Nghị định số 32/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
3
download

Nghị định số 32/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 32/1999/NĐ-CP về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 32/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/1999/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 32/1999/N -CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 1999 V KHUY N M I, QU NG CÁO THƯƠNG M I VÀ H I CH , TRI N LÃM THƯƠNG M I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo ngh c a B trư ng B Thương m i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v khuy n m i, qu ng cáo thương m i và h i ch , tri n lãm thương m i. i u 2. Quy nh v vi c thương nhân th c hi n khuy n m i, kinh doanh d ch v qu ng cáo thương m i và kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm thương m i 1. T t c các thương nhân u ư c th c hi n các hình th c khuy n m i theo quy nh t i i u 181 Lu t Thương m i, các quy nh c th t i Ngh nh này và ph i tuân th quy nh t i các i u 183, 185 Lu t Thương m i. 2. Thương nhân có i u ki n quy nh t i các i u 21, 26 Ngh nh này và ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo thương m i, d ch v h i ch , tri n lãm thương m i m i ư c th c hi n d ch v qu ng cáo thương m i, d ch v h i ch , tri n lãm thương m i. Chương 2: KHUY N M I
  2. M C 1: HÀNG HÓA, DNCH V DÙNG KHUY N M I; GIÁ HÀNG HÓA, DNCH V THƯƠNG M I TRONG TH I GIAN KHUY N M I i u 3. Hàng hóa, d ch v dùng khuy n m i 1. Hàng hóa, d ch v dùng khuy n m i là hàng hóa, d ch v ư c thương nhân dùng t ng, thư ng cho khách hàng, cung ng cho khách hàng trong th i gian khuy n m i. 2. Hàng hóa, d ch v dùng khuy n m i ph i là hàng hóa không thu c di n hàng hóa c m lưu thông, d ch v c m th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Tr giá hàng hóa, d ch v dùng khuy n m i i v i m t ơn v hàng hóa khuy n m i không ư c vư t quá 30% giá c a hàng hóa, d ch v khuy n m i trư c th i gian khuy n m i. i u 4. Giá hàng hóa, d ch v thương m i trong th i gian khuy n m i Giá hàng hóa, d ch v thương m i trong th i gian khuy n m i i v i t ng m t hàng, t ng d ch v thương m i t i b t c th i i m nào không ư c dư i 70% giá hàng hóa, d ch v thương m i trư c th i gian khuy n m i. M C 2: CÁC HÌNH TH C KHUY N M I i u 5. ưa hàng m u khách hàng dùng th không ph i tr ti n Hàng m u ưa cho khách hàng dùng th không ph i tr ti n ph i là hàng ang bán ho c s ư c bán trên th trư ng. i u 6. T ng hàng hóa, cung ng d ch v cho khách hàng không thu ti n Thương nhân ư c dùng hàng hóa, d ch v ang kinh doanh ho c hàng hóa, d ch v khác t ng, cung ng cho khách hàng. i u 7. Bán hàng, cung ng d ch v trong th i gian khuy n m i v i giá th p hơn giá bán, giá cung ng d ch v bình thư ng trư c ó Khi th c hi n hình th c khuy n m i này thương nhân ph i niêm y t th i gian khuy n m i; giá bán hàng, giá cung ng d ch v thương m i bình thư ng trư c th i gian khuy n m i; giá bán hàng, giá cung ng d ch v trong th i gian khuy n m i. i u 8. Bán hàng, cung ng d ch v có kèm theo phi u mua hàng ho c các hình th c khác ư c trúng thư ng theo th l và gi i thư ng ã công b Khi áp d ng hình th c khuy n m i này, thương nhân ph i: 1. Công b rõ ràng, c th phi u mua hàng, các gi i thư ng, cách xác nh trúng thư ng và ph i in trên phi u mua hàng ho c niêm y t t i nơi bán hàng, nơi cung ng d ch v các gi i thư ng, cách xác nh trúng thư ng;
  3. 2. Thông báo cho S Thương m i nơi thương nhân t ch c khuy n m i k t qu trúng thư ng theo th l ã công b trong th i h n 30 ngày k t ngày k t thúc vi c khuy n m i; ng th i, thông báo k t qu trúng thư ng trên ít nh t m t phương ti n thông tin i chúng. i u 9. Bán hàng, cung ng d ch v có kèm phi u d thi cho khách hàng ch n ngư i trao thư ng theo th l và gi i thư ng ã công b Khi áp d ng hình th c khuy n m i này, thương nhân ph i: 1. Công b rõ ràng, c th các gi i thư ng, cách m thư ng, cách xác nh trúng thư ng trên phi u d thi và ph i công b trên ít nh t m t phương ti n thông tin i chúng. N i dung phi u d thi ph i bao g m nh ng v n có liên quan n hàng hóa, d ch v và nh ng v n khác, nhưng không ư c trái v i truy n th ng l ch s , văn hóa, o c, thu n phong m t c Vi t Nam; 2. Thông báo cho S Thương m i nơi thương nhân t ch c khuy n m i k t qu trúng thư ng theo th l ã công b trong th i h n 30 ngày k t ngày k t thúc vi c khuy n m i; ng th i, thông báo k t qu trúng thư ng trên ít nh t m t phương ti n thông tin i chúng. i u 10. Bán hàng, cung ng d ch v kèm theo vé s d thư ng theo th l và gi i thư ng ã công b 1. Vi c bán hàng, cung ng d ch v thương m i kèm theo vé s d thư ng ph i tuân th các quy nh sau ây: a) Ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i quy nh t i kho n 2 i u này ch p thu n; b) Vé s d thư ng ph i có hình th c khác v i vé x s ki n thi t do Nhà nư c c quy n phát hành; ph i in các thông tin c n thi t v chương trình khuy n m i, s lư ng vé d thư ng phát hành, s lư ng gi i thư ng, giá tr t ng lo i gi i thư ng, a i m phát thư ng và th i gian, a i m m thư ng; ch ư c phát hành theo hàng hóa bán ra, d ch v thương m i cung ng và ph i ư c h y b sau m i chương trình khuy n m i; c) Không ư c s d ng k t qu x s ki n thi t c a Nhà nư c làm k t qu khuy n m i; d) Vi c m thư ng ch ư c th c hi n sau khi ã h y b các vé s không ư c phát hành theo hàng hóa bán ra; ph i có s ch ng ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i ã ch p thu n cho ho t ng khuy n m i và i di n khách hàng; ) K t qu trúng thư ng ph i ư c l p thành biên b n và thông báo công khai; e) Báo cáo k t qu th c hi n chương trình khuy n m i nói trên cho cơ quan ã ch p thu n cho ho t ng khuy n m i ó trong th i h n 30 ngày k t ngày k t thúc vi c khuy n m i.
  4. 2. Th t c t ch c khuy n m i dư i hình th c bán hàng, cung ng d ch v thương m i kèm theo vé s d thư ng: a) Khuy n m i trong ph m vi m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, thương nhân ph i g i h sơ n S Thương m i ít nh t 15 ngày, trư c ngày b t u t ch c khuy n m i; b) Khuy n m i trong cùng m t th i gian trong ph m vi t 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên, thương nhân ph i g i h sơ n B Thương m i ít nh t 15 ngày, trư c ngày b t u t ch c khuy n m i; c) H sơ ngh ư c t ch c khuy n m i g m: - ơn ngh ư c t ch c khuy n m i dư i hình th c vé s d thư ng. N i dung ơn g m: Hàng hóa, d ch v khuy n m i; hàng hóa, d ch v dùng khuy n m i; th i gian khuy n m i; a bàn t ch c khuy n m i; thành ph n ban t ch c m thư ng; gi i thư ng; a i m phát thư ng. - B n th l d thư ng. d) Cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i quy nh t i i m a, b kho n 2 i u này xem xét và ch p thu n b ng văn b n cho thương nhân t ch c khuy n m i dư i hình th c vé s d thư ng trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p không ch p thu n ph i tr l i b ng văn b n trong th i h n nói trên và ph i nêu rõ lý do. Chương 3: QU NG CÁO THƯƠNG M I VÀ KINH DOANH DNCH V QU NG CÁO THƯƠNG M I M C 1: QUY N QU NG CÁO THƯƠNG M I i u 11. Qu ng cáo thương m i c a thương nhân Vi t Nam Cá nhân, pháp nhân, t h p tác, h gia ình là thương nhân theo quy nh c a Lu t Thương m i ư c quy n tr c ti p qu ng cáo ho t ng s n xu t, kinh doanh, hàng hóa, d ch v thương m i do mình s n xu t, kinh doanh, cung ng ho c thuê t ch c kinh doanh d ch v qu ng cáo th c hi n vi c qu ng cáo thương m i cho mình. i u 12. Qu ng cáo thương m i c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c quy n tr c ti p qu ng cáo ho t ng s n xu t, kinh doanh, hàng hóa, d ch v thương m i do mình s n xu t, kinh doanh, cung ng ho c thuê t ch c kinh doanh d ch v qu ng cáo th c hi n vi c qu ng cáo thương m i cho mình, phù h p v i Gi y phép u tư. i u 13. Qu ng cáo thương m i c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam.
  5. 1. Thương nhân nư c ngoài có Văn phòng i di n, Chi nhánh ư c phép ho t ng t i Vi t Nam, ư c tr c ti p qu ng cáo ho t ng s n xu t, kinh doanh, hàng hóa, d ch v c a mình t i Vi t Nam ho c thuê t ch c kinh doanh d ch v qu ng cáo thương m i Vi t Nam th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh này. 2. Thương nhân nư c ngoài chưa có Văn phòng i di n, Chi nhánh ư c phép ho t ng t i Vi t Nam, mu n qu ng cáo v ho t ng s n xu t, kinh doanh, hàng hóa, d ch v c a mình t i Vi t Nam, ph i thuê t ch c kinh doanh d ch v qu ng cáo thương m i Vi t Nam th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh này. M C 2: HÀNG HÓA, DNCH V QU NG CÁO; S N PH M QU NG CÁO THƯƠNG M I i u 14. Hàng hóa, d ch v thương m i ư c phép qu ng cáo Thương nhân nói t i các i u 11, 12, 13 Ngh nh này ư c qu ng cáo hàng hóa không thu c di n hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam t i th i i m qu ng cáo. i u 15. Hàng hóa, d ch v thương m i c m qu ng cáo C m qu ng cáo hàng hóa, d ch v thương m i sau ây: 1. Hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các s n phN m, hàng hóa chưa ư c phép lưu thông, d ch v thương m i chưa ư c phép th c hi n theo quy nh c a pháp lu t t i th i i m qu ng cáo. i u 16. Qu ng cáo hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh Vi c qu ng cáo hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t ph i ư c B Thương m i ch p thu n. i u 17. Qu ng cáo hàng hóa chưa nh p khN u, d ch v thương m i chưa th c hi n t i Vi t Nam Hàng hóa chưa nh p khN u, d ch v thương m i chưa th c hi n t i Vi t Nam, mu n ư c qu ng cáo t i Vi t Nam ph i là hàng hóa, d ch v thương m i không thu c di n hàng hóa, d ch v thương m i c m qu ng cáo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 18. Yêu c u v tính trung th c, chính xác trong qu ng cáo Quy cách, ch t lư ng, giá c , công d ng, ki u dáng, ch ng lo i, bao bì, phương th c ph c v , th i h n b o hành c a hàng hóa, d ch v thương m i ư c qu ng cáo ph i úng v i quy cách, ch t lư ng, giá c , công d ng, ki u dáng, ch ng lo i, bao bì, phương th c ph c v , th i h n b o hành c a chính hàng hóa, d ch v thương m i ư c bán, ư c cung ng trên th trư ng.
  6. i u 19. Qu ng cáo có s d ng nhãn hi u hàng hóa, bi u tư ng, tên cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v thương m i Nhãn hi u hàng hóa, bi u tư ng, tên cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v thương m i s d ng trong qu ng cáo ph i thu c quy n s h u c a ngư i yêu c u qu ng cáo ho c ph i ư c ch s h u h p pháp ch p nh n. Thương nhân có yêu c u thuê qu ng cáo ph i ch u trách nhi m v vi c s d ng nhãn hi u hàng hóa, bi u tư ng, tên cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v thương m i. i u 20. S n phN m qu ng cáo thương m i, a i m qu ng cáo và phương ti n qu ng cáo thương m i 1. Vi c s d ng các hình th c, hình nh, hành ng, âm thanh, ti ng nói, ch vi t, bi u tư ng, màu s c, ánh sáng qu ng cáo cho hàng hóa và d ch v thương m i ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. a i m qu ng cáo ph i tuân th quy ho ch v ô th , xây d ng a phương và hư ng d n c a cơ quan liên quan; không gây nh hư ng x u n c nh quan, môi trư ng, tr t t an toàn giao thông, an toàn xã h i. 3. Vi c s d ng các phương ti n qu ng cáo thương m i ph i tuân th các quy nh t i i u 190, 193 Lu t Thương m i. B Văn hóa - Thông tin ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh t i i u này. M C 3: KINH DOANH DNCH V QU NG CÁO THƯƠNG M I i u 21. Quy nh i v i thương nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo thương m i 1. Là doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t; 2. Là doanh nghi p ho t ng c l p, chuyên kinh doanh d ch v qu ng cáo thương m i; 3. Không có ho t ng mua bán hàng hóa, tr vi c mua bán các máy móc, thi t b , v t tư ph c v cho ngành ngh c a doanh nghi p. i u 22. H p ng d ch v qu ng cáo thương m i. H p ng d ch v qu ng cáo thương m i; quy n và nghĩa v c a bên thuê qu ng cáo và bên làm d ch v qu ng cáo thương m i ư c th c hi n theo i u 195, 196, 197 Lu t Thương m i. M C 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HO T NG QU NG CÁO THƯƠNG M I VÀ KINH DOANH DNCH V QU NG CÁO THƯƠNG M I i u 23. Trách nhi m c a B Thương m i
  7. B Thương m i là cơ quan th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c v qu ng cáo thương m i có trách nhi m: 1. Xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thN m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu ng cáo thương m i. 2. Ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin và các cơ quan có liên quan hư ng d n thi hành các quy nh v qu ng cáo thương m i. 3. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo thương m i và x lý các vi ph m v qu ng cáo thương m i theo thN m quy n. i u 24. Trách nhi m c a B Văn hóa - Thông tin B Văn hóa - Thông tin có trách nhi m ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thN m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v s n phN m qu ng cáo thương m i, phương ti n qu ng cáo thương m i, s d ng phương ti n qu ng cáo thương m i quy nh t i i u 20 Ngh nh này, nh m b o m môi trư ng qu ng cáo lành m nh, úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 25. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch oS Thương m i: 1. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo thương m i và x lý các vi ph m v qu ng cáo thương m i trong ph m vi a phương. 2. Báo cáo k t qu th c hi n công tác qu ng cáo thương m i hàng năm t i a phương cho B Thương m i. Chương 4: H I CH , TRI N LÃM THƯƠNG M I M C 1: KINH DOANH DNCH V H I CH , TRI N LÃM THƯƠNG M I i u 26. Quy nh i v i thương nhân kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm thương m i 1. Là doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Là doanh nghi p ho t ng c l p và chuyên kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm thương m i. 3. Không có ho t ng kinh doanh mua bán hàng hóa, tr vi c mua bán các máy móc, thi t b , v t tư ph c v cho ngành ngh c a doanh nghi p.
  8. M C 2: H P NG DNCH V H I CH , TRI N LÃM THƯƠNG M I i u 27. H p ng d ch v h i ch , tri n lãm thương m i H p ng d ch v h i ch , tri n lãm thương m i ph i ư c l p thành văn b n, g m nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên, a ch các bên ký k t; 2. N i dung d ch v ; 3. a i m, th i gian th c hi n d ch v ; 4. Phí d ch v , các chi phí khác. i u 28. Quy n và nghĩa v c a các bên trong h p ng d ch v h i ch , tri n lãm thương m i 1. Quy n và nghĩa v c a bên kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm thương m i ư c quy nh t i i u 218 Lu t Thương m i. 2. Quy n và nghĩa v c a bên thuê d ch v h i ch , tri n lãm thương m i ư c quy nh như sau: a) Cung c p y hàng hóa, tài li u v hàng hóa ho c phương ti n cho bên kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm thương m i theo h p ng; b) Cung c p thông tin v hàng hóa và các phương ti n c n thi t khác theo th a thu n trong h p ng; c) Ki m tra vi c th c hi n h p ng; d) Tr phí d ch v và các chi phí khác theo h p ng. M C 3: HÀNG HÓA THAM GIA H I CH , TRI N LÃM THƯƠNG M I i u 29. Hàng hóa nh p khN u tham gia h i ch , tri n lãm trong nư c. 1. Hàng hóa nh p khN u tham gia h i ch , tri n lãm thương m i ph i không thu c danh m c hàng hóa c m nh p khN u c a Vi t Nam; hàng hóa là dư c phN m ph i thu c danh m c ã ư c ăng ký v i B Y t . 2. S lư ng hàng hóa nh p khN u tham gia h i ch , tri n lãm thương m i ư c quy nh không quá 5 ơn v cho m t lo i s n phN m; trư ng h p vư t quá 5 ơn v cho m t lo i s n phN m ph i ư c B Thương m i ch p thu n. 3. Hàng hóa nh p khN u tham gia h i ch , tri n lãm thương m i ph i ư c tái xu t trong th i h n 30 ngày, k t ngày k t thúc h i ch , tri n lãm thương m i. N u không tái xu t ư c trong th i h n trên, thương nhân ph i có văn b n ngh B Thương
  9. m i gia h n; th i gian gia h n cho m i l n không ư c quá 30 ngày k t ngày h t h n và không ư c gia h n quá 3 l n. i u 30. Hàng hóa s n xu t trong nư c tham gia h i ch , tri n lãm nư c ngoài. Hàng hóa c a thương nhân Vi t Nam tham gia h i ch , tri n lãm thương m i nư c ngoài ph i không thu c danh m c hàng hóa c m xu t khN u c a Vi t Nam, tr trư ng h p ư c phép c a Th tư ng Chính ph . i u 31. Bán hàng tham gia h i ch , tri n lãm trong th i gian t ch c h i ch , tri n lãm và sau khi h i ch , tri n lãm k t thúc 1. Hàng t m nh p khN u vào Vi t Nam tham gia h i ch , tri n lãm thương m i nhưng không tái xu t khN u mà bán ho c t ng bi u t i Vi t Nam ph i tuân th các quy nh sau ây: a) Ph i ư c B Thương m i ch p thu n b ng văn b n; b) Ph i ch u thu và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; 2. Hàng t m xu t khN u tham d h i ch , tri n lãm thương m i ư c phép bán nư c ngoài và ph i ch u thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. M C 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HO T NG H I CH , TRI N LÃM THƯƠNG M I i u 32. Trách nhi m c a B Thương m i 1. Duy t k ho ch t ch c, h i ch , tri n lãm thương m i nư c ngoài c a thương nhân Vi t Nam kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm. 2. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v h i ch , tri n lãm thương m i và x lý các vi ph m v h i ch , tri n lãm thương m i theo thN m quy n trong ph m vi c nư c. i u 33. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch oS Thương m i: 1. Duy t k ho ch t ch c h i ch , tri n lãm thương m i c a thương nhân kinh doanh d ch v h i ch tri n lãm thương m i trên a bàn t nh, thành ph s t i; 2. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v h i ch , tri n lãm thương m i và x lý các vi ph m pháp lu t v h i ch , tri n lãm thương m i t i a phương; 3. Báo cáo k ho ch và k t qu th c hi n công tác h i ch , tri n lãm thương m i hàng năm cho B Thương m i.
  10. Chương 5: X LÝ VI PH M i u 34. X lý vi ph m c a thương nhân Thương nhân vi ph m các quy nh t i Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. X lý vi ph m c a cán b , công ch c nhà nư c Cán b , công ch c nhà nư c n u có hành vi l m d ng ch c v , quy n h n làm trái các quy nh c a Ngh nh này, tùy m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 36. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. Bãi b vi c c p gi y phép kinh doanh và c p gi y phép hành ngh i v i thương nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo, d ch v h i ch tri n lãm thương m i. Các quy nh khác trư c ây trái v i các quy nh t i Ngh nh này u bãi b . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản