Nghị định số 34/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
6
download

Nghị định số 34/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 34/2001/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 34/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2001/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 34/2001/N -CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY CH U TH U D ÁN TÌM KI M THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC D U KHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch u th u d án tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty D u khí Vi t Nam và các t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH U TH U D ÁN TÌM KI M THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC D U KHÍ (Ban hành kèm theo Ngh nh s 34/2001/N -CP ngày 06 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph )
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c u th u d án tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ch n i tác ký k t h p ng d u khí theo quy nh t i kho n 4 i u 1 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i vi c u th u d án tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t i các di n tích trên t li n và các lô ngoài khơi chưa l a ch n i tác ho c chưa ký k t h p ng d u khí, k c các di n tích ã hoàn tr theo quy nh t i i u 19 Lu t D u khí. T ch c, cá nhân mu n ký k t h p ng d u khí theo các hình th c quy nh t i i u 15 Lu t D u khí u ph i tuân th các quy nh c a Quy ch này. i u 3. Gi i thích các t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: "Bên d th u" là các t ch c, cá nhân, t h p d u khí ăng ký tham gia u th u d án tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. "Bên m i th u" là cơ quan t ch c vi c u th u theo quy nh t i i u 21 Quy ch này. "Cam k t công vi c t i thi u và cam k t tài chính t i thi u" là kh i lư ng công vi c t i thi u và s ti n chi phí t i thi u tương ng v i kh i lư ng công vi c t i thi u mà bên d th u ư c tính và cam k t th c hi n trong giai o n u tiên c a th i kỳ tìm ki m thăm dò trong h p ng d u khí. "T h p d u khí" là t p h p t hai t ch c, cá nhân tr lên, trong ó có ít nh t m t t ch c, cá nhân ang có t i thi u hai h p ng tìm ki m thăm dò và thác d u khí b t kỳ nơi nào, ư c thành l p trên cơ s tho thu n tham gia u th u d án tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t i Vi t Nam. "T l phân chia d u khí lãi cho nư c ch nhà" là ph n chia l i nhu n cho Nhà nư c, không bao g m ph n chia theo t l góp v n cho T ng công ty D u khí Vi t Nam ho c Công ty thành viên ư c y quy n v i tư cách là Nhà th u. i u 4. Hình th c u th u Hình th c u th u ư c áp d ng trên nguyên t c c nh tranh qu c t r ng rãi, không qua bư c sơ tuy n. M i t ch c, cá nhân áp ng các i u ki n nêu t i i u 5 Quy ch này u ư c tham gia d th u.
  3. i u 5. i u ki n d th u Bên d th u ph i tho mãn các i u ki n sau: Có kh năng tài chính, năng l c k thu t và kinh nghi m chuyên môn trong lĩnh v c ho t ng d u khí. ang có t i thi u hai h p ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí b t kỳ nơi nào. T ch c, cá nhân không tho mãn các i u ki n trên, mu n tham gia ho t ng d u khí t i Vi t Nam thì ph i liên k t v i các t ch c, cá nhân có i u ki n t o thành m t t h p d u khí theo quy nh t i kho n 4 i u 3 Quy ch này. Trong trư ng h p này, t ch c, cá nhân có i u ki n s làm i di n cho t t c các bên trong t h p d u khí tham gia d th u. i u 6. Ch tiêu u th u Các ch tiêu u th u ư c nêu trong h sơ m i th u bao g m: T l phân chia d u khí lãi cho nư c ch nhà; Cam k t công vi c t i thi u và cam k t tài chính t i thi u. Căn c vào ti m năng c th c a t ng di n tích ho c t ng lô, Th tư ng Chính ph có th quy t nh b sung m t ho c m t s ch tiêu u th u khác như ph n tham gia c a T ng công ty D u khí Vi t Nam, t l thu h i chi phí d u khí, hoa h ng ch ký, hoa h ng s n xu t, phí tham kh o tài li u và chi phí ào t o. Thu su t thu tài nguyên, thu thu nh p doanh nghi p, các lo i thu ph i n p khác th c hi n theo quy nh c a pháp lu t, không u th u và ư c thông báo trư c trong h sơ m i th u. Chương 2: QUY TRÌNH U TH U i u 7. Quy trình u th u Quy trình u th u g m các bư c: L p và phê duy t k ho ch u th u; Thông báo m i th u; ăng ký d th u; Phát hành h sơ m i th u; Nh n h sơ d th u, m th u và ánh giá h sơ d th u;
  4. ThNm nh, phê duy t và thông báo k t qu u th u; àm phán h p ng d u khí; Phê duy t và ký k t h p ng d u khí. i u 8. K ho ch u th u Bên m i th u l p k ho ch u th u i v i các di n tích ho c các lô, g i B K ho ch và u tư thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. K ho ch u th u bao g m nh ng n i dung sau: ánh giá sơ b ti m năng d u khí c a t ng di n tích ho c lô; Th i gian ti n hành u th u; Các ch tiêu u th u; Phương pháp ánh giá th u. i u 9. Thông báo m i th u Căn c vào k ho ch u th u ã ư c duy t, Bên m i th u ra thông báo m i th u. Thông báo m i th u ư c ăng liên t c trong 10 ngày trên hai báo phát hành hàng ngày và trên m ng thông tin b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Thông báo m i th u cũng có th ư c g i tr c ti p cho các t ch c, cá nhân có quan tâm n các lô m i th u. Thông báo m i th u bao g m danh m c các di n tích ho c các lô m i th u, t a gi i h n c a chúng, b n khu v c di n tích ho c lô m i th u; l ch tham kh o tài li u và các chi ti t khác v th t c m i th u. i u 10. ăng ký d th u Bên d th u g i ăng ký d th u cho Bên m i th u theo m u do Bên m i th u quy nh. Th i h n ăng ký d th u không quá 60 ngày, k t ngày cu i cùng ăng thông báo m i th u. Khi ăng ký d th u, Bên d th u ph i gi i trình kh năng tài chính, k thu t và văn b n v vi c hình thành t h p d u khí n u là t h p tham d th u. Bên d th u ư c nh n h sơ m i th u và ư c quy n ti p c n v i các tài li u theo danh m c ã công b trong h sơ m i th u sau khi ã ăng ký d th u. i u 11. H sơ m i th u Căn c k ho ch u th u ã ư c duy t, Bên m i th u chuNn b h sơ m i th u và phát hành h sơ m i th u cho Bên d th u. N i dung h sơ m i th u bao g m:
  5. 1. Các ch tiêu u th u theo quy nh t i i u 6 Quy ch này; 2. Phương pháp ánh giá h sơ d th u theo quy nh t i i u 16 Quy ch này; 3. Th i gian bi u c a quá trình u th u và các chi ti t khác v th t c u th u; 4. Danh m c tài li u thông tin cơ b n v di n tích ho c lô m i th u. i u 12. H sơ d th u H sơ d th u do Bên d th u chuNn b trên cơ s áp ng các yêu c u c a Bên m i th u ra trong h sơ m i th u. N i dung h sơ d th u bao g m: 1. Các xu t c a Bên d th u i v i các ch tiêu u th u ư c quy nh t i i u 6 Quy ch này; 2. Cam k t th c hi n các ch tiêu c nh, bao g m nghĩa v n p thu tài nguyên và các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t. H sơ d th u ư c l p thành hai b n b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh. ng ti n s d ng trong h sơ d th u là ô la M . Bên d th u g i h sơ d th u cho Bên m i th u trong vòng 60 ngày, k t ngày phát hành h sơ m i th u. H sơ d th u ư c coi là h p l khi áp ng y nh ng yêu c u c a h sơ m i th u và n p úng th i gian quy nh. Trư ng h p g i h sơ d th u ch m so v i th i gian quy nh mà không báo trư c h n n p 15 ngày và không ư c Bên m i th u ch p nh n u coi là không h p l . i u 13. M th u Bên m i th u ph i t ch c m th u vào úng th i gian quy nh trong h sơ m i th u. Thành ph n tham d m th u bao g m i di n Bên m i th u và các thành viên t ánh giá th u theo quy nh t i i u 15 Quy ch này. i di n các bên d th u có th tham d m th u. i u 14. B o m t h sơ d th u Bên m i th u và t ánh giá th u ph i qu n lý h sơ d th u theo ch qu n lý h sơ "m t" và ph i b o m gi bí m t m i thông tin trong h sơ d th u trong su t quá trình u th u. M i b sung tài li u c a Bên d th u i v i h sơ d th u ã m u không có giá tr và không ư c xem xét. i u 15. T ch c ánh giá th u Bên m i th u thành l p t ánh giá th u, bao g m các chuyên gia c a Bên m i th u. N u xét th y c n thi t, Bên m i th u có th m i các chuyên gia c a các B , ngành tham gia t ánh giá th u. Quy ch làm vi c c a t ánh giá th u do Bên m i th u quy nh. Vi c ánh giá th u ư c ti n hành trong th i gian không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày m th u.
  6. i u 16. ánh giá h sơ d th u Vi c ánh giá h sơ d th u ư c căn c vào phương pháp ánh giá th u ư c Th tư ng Chính ph phê duy t trong k ho ch u th u. Phương pháp ánh giá th u ư c thông báo cho Bên d th u trong h sơ m i th u và không thay i trong quá trình ánh giá th u. Các h sơ d th u ư c x p h ng theo k t qu ánh giá th u. Bên d th u ư c x p th nh t s trúng th u và ư c àm phán h p ng d u khí v i T ng công ty D u khí Vi t Nam. Trư ng h p hai bên không tho thu n ư c h p ng d u khí trong th i h n quy nh t i i u 19 Quy ch này, ho c bên trúng th u t ý xin rút thì Bên d th u ư c x p th hai ư c m i àm phán h p ng d u khí trên cơ s các i u ki n ã chào th u c a chính Bên d th u này. i u 17. ThNm nh k t qu u th u B K ho ch và u tư ch trì thNm nh k t qu u th u. Vi c thNm nh k t qu u th u do t công tác liên ngành, bao g m i di n c a các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Tư pháp, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Xây d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Văn phòng Chính ph th c hi n. Quy ch làm vi c c a t công tác liên ngành do B K ho ch và u tư quy nh. Vi c thNm nh k t qu u th u ư c ti n hành trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c y tài li u liên quan n k t qu u th u. B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo thNm nh k t qu u th u. i u 18. Thông báo k t qu u th u Bên m i th u thông báo cho các bên d th u v k t qu u th u và thông báo cho bên trúng th u v k ho ch àm phán h p ng d u khí theo quy nh c a Lu t D u khí. i u 19. àm phán h p ng d u khí T ng công ty D u khí Vi t Nam có trách nhi m àm phán v i bên trúng th u v h p ng d u khí trên cơ s nh ng ch tiêu u th u trong h sơ d th u ã ư c thNm nh và phê duy t theo quy nh t i i u 17 Quy ch này. Vi c àm phán h p ng d u khí không quá 90 ngày, k t ngày thông báo k t qu u th u. N u quá th i h n trên mà vi c àm phán h p ng v i bên trúng th u chưa k t thúc thì T ng công ty D u khí Vi t Nam báo cáo Th tư ng Chính ph xin phép chuy n sang àm phán v i Bên d th u ư c x p th hai ho c h y b k t qu u th u và ti n hành u th u l i. Trư ng h p c bi t, Bên m i th u có th xin phép Th tư ng Chính ph kéo dài th i gian àm phán. Th i gian kéo dài àm phán không quá 60 ngày, k t khi Th tư ng Chính ph cho phép kéo dài. Chương 3: CH NNH TH U
  7. i u 20. Quy trình ch nh th u Vi c ch nh th u ư c ti n hành theo các bư c sau: - Bên m i th u trình Th tư ng Chính ph v vi c ch nh th u, trong ó nêu rõ di n tích ho c lô xin ch nh th u, lý do xin ch nh th u, d ki n i tác ư c ch nh và các ch tiêu, i u ki n giao th u. - Th tư ng Chính ph xem xét và quy t nh ch nh th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư và ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có liên quan. - àm phán h p ng d u khí. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Bên m i th u Bên m i th u là cơ quan t ch c u th u, có trách nhi m l p k ho ch u th u, chuNn b và phát hành h sơ m i th u, cung c p tài li u, thông tin v lô ang u th u cho t ch c, cá nhân tham gia u th u, ti p nh n và qu n lý h sơ d th u, t ch c ánh giá th u và àm phán h p ng d u khí sau khi k t qu u th u ư c phê duy t. Bên m i th u trong giai o n hi n nay là T ng công ty D u khí Vi t Nam, cho n khi Th tư ng Chính ph có quy t nh khác. i u 22. B o lãnh d th u Bên d th u không ph i n p b o lãnh d th u. i u 23. Hi u l c thi hành Quy ch này áp d ng cho vi c ch n i tác ký k t h p ng d u khí th c hi n các d án tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 không áp d ng cho u th u d án tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. i u 24. Ki m tra và x lý vi ph m Bên m i th u ch u trách nhi m v vi c tuân th Quy ch này. Cơ quan thNm nh k t qu u th u có trách nhi m ki m tra vi c tuân th ó thông qua quá trình thNm nh k t qu u th u báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét x lý. Báo cáo v tuân th Quy ch ư c vi t thành m t m c riêng trong báo cáo thNm nh k t qu u th u. Nh ng vi ph m Quy ch u b x lý theo pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản