Nghị định số 31/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Nghị định số 31/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 31/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 31/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2000/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 31/2000/N -CP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L HUY N MINH HOÁ, T NH QU NG BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n Quy t - th tr n huy n l huy n Minh Hoá trên cơ s 722 ha di n tích t nhiên và 4.763 nhân khNu c a xã Quy Hoá, 15,8 ha di n tích t nhiên và 137 nhân khNu c a xã Yên Hoá; 20,15 ha di n tích t nhiên và 226 nhân khNu c a xã Xuân Hoá. Th tr n Quy t có 757,95 ha di n tích t nhiên và 5.126 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Quy t: ông giáp xã Yên Hoá; Tây giáp xã Xuân Hoá; Nam giáp xã Quy Hoá; B c giáp xã Yên Hoá. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Quy Hoá có 715 ha di n tích t nhiên và 1.201 nhân khNu. Xã Yên Hoá có 3.475,2 ha di n tích t nhiên và 3.280 nhân khNu. Xã Xuân Hoá có 4.226,8 ha di n tích t nhiên và 2.612 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản