n tích t nhiên và 8.625 nhân khNu c a xã Tân Chánh Hi p. Phư ng Tân Chánh Hi p có 422 ha di n tích t nhiên và 8.625 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Chánh Hi p: ông giáp phư ng Tân Th i Hi p; Tây giáp phư ng Trung M Tây và huy n Hóc Môn; Nam giáp phư ng Trung M Tây và phư ng ông Hưng Thu n; B c giáp phư ng Hi p Thành và huy n Hóc Môn. f) Thành l p phư ng Th nh L c trên cơ s 571 ha di n tích t nhiên và 8.936 nhân khNu c a xã Th nh L c. Phư ng Th nh L c có 571 ha di n tích t nhiên và 8.936 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th nh L c: ông giáp t nh Sông Bé và phư ng An Phú ông; Tây giáp phư ng Th nh Xuân; Nam giáp sông Qu n Gò V p; B c giáp huy n Hóc Môn. g) Thành l p phư ng Th nh Xuân trên cơ s 958 ha di n tích t nhiên và 10.616 nhân khNu c a xã Th nh L c. Phư ng Th nh Xuân có 958 ha di n tích t nhiên và 10.616 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th nh Xuân: ông giáp phư ng Th nh L c; Tây giáp phư ng Th i An; Nam giáp Qu n Gò V p; B c giáp huy n Hóc Môn. h) Thành l p phư ng Hi p Thành trên cơ s 255 ha di n tích t nhiên và 5.121 nhân khNu c a xã Tân Th i Hi p; 276 ha di n tích t nhiên và 4.116 nhân khNu c a xã Tân Chánh Hi p. Phư ng Hi p Thành có 531 ha di n tích t nhiên và 9.237 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hi p Thành: ông giáp phư ng Th i An; Tây giáp huy n Hóc Môn; Nam giáp phư ng Tân Th i Hi p; B c giáp xã ông Th nh.
 11. i) Thành l p phư ng Th i An trên cơ s 451 ha di n tích t nhiên và 7.208 nhân khNu c a xã Tân Th i Hi p. Phư ng Th i An có 451 ha di n tích t nhiên và 7.208 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th i An: ông giáp phư ng Th nh Xuân; Tây giáp phư ng Hi p Thành; Nam giáp Qu n Vò V p; B c giáp xã ông Th nh. k) Thành l p phư ng Tân Th i Hi p trên cơ s 319 ha di n tích t nhiên và 7.623 nhân khNu c a xã Tân Th i Hi p; 11 ha di n tích t nhiên và 2.720 nhân khNu c a xã Tân Chánh Hi p. Phư ng Tân Th i Hi p có 330 ha di n tích t nhiên và 10.343 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Th i Hi p: ông giáp Qu n Gò V p và phư ng Th i An; Tây giáp phư ng Tân Chánh Hi p; Nam giáp Qu n Gò V p và phư ng ông Hưng Thu n; B c giáp phư ng Hi p Thành. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, huy n Hóc Môn còn l i 10.951 ha di n tích t nhiên và 173.906 nhân khNu. VI. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành ph H Chí Minh có 17 qu n và 5 huy n. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản