Nghị định số 30/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
1
download

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 30/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2000/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 30/2000/N -CP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C BÃI B M T S GI Y PHÉP VÀ CHUY N M T S GI Y PHÉP THÀNH I U KI N KINH DOANH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999; t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a doanh nghi p, ng th i nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. 1. Bãi b các lo i gi y phép kinh doanh, gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, gi y phép hành ngh , ch ng ch hành ngh và gi y phép dư i các hình th c khác (sau ây g i chung là gi y phép) ư c xác nh trong Danh m c I (các gi y phép ư c bãi b ) thu c Danh m c các gi y phép ư c bãi b , các gi y phép chuy n thành i u ki n kinh doanh ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. Bãi b các gi y phép ư c xác nh trong Danh m c II (các gi y phép chuy n thành i u ki n kinh doanh) thu c Danh m c các gi y phép ư c bãi b , các gi y phép chuy n thành i u ki n kinh doanh ban hành kèm theo Ngh nh này. Chuy n vi c c p các gi y phép ó thành quy nh i u ki n kinh doanh không c n gi y phép. i u 2. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m hoàn thành các vi c sau ây trư c ngày 01 tháng 10 năm 2000: a) T p h p và công b danh m c các ngành, ngh kinh doanh có i u ki n do lu t, pháp l nh ho c ngh nh quy nh trong các lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c; công b các i u ki n kinh doanh tương ng i v i các ngành, ngh ó; b) Công b danh m c các gi y phép ti p t c duy trì do lu t, pháp l nh ho c ngh nh quy nh trong các lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c; công b các quy
  2. nh v th t c, i u ki n, cơ quan có thNm quy n c p gi y phép và th i h n hi u l c i v i t ng lo i gi y phép. 2. Trư ng h p c n thi t, các b , cơ quan ki n ngh s a i, b sung lu t, pháp l nh, ngh nh có liên quan phù h p v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH M C CÁC GI Y PHÉP Ư C BÃI B , CÁC GI Y PHÉP CHUY N THÀNH I U KI N KINH DOANH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 30/2000/N -CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph ) DANH M C 1. CÁC GI Y PHÉP Ư C BÃI B I. NGÀNH NA CHÍNH - NHÀ T 1. Gi y phép cho ngư i nư c ngoài thuê nhà quy nh t i Ngh nh s 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 c a Chính ph Ban hành Quy ch cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thuê nhà t i Vi t Nam. II. NGÀNH GIAO THÔNG V N T I 2. Gi y phép hành ngh giao thông v n t i c p cho h p tác xã quy nh t i Thông tư s 323/TT-GTVT ngày 03 tháng 10 năm 1997 c a B Giao thông v n t i v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 45/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành i u l m u h p tác xã giao thông v n t i. III. NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN D NG 3. Gi y ăng ký văn phòng bán vé c a Hãng Hàng không Vi t Nam quy nh t i Quy nh 913/CAAV ngày 10 tháng 5 năm 1994 c a C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam v qu n lý ho t ng bán ch ng t v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. IV. NGÀNH KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG
  3. 4. Gi y ch ng nh n t ch c d ch v i di n s h u công nghi p quy nh t i Ngh nh s 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t v s h u công nghi p. V. NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN 5. Gi y phép xu t khNu th c ăn gia súc quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 6. Gi y ch ng nh n ăng ký s n phNm th c ăn gia súc s n xu t quy nh t i Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá. 7. Gi y phép nh p khNu th c ăn chăn nuôi ( i v i lo i thông thư ng) quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 8. Gi y hành ngh s n xu t và kinh doanh th c ăn chăn nuôi gia súc quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 9. Gi y phép xu t khNu gi ng cây tr ng i v i lo i thông thư ng quy nh t i Ngh nh s 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng. 10. Gi y ch ng nh n ăng ký ch t lư ng ph c v cho qu ng cáo quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 11. Gi y ch ng nh n t tiêu chuNn theo h p ng i v i vi c bán hàng r i quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 12. Gi y ch ng nh n hành ngh d ch v thú y c p cho t ch c quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y. 13. Gi y ch ng nh n hành ngh v b o v th c v t quy nh t i Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t. VI. NGÀNH TÀI CHÍNH 14. Gi y phép hành ngh ki m toán quy nh t i Thông tư s 04/1999/TT-BTC ngày 12 tháng 01 năm 1999 c a B Tài chính hư ng d n ăng ký hành ngh ki m toán trong các t ch c ki m toán c l p. VII. NGÀNH TH Y S N 15. Gi y phép s n xu t th c ăn th y s n quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi.
  4. 16. Gi y phép kinh doanh th c ăn th y s n quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 17. Gi y phép nh p khNu th c ăn cho ng v t th y s n ( i v i lo i th c ăn thông thư ng) quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 18. Gi y phép xu t khNu thu c thú y th y s n, thu c bán thành phNm quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y. 19. Gi y phép nh p khNu thu c thú y th y s n, thu c bán thành phNm ( i v i lo i thông thư ng) quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y. 20. Gi y phép xu t nh p khNu gi ng và ng v t th y s n s ng ( i v i lo i thông thư ng) quy nh t i Ngh nh s 14/CP ngày 19 tháng 3năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý gi ng v t nuôi. 21. Gi y phép di chuy n l c lư ng khai thác (nơi n) quy nh t i Quy t nh s 682 /Q -TS ngày 11 tháng 9 năm 1993 c a B trư ng B Th y s n v Gi y phép di chuy n ngư trư ng. 22. Gi y ch ng nh n ăng ký t m th i cho tàu cá quy nh t i Quy t nh s 413/Q - BVNL ngày 01 tháng 4 năm 1996 c a B trư ng B Th y s n v vi c ban hành th l ăng ký tàu cá, thuy n viên. VIII. NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN 23. Gi y phép chi u phim, băng ĩa hình quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng. 24. Gi y phép m c a hàng băng ĩa nh c quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng. 25. Gi y phép hành ngh in lư i (in l a th công) quy nh t i Ngh nh s 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Xu t b n. 26. Gi y phép phát hành sách báo i v i cơ s bán l và i lý bán l sách báo quy nh t i Ngh nh s 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Xu t b n. IX. NGÀNH DU LNCH 27. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh d ch v du l ch. DANH M C 2. CÁC GI Y PHÉP CHUY N THÀNH I U KI N KINH DOANH
  5. I. NGÀNH CÔNG AN 1. Gi y ch ng nh n i u ki n an toàn v phòng cháy ch a cháy (tr m t s ít ngành, ngh có yêu c u c bi t v phòng cháy, ch a cháy như: kinh doanh khí t, ch t l ng d cháy, khách s n, văn phòng cho thuê, ch , trung tâm thương m i cao trên 10 t ng thì ph i ư c cơ quan phòng cháy ch a cháy có thNm quy n c p gi y ch ng nh n trư c khi b t u ho t ng) quy nh t i Ngh nh s 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 c a Chính ph v vi c qu n lý các ngh kinh doanh c bi t. II. NGÀNH CÔNG NGHI P 2. Gi y phép hành ngh thăm dò khoáng s n quy nh t i Ngh nh s 68/CP ngày 01 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t Khoáng s n. III. NGÀNH GIAO THÔNG V N T I 3. Gi y phép hành ngh v n t i bi n c p cho h p tác xã quy nh t i Thông tư s 323/TT- GTVT ngày 03 tháng 10 năm 1997 c a B Giao thông v n t i v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 45/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành i u l m u h p tác xã giao thông v n t i. 4. Gi y phép hành ngh thi t k phương ti n th y n i a quy nh t i Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng th y n i a. IV. NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN D NG 5. Ch ng ch i u ki n bán ch ng t v n chuy n hàng không (vé hành khách và v n ơn hàng không) quy nh t i Quy nh 913/CAAV ngày 10 tháng 5 năm 1994 c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v qu n lý ho t ng bán ch ng t v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. V. NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN 6. Gi y phép kinh doanh gi ng cây tr ng quy nh t i Ngh nh s 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng. 7. Gi y phép kh o nghi m gi ng quy nh t i Ngh nh s 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng. 8. Gi y phép s n xu t th gi ng m i quy nh t i Ngh nh s 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng. 9. Gi y phép s n xu t th i v i gi ng chưa ư c công nh n quy nh t i Ngh nh s 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng. 10. Gi y phép s n xu t gi ng cây tr ng quy nh t i Ngh nh s 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng.
  6. 11. Gi y công nh n i u ki n s n xu t gi ng cây tr ng quy nh t i Ngh nh s 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng. 12. Gi y cho phép s n xu t th th c ăn m i cho gia súc quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 13. Gi y phép nh p khNu th c ăn chăn nuôi quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 14. Gi y phép s n xu t gi ng v t nuôi quy nh t i Ngh nh s 14/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng v t nuôi. 15. Gi y ch ng nh n i u ki n gi t m gia súc, gia c m quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y. 16. Gi y phép hành ngh v thu c b o v th c v t quy nh t i Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t. 17. Gi y phép kinh doanh thu c b o v th c v t quy nh t i Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t. 18. Gi y phép s n xu t thu c b o v th c v t quy nh t i Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t. 19. Gi y phép gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t quy nh t i Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t. VI. NGÀNH TH Y S N 20. Gi y phép s n xu t th nghi m th c ăn cho ng v t th y s n lo i m i quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c ăn chăn nuôi. 21. Gi y phép s n xu t th nghi m gi ng th y s n n i a m i quy nh t i Ngh nh s 14/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng v t nuôi. 22. Gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t và kinh doanh gi ng th y s n quy nh t i Quy t nh s 166- TS/Q ngày 12 tháng 6 năm 1991 c a B trư ng B Th y s n v vi c ban hành Quy ch v qu n lý gi ng nuôi tr ng th y s n. 23. Gi y phép s n xu t th nghi m thu c thú y th y s n lo i m i quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y.
  7. 24. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thu c thú y th y s n i v i c a hàng, i lý quy nh t i Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y. 25. Gi y ch ng nh n t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm quy nh t i Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá. VII. NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN 26. Gi y phép thành l p cơ s chi u phim, băng ĩa hình quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng. 27. Gi y ăng ký t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng. 28. Gi y ăng ký bi u di n ngh thu t chuyên nghi p quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng. 29. Gi y phép nhân b n băng, ĩa nh c quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng. 30. Gi y phép phát hành xu t b n phNm quy nh t i Ngh nh s 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Xu t b n. 31. Gi y phép ho t ng d ch v b n quy n tác gi quy nh t i Ngh nh s 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s quy nh v quy n tác gi trong B lu t Dân s . VIII. NGÀNH Y T 32. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh xoa bóp quy nh t i Thông tư s 19/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 1995 c a B Y t Hư ng d n qu n lý d ch v xoa bóp. 33. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n s n xu t mu i ăn quy nh t i Ngh nh s 19/1999/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph v s n xu t và cung ng mu i i t cho ngư i ăn. IX. NGÀNH XÂY D NG 34. Gi y ăng ký ho t ng xây d ng quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng.
Đồng bộ tài khoản