Nghị định số 30/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
85
lượt xem
1
download

Nghị định số 30/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 30/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Chính phủ ban han hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 30/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/1998/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 30/1998/N -CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU THU NH P DOANH NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p s 03/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: PH M VI ÁP D NG THU THU NH P DOANH NGHI P i u 1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v có thu nh p ph i n p thu thu nh p doanh nghi p bao g m : 1. Các t ch c s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v : Doanh nghi p nhà nư c; Công ty trách nhi m h u h n; Công ty c ph n; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; các công ty nư c ngoài và t ch c nư c ngoài ho t ng kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; doanh nghi p tư nhân; h p tác xã; t h p tác; t ch c kinh t c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính s nghi p có t ch c s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v . 2. Cá nhân trong nư c s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v bao g m: a) Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh; b) H cá th ; c) Cá nhân hành ngh c l p : Bác s , lu t sư, k toán, ki m toán, h a s , ki n trúc sư, nh c s và cá nhân hành ngh c l p khác; d) Cá nhân cho thuê tài s n như nhà, t, phương ti n v n t i, máy móc thi t b và các lo i tài s n khác;
 2. e) H gia ình, cá nhân nông dân tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n có giá tr s n phNm hàng hóa trên 90 tri u ng/ năm và có thu nh p trên 36 tri u ng/ năm, ph i n p thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p trên 36 tri u ng/ năm. 3. Công ty nư c ngoài ho t ng kinh doanh thông qua cơ s thư ng trú t i Vi t Nam. Cơ s thư ng trú c a công ty nư c ngoài Vi t Nam là cơ s kinh doanh mà thông qua cơ s này công ty nư c ngoài th c hi n m t ph n hay toàn b ho t ng kinh doanh c a mình t i Vi t Nam mang l i thu nh p. Cơ s thư ng trú c a công ty nư c ngoài bao g m các hình th c sau : a) Chi nhánh, văn phòng i u hành, nhà máy, xư ng s n xu t, kho giao nh n hàng hóa, phương ti n v n t i, h m m , m d u ho c khí t, a i m thăm dò ho c khai thác tài nguyên thiên nhiên hay các thi t b phương ti n ph c v cho vi c thăm dò tài nguyên thiên nhiên; b) a i m xây d ng; công trình xây d ng, l p t, l p ráp; các ho t ng giám sát xây d ng, công trình xây d ng, l p t, l p ráp; c) Cơ s cung c p các d ch v bao g m c d ch v tư v n thông qua ngư i làm công cho mình hay m t i tư ng khác; d) i lý cho công ty nư c ngoài; ) i di n Vi t Nam trong các trư ng h p : Có thNm quy n ký k t các h p ng ng tên công ty nư c ngoài. Không có thNm quy n ký k t các h p ng ng tên công ty nư c ngoài nhưng thư ng xuyên th c hi n vi c giao hàng hóa ho c cung ng d ch v t i Vi t Nam. Trong trư ng h p Hi p nh tránh ánh thu hai l n mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có quy nh khác v cơ s thư ng trú thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh ó. 4. Cá nhân nư c ngoài kinh doanh có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam. i u 2. i tư ng không thu c di n n p thu thu nh p doanh nghi p bao g m h gia ình, cá nhân, t h p tác, h p tác xã s n xu t nông nghi p có thu nh p t s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n, tr h gia ình, cá nhân nông dân quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Ngh nh này. Chương 2 : CĂN C TÍNH THU VÀ THU SU T i u 3. Doanh thu tính thu nh p ch u thu theo i u 8 Lu t thu thu nh p doanh nghi p ư c quy nh c th như sau :
 3. 1. i v i hàng hóa, d ch v do cơ s s n xu t, kinh doanh bán ra là toàn b ti n bán hàng, ti n cung ng d ch v k c tr giá, ph thu, ph tr i mà cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hư ng. N u cơ s s n xu t, kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng, doanh thu tính thu nh p bao g m c thu giá tr gia tăng. 2. i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là doanh thu c a hàng hóa bán tính theo giá bán tr m t l n, không bao g m lãi tr ch m. 3. i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, bi u, t ng doanh thu tính thu theo giá bán c a s n phNm, hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m trao i, bi u, t ng. 4. i v i s n phNm t dùng, doanh thu tính thu nh p ch u thu là chi phí s n xu t ra s n phNm ó. 5. i v i gia công hàng hóa là ti n thu v gia công bao g m c ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hóa. 6. i v i ho t ng cho thuê tài s n là s ti n thuê thu ư c t ng kỳ theo h p ng thuê. Trư ng h p bên thuê tr ti n trư c cho nhi u tháng, nhi u năm thì doanh thu là toàn b s ti n thu ư c. 7. i v i ho t ng tín d ng là ti n lãi cho vay th c thu ư c trong kỳ tính thu . 8. i v i ho t ng khác do B Tài chính quy nh. i u 4. Các kho n chi phí h p lý ư c tr tính thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v bao g m : 1. Kh u hao tài s n c nh dùng cho s n xu t, kinh doanh. M c trích kh u hao tài s n c nh do B Tài chính quy nh. 2. Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, hàng hóa th c t s d ng vào s n xu t, kinh doanh, d ch v liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu trong kỳ, ư c tính theo m c tiêu hao h p lý và giá th c t xu t kho. 3. Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng, ti n ăn gi a ca : a) Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p nhà nư c theo ch hi n hành. b) Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng trong các cơ s kinh doanh khác theo h p ng lao ng. N u chưa th c hi n ch h p ng lao ng thì ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng ư c tính vào chi phí tính thu nh p ch u thu căn c vào m c ti n lương, ti n công bình quân c a ngành ngh t i a phương.
 4. Không ư c tính vào chi phí ti n lương, ti n công các kho n chi phí sau : Ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư nhân, ch h cá th s n xu t, kinh doanh, d ch v . Ti n lương, ti n công c a sáng l p viên các công ty mà h không tr c ti p tham gia i u hành s n xu t, kinh doanh, d ch v . c) Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng. 4. Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh ; sáng ki n, c i ti n; tài tr cho giáo d c; y t ; ào t o lao ng theo ch quy nh. 5. Chi phí d ch v mua ngoài : i n , nư c, i n tho i, s a ch a tài s n c nh, ti n thuê tài s n c nh, ki m toán, b o hi m tài s n, chi tr ti n s d ng các tài li u k thu t, b ng sáng ch , gi y phép công ngh không thu c tài s n c nh, các d ch v k thu t. 6. Các kho n chi cho lao ng n theo quy nh c a pháp lu t; chi b o h lao ng; chi b o v cơ s kinh doanh; trích n p qu b o hi m xã h i; b o hi m y t thu c trách nhi m c a cơ s kinh doanh s d ng lao ng; kinh phí công oàn; kho n trích n p hình thành ngu n chi phí qu n lý cho c p trên theo ch quy nh. 7. Chi tr lãi ti n vay v n s n xu t, kinh doanh, d ch v c a ngân hàng, c a các t ch c tín d ng theo lãi su t th c t ; chi tr lãi ti n vay c a các i tư ng khác theo lãi su t th c t , nhưng t i a không quá t l lãi su t tr n do ngân hàng nhà nư c Vi t Nam quy nh cho các t ch c tín d ng. 8. Trích các kho n d phòng: gi m giá hàng t n kho, gi m giá các lo i ch ng khoán trong ho t ng tài chính và d phòng các kho n thu khó òi. 9. Tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Chi v tiêu th hàng hóa, d ch v bao g m : chi bao gói, v n chuy n, b c vác, thuê kho, bãi, b o hành s n phNm. 11. Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và các kho n chi phí khác ư c kh ng ch t i a không quá 7% t ng s chi phí. i v i ho t ng thương nghi p t ng chi phí xác nh m c kh ng ch không bao g m giá mua vào c a hàng hóa bán ra. B Tài chính hư ng d n m c kh ng ch kho n chi phí này phù h p v i t ng ngành ngh . 12. Các kho n thu , phí, l phí, ti n thuê t ph i n p có liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v (tr thu thu nh p doanh nghi p) bao g m : Thu xu t khNu; thu tiêu th c bi t; thu giá tr gia tăng ( i v i cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng); thu môn bài; thu tài nguyên; thu s d ng t nông nghi p; thu nhà t;
 5. L phí ư ng, phí qua c u, qua phà, l phí sân bay, l phí ch ng thư...; Ti n thuê t. 13. Chi phí qu n lý kinh doanh do công ty nư c ngoài phân b cho cơ s thư ng trú Vi t Nam theo t l doanh thu c a cơ s thư ng trú so v i t ng doanh thu công ty nư c ngoài. i u 5. Các kho n doanh thu, chi phí h p lý ư c ghi trong s k toán c a cơ s kinh doanh b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p có doanh thu, chi phí b ng ngo i t thì ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu, chi ngo i t . i u 6. Không tính vào chi phí h p lý các kho n chi phí sau : 1. Các kho n trích trư c vào chi phí mà th c t không chi như : trích trư c v s a ch a l n, phí b o hành s n phNm hàng hóa, công trình xây d ng và các kho n trích trư c khác; 2. Các kho n chi không có ch ng t ho c ch ng t không h p pháp; 3. Các kho n ti n ph t như ph t vi ph m h p ng, ph t vi ph m lu t giao thông, ph t vi ph m ch ăng ký kinh doanh, ph t vi ph m v k toán th ng kê, ph t vi ph m hành chính v thu và các kho n ph t khác; 4. Các kho n chi không liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu như chi v u tư xây d ng cơ b n; chi ng h các a phương, oàn th , t ch c xã h i; chi t thi n và các kho n chi khác không liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu ; 5. Các kho n chi do các ngu n kinh phí khác ài th như chi phí s nghi p; chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, khó khăn t xu t ... i u 7. Các kho n thu nh p ch u thu khác bao g m : 1. Chênh l ch v mua, bán ch ng khoán; 2. Thu nh p v quy n s h u, quy n s d ng tài s n : a) Thu nh p v cho thuê tài s n. b) Thu nh p t vi c cho s d ng ho c quy n s h u trí tu . c) Thu nh p khác v quy n s h u, quy n s d ng tài s n. 3. Lãi t chuy n như ng, thanh lý tài s n; 4. Lãi ti n g i, cho vay v n; 5. Chênh l ch do bán ngo i t ;
 6. 6. K t dư cu i năm các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng gi m giá ch ng khoán, d phòng bù p các kho n ph i thu khó òi; 7. Thu các kho n thu khó òi ã xóa s k toán nay òi ư c; 8. Thu các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; 9. Các kho n thu nh p t s n xu t, kinh doanh, d ch v c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra; 10. Các kho n thu nh p nh n ư c t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v nư c ngoài. Trư ng h p nh n ư c kho n thu nh p ã n p thu thu nh p nư c ngoài thì cơ s kinh doanh ph i xác nh s thu nh p trư c khi n p thu thu nh p nư c ngoài tính thu thu nh p doanh nghi p. Khi xác nh s thu thu nh p c năm s ư c tr s thu thu nh p ã n p nư c ngoài nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p tính theo lu t thu thu nh p doanh nghi p cho kho n thu nh p nh n ư c ó; 11. Các kho n thu nh p liên quan n vi c tiêu th hàng hóa, cung c p d ch v không tính trong doanh thu, sau khi ã tr các kho n chi phí theo quy nh c a B Tài chính t o ra kho n thu nh p ó; 12. Các kho n thu nh p khác. i u 8. Cơ s kinh doanh nh n thu nh p do cơ s kinh doanh nh n góp v n c ph n, liên doanh liên k t kinh t chia cho (sau khi ã n p thu ) thì không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p i v i kho n thu nh p ó nhưng ph i g p vào ph n thu nh p sau thu xác nh thu thu nh p b sung. Thu nh p t ho t ng kinh doanh d u khí theo quy nh c a Chính ph . i u 9. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i cơ s kinh doanh trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau : 1. Thu su t chung là 32%; 2. Thu su t 25% áp d ng i v i các cơ s kinh doanh dư i ây trong th i h n 3 năm k t khi Lu t thu thu nh p doanh nghi p có hi u l c thi hành : Khai thác m , khoáng s n, lâm s n và th y s n; Luy n kim; s n xu t s n phNm cơ khí; S n xu t hóa ch t cơ b n, phân bón, thu c tr sâu; S n xu t v t li u xây d ng (tr s n xu t xi măng); Xây d ng (tr kh o sát, thi t k , tư v n, giám sát);
 7. V n t i (tr v n t i hàng không, v n t i taxi); 3. Các cơ s kinh doanh có a i m kinh doanh thu n l i, ngành ngh kinh doanh ít b c nh tranh mang l i thu nh p cao thì sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t 32% còn ph i n p thu thu nh p b sung v i thu su t 25% i v i ph n thu nh p còn l i tính trên v n hi n có (tr v n vay) cao hơn 12%. T m th i chưa thu thu thu nh p b sung i v i các trư ng h p sau : i v i cơ s kinh doanh ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 25% trong th i h n 3 năm k t khi Lu t thu thu nh p doanh nghi p có hi u l c thi hành theo kho n 2, i u này. Các d án u tư thu c lĩnh v c, ngành ngh , a bàn khuy n khích u tư ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 25%; 20%; 15% theo quy nh t i kho n 4, kho n 5 i u này. Cơ s s n xu t xu t khNu trên 50% s n phNm s n xu t ra ho c có doanh thu xu t khNu chi m trên 50% t ng doanh thu; 4. i v i các d án u tư m i thu c các lĩnh v c, ngành ngh ưu ãi u tư theo quy nh c a Chính ph ư c áp d ng thu su t 25%; 5. Các d án thu c lĩnh v c, ngành ngh ưu ãi u tư, n u u tư vào các huy n thu c vùng dân t c thi u s , mi n núi và h i o, vùng có khó khăn theo quy nh c a Chính ph ư c áp d ng thu su t là 20%; n u u tư vào các huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi cao theo quy nh c a Chính ph ư c áp d ng thu su t là 15%. i u 10. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau : 1. Thu su t chung là 25%. 2. áp d ng m c thu su t 20% trong th i h n 10 năm k t khi ho t ng s n xu t, kinh doanh i v i các d án u tư có m t trong các tiêu chuNn sau : a) Xu t khNu ít nh t 50% s n phNm. b) S d ng t 500 lao ng tr lên. c) Nuôi tr ng, ch bi n nông s n, lâm s n, h i s n. d) S d ng công ngh tiên ti n, u tư vào nghiên c u phát tri n. ) S d ng nhi u nguyên li u, v t tư s n có t i Vi t Nam; ch bi n, khai thác có hi u qu tài nguyên thiên nhiên t i Vi t Nam; s n xu t s n phNm có t l n i a hóa cao ...
 8. 3. áp d ng m c thu su t 15% trong th i h n 12 năm k t khi ho t ng s n xu t, kinh doanh i v i các d án u tư có m t trong các tiêu chuNn sau : a) Xu t khNu ít nh t 80% s n phNm. b) u tư vào lĩnh v c luy n kim, hóa ch t cơ b n, cơ khí ch t o, hóa d u, phân bón, s n xu t linh ki n i n t , linh ki n ô tô, xe máy. c) Xây d ng - kinh doanh công trình k t c u h t ng (c u, ư ng, c p thoát nư c, i n, xây d ng b n c ng...). d) Tr ng cây công nghi p lâu năm. ) u tư vào vùng có khó khăn (k c d án khách s n). e) Chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng (k c d án khách s n). g) Các d án có hai tiêu chuNn trong kho n 2 i u này. 4. áp d ng m c thu su t 10% trong th i h n 15 năm, k t khi ho t ng s n xu t, kinh doanh i v i các d án : a) Xây d ng k t c u h t ng t i vùng khó khăn. b) u tư vào mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa. c) Tr ng r ng. d) Các d án thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư khác. 5. i v i các d án u tư theo h p ng BOT, BTO, BT, d án xây d ng h t ng khu công nghi p, khu ch xu t thì m c thu su t ưu ãi 20%, 15%, 10% áp d ng trong su t th i gian th c hi n d án. 6. Các thu su t nêu t i kho n 2, 3, 4, 5 i u này không áp d ng i v i các d án khách s n (tr trư ng h p u tư vào vùng khó khăn, mi n núi, h i o, chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam), các d án tài chính, ngân hàng, b o hi m, cung c p d ch v , thương m i. i u 11. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ti n hành tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí là 50%; khai thác tài nguyên quý hi m khác thì có th áp d ng m c thu su t t 32% n 50% phù h p v i t ng d án, t ng cơ s kinh doanh. B Tài chính quy t nh c th iv i t ng d án u tư c a t ch c, cá nhân trong nư c; cơ quan có thNm quy n c p gi y phép u tư quy t nh c th i v i d án có v n u tư nư c ngoài, nhưng ph i ư cs ng ý c a B Tài chính. i u 12. Thu nh p mà nhà u tư nư c ngoài thu ư c do u tư t i Vi t Nam (k c s thu thu nh p ư c hoàn l i và s thu nh p thu ư c do chuy n như ng v n) n u
 9. chuy n ra nư c ngoài ho c ư c gi l i ngoài Vi t Nam u ph i ch u thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Thu su t thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài áp d ng như sau : a) M c 5% áp d ng i v i nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh t 10 tri u USD tr lên và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v nư c; b) M c 7% áp d ng i v i nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh t 5 tri u USD n dư i 10 tri u USD; c) M c 10% áp d ng i v i nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh dư i 5 tri u USD. Chương 3: ĂNG KÝ, KÊ KHAI, N P THU , QUY T TOÁN THU i u 13. Cơ s kinh doanh có trách nhi m ăng ký thu thu nh p doanh nghi p cùng v i vi c ăng ký n p thu giá tr gia tăng. Th t c ăng ký thu theo Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng. i u 14. Cơ s kinh doanh có trách nhi m kê khai và n p t khai thu t m n p c năm cho cơ quan thu ch m nh t là ngày 25 c a tháng 1 hàng năm. M u t khai thu do B Tài chính quy nh. N u vi c kê khai thu t m n p c năm c a cơ s kinh doanh không có căn c thì cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p t ng quý và c năm. i u 15. Vi c i u ch nh s thu thu nh p t m n p hàng quý và c năm ch trong trư ng h p có s thay i l n v s n xu t, kinh doanh. Cơ quan thu nh n ư c ngh i u ch nh s thu t m n p hàng quý và c năm c a cơ s kinh doanh, ph i xem xét n u úng có s thay i l n v s n xu t, kinh doanh, v s thu thu nh p t m n p, ph i thông báo i u ch nh l i s t m n p cho phù h p. i u 16. T ng c c Thu hư ng d n vi c kê khai khoán doanh thu và t l thu nh p ch u thu áp d ng trên doanh thu i v i cơ s kinh doanh chưa th c hi n úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t theo kho n 2 i u 12 Lu t thu thu nh p doanh nghi p, phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh, gi a các huy n trong cùng t nh, thành ph và gi a các huy n giáp ranh c a hai t nh, thành ph . i u 17. Vi c n p thu thu nh p doanh nghi p ư c quy nh như sau : 1. Cơ s kinh doanh t m n p s thu hàng quý y , úng h n vào ngân sách nhà nư c theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu ư c ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày cu i quý. 2. Cơ s kinh doanh chưa th c hi n úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t thì tính thu theo t l thu nh p ch u thu trên doanh thu, ph i n p thu hàng tháng theo thông
 10. báo c a cơ quan thu . Th i h n n p thu c a tháng ư c ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo. 3. Cơ s kinh doanh buôn chuy n ph i kê khai và n p thu theo t ng chuy n hàng v i cơ quan thu nơi mua hàng trư c khi v n chuy n hàng i. 4. T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không có cơ s thư ng trú t i Vi t Nam nhưng có thu nh p phát sinh Vi t Nam thì t ch c, cá nhân Vi t Nam chi tr thu nh p có trách nhi m kh u tr ti n thu theo hư ng d n c a B Tài chính và n p vào ngân sách nhà nư c cùng th i i m chuy n tr ti n cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 18. Thu thu nh p doanh nghi p ư c tính và n p b ng ng Vi t Nam. i u 19. Cơ s kinh doanh ph i quy t toán thu thu nh p doanh nghi p hàng năm v i cơ quan thu theo m u do B Tài chính quy nh. Năm quy t toán thu ư c tính theo năm dương l ch. Trư ng h p cơ s kinh doanh ư c phép áp d ng năm tài chính khác v i năm dương l ch thì ư c quy t toán theo năm tài chính ó. Quy t toán thu ph i th hi n úng, y các kho n : 1. Doanh thu. 2. Chi phí h p lý. 3. Thu nh p ch u thu . 4. S thu thu nh p ph i n p. 5. S thu thu nh p ã t m n p trong năm. 6. S thu thu nh p ã n p nư c ngoài cho các kho n thu nh p nh n ư c t nư c ngoài. 7. S thu thu nh p n p thi u ho c n p th a. i u 20. Cơ s kinh doanh ph i n p báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu trong th i h n 60 ngày, k t ngày k t thúc năm dương l ch ho c năm tài chính; n p y s thu còn thi u theo báo cáo quy t toán trong th i h n 10 ngày, k t ngày n p báo cáo quy t toán; n u n p th a ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. i u 21. Trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n, cơ s kinh doanh v n ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu và g i báo cáo quy t toán trong th i h n 45 ngày, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n. i u 22. Sau khi nh n ư c báo cáo quy t toán thu , cơ quan thu ph i xem xét ki m tra. Trong trư ng h p c n thi t, ư c phép ti n hành ki m tra t i cơ s kinh doanh. K t thúc ki m tra ph i có biên b n và ki n ngh bi n pháp x lý.
 11. Cơ s kinh doanh có trách nhi m th c hi n theo biên b n ki m tra c a cơ quan thu . i u 23. Trong quá trình ki m tra quy t toán thu , n u phát hi n giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh c a cơ s kinh doanh không h p lý, cơ quan thu có quy n xác nh l i theo giá th trư ng trong và ngoài nư c b o m thu úng, thu thu thu nh p doanh nghi p. i u 24. Cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n, trách nhi m sau ây: 1. Hư ng d n cơ s kinh doanh th c hi n kê khai, n p thu theo úng quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 2. Thông báo cho cơ s kinh doanh v s thu ph i n p và th i h n n p thu theo úng quy nh. N u quá th i h n n p thu ghi trên thông báo mà cơ s kinh doanh chưa n p thì ti p t c ra thông báo v s thu và s ti n ph t ch m n p; n u cơ s kinh doanh v n không n p s thu , s ti n ph t theo thông báo thì có quy n áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp x lý quy nh t i kho n 4 i u 24 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p b o m thu s thu , s ti n ph t; n u ã th c hi n các bi n pháp x lý trên mà cơ s kinh doanh v n không n p s thu , s ti n ph t thì chuy n h sơ sang cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a cơ s kinh doanh. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu . 5. Yêu c u cơ s kinh doanh cung c p s k toán, hóa ơn, ch ng t và h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân khác cung c p tài li u có liên quan n vi c tính thu , n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà cơ s kinh doanh và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. i u 25. Cơ quan thu có quy n n nh thu nh p ch u thu tính thu i v i cơ s kinh doanh trong các trư ng h p sau : 1. Không th c hi n ho c th c hi n không úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t . 2. Không kê khai ho c kê khai không úng các căn c tính thu ho c không ch ng minh ư c các căn c ã ghi trong t khai theo yêu c u c a cơ quan thu . 3. T ch i vi c xu t trình s k toán, hóa ơn, ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan n vi c tính thu . 4. Kinh doanh không có ăng ký kinh doanh mà b phát hi n. Cơ quan thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình ho t ng kinh doanh c a cơ s kinh doanh ho c căn c vào thu nh p ch u thu c a cơ s kinh doanh cùng ngành ngh , có quy mô kinh doanh tương ương n nh thu nh p ch u thu .
 12. Trong trư ng h p cơ s kinh doanh không ng ý v i m c n nh thu nh p ch u thu thì có quy n khi u n i lên cơ quan thu c p trên tr c ti p; trong khi ch gi i quy t cơ s kinh doanh v n ph i n p thu theo m c thu ã n nh. Chương 4: MI N THU , GI M THU THU NH P DOANH NGHI P i u 26. Cơ s s n xu t trong nư c m i thành l p ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong th i gian 2 năm ti p theo. Trư ng h p cơ s s n xu t thành l p mi n núi, h i o và vùng có khó khăn khác th i gian gi m thu ư c kéo dài thêm 2 năm n a. i u 27. Cơ s s n xu t m i thành l p thu c lĩnh v c, ngành ngh ư c ưu ãi u tư theo quy nh c a Chính ph ư c mi n thu , gi m thu như sau : 1. u tư nh ng huy n ngoài vùng mi n núi, h i o và các vùng có khó khăn khác ư c mi n thu thu nh p 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 3 năm ti p theo. 2. u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi cao ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 4 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 9 năm ti p theo. 3. u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s , mi n núi và h i o ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 4 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 7 năm ti p theo. 4. u tư nh ng vùng khó khăn ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 3 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 5 năm ti p theo. i u 28. Cơ s kinh doanh, d ch v m i thành l p thu c ngành ngh ư c ưu ãi u tư theo quy nh c a Chính ph ư c mi n thu , gi m thu như sau : 1. u tư nh ng huy n ngoài vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o và các vùng có khó khăn khác ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu . 2. u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s mi n núi cao ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 5 năm ti p theo. 3. u tư nh ng huy n thu c vùng dân t c thi u s , mi n núi và h i o ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 4 năm ti p theo.
 13. 4. u tư nh ng vùng khó khăn ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 1 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong th i h n 3 năm ti p theo. i u 29. Cơ s s n xu t trong nư c u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm c a năm u và gi m 50% s thu thu nh p ph i n p 2 năm ti p theo do u tư m i mang l i. B Tài chính hư ng d n cách xác nh ph n thu nh p tăng thêm do u tư m i mang l i ư c mi n thu , gi m thu . i u 30. Cơ s kinh doanh trong nư c di chuy n n mi n núi, h i o và vùng có khó khăn khác ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 3 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu . i u 31. Mi n thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p c a các cơ s kinh doanh trong nư c như sau : 1. Ph n thu nh p t vi c th c hi n các h p ng nghiên c u khoa h c. 2. Ph n thu nh p t vi c th c hi n các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p. 3. Ph n thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a cơ s kinh doanh dành riêng cho lao ng là ngư i tàn t t. 4. Ph n thu nh p t ho t ng d y ngh dành riêng cho ngư i tàn t t, dân t c thi u s , tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, i tư ng t n n xã h i. 5. H cá th s n xu t kinh doanh, d ch v có thu nh p bình quân tháng trong năm dư i m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c. i u 32. Vi c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam áp d ng như sau : 1. Các d án ghi t i kho n 2 i u 10 c a Ngh nh này ư c mi n thu thu nh p trong 1 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong 2 năm ti p theo. 2. Các d án ghi t i kho n 3 i u 10 c a Ngh nh này ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 2 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong 3 năm ti p theo. 3. Các d án ghi t i kho n 4 i u 10 c a Ngh nh này ư c mi n thu thu nh p trong 4 năm u, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong 4 năm ti p theo.
 14. 4. Các d án tr ng r ng và các d án xây d ng công trình k t c u h t ng t i mi n núi, h i o và các d án khác c bi t khuy n khích u tư ư c mi n thu thu nh p trong th i h n 8 năm, k t khi có thu nh p ch u thu . 5. Vi c mi n thu , gi m thu thu nh p trên ây không áp d ng i v i các d án khách s n (tr trư ng h p u tư vào mi n núi, h i o và vùng có khó khăn ho c chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i gian ho t ng), các d án u tư vào lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m, cung c p d ch v , thương m i. i u 33. Mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p cho các nhà u tư nư c ngoài trong các trư ng h p sau : 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v nư c theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c gi m 20% s thu thu nh p ph i n p, tr trư ng h p ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p là 10%. 2. B ng sáng ch , bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t dùng góp v n pháp nh. 3. Mi n thu thu nh p doanh nghi p cho các nhà u tư nư c ngoài trong trư ng h p chuy n như ng ph n v n góp cho các doanh nghi p nhà nư c ho c các doanh nghi p mà nhà nư c n m c ph n chi ph i. Gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p cho các nhà u tư nư c ngoài chuy n như ng ph n v n góp cho các doanh nghi p Vi t Nam khác. i u 34. 1. Nhà u tư nư c ngoài dùng thu nh p ư c chia tái u tư ư c hoàn l i s thu thu nh p doanh nghi p ã n p c a s thu nh p tái u tư, n u áp ng các i u ki n sau : Tái u tư vào các d án thu c lĩnh v c khuy n khích u tư nêu t i i u 10 c a Ngh nh này; V n tái u tư ư c s d ng 3 năm tr lên. ã góp v n pháp nh ghi trong gi y phép u tư. 2. M c hoàn thu thu nh p do tái u tư như sau : 100% i v i các d án quy nh t i kho n 4 i u 10 c a Ngh nh này. 75% i v i các d án quy nh t i kho n 3 i u 10 c a Ngh nh này. 50% i v i các d án quy nh t i kho n 2 i u 10 c a Ngh nh này. 3. B Tài chính quy nh th t c, h sơ xét hoàn thu thu nh p và quy t nh hoàn thu thu nh p.
 15. i u 35. Cơ s kinh doanh trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, xây d ng, v n t i s d ng t 10 n 100 lao ng n và s lao ng n chi m trên 50% t ng s lao ng có m t thư ng xuyên ho c s d ng thư ng xuyên trên 100 lao ng n chi m trên 30% t ng s lao ng thư ng xuyên c a doanh nghi p ư c gi m thu thu nh p b ng m c chi phí tăng thêm cho lao ng n . B Tài chính quy nh chi ti t các kho n chi phí tăng thêm cho lao ng n quy nh t i i u này. i u 36. Vi c mi n thu , gi m thu ch áp d ng i v i cơ s kinh doanh ã th c hi n úng ch k toán và n p thu theo kê khai. B Tài chính hư ng d n th t c xét mi n thu , gi m thu và quy t nh vi c mi n thu , gi m thu i v i cơ s kinh doanh trong nư c. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam vi c mi n thu , gi m thu ư c ghi trong gi y phép u tư do cơ quan có thNm quy n c p sau khi ư c s th ng nh t c a B Tài chính. i u 37. Cơ s kinh doanh trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sau khi quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n l sang nh ng năm sau, s l này ư c tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian chuy n l không quá 5 năm. Chương 5: X LÝ VI PH M i u 38. i tư ng n p thu , cán b thu và cá nhân khác vi ph m Lu t thu thu nh p doanh nghi p thì tùy theo hành vi, m c vi ph m mà b x lý theo i u 24, i u 26 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n pháp lu t khác v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . i u 39. Cơ quan thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao; t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Lu t thu thu nh p doanh nghi p; i tư ng n p thu th c hi n t t nghĩa v n p thu ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . Chương 6: T CH C TH C HI N i u 40. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 1 năm 1999. Vi c gi i quy t nh ng t n t i v thu l i t c trư c ngày 1 tháng 1 năm 1999 ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t thu l i t c, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu l i t c và các quy nh v thu l i t c trong các văn b n quy ph m pháp lu t khác.
 16. i u 41. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản