Nghị định số 34/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Nghị định số 34/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 34/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Thuận Đức thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 34/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/1998/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 34/1998/N -CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P XÃ THU N C THU C THN XÃ NG H I, T NH QU NG BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ; NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p xã Thu n c thu c th xã ng H i trên cơ s 4.322 ha di n tích t nhiên và 2.412 nhân khNu c a phư ng ng Sơn; 206 ha di n tích t nhiên và 238 nhân khNu c a phư ng B c Lý và 350 nhân khNu c a xã c Ninh ang xây d ng kinh t m i phía Tây phư ng ng Sơn. Xã Thu n c có 4.528 ha di n tích t nhiên và 3.000 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thu n c: ông giáp các phư ng B c Lý, ng Sơn, xã Nghĩa Ninh, xã Vĩnh Ninh (huy n Qu ng Ninh); Tây giáp huy n B Tr ch, Nam giáp huy n Qu ng Ninh; B c giáp huy n B Tr ch. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Phư ng ng Sơn có 1.965 ha di n tích t nhiên và 11.438 nhân khNu. Phư ng B c Lý có 1.019 ha di n tích t nhiên và 12.282 nhân khNu. Xã c Ninh có 10.650 nhân khNu, còn di n tích t nhiên không thay i. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản