Nghị định số 30/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 30/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/1999/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 30/1999/N -CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C HUY N TUYÊN HOÁ VÀ HUY N QU NG NINH, T NH QU NG BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Thành l p th tr n ng Lê và xã Sơn Hoá thu c huy n Tuyên Hoá, th tr n Quán Hàu thu c huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình như sau: 1. Thành l p th tr n ng Lê - th tr n huy n l , huy n Tuyên Hoá trên cơ s 1.072 ha di n tích t nhiên và 6.186 nhân khNu c a xã Lê Hoá. Th tr n ng Lê có 1.072 ha di n tích t nhiên và 6.186 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n ng Lê: ông giáp xã Sơn Hoá; Tây giáp huy n Minh Hoá; Nam giáp xã Sơn Hoá; B c giáp xã Thu n Hoá và xã Lê Hoá. 2. Thành l p xã Sơn Hoá thu c huy n Tuyên Hoá trên cơ s 1.350 ha di n tích t nhiên và 1.661 nhân khNu c a xã Lê Hoá; 1.652 ha di n tích t nhiên và 1.311 nhân khNu c a xã ng Hoá. Xã Sơn Hoá có 3.002 ha di n tích t nhiên và 2.972 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sơn Hoá: ông giáp xã ng Hoá và xã Th ch Hoá; Tây giáp huy n Minh Hoá; Nam giáp huy n Minh Hoá; B c giáp xã Thu n Hoá và th tr n ng Lê. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Lê Hoá có 2.303 ha di n tích t nhiên và 2.428 nhân khNu. Xã ng Hoá có 4.404 ha di n tích t nhiên và 3.501 nhân khNu.
  2. 3. Thành l p th tr n Quán Hàu - th tr n huy n l huy n Qu ng Ninh trên cơ s 186 ha di n tích t nhiên và 3.515 nhân khNu c a xã Lương Ninh; 138,4 ha di n tích t nhiên và 1.011 nhân khNu c a xã Vĩnh Ninh. Th tr n Quán Hàu có 324,4 ha di n tích t nhiên và 4.526 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Quán Hàu: ông giáp xã Võ Ninh; Tây giáp xã Vĩnh Ninh; Nam giáp xã Vĩnh Ninh; B c giáp xã Lương Ninh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Lương Ninh có 560 ha di n tích t nhiên và 3.337 nhân khNu. Xã Vĩnh Ninh có 5.119,6 ha di n tích t nhiên và 6.093 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản