Nghị định số 36-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
72
lượt xem
2
download

Nghị định số 36-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 36-CP về việc bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 36-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36-CP Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1995 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 36-CP NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1995 V B O Đ M AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ TH CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B N i v , NGH Đ NH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này " i u l an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th "; Quy nh nhi m v , quy n h n c a các B , ngành, U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . i u 2.- Cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang và m i cá nhân có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t an toàn giao thông ô th . T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng, cư trú trên lãnh th Vi t Nam có nghĩa v ch p hành nghiêm ch nh m i quy d nh v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t an toàn giao thông ô th . i u 3.- M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tham gia, giáo d c, ng viên nhân dân và giám sát vi c thi hành các quy nh v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t an toàn giao thông ô th . i u 4.- 1/ M i hành vi vi ph m v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ph i ư c x lý nghiêm minh, úng ngư i, úng vi ph m, úng pháp lu t. Khi x lý ph i căn c vao l i c a ngư i vi ph m, không ư c phân bi t i tư ng là ngư i i b , ngư i i u khi n phương tiên thô sơ hay cơ gi i. Th c hi n m i
 2. ngư i u bình ng trư c pháp lu t. i v i phương ti n tham gia giao thông thuê ngư i lái xe, c n phân bi t trách nhi m c a ngư i lái và c a ch s hưu phương ti n. 2/ Nh ng ngư i l i d ng vi c xNy ra tai n n mà xúi d c, gây s c ép, làm c n tr cho vi c x lý cũng b x lý theo pháp lu t. 3/ Nh ng ngư i thi hành công v v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th như: tu n tra ki m soát, x lý vi ph m, c p gi y phép lái xe, gi y phép lưu hành, ki m tra an toàn k thu t, ăng ký phương ti n ... không làm tròn trách nhi m, sách nhi u, gây phi n hà b x lý nghiêm theo pháp lu t. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C V TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN i u 5.- Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a B Giao thông v n t i: 1/ Ban hành tiêu chuNn k thu t các công trình giao thông ư ng b và các quy nh s d ng nh m b o m an toàn giao thông ư ng b ; nh kỳ ki m tra các công trình giao thông và thông báo k p th i ngư i s d ng ư c an toàn. 2/ Quy nh tiêu chuNn k thu t, t ch c ki m tra, giám sát ch t lư ng k thu t các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và c p gi y phép lưu ng theo nh kỳ. 3/ Quy nh i u ki n, tiêu chuNn, th t c c p phép hành ngh cho các cơ s ki m tra k thu t nh kỳ i v i các phương ti n giao thông ư ng b . 4/ Qu n lý vi c ào t o, c p b ng, gi y phép lái xe cho nh ng ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b . 5/ T ch c, ch o và ki m tra h th ng thanh tra b o v các công trình giao thông ư ng b trong toàn qu c. X lý vi ph m hành chính theo thNm quy n i v i nh ng vi ph m pháp l nh b o v công trình giao thông ư ng b . 6/ Ph i h p v i B N i v theo dõi, phân tích nguyên nhân các v tai n n giao thông ph bi n cho m i i tư ng trong xã h i. 7/ Ch trì cùng v i các B liên quan so n tài li u và các văn b n v lu t l giao thông ph bi n cho m i i tư ng trong xã h i. 8/ Ch trì ph i h p v i B N i v t bi n báo, èn tín hi u, phân lu ng, phân tuy n, ch qua ư ng, các i m c m d ng, c m , ư c d ng, ư c trên ư ng b và ư ng ô th . 9/ Ch o ch t ch cơ quan qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành giao thông v n t i trong vi c ti p nh n, qu n lý và t ch c th c hi n nh ng nhi m v ư c chuy n giao t B N i v v B Giao thông v n t i, tránh gây nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a ch phương ti n.
 3. i u 6.- Nhi m v và quy n h n c a B N i v : 1/ T ch c ki m tra, ăng ký, qu n lý phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b thu c ngành công an. T ch c ăng ký và c p bi n s các lo i giao thông ư ng b (k c phương ti n cơ gi i ư ng b c a các doanh nghi p kinh t thu c B Qu c phòng ã ư c thành l p theo Ngh nh 388/H BT, tr phương ti n dùng vào m c ích quân s ). Thông báo k p th i cho ngành công an bi t theo dõi qu n lý. 2/ T ch c ki m tra, giám sát và x lý các vi ph m an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 3/ L p các tr m ki m soát giao thông. Quy nh nhi m v và quy n h n c a các tr m ki m soát giao thông này. 4/ T ch c, ch huy i u khi n giao thông các ô th và u m i giao thông quan tr ng; khi có tình hu ng t xu t, ư c phép phân lu ng, phân tuy n và quy nh các i m c m , c m d ng t m th i. 5/ T ch c i u tra, x lý các v tai n n giao thông. Ch trì và ph i h p v i B Giao thông v n t i th ng kê, theo dõi, phân tích và k t lu n nguyên nhân các v tai n n giao thông, xu t và t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a tai n n giao thông. 6/ Quy nh tiêu chuNn k thu t và c p gi y phép chuyên ch hàng c h i, cháy n . 7/ T ch c ki m tra vi c thi hành nhi m v c a các l c lư ng công an làm công tác tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . i u 7.- Nhi m v và quy n h n c a B Qu c phòng: 1/ T ch c ki m tra, ăng ký, qu n lý phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b thu c B Qu c phòng (tr phương ti n s d ng vào ho t ng kinh t do B N i v ăng ký và c p bi n s ). 2/ M i phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b thu c B Qu c phòng khi ho t ng trên ư ng ph i ch p hành lu t l giao thông và ch u s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . i u 8.- Nhi m v và quy n h n c a B Tài chính: 1/ Ch trì, ph i h p v i B N i v , B Giao thông v n t i và các ngành có liên quan hư ng d n và t ch c vi c thu ti n x ph t vi ph m hành chính: a) Th ng nh t phát hành và qu n lý biên lai, ch ng t thu ti n x ph t vi ph m hành chính. b) K t ngày 1 tháng 9 năm 1995 ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính không ư c tr c ti p thu ti n x ph t.
 4. c) M i t ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính ph i n p ti n t i a i m quy nh. Ti n x ph t vi ph m hành chính ph i n p vào ngân sách Nhà nư c. d) T ch c a i m thu n l i trên các ư ng giao thông thu ti n x ph t hành chính. 2/ m b o kinh phí cho công tác b o v tr t t an toàn giao thông theo ngh c a B Giao thông v n t i, B N i v và U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi l p d án ngân sách hàng năm. 3/ Hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ti n ph t; toàn b các kho n thu ti n x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông ư c s d ng cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông theo k ho ch ư c duy t. 4/ T ch c ki m tra, ki m soát vi c qu n lý, s d ng kho n ti n thu ph t theo úng quy nh. i u 9.- Nhi m v và quy n h n c a B Thương m i: Khi l p k ho ch nh p khNu phương ti n v n t i hàng năm ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B Giao thông v n t i v s lư ng, ch ng lo i phương ti n ư c nh p trên cơ s tiêu chuNn, k thu t và căn c vào tình hình c u ư ng hi n t i. i u 10.- Nhi m v và quy n h n c a B Văn hoá - Thông tin: Ch o các cơ quan văn hoá thông tin, báo chí trung ương và a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. i u 11.- Nhi m v và quy n h n c a các cơ quan phát thanh và truy n hình: ài Phát thành Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các ài phát thanh truy n hình a phương c n dành th i gian tho ng cho chuyên m c tuyên truy n tr t t an toàn giao thông và không thu phí. i u 12.- Nhi m v và quy n h n c a B Giáo d c và ào t o: 1/ Ch trì và ph i h p v i B Giao thông v n t i, B N i v biên so n sách giáo khoa v lu t l an toàn giao thông, ưa vào gi ng d y chính khoá t m u giáo n i h c và sách ph bi n ki n th c v lu t l n an toàn giao thông. 2/ Ph i h p v i B Giao thông v n t i qu n lý các cơ s ào t o lái xe. i u 13.- Nhi m v và quy n h n c a B Xây d ng: 1/ Khi l p án thi t k quy ho ch và thi t k các ô th , khu dân cư... ph i b trí di n tích m t b ng c n thi t cho công trình giao thông và các công trình ph tr khác m b o tr t t an toàn giao thông ô th .
 5. 2/ Khi c p gi y phép xây d ng các khu nhà , khách s n, trung tâm thương m i, tr s cơ quan, trư ng h c, khu vui chơi gi i trí... ph i b trí khu v c xe phù h p v i nhu c u c a t ng công trình, không ư c s d ng lòng ư ng, v a hè làm nơi xe. i u 14.- Nhi m v và quy n h n c a U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1/ Ch o và ti n hành m i bi n pháp c n thi t thi t l p k cương tr t t an toàn giao thông trên a phương mình. 2/ Gi i to loàng ư ng, v a hè b chi m d ng. Ph i b o m v a hè dành cho ngư i i b , lòng ư ng ch dành cho vi c giao thông c a các lo i phương ti n cơ gi i và thô sơ. Quy nh c th vi c s d ng m t ph n bên trong v a hè c a m t s ư ng ph t bi t bán hàng hoá nhưng không ư c nh hư ng n tr t t an toàn giao thông. 3/ Cùng v i B Giao thông v n t i có k ho ch khNn trương xây d ng và m r ng ư ng nh ng nút giao thông quá h p thư ng gây ùn t c giao thông. 4/ Ch o U ban Nhân dân c p dư i có k ho ch s p x p nơi h p ch , buôn bán thu n l i cho nhân dân nhưng tuy t i không ư c vi ph m tr t t an toàn giao thông. 5/ Nghiêm c m vi c cho thuê v a hè, lòng ư ng kinh doanh dư i m i hình th c. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15.- B trư ng các B : Giao thông v n t i, N i v , Qu c phòng, Tài chính, Thương m i, Tư pháp, Giáo d c và ào t o, Xây d ng, Văn hoá - Thông tin, Giám c các ài phát thanh và Giám c các ài truy n hình theo ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. i u 16.- Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình, c i m c a a phương mình xây d ng các quy t c chi ti t và k ho ch c th th c hi n Ngh nh này. i u 17.- B tư ng các B , Th trư ng các cơ quan khác thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Ngh nh này có hi u l c k t ngày 1 tháng 8 năm 1995. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b ./. Võ Văn ki t ( ã ký)
 6. I U L TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN (Ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- 1- i u l này quy nh v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th nh m m b o v ngư i, phương ti n, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân. 2- i u l này áp d ng cho ngư i, phương ti n ho t ng và s d ng các công trình giao thông ư ng b và giao thông ô th (dư i ây g i t t là ngư i và phương ti n tham gia giao thông) trên lãnh th Vi t Nam. 3- Ngư i, phương ti n tham gia giao thông ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a i u l này. i u 2.- Các thu t ng dùng trong i u l này ư c hi u như sau: 1- Ngư i tham gia giao thông là ngư i i u khi n và s d ng các phương ti n giao thông; ngư i d n, d t, cư i súc v t; ngư i i b ; ngư i làm công vi c khác trên ư ng b , ư ng ô th . 2- Phương ti n tham gia giao thông là các lo i xe cơ gi i, thô sơ và các thi t b chuyên dùng lưu thông trên ư ng b , ư ng ô th . Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v phương ti n tham gia giao thông là ngư i i u khi n và ch s h u phương ti n. 3- Công trình giao thông ư ng b bao g m: ư ng, c u, c ng, h m, v a hè, ư ng ô th , b n phà, b n xe, h th ng thoát nư c, c c tiêu, bi n báo và các công trình ph tr khác. 4- "Khu ông dân cư" là nh ng thành ph , t nh l , huy n l , th xã, th tr n, làng, ph , nơi t p trung dân cư có ư ng b i qua. 5- Chi u dài cơ s c a xe là kho ng cách t tâm tr c trư c n tâm tr c sau c a xe. i u 3.- Khi xN y ra tai n n giao thông ph i tuân th các quy nh sau: 1- Gi nguyên hi n trư ng, các d u v t ph i dư c b o v . Ngư i b thương ph i ư c i c p c u k p th i.
 7. 2- Ngư i có m t t i nơi x y ra tai n n có trách nhi m giúp c u ch a ngư i b thương và tìm cách báo cho nhà ch c trách a phương nơi g n nh t, có trách nhi m cung c p thông tin xác th c v v tai n n cho c nh sát giao thông x lý úng pháp lu t. 3- Ngư i lái các xe khách khi qua nơi xN y ra tai n n có trách nhi m tr ngư i b thương n nơi c p c u g n nh t. 4- Xe, v t, hành lý, hàng hoá c a ngư i b tai n n ph i ư c b o v chu áo. C m hành vi gây nguy h i cho ngư i, xe, tài s n c a ngư i b tai n n và ngư i gây tai n n. 5- Ngư i có liên quan tr c ti p n tai n n ph i có m t t i hi n trư ng khi nhà ch c trách ti n hành l p biên b n. 6- Ngư i tr n tránh nghĩa v c u tr tai n n s b x lý theo pháp lu t hi n hành. 7- U ban Nhân dân a phương nơi tai n n xN y ra ph i t ch c c u ch a giúp ngư i b n n, b o v hi n trư ng và k p th i thông báo cho c nh sát giao thông n l p biên b n, x lý h u qu . Chương 2: CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B VÀ GIAO THÔNG Ô THN i u 4.- ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng b có trách nhi m b o m tr ng thái an toàn k thu t và tiêu chuN n k thu t c a công trình, ph i b o m y h th ng c c tiêu, bi n báo, bi n ch d n... liên quan n m b o an toàn giao thông; khi phát hi n công trình giao thông ư ng b có hư h ng e do an toàn giao thông thì ph i có bi n pháp x lý k p th i, có bi n pháp hư ng d n giao thông, ngăn ng a tai n n và ph i ch u trách nhi m i v i tai n n giao thông xN y ra n u vì ch t lư ng c a công trình không m b o an toàn k thu t. i u 5.- Trên èo d c nguy hi m, t i các o n ư ng d xN y ra tai n n, các o n ư ng thư ng b ng p l t, ơn v qu n lý giao thông ư ng b ph i có bi n pháp c bi t m b o an toàn giao thông. Trong mùa mưa bão, lũ l t ph i t ch c hư ng d n giao thông ho c ình ch giao thông k p th i theo quy nh c a B Giao thông v n t i. i u 6.- 1/ Ngư i tham gia giao thông khi phát hi n th y công trình giao thông ư ng b có bi u hi n không m b o an toàn giao thông, ph i có nghĩa v t báo hi u t m th i và tìm cách báo cho chính quy n ho c ơn v qu n lý giao thông ư ng b nơi g n nh t. 2/ Khi nh n ư c tin, ơn v qu n lý giao thông ư ng b ph i có bi n pháp kh c ph nhanh chóng m b o giao thông an toàn và thông su t. i u 7.-
 8. 1/ Nghiêm c m m i hành vi làm hư h ng, thay i, chuy n d ch, che khu t các báo hi u ư ng b ; che khu t t m nhìn làm nh hư ng n an toàn giao thông. 2/ Vi c tr ng cây ven ư ng b , trên gi i phân cách và v a hè ư ng ph ph i theo úng quy nh, không làm h n ch t m nhìn, che khu t các bi n báo hi u ư ng b . Cây tr ng trên t thu c hành lang b o v ư ng b ph i là lo i cây ng n ngày, thân th p. B Giao thông v n t i ph i h p v i B Lâm nghi p, B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m quy nh chi ti t vi c tr ng cây trên ư ng b và ư ng ô th . i u 8.- 1/ Các ơn v thi công các lo i công trình trên ư ng b ph i ư c cơ quan qu n lý giao thông ư ng b c p phép và ph i báo cho ơn v tr c ti p qu n lý công trình ư ng b . 2/ Các ơn v thi công ch ư c kh i công các công trình trên ư ng b sau khi ã th c hi n các bi n pháp m b o an toàn giao thông. i u 9.- 1/ Trư ng h p thi công trên ư ng ang khai thác n u ph i ình ch giao thông thì ơn v thi công ph i làm ư ng tránh m b o giao thông thông su t, an toàn. 2/ T i nh ng o n không có ư ng tránh thì ch ư c thi công trên m t ph n ư ng, ph i dành m t ph n ư ng cho xe, ngư i i l i an toàn. 3/ Khi s a ch a ư ng xu ng b n phà cũng ph i l i m t ph n m t ư ng cho xe, ngư i i l i an toàn. 4/ T i nh ng nơi ư ng h p không b r ng ph i v a làm v a cho xe i; ho c hai u c u, c ng, ư ng ng m ang thi công thì ph i b trí ngư i hư ng d n, i u khi n giao thông m b o giao thông an toàn và thông su t. i u 10.- 1/ T i hai u o n ê ph i ình ch giao thông, ơn v thi công ph i c m các bi n báo hi u theo quy nh c a i u l báo hi u ư ng b , ph i t rào ch n, ban êm t èn . 2/ Trư ng h p có công nhân ang thi công trên m t ư ng, có công trình d dang, có chư ng ng i trên m t ư ng có th gây tai n n cho xe và ngư i, ơn v thi công ph i t bi n báo hi u, c c tiêu di ng. Khi công tác xong ã h t nguy hi m cho xe và ngư i qua l i ph i thu d n ngay các báo hi u, rào ch n, m b o cho phương ti n, ngư i qua l i thông su t. Ph i báo cho cơ quan qu n lý ư ng b n ki m tra và ch p nh n cho thông xe. i u 11.- 1/ Nh ng xe, máy chuyên dùng ph i tiêu chuN n an toàn khi thi công trên ư ng b . B Giao thông v n t i quy nh c th tiêu chuN n an toàn c a xe, máy chuyên dùng
 9. như: gi i h n kích thư c, màu sơn, èn, bi n báo hi u, ăng ký bi n s ... phân bi t v i phương ti n v n t i. 2/ Nh ng công nhân ang duy tu b o dư ng trên m t ư ng b ph i m c áo qu n b o h lao ng có màu s c c trưng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. i u 12.- Xe, máy, v t li u, t á thi công ph i trong ph m vi công trư ng; không v t li u, t á vương vãi, ng n ngang lan ra m t ư ng gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông. Nh ng nơi ư ng h p không hai xe tránh nhau thì c m v t li u trên ư ng. Chương 3: PHƯƠNG TI N THAM GIA GIAO THÔNG i u 13.- Các lo i xe tham gia giao thông ph i m b o các i u ki n k thu t an toàn: 1/ i v i các lo i xe cơ gi i (k các moóc kéo xe cơ gi i): - Kích thư c gi i h n xe ô tô l n nh t không quá 2,50 m theo chi u ngang (k c ch nhô ra), không quá 3,50 m theo chi u cao t m t t (k c chi u cao x p hàng), chi u dài c a xe không quá 1,95 chi u dài cơ s c a xe. - Có h th ng hãm (chân và tay) có hi u l c theo tiêu chuN n quy nh. - Có èn chi u sáng (g n và xa), èn soi bi n s , èn báo hãm, èn tín hi u các lo i theo tiêu chuN n quy nh. - Có còi theo âm lư ng tiêu chuN n. - Có b ph n gi m thanh, gi m khói theo tiêu chuN n quy nh. - m b o t m nhìn cho ngư i lái. Kính ch n gió ph i trong su t, có gương chi u h u, có g t nư c mưa. - Có h th ng chuy n hư ng có hi u l c. C m s d ng các xe ô tô có h th ng i u khi n bên ph i. Có bánh l p úng kích c , tiêu chuN n k thu t và áp l c hơi theo quy nh cho t ng lo i xe. 2/ i v i các lo i xe thô sơ: - úng kích thư c, quy cách, ki u m u, v t li u, c u t o theo thi t k ư c duy t. - Có b ph n hãm có hi u l c. C m dùng b ph n hãm c sát vào m t ư ng. - Có càng i u khi n b n, m b o i u khi n chính xác.
 10. 3/ B Giao thông v n t i quy nh tiêu chuN n k thu t an toàn c th i v i t ng lo i xe. i u 14.- 1/ Các phương ti n cơ gi i tham gia giao thông trên ư ng b , ư ng ô th ph i ư c ăng ký và g n bi n s ăng ký qu c gia theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c. Ch phương ti n cơ gi i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v gi y t tài li u h p l , h p pháp v quy n s h u i v i chi c xe xin ăng ký c p bi n s . 2/ B N i v quy nh c th vi c ăng ký và c p bi n s cho phương ti n cơ gi i ư ng b . 3/ Tuỳ theo yêu c u qu n lý c a a phương, U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban Nhân dân t nh) quy nh vi c ăng ký và g n bi n s ăng ký d a phương cho xe thô sơ. i u 15.- 1/ Các lo i phương ti n giao thông ư c s n xu t ch t o, l p ráp trong nư c ph i úng v i thi t k ư c cơ quan có thN m quy n c a B Giao thông v n t i phê duy t và ph i tuân th quy trình ki m tra ch t lư ng s n phN m. 2/ Các cơ s s n xu t ch t o, l p ráp phương ti n giao thông ph i ư c c p phép hành ngh và ph i ăng ký ch t lư ng k thu t s n phN m phù h p v i tiêu chuN n k thu t c a phương ti n ho t ng trên ư ng b . i u 16.- 1/ Khi có nhu c u thay i tính ch t s d ng xe cơ gi i, thay i k t c u c a xe cơ gi i, thay th các t ng thành cơ b n khác nhãn hi u, khác thông s k thu t so v i xe cơ gi i nguyên thu (g i chung là c i t o, hoán c i) thì ch xe cơ gi i ph i xin phép và ư c cơ quan có thN m quy n c a B Giao thông v n t i c p phép. 2/ Vi c c i t o, hoán c i xe cơ gi i ph i úng v i thi t k ư c duy t và các quy nh trong gi y phép c i t o, hoán c i xe cơ gi i. 3/ Các cơ s th c hi n vi c c i t o, hoán c i xe cơ gi i ph i i u ki n m i ư c c p phép hành ngh và ph i m b o ch t lư ng k thu t xe phù h p v i tiêu chuN n k thu t c a xe cơ gi i ho t ng trên ư ng b . i u 17.- 1/ Các phương ti n cơ gi i tham gia giao thông ư ng b và ư ng ô th ph i th c hi n úng ch b o dư ng k thu t nh kỳ, s a ch a thư ng xuyên và nh kỳ ki m nh k thu t theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 2/ Gi a hai kỳ ki m nh ch xe cơ gi i và ngư i lái xe cơ gi i ph i gi cho xe luôn m b o tiêu chuN n k thu t ho t ng trên ư ng b và ph i ch u trách nhi m v tai n n xN y ra do xe không m b o tiêu chuN n k thu t.
 11. 3/ C m lưu hành các xe cơ gi i, thi t b chuyên dùng không m b o tiêu chuN n k thu t ho t ng trên ư ng b . 4/ Nghiêm c m hành vi thuê, cho thuê t ng hành, linh ph ki n nh m kh c ph c t m th i t các tiêu chuN n k thu t c a xe cơ gi i khi ki m nh k thu t. i u 18.- 1/ Các cơ s ki m nh k thu t xe cơ gi i ph i có i u ki n m i ư c cơ quan có thN m quy n c a B Giao thông v n t i c p phép hành ngh , ph i th c hi n vi c ki m nh k thu t theo quy trình, tiêu chuN n do B Giao thông v n t i ban hành, ư c thu phí ki m nh xe theo quy nh c a Nhà nư c; ch u trách nhi m v chuN n xác c a thi t b và k t qu o ki m. 2/ Ngư i ng u cơ s ki m nh k thu t xe ch u trách nhi n trư c pháp lu t v k t qu ki m nh. i u 19.- 1/ Xe bánh xích, xe quá kh , quá t i khi c n thi t ho t ng trên ư ng giao thông công c ng ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v ư ng b c p phép lưu hành c bi t, ph i theo úng th i h n, tuy n ư ng và các quy nh khác ghi trong gi y phép. 2/ Ch xe và ngư i lái xe bánh xích, xe quá t i, quá kh ph i ch u s ki m soát v t i tr ng và kh gi i h n ch t t i c a cơ quan qu n lý ư ng b và ch u phí t n gia c , b o v công trình giao thông ư ng b theo quy nh. 3/ Trư ng h p xe b phát hi n quá t i, quá kh theo quy nh ngư i lái xe ph i ch u trách nhi m h t i, x p l i hàng hoá, b o qu n hàng hoá ã b d xu ng và n p ph t theo quy nh trư c lúc ti p t c v n hành. 4/ Nghiêm c m vi c chuy n t i ho c các th o n khác tr n tránh phát hi n xe ch quá t i, quá kh . i u 20.- 1/ C m các xe ch hàng hoá, ch ngư i (hành khách, hành lý) vư t quá tr ng t i thi t k c a xe. 2/ Nghiêm c m các xe ch t x p hàng quá khung gi i h n cho phép i v i t ng lo i xe theo quy nh t i i u 26, 60, 61 c a i u l này. i u 21.- 1/ Các xe ch hàng c h i, d cháy, n ho c các ch t nguy hi m khác ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thN m quy n cho phép chuyên ch trên ư ng b , ư ng ô th và có phù hi u ho c ký hi u riêng m i ngư i d nh n bi t, ph i ch p hành úng các quy nh v ch ng c h i, ch ng cháy n .
 12. 2/ Các xe ch lo i hàng c h i, d cháy, n ho c các ch t nguy hi m khác ph i theo úng ch d n ghi trong gi y phép và không ư c d ng, nơi ông ngư i. 3/ C m ch trên xe khách các ch t c h i, d n , d b t cháy, các ch t nguy hi m khác, súc v t và v t có mùi hôi th i ho c nh ng ch t có nh hư ng n s c kho c a hành khách. i u 22.- 1/ Các xe làm nhi m v c p c u (c u n n, c u nguy, c u thương, c u ho ...), xe công an, quân i i làm nhi m v khN n c p t bi t ph i có ký hi u, tín hi u riêng. Khi i làm nhi m v ph i phát tín hi u liên t c trên ư ng i (còi, èn). 2/ M i ngư i và xe tham gia giao thông trên ư ng b khi nghe th y tín hi u c a các xe quy nh kho n 1 i u này thì ph i nhanh chóng như ng ư ng. N u vì không như ng ư ng mà gây ch m ch trong vi c th c hi n nhi m v khN n c p ho c x y ra tai n n giao thông thì ngư i i b ho c lái xe không như ng ư ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. i u 23.- Xe ho t ng kinh doanh v n t i thu c các thành ph n kinh t k c xe c a quân i và công an ph i theo úng quy nh v qu n lý v n t i hi n hành. i u 24.- Xe kinh doanh v n t i hành khách: 1/ Ph i ón và tr khách úng nơi quy nh. 2/ Vi c m b n xe, tr m xe ph i ư c U ban Nhân dân t nh c p phép. 3/ Không ư c ch quá s hành khách, hàng hoá, hành lý quy nh ghi trong gi y phép. Không cho ngư i ng i c nh ngư i lái xe lam và các lo i xe i u khi n b ng càng lái. 4/ Hàng hoá, hành lý không ư c x p nhô ra quá kích thư c bao ngoài c a xe khách. 5/ C m ch ngư i trên mui và bên ngoài thùng xe. 6/ Ph i ch y úng tuy n ư ng cho phép và ch ư c d ng xe, xe hành khách lên xu ng các b n, tr m quy nh. 7/ Xe ch ư c chuy n bánh khi hành khách trên xe ã n nh ch ng i, các c a xe lên xu ng ã óng ch c ch n, không ư c ngư i ng, ngư i ng i b c lên xu ng (k c nhân viên ph c v trên xe) ho c thò u, thò tay ra ngoài c a s xe. 8/ C m m c a ho c b t c v t gì nhô ra hai bên thành xe khi xe ang lăn bánh. 9/ B Giao thông v n t i c p gi y phép ho t ng và quy nh lu ng tuy n ch y i v i các phương ti n v n t i hành khách công c ng.
 13. 10/ Xe mô tô hai bánh, xe máy hai bánh ngoài ngư i lái xe ch ư c ch m t ngư i ng i phía sau và m t tr em dư i 7 tu i (trư ng h p không có gh ng i riêng thì ngư i ng i phía sau b ho c ng i gi a ngư i lái và ngư i ng i phía sau). i u 25.- C m các lo i xe v n t i hàng hoá ch ngư i ho c tr các trư ng h p sau ây: 1/ Trong trư ng h p c n thi t ph i ư c cơ quan qu n lý giao thông v n t i ư ng b c p t nh tr lên cho phép. 2/ Xe quân s , xe công an khi ch cán b , chi n s i làm nhi m v ; xe ch công nhân duy tu b o dư ng ư ng b . Các xe v n t i này ph i có k t c u ch ngư i theo thi t k ư c duy t. 3/ Xe v n t i hàng hoá ch c p c u ngư i b n n; xe ph c v ch ng thiên tai, ch ho . i u 26.- 1/ Hàng hoá trên xe cơ gi i ph i ư c x p t g n gàng, không gây c n tr cho vi c i u khi n xe và ph i ch ng bu c ch c ch n, m b o không rơi vãi d c ư ng ho c kéo lê trên m t ư ng. Không ư c x p hàng quá b r ng thùng xe vư t ra phía trư c ho c phía sau xe quá 1/3 chi u dài cơ s c a xe. 2/ B Giao thông v n t i quy nh gi i h n chi u cao x p hàng cho t ng lo i xe. Chương 4: NGƯ I THAM GIA GIAO THÔNG i u 27.- 1/ M i ngư i ph i có trách nhi m gi v sinh và m b o an toàn giao thông trên ư ng b . 2/ M i ngư i không ư c chi m d ng m t ư ng làm sân phơi, bãi ch a nguyên v t li u, sân chơi, bãi t p, á bóng, ua xe... gây c n tr giao thông; không ư c t ý t ch n ư ng, t v t c n trên ư ng gây ùn t c giao thông. Trư ng h p c n thi t ph i ư c cơ quan qu n lý giao thông c p phép. 3/ C m tràn lên m t ư ng các ch t d u trơn, bùn l y gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n i l i. Khi ch t d u trơn, bùn l y lên m t ư ng thì ngư i gây ra ph i k p th i x lý m b o an toàn giao thông. 4/ C m các phương ti n ch rác, ch v t li u xây d ng làm rơi vãi trên ư ng. i u 28.- 1/ Ngư i i u khi n xe thô sơ ph i thông hi u các quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Cá nhân, t ch c s d ng xe thô
 14. sơ (xe bò, xe trâu, xe ng a, xe xích lô...) kinh doanh v n t i ph i có gi y phép hành ngh do cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b c p. 2/ Ngư i i u khi n phương ti n xe máy có dung tích xi lanh dư i 50 cm3 ph i có gi y ch ng nh n h c t p lu t l giao thông do ngành Giao thông v n t i c p. 3/ Ngư i i u khi n xe máy trên 50 cm3 và các lo i xe cơ gi i khác (tr xe máy theo kho n 2 c a i u này) ph i có b ng lái xe theo quy nh hi n hành. 4/ Ngư i dư i 16 tu i không ư c i u khi n các lo i xe cơ gi i. i u 29.- 1/ Nghiêm c m ngư i i u khi n các lo i xe trong các tư ng h p sau ây: a) Do tình tr ng s c kho không t ch i u khi n ư c t c xe. b) Ngư i lái xe ang i u khi n xe trên ư ng mà trong máu có n ng c n, rư u, bia vư t quá 80 mmg/100 mml máu ho c 40 mmg/11 khí th và các ch t kích thích khác. c) Không có gi y t như ã quy nh như: - B ng lái xe lo i xe ó (n u lái lo i xe ph i có b ng). - Gi y ăng ký xe. - Gi y phép lưu hành xe (n u mà lo i xe ph i có gi y phép lưu hành). - i v i xe v n t i hàng hoá ho c hành khách như: gi y v n chuy n, gi y phép v n t i hàng hoá ho c hành khách (k c khách du l ch), b o hi m... theo quy nh hi n hành. i u 30.- 1/ Ngư i b thu b ng lái xe ph i qua ki m tra sát h ch n u t yêu c u m i ư c c p l i. 2/ Trư ng h p làm m t ho c hư h ng b ng lái xe có ch ng c s ư c xét c p l i. i u 31.- 1/ Các cơ s ào t o d y lái xe ph i có i u ki n v t ch t k thu t và i ngũ giáo viên theo quy nh c a B Giao thông v n t i c p gi y phép. 2/ Vi c ki m tra sát h ch, c p b ng và i b ng lái xe th c hi n th ng nh t trong c nư c theo quy nh c a B Giao thông v n t i. Chương 5:
 15. QUY T C GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B i u 32.- Khi i u khi n xe, ngư i lái xe ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh sau ây: a) Trư c khi cho xe chuy n bánh, chuy n hư ng, d ng ho c ph i k p th i báo hi u b ng còi, èn ho c b ng tay cho các lái xe khác và m i ngư i trên ư ng bi t; m b o an toàn cho ngư i và hàng hoá trên xe. b) Ph i luôn luôn chú ý n tình tr ng m t ư ng, các báo hi u giao thông, tình hình m t giao thông và các chư ng ng i v t trên ư ng i u khi n t c xe ch y phù h p v i i u ki n c a xe mình (phanh, hãm, tr ng lư ng xe, ngư i ho c hàng hoá trên xe...) phòng m i nguy hi m có th x y ra. c) Các lo i xe (có ng cơ hay không có ng cơ) ch y trên ư ng giao thông u ph i i v phía bên ph i chi u i c a ph n ư ng quy nh cho lo i xe mình ang i u khi n. N u trên ư ng có chia thành nhi u làn xe thì các lo i xe ph i ch p hành nghiêm ch nh vi c i trên t ng làn xe ã quy nh cho lo i xe ó. i u 33.- Ngư i lái xe ph i gi m t c n m c không nguy hi m trong các trư ng h p sau ây: - Khi có báo hi u h n ch t c ho c có chư ng ng i v t trên ư ng. - Khi t m nhìn b h n ch . - Khi qua ư ng giao nhau, ư ng s t, ư ng vòng, ư ng h p, o n ư ng g gh , trơn trư t, cát b i. - Khi qua c u c ng h p, khi lên g n nh d c, khi xu ng d c. - Khi qua trư ng h c, nơi t p trung ông ngư i, nơi ông dân, có nhà c a g n ư ng. - Khi vư t oàn b hành, oàn xe ang , súc v t i trên ư ng ho c g n ư ng. - Khi tránh xe ch y ngư c chi u ho c khi ã cho xe sau vư t. - Khi n g n b n xe i n, xe buýt có hành khách ang lên xu ng. - Khi g p xe quá t i, quá kh i ngư c chi u trên ư ng không có gi i phân cách chi u i. - Khi chuy n hư ng xe ch y. i u 34.- Ngư i lái xe ph i th c hi n gi i h n t c như sau: +T c t i a:
 16. a) Theo ch d n c a bi n báo hi u h n ch t c . b) Trong thành ph , th xã, th tr n (khi không có bi n báo hi u h n ch t c ) không ư c cho xe ch y quá t c sau ây: - Các lo i xe con, xe t c xi n 9 ch ng i: 50 km/gi . - Xe mô tô 2 - 3 bánh, xe v n t i dư i 3,5 t n: 40 km/gi . - Xe v n t i t 3,5 t n tr lên, xe ch khách có 10 ch ng i tr lên: 35 km/gi . - Xe xích lô, xe máy: 30 km/gi . - Xe ô tô ch hàng quá t i, quá kh , xe kéo moóc hay kéo xe khác b h ng: 20 km/gi . c) Ngoài vùng ông dân cư khi không có bi n báo h n ch t c không ư c cho xe ch y quá t c sau ây (tr ư ng cao t c, ư ng cao c p dành riêng cho xe cơ gi i): - Các lo i xe con, xe t c xi n 9 ch ng i: 80 km/gi . - Xe mô tô 2 - 3 bánh, xe v n t i dư i 3,5 t n: 60 km/gi . Ngư i ng i trên xe mô tô ph i i mũ b o hi m. - Xe v n t i t 3,5 t n tr lên, xe ch khách có 10 ch ng i tr lên, xe ch hàng quá dài, xe kéo rơ moóc hay kéo xe khác b h ng máy:50 km/gi . - Xe máy: 40 km/gi . - Xe xích lô máy: 30 km/gi . Trư ng h p c n thi t do tình hình c u, ư ng, phà, phao thì cơ quan qu n lý giao thông v n t i có th t bi n báo quy nh nh ng t c t i a th p hơn gi i h n trên ây. d) T c t i a i v i xe xích, xe quá kh , quá t i do B Giao thông v n t i quy nh. +T c t i thi u: Khi trên ư ng có bi n báo "t c t i thi u" thì lái xe không xe ch y v i t c th p hơn t c t i thi u ã quy nh. i u 35.- a) Khi mu n cho xe chuy n hư ng ngư i lái xe ph i: - Gi m t c .
 17. - Làm tín hi u báo trư c. - Như ng ư ng cho ngư i i b ang i trên ph n ư ng dành riêng cho ngư i i b i ngang qua ư ng. - Cho xe i sát v bên ph i n u nh r phía tay ph i; n u nh r phía tay trái cho xe chuy n d n sang bên trái tim ư ng và chú ý dành ư ng cho xe bên ph i. - Khi quan sát th y ch c ch n không gây tr ng i ho c nguy hi m cho ngư i i b và các xe khác m i ư c cho xe chuy n hư ng. b) Trong các khu v c ông dân, ngư i lái xe ch ư c cho xe quay u ư ng giao nhau và nh ng ch có bi n cho phép quay u xe. c) C m quay u xe trong các trư ng h p sau ây: - Trên ph n ư ng dành riêng cho ngư i i b qua ư ng. - Trên c u, g m c u vư t, ư ng ng m hay trong khu v c ư ng s t ngang qua. - Nơi có bi n c m quay u xe. i u 36.- Khi lùi xe, ngư i lái xe ph i: a) Quan sát phía sau và ch khi nào th y không nguy hi m m i ư c lùi. Ph i phát tín hi u (còi, èn) c n thi t m i ngư i phía sau xe nh n bi t. b) C m lùi xe trong các trư ng h p sau ây: - khu v c ã c m d ng và trên ph n ư ng dành riêng cho ngư i i b qua ư ng. - Trong khu v c ư ng giao nhau, ư ng s t ngang qua ư ng b . - Nơi t m nhìn b che khu t. - Trên c u, g m c u vư t, trên b rãnh, trên l ư ng không ch c ch n. i u 37.- a) i u ki n khi vư t xe khác: Mu n vư t xe khác ngư i lái xe ph i quan sát: - Không có chư ng ng i v t phía trư c. - Không có xe ch y ngư c chi u n.
 18. - Xe ch y trư c không có báo hi u nh vư t m t xe khác. - Có kho ng cách an toàn vư t qua. Khi xe trư c ã tránh v bên ph i và làm hi u cho vư t m i ư c cho xe mình vư t lên v bên trái c a xe y. b) Khi bi t có xe sau xin vư t: - Cho xe tránh v bên ph i mình, gi m t c và cho xe sau vư t. N u có chư ng ng i v t phía trư c ho c thi u i u ki n an toàn chưa th cho vư t ư c ph i ra hi u cho xe sau bi t. - C m ngư i lái xe b vư t gây tr ng i cho xe xin vư t. c) Trư ng h p vư t bên ph i: Ngư i lái xe có th vư t bên ph i xe khác ang ch y phía trư c trong các trư ng h p sau ây: - Khi xe ó r trái ho c ã ra hi u r trái. - Trên ư ng có phân chia làm hai hay nhi u làn xe cho m i chi u xe ch y. - Khi xe i n ch y gi a lòng ư ng có h th ng dây i n gi a ư ng. - Khi xe chuyên dùng ang ho t ng thi công gi a lòng ư ng. d) C m vư t: C m xe vư t nhau trong các trư ng h p sau ây: - Có bi n báo hi u c m vư t. - Trên c u h p (có m t làn xe). - Dư i g m c u vư t, ư ng vòng, u d c và nh ng nơi t m nhìn b h n ch . - Khi có xe ch y ngư c chi u n. - Khi xe phía trư c ang ra tín hi u xin vư t xe khác. - Khi i u ki n an toàn v th i ti t ho c ư ng xá không b o m. - ư ng s t ngang qua, ư ng giao nhau. - Khi g p oàn xe hành quân mà phía sau có c m c ho c oàn xe có c nh sát i h t ng. - Khi xe i n, xe buýt có ngư i lên xu ng.
 19. i u 38.- Khi hai xe i ngư c chi u g p nhau thì c hai ngư i lái xe ph i i u khi n xe tránh nhau v phía bên ph i chi u xe ch y c a mình. ch ư ng h p ph i gi m t c , n u c n thì m t xe ph i d ng l i cho xe kia i. N u ch ư ng h p ch cho m t xe ch y và có ch tránh thì xe nào g n ch tránh hơn ph i vào v trí tránh, như ng ư ng cho xe kia i. Xe lên d c ph i như ng ư ng cho xe xu ng d c. Ban êm các xe cơ gi i i ngư c chi u ph i chuy n t èn chi u xa sang èn chi u g n và trong khu dân cư ch ư c dùng èn chi u g n. i u 39.- a) Khi mu n d ng và xe, ngư i lái xe ph i ra hi u k p th i cho xe d ng hay sát theo l ư ng ho c v a hè bên ph i, bánh xe g n nh t không ư c cách xa v a hè l ư ng quá 0,25 mét và không gây tr ng i nguy hi m giao thông. b) Nh ng nơi có bi n "c m " ngư i lái xe có th d ng l i theo quy nh c a i m a trên ây, nhưng ngư i lái xe ph i gi tay lái và không ư c t t máy. c) U ban Nhân t nh quy nh c m ho c gi i h n vi c d ng xe trên nh ng o n ư ng c n thi t trong ph m v lãnh th c a t nh, thành ph . d) Nh ng xe v n t i mu n d ng hay a i m ã có l nh c m x p r hàng hoá thì ph i có gi y phép c a c nh sát giao thông. e) Khi ngư i lái xe ph i quan sát phía trư c và phía sau cN n th n m i ư c m c a không gây nguy hi m cho ngư i và xe khác. g) Sau khi xe, ngư i lái xe ph i ti n hành các bi n pháp an toàn cho xe m i ư c r i kh i xe. h) C m d ng d trong các trư ng h p sau ây: - Bên trái c a ư ng m t chi u. - Khi ph n m t ư ng ch cho m t làn xe i. - G n các bi n báo hi u ư ng b có th làm che khu t các báo hi u ó. - Trên nh ng o n ư ng cong và g n u d c n u t m nhìn c hai phía b che khu t trong vòng 50 mét. - Trên ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng. - Trên ư ng s t và cách ch n ư ng s t dư i 10 mét ho c cách ray ngoài cùng dư i 20 mét nơi không có rào ch n (tr trư ng h p ph i d ng ho c xe khi ch oàn tàu qua).
 20. - Trong kho ng 5 mét cách ư ng vào cơ quan, xí nghi p. - Trên các ô k m t ư ng dành làm ch u cho xe ch khách công c ng. - Trên mi ng các c ng thoát nư c, mi ng h m c a ư ng i n tho i, i n cao th , các ch dành riêng cho xe ch a cháy l y nư c. - Trên c u, trong kho ng 5 m ư ng u c u, trong ư ng h m, dư i c u vư t. - Song song v i m t xe khác ang d ng ho c , nh ng ư ng ph h p ph i d ng ho c cách bên kia ư ng t i thi u là 20 mét. - Trư ng h p bu c ph i d ng, trên các i m c m d ng, c m trên ây thi hành công v ph i có gi y phép c a cơ quan có thN m quy n. i) Các lo i xe cơ gi i khi d ng (máy v n n ) ngư i lái xe không ư c r i kh i xe. k) Khi xe b h ng ho c rơi hàng hoá xu ng ư ng nh hư ng n giao thông, thì ngư i lái xe ph i tìm m i bi n pháp ưa xe vào sát l ư ng bên ph i (ch không có bi n c m xe) và thu d n ngay hàng hoá rơi vãi. i u 40.- Khi g n n ư ng giao nhau ngư i lái xe ph i gi m b t t c và báo hi u cho các xe ph i như ng ư ng cho xe t bên ph i n, tr các trư ng h p sau ây: a) Khi n ư ng giao nhau có vòng xuy n, quy n ưu tiên dành cho xe i bên trái. b) Khi g p các báo hi u "D ng l i" (Stop) ngư i lái xe ph i d ng l i v phía bên ph i ư ng c a mình trư c v ch "D ng l i" ho c trư c v ch sơn hay hàng inh th nh t c a ph n ư ng dành cho ngư i i b , không ư c d ng trên ph n v ch dành cho ngư i i b sang ngang ư ng. c) T i nh ng ư ng giao nhau gi a m t ư ng ưu tiên v i m t ư ng không ưu tiên ho c m t ư ng chính v i m t ư ng ph thì quy n ưu tiên dành cho các xe ang ch y trên " ư ng ưu tiên" và trên " ư ng chính" b t kỳ hư ng nào t i. d) Nh ng xe cơ gi i có quy n ưu tiên (quy nh i u 42 dư i ây) ư c quy n ưu tiên khi qua ư ng giao nhau b t k i t hư ng nào t i. i u 41.- Qua nơi ư ng s t c t ngang qua ư ng b : a) T i các nơi ư ng s t c t ngang qua, quy n ưu tiên thu c v các phương ti n v n t i ch y trên ư ng s t. b) Trên các nơi ư ng s t c t ngang qua có rào ch n, khi èn tín hi u ã b t sáng màu ho c rào ch n ư ng s t ã óng thì t t c các lo i phương ti n giao thông k c nh ng xe có quy n ưu tiên u ph i d ng l i v bên ph i ư ng c a mình và cách rào ch n t i thi u là 3 m. c) các nơi ư ng s t c t ngang ư ng b không có rào ch n, ngư i i u khi n phương ti n giao thông ph i t ch u trách nhi m quan sát n u th y xe l a s p t i
Đồng bộ tài khoản