Nghị định số 37/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
214
lượt xem
26
download

Nghị định số 37/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về việc minh bạch tài sản, thu nhập do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 37/2007/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : 37/2007/N -CP c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2007 NGHN NNH V minh b ch tài s n, thu nh p ______ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a T ng Thanh tra, NGHN NNH : Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p t i M c 4 Chương II Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, bao g m vi c kê khai tài s n, thu nh p; xác minh tài s n, thu nh p; x lý vi ph m các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p và trách nhi m c a cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân trong t ch c th c hi n. i u 2. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng c a Ngh nh này là ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p ư c quy nh t i kho n 1 i u 44 Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và i u 6 Ngh nh này; cơ quan, t ch c, ơn v và cá nhân có liên quan n vi c kê khai, xác minh tài s n, thu nh p. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Kê khai tài s n, thu nh p” là vi c ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p ghi rõ các lo i tài s n, thu nh p ph i kê khai theo m u ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. “Tài s n, thu nh p ph i kê khai” là nhà, quy n s d ng t; kim khí quý, á quý, ti n, gi y t có giá và các lo i tài s n khác mà giá tr c a m i lo i t năm mươi tri u ng tr lên; tài s n, tài kho n nư c ngoài; thu nh p ph i ch u thu theo quy nh c a pháp lu t; 3. “Bi n ng v tài s n ph i kê khai” là s tăng, gi m tài s n, thu nh p ph i kê khai so v i l n kê khai g n nh t; 1
 2. 4. “Xác minh tài s n, thu nh p” là vi c cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ti n hành xem xét, ánh giá, k t lu n v tính trung th c c a vi c kê khai tài s n, thu nh p theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Ngh nh này. i u 4. Nh ng hành vi b nghiêm c m 1. TNu tán tài s n dư i m i hình th c nh m tr n tránh vi c kê khai tài s n, thu nh p; c n tr vi c xác minh tài s n, thu nh p. 2. Khai thác, s d ng trái pháp lu t b n kê khai tài s n, thu nh p; l i d ng vi c qu n lý, khai thác b n kê khai tài s n, thu nh p gây m t oàn k t n i b ho c th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t khác. 3. L i d ng vi c xác minh tài s n, thu nh p gây khó khăn, c n tr ho t ng bình thư ng c a ngư i ư c xác minh; xuyên t c, xúc ph m danh d , uy tín c a ngư i ư c xác minh; gây m t oàn k t n i b ho c th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t khác. Chương II KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P i u 5. M c ích kê khai tài s n, thu nh p Vi c kê khai tài s n, thu nh p là cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n bi t ư c tài s n, thu nh p c a ngư i có nghĩa v kê khai nh m minh b ch tài s n, thu nh p c a ngư i ó; ph c v công tác qu n lý cán b , công ch c, góp ph n phòng ng a và ngăn ch n hành vi tham nhũng. i u 6. Ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p 1. i bi u Qu c h i chuyên trách, i bi u H i ng nhân dân chuyên trách, ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân. 2. Cán b , công ch c t phó trư ng phòng c a y ban nhân dân c p huy n tr lên và ngư i ư c hư ng ph c p ch c v tương ương phó trư ng phòng c a y ban nhân dân c p huy n tr lên trong cơ quan, t ch c, ơn v . 3. Sĩ quan gi cương v ch huy t c p phó ti u oàn trư ng, phó ch huy trư ng ban ch huy quân s c p huy n tr lên trong Quân i nhân dân; sĩ quan gi cương v ch huy t c p phó ti u oàn trư ng, phó trư ng công an phư ng, th tr n, phó i trư ng tr lên trong Công an nhân dân. 4. Giám c, phó giám c, vi n trư ng, phó vi n trư ng, k toán trư ng, trư ng phòng, phó trư ng phòng, trư ng khoa, phó trư ng khoa, bác sĩ chính t i các b nh vi n, vi n nghiên c u c a Nhà nư c. 5. T ng biên t p, phó t ng biên t p, k toán trư ng, trư ng phòng, phó trư ng phòng, trư ng ban, phó trư ng ban báo, t p chí có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c. 2
 3. 6. Hi u trư ng, phó hi u trư ng, k toán trư ng trư ng m m non, ti u h c c a Nhà nư c t i qu n, th xã, thành ph thu c t nh; hi u trư ng, phó hi u trư ng, k toán trư ng trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông, trư ng trung c p chuyên nghi p, d y ngh , trung tâm giáo d c thư ng xuyên c a Nhà nư c; hi u trư ng, phó hi u trư ng, k toán trư ng, trư ng phòng, phó trư ng phòng, trư ng khoa, phó trư ng khoa, gi ng viên chính trư ng i h c, cao ng c a Nhà nư c. 7. Giám c, phó giám c, k toán trư ng, trư ng phòng, phó trư ng phòng, trư ng ban, phó trư ng ban t i ban qu n lý d án u tư xây d ng có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c; giám c, phó giám c, k toán trư ng ban qu n lý d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA). 8. T ng giám c, phó t ng giám c, giám c, phó giám c, ch t ch h i ng qu n tr , phó ch t ch h i ng qu n tr , thành viên h i ng qu n tr , trư ng ban ki m soát, phó trư ng ban ki m soát, thành viên ban ki m soát, k toán trư ng, trư ng phòng, phó trư ng phòng, trư ng ban, phó trư ng ban các phòng, ban nghi p v trong công ty nhà nư c; ngư i ư c Nhà nư c c gi ch c v k trên trong doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c. 9. Bí thư, phó bí thư ng y; ch t ch, phó ch t ch H i ng nhân dân; ch t ch, phó ch t ch, u viên y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n; trư ng công an, ch huy trư ng quân s xã; cán b a chính - xây d ng, tài chính - k toán c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 10. i u tra viên, ki m sát viên, thNm phán, thư ký toà án, ki m toán viên nhà nư c, thanh tra viên, ch p hành viên, công ch ng viên nhà nư c. 11. B trư ng B N i v , sau khi th ng nh t v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch nhi m Văn phòng Qu c h i, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c, Chánh Văn phòng Trung ương ng, Trư ng các ban c a Trung ương ng, ngư i ng u cơ quan trung ương c a t ch c chính tr - xã h i, trình Th tư ng Chính ph ban hành Danh sách i v i ngư i có nghĩa v ph i kê khai tài s n, thu nh p là: ngư i làm công tác qu n lý ngân sách, tài s n c a Nhà nư c ho c tr c ti p ti p xúc và gi i quy t công vi c c a cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nư c các c p, cơ quan c a ng, t ch c chính tr - xã h i, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng H i ng nhân dân, Văn phòng Ch t ch nư c. i u 7. Quy n và nghĩa v c a ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p 1. Ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p có các quy n sau: a) ư c b o m bí m t n i dung c a b n kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh c a pháp lu t; b) Khi u n i, t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a cơ quan, t ch c, cá 3
 4. nhân trong vi c th c hi n các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p t i Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Ngh nh này; c) ư c khôi ph c danh d , uy tín, ư c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p gây ra. 2. Ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p có các nghĩa v sau: a) Kê khai trung th c, y , úng th i h n v s lư ng tài s n, thu nh p ph i kê khai và nh ng thay i so v i l n kê khai g n nh t trư c ó; b) Gi i trình trung th c, y , k p th i v các n i dung liên quan n vi c kê khai tài s n, thu nh p khi có yêu c u c a cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n; c) Th c hi n y các yêu c u c a cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ph c v cho vi c xác minh tài s n, thu nh p. 3. Ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p là thành viên c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thì ngoài vi c th c hi n các quy n, nghĩa v ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này còn ph i th c hi n các nghĩa v v kê khai tài s n, thu nh p do t ch c ó quy nh. i u 8. Tài s n, thu nh p ph i kê khai 1. Các lo i nhà, công trình xây d ng sau: a) Nhà, công trình xây d ng khác ang thuê ho c ang s d ng thu c s h u c a Nhà nư c; b) Nhà, công trình xây d ng khác thu c s h u c a b n thân, v ho c ch ng và con chưa thành niên ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u; c) Nhà, công trình xây d ng khác thu c s h u c a b n thân, v ho c ch ng và con chưa thành niên nhưng chưa ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u ho c gi y ch ng nh n quy n s h u ng tên ngư i khác. 2. Các quy n s d ng t sau: a) Quy n s d ng t c a b n thân, v ho c ch ng và con chưa thành niên ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng; b) Quy n s d ng t c a b n thân, v ho c ch ng và con chưa thành niên nhưng chưa ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ho c Gi y ch ng nh n quy n s d ng ng tên ngư i khác. 3. Tài s n, tài kho n nư c ngoài c a b n thân, v ho c ch ng và con chưa thành niên. 4. Thu nh p t m c ph i ch u thu thu nh p cá nhân tr lên theo quy nh c a pháp lu t. 5. Kim khí quý, á quý, ti n, s ti t ki m, c phi u, trái phi u, séc, các 4
 5. công c chuy n như ng khác, mô tô, ô tô, tàu, thuy n và các lo i tài s n khác mà giá tr c a m i lo i t năm mươi tri u ng tr lên. i u 9. Trình t , th t c kê khai, ti p nh n b n kê khai tài s n, thu nh p 1. Ch m nh t là ngày 30 tháng 11 hàng năm, ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v ch o ơn v ph trách công tác t ch c, cán b c a cơ quan, t ch c, ơn v mình g i b n kê khai tài s n, thu nh p theo m u, hư ng d n và yêu c u ngư i có nghĩa v kê khai th c hi n vi c kê khai tài s n, thu nh p. 2. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c b n kê khai tài s n, thu nh p, ngư i có nghĩa v kê khai ph i th c hi n vi c kê khai và n p b n kê khai tài s n, thu nh p cho ơn v ph trách công tác t ch c, cán b . 3. Khi ti p nh n b n kê khai tài s n, thu nh p, ngư i ti p nh n ph i làm gi y giao nh n theo m u ban hành kèm theo Ngh nh này và ký nh n. 4. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c b n kê khai tài s n, thu nh p c a ngư i có nghĩa v kê khai, ơn v ph trách công tác t ch c, cán b ph i ki m tra l i b n kê khai và lưu h sơ; trư ng h p b n kê khai chưa úng m u quy nh thì yêu c u kê khai l i, th i h n kê khai l i là năm ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. Vi c kê khai ph i hoàn thành ch m nh t là ngày 31 tháng 12. i u 10. Trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v trong vi c kê khai tài s n, thu nh p 1. Gương m u trong vi c th c hi n nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, ch o vi c kê khai k p th i, úng i tư ng, úng trình t , th t c kê khai theo quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Ngh nh này. 3. Ch u trách nhi m i v i hành vi vi ph m quy nh v kê khai tài s n, thu nh p trong cơ quan, t ch c, ơn v do mình qu n lý, ph trách theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Qu n lý, khai thác, s d ng b n kê khai tài s n, thu nh p 1. B n kê khai tài s n, thu nh p ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ cán b và ch ư c khai thác, s d ng trong các trư ng h p sau: a) Ph c v cho vi c b u c , b nhi m, cách ch c, mi n nhi m, bãi nhi m ho c k lu t i v i ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p; b) Ph c v cho ho t ng c a cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n trong vi c thNm tra, xác minh, k t lu n v hành vi tham nhũng; c) Ph c v công tác t ch c, cán b . 2. Khi ngư i kê khai ư c i u ng, thuyên chuy n sang cơ quan, t 5
 6. ch c khác thì b n kê khai tài s n, thu nh p c a ngư i ó ph i ư c chuy n giao cùng v i h sơ cán b cho cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý. 3. Khi ngư i kê khai ngh hưu, thôi vi c thì b n kê khai tài s n, thu nh p c a ngư i ó ư c lưu gi cùng v i h sơ cán b . 4. B n kê khai tài s n, thu nh p c a cán b , công ch c, viên ch c là ng viên ư c qu n lý theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh c a ng; trư ng h p quy nh c a ng có yêu c u ph i công khai b n kê khai tài s n, thu nh p thì ph i th c hi n vi c công khai theo úng các quy nh ó. i u 12. Th t c khai thác, s d ng b n kê khai tài s n, thu nh p 1. Khi c n khai thác, s d ng b n kê khai tài s n, thu nh p, ngư i th c hi n vi c khai thác, s d ng ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan, t ch c, ơn v có nhu c u khai thác, s d ng, trong ó ghi rõ h , tên, ch c v c a ngư i n khai thác, s d ng và m c ích c a vi c khai thác, s d ng. 2. Vi c khai thác, s d ng b n kê khai tài s n, thu nh p ư c ti n hành t i cơ quan qu n lý b n kê khai; n u c n thi t ph i khai thác, s d ng t i nơi khác thì ph i ư c s ng ý c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i có nghĩa v kê khai và ph i có biên b n bàn giao b n kê khai. 3. Ngư i ư c giao nhi m v khai thác, s d ng ph i th c hi n vi c khai thác, s d ng úng v i m c ích ghi trong gi y gi i thi u và theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Trách nhi m c a ngư i qu n lý, lưu tr b n kê khai tài s n, thu nh p 1. S p x p, b o qu n, lưu tr b n kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh v qu n lý h sơ cán b . 2. Cung c p b n kê khai tài s n, thu nh p y , k p th i và t o i u ki n thu n l i cho cơ quan, t ch c, ơn v có yêu c u. 3. Không ư c làm sai l ch n i dung, làm m t mát, hư h ng b n kê khai tài s n, thu nh p. 4. Không ngư i khác khai thác, s d ng trái pháp lu t b n kê khai tài s n, thu nh p. i u 14. X lý vi ph m v qu n lý, khai thác, s d ng b n kê khai tài s n, thu nh p Ngư i nào làm sai l ch n i dung, làm m t mát, hư h ng ho c làm l bí m t n i dung b n kê khai tài s n, thu nh p, cung c p cho ngư i không có thNm quy n khai thác, s d ng; ngư i nào khai thác, s d ng trái pháp lu t b n kê khai tài s n, thu nh p ho c l i d ng vi c khai thác, s d ng gây m t oàn k t n i b thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x lý k lu t ho c b 6
 7. truy c u trách nhi m hình s . Chương III XÁC MINH TÀI S N, THU NH P i u 15. M c ích xác minh tài s n, thu nh p M c ích c a vi c xác minh tài s n, thu nh p là nh m xem xét, ánh giá, k t lu n v tính trung th c c a vi c kê khai tài s n, thu nh p; ki m soát s bi n ng v tài s n, thu nh p c a ngư i có nghĩa v kê khai; góp ph n phòng ng a, phát hi n, x lý hành vi tham nhũng và xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong s ch, v ng m nh. i u 16. Căn c yêu c u xác minh tài s n, thu nh p Vi c yêu c u xác minh tài s n, thu nh p ư c th c hi n khi có m t trong nh ng căn c sau ây: 1. Khi có k t lu n c a cơ quan Ki m tra ng, cơ quan Thanh tra Nhà nư c, Ki m toán Nhà nư c, cơ quan i u tra v trách nhi m c a ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p liên quan n hành vi tham nhũng. 2. Khi có t cáo ho c ph n ánh v v n tài s n, thu nh p c a ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p mà t cáo, ph n ánh ó có n i dung rõ ràng, b ng ch ng c th , có căn c xác minh v s không trung th c trong kê khai tài s n, thu nh p c a ngư i có nghĩa v kê khai và ngư i t cáo, ph n ánh nêu rõ h , tên, a ch , cam k t h p tác y , cung c p tài li u mà mình có cho cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ph c v cho vi c xác minh tài s n, thu nh p. i u 17. Th m quy n yêu c u xác minh tài s n, thu nh p Khi có m t trong nh ng căn c quy nh t i i u 16 Ngh nh này, cơ quan, t ch c dư i ây có thNm quy n ra văn b n yêu c u xác minh tài s n, thu nh p: 1. y ban Thư ng v Qu c h i, Thư ng tr c H i ng nhân dân yêu c u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i Qu c h i, H i ng nhân dân ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn; 2. Cơ quan thư ng v c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i yêu c u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i d ki n ư c b u t i i h i c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c b u; 3. Th tư ng Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, c p huy n yêu c u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i d ki n ư c phê chuNn vào các ch c danh do H i ng nhân dân b u ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c phê chuNn; 7
 8. 4. H i ng b u c ho c y ban M t tr n T qu c có thNm quy n yêu c u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i ng c ; 5. Ch t ch nư c yêu c u Th tư ng Chính ph ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c b nhi m Phó Th tư ng, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ; yêu c u Chánh án Toà án nhân dân t i cao ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c b nhi m Phó Chánh án, thNm phán Toà án nhân dân t i cao; yêu c u Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c b nhi m Phó Vi n trư ng, Ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; 6. y ban Thư ng v Qu c h i yêu c u T ng Ki m toán Nhà nư c ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c b nhi m Phó T ng Ki m toán Nhà nư c. i u 18. Th i h n ti p nh n t cáo, ph n ánh yêu c u xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i d ki n ư c b u, phê chu n t i Qu c h i, H i ng nhân dân, t i i h i c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; i v i ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân 1. T cáo, ph n ánh v tài s n, thu nh p c a ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i Qu c h i, H i ng nhân dân, t i i h i c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ch ư c coi là căn c yêu c u xác minh tài s n, thu nh p khi ư c g i n cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ch m nh t là 30 ngày trư c ngày khai m c kỳ h p Qu c h i, H i ng nhân dân, i h i c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. 2. T cáo, ph n ánh v tài s n, thu nh p c a ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân ch ư c coi là căn c yêu c u xác minh tài s n, thu nh p khi ư c g i n H i ng b u c ho c y ban M t tr n T qu c có thNm quy n ch m nh t là 30 ngày trư c ngày hi p thương l n cu i cùng v danh sách ngư i ng c . i u 19. Vi c ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p 1. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p trong các trư ng h p sau ây: a) Khi có văn b n yêu c u theo quy nh t i i u 16 và i u 17 Ngh nh này; b) Khi có m t trong các căn c theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này ph c v cho vi c b nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i d ki n ư c b nhi m; 8
 9. c) Khi có văn b n yêu c u c a y ban Thư ng v Qu c h i, Thư ng tr c H i ng nhân dân, cơ quan thư ng v c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ph c v cho vi c mi n nhi m, bãi nhi m i v i các ch c danh do Qu c h i, H i ng nhân dân, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i b u, phê chuNn; d) Khi th y c n có thêm thông tin ph c v cho vi c mi n nhi m, bãi nhi m, k lu t i v i ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p; ) Khi ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p có hành vi tham nhũng nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 2. Vi c xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i có hành vi tham nhũng b truy c u trách nhi m hình s ư c th c hi n theo pháp lu t v t t ng hình s . i u 20. Cơ quan, ơn v ti n hành xác minh tài s n, thu nh p Ngư i ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p giao cơ quan, ơn v sau ây ti n hành xác minh tài s n, thu nh p: 1. Trong trư ng h p ngư i d ki n ư c xác minh tài s n, thu nh p do c pu ng qu n lý thì cơ quan ti n hành xác minh là y ban Ki m tra ng cùng c p; 2. Trong trư ng h p ngư i d ki n ư c xác minh tài s n, thu nh p không do c p u ng qu n lý thì cơ quan ti n hành xác minh là cơ quan Thanh tra Nhà nư c cùng c p; n u không có cơ quan Thanh tra Nhà nư c thì ơn v ph trách công tác t ch c, cán b c a cơ quan, t ch c, ơn v ó ti n hành vi c xác minh. 3. Thanh tra Chính ph ph i h p v i B N i v , y ban Ki m tra Trung ương ng ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n vi c xác nh cơ quan, t ch c, ơn v ti n hành xác minh tài s n, thu nh p. i u 21. Gi i trình v vi c kê khai tài s n, thu nh p 1. Trư c khi ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p, ngư i có thNm quy n ra quy t nh xác minh ph i có văn b n yêu c u ngư i d ki n ư c xác minh tài s n, thu nh p gi i trình v tính trung th c c a vi c kê khai tài s n, thu nh p c a mình. 2. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u gi i trình, ngư i ư c yêu c u ph i có văn b n gi i trình v các n i dung ư c yêu c u gi i trình và g i cho ngư i có thNm quy n ra quy t nh xác minh. 3. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c văn b n gi i trình, ngư i có thNm quy n ph i xem xét n i dung gi i trình và ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p; trư ng h p không ra quy t nh xác minh thì ph i có văn b n nêu rõ lý do, g i cho cơ quan, t ch c, ơn v ã yêu c u xác minh. i u 22. Quy t nh xác minh tài s n, thu nh p 9
 10. 1. Quy t nh xác minh tài s n, thu nh p ph i có các n i dung sau: a) Căn c ra quy t nh xác minh; b) H , tên, ch c v , nơi công tác c a ngư i ư c xác minh; c) H tên, ch c v , nơi công tác c a ngư i ti n hành xác minh; trư ng h p thành l p oàn xác minh thì ph i ghi rõ h , tên, ch c v , nơi công tác c a Trư ng oàn, thành viên oàn xác minh (sau ây g i là ngư i xác minh); d) N i dung xác minh; ) Th i h n xác minh; e) Nhi m v , quy n h n c a ngư i xác minh. 2. Trong trư ng h p vi c xác minh tài s n, thu nh p có n i dung, tính ch t ph c t p, liên quan n nhi u lĩnh v c, a bàn xác minh r ng thì ngư i ra quy t nh xác minh thành l p oàn xác minh và có quy n yêu c u cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan c cán b tham gia oàn xác minh. 3. M u quy t nh xác minh tài s n, thu nh p ư c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 23. N i dung xác minh tài s n, thu nh p N i dung xác minh tài s n, thu nh p là vi c i chi u thông tin v tài s n, thu nh p t i b n kê khai v i tài s n, thu nh p th c t c a ngư i ư c xác minh, bao g m: 1. S lư ng các lo i tài s n, thu nh p; 2. Mô t v tài s n, thu nh p; 3. Bi n ng tài s n và gi i trình v bi n ng tài s n (n u có). i u 24. Ho t ng xác minh tài s n, thu nh p Trong quá trình xác minh tài s n, thu nh p, ngư i xác minh ti n hành các ho t ng sau : 1. Nghiên c u h sơ, tài li u có liên quan n vi c xác minh; 2. Làm vi c tr c ti p v i ngư i ư c xác minh; 3. Xác minh t i ch i v i tài s n, thu nh p ư c xác minh; 4. Làm vi c v i cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý, lưu tr h sơ, tài li u v tài s n, thu nh p ư c xác minh; 5. Làm vi c v i cơ quan, t ch c, cá nhân có chuyên môn - k thu t v tài s n ư c xác minh ánh giá, giám nh tài s n ó; 6. Làm vi c v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan khác ph c v cho vi c xác minh tài s n, thu nh p; 10
 11. 7. Ho t ng khác c n thi t cho vi c xác minh tài s n, thu nh p. i u 25. Quy n h n, trách nhi m c a ngư i xác minh 1. Ti n hành xác minh tài s n, thu nh p khi có quy t nh xác minh tài s n, thu nh p. 2. Xác minh tài s n, thu nh p khách quan, trung th c, chính xác, k p th i; úng n i dung, th i h n ghi trong quy t nh xác minh. 3. Yêu c u ngư i ư c xác minh cung c p thông tin, tài li u liên quan n n i dung xác minh. 4. Yêu c u cơ quan, t ch c, cá nhân có thông tin, tài li u liên quan n n i dung xác minh cung c p thông tin, tài li u ó. 5. Ki n ngh cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n áp d ng các bi n pháp c n thi t nh m ngăn ch n hành vi tNu tán tài s n; hành vi c n tr , can thi p trái pháp lu t vào ho t ng xác minh. 6. Gi bí m t thông tin, tài li u thu th p ư c trong quá trình xác minh và ch báo cáo v i ngư i ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p v các thông tin, tài li u ó. 7. Không làm sai l ch h sơ, k t qu xác minh. 8. Báo cáo k t qu xác minh v i ngư i ra quy t nh xác minh và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c, khách quan c a n i dung ã báo cáo. i u 26. Quy n và nghĩa v c a ngư i ư c xác minh tài s n, thu nh p 1. Gi i trình v các n i dung ư c xác minh trong quá trình xác minh tài s n, thu nh p. 2. ngh ngư i ra k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p xem xét l i k t lu n c a mình n u có căn c cho r ng k t lu n ó là không chính xác, trung th c, khách quan; trư ng h p không ng ý v i k t qu gi i quy t c a ngư i ra k t lu n thì có quy n ngh lên ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a ngư i ra k t lu n xem xét l i k t lu n ó. 3. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t trong quá trình xác minh tài s n, thu nh p theo quy nh c a pháp lu t v t cáo. 4. Th c hi n nghiêm ch nh các yêu c u c a ngư i xác minh; k t lu n, quy t nh c a cơ quan, t ch c, ơn v ra quy t nh xác minh. i u 27. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân liên quan Khi có yêu c u c a ngư i ra quy t nh xác minh, ngư i xác minh, cơ quan a chính - nhà t, cơ quan thu , ngân hàng và các cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân liên quan có trách nhi m: 11
 12. 1. Cung c p thông tin, tài li u liên quan n n i dung xác minh và ch u trách nhi m v tính chính xác c a thông tin, tài li u ư c cung c p. 2. C ngư i có trách nhi m làm vi c v i ngư i xác minh ph c v ho t ng xác minh. 3. Ti n hành các ho t ng thu c ph m vi thNm quy n, chuyên môn c a mình ph c v cho vi c xác minh, làm rõ các thông tin c n thi t trong quá trình xác minh ho c ngăn ch n hành vi tNu tán tài s n, hành vi c n tr ho t ng xác minh tài s n, thu nh p. i u 28. Biên b n làm vi c 1. Các bu i làm vi c gi a ngư i xác minh v i ngư i ư c xác minh, gi a ngư i xác minh v i cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan ph i ư c l p biên b n. 2. Biên b n làm vi c ph i có các n i dung sau: a) Th i gian, a i m làm vi c; b) Thành ph n tham gia; c) N i dung làm vi c; d) K t lu n c a bu i làm vi c ho c n i dung ư c th ng nh t t i bu i làm vi c; ) Ý ki n b o lưu (n u có). i u 29. Báo cáo k t qu xác minh tài s n, thu nh p 1. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p, ngư i xác minh ti n hành các ho t ng xác minh theo quy nh t i i u 24 Ngh nh này và ph i có báo cáo k t qu xác minh tài s n, thu nh p g i ngư i ra quy t nh xác minh. 2. Báo cáo k t qu xác minh tài s n, thu nh p ph i có các n i dung sau: a) N i dung xác minh, ho t ng xác minh ã ư c ti n hành và k t qu xác minh; b) H sơ, tài li u, ch ng c thu th p ư c trong quá trình xác minh; biên b n làm vi c; c) K t lu n c a ngư i xác minh v vi c kê khai tài s n, thu nh p; d) Ki n ngh vi c x lý i v i ngư i kê khai không trung th c (n u có). i u 30. K t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu xác minh tài s n, thu nh p, sau khi xem xét báo cáo k t qu xác minh và gi i trình c a ngư i ư c xác minh, ngư i ra quy t nh xác minh ph i ra k t lu n v s 12
 13. minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p và g i cho ngư i ư c xác minh, cơ quan, t ch c có yêu c u xác minh và ngư i t cáo khi ngư i t cáo có yêu c u. 2. N i dung c a b n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p ph i nêu rõ s phù h p hay không phù h p gi a b n kê khai tài s n, thu nh p và k t qu xác minh; trư ng h p có s không phù h p gi a k t qu xác minh và b n kê khai thì k t lu n không trung th c và nêu rõ s sai l ch v s lư ng tài s n, thu nh p, thông tin mô t v tài s n, thu nh p, bi n ng tài s n; quy t nh ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n x lý ngư i kê khai không trung th c. 3. Trong trư ng h p ngư i ư c xác minh tài s n, thu nh p ngh ngư i ra k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p xem xét l i b n k t lu n thì ngư i ra k t lu n có trách nhi m xem xét và tr l i ngư i ngh trong th i h n năm ngày k t ngày nh n ư c ngh ; trư ng h p ngư i ngh không ng ý v i k t qu gi i quy t c a ngư i ra k t lu n và ki n ngh ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a ngư i ra k t lu n thì ngư i nh n ư c ki n ngh ph i xem xét, ra quy t nh gi i quy t; quy t nh này là căn c cho vi c x lý ngư i ng c , ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn ư c xác minh tài s n, thu nh p theo quy nh t i kho n 1, 2 và 4 i u 17 Ngh nh này. 4. M u k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p ư c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 31. Công khai k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u công khai b n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p c a cơ quan, t ch c ã yêu c u xác minh theo quy nh t i i u 17 Ngh nh này, ngư i ra k t lu n ph i ra quy t nh công khai b n k t lu n ó. 2. i v i vi c xác minh tài s n, thu nh p ph c v cho vi c mi n nhi m, bãi nhi m, k lu t ho c khi có hành vi tham nhũng thì ngư i ra k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p ph i ra quy t nh công khai b n k t lu n ó ngay sau khi b n k t lu n ư c ban hành. 3. B n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p ư c công khai t i các a i m quy nh t i kho n 1 i u 50 Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. 4. B n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p c a ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân ư c công khai t i h i ngh c tri nơi công tác, nơi cư trú c a ngư i ó. i u 32. H sơ xác minh tài s n, thu nh p 1. Vi c xác minh tài s n, thu nh p ph i ư c l p thành h sơ. H sơ xác 13
 14. minh g m có: a) Quy t nh xác minh; biên b n làm vi c; gi i trình c a ngư i ư c xác minh; báo cáo k t qu xác minh; b) K t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p; c) Văn b n yêu c u, ki n ngh c a ngư i ra quy t nh xác minh, ngư i xác minh; d) K t qu ánh giá, giám nh trong quá trình xác minh (n u có); ) Các tài li u khác có liên quan n vi c xác minh. 2. Vi c qu n lý, s d ng h sơ xác minh tài s n, thu nh p ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý h sơ cán b . 3. Nghiêm c m vi c ti t l thông tin c a h sơ xác minh tài s n, thu nh p; ngư i nào vi ph m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV X LÝ VI PH M CÁC QUY NNH V MINH B CH TÀI S N, THU NH P i u 33. X lý k lu t i v i ngư i kê khai tài s n, thu nh p không trung th c 1. Ngư i b k t lu n là không trung th c trong kê khai tài s n, thu nh p thì tuỳ theo tính ch t, m c b x lý b ng m t trong các hình th c k lu t sau: a) Khi n trách; b) C nh cáo; c) H b c lương; d) H ng ch. 2. Trong th i h n năm ngày, k t ngày có k t lu n v s kê khai tài s n, thu nh p không trung th c, ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n x lý k lu t ph i ti n hành xem xét, x lý k lu t i v i ngư i kê khai không trung th c. 3. ThNm quy n, trình t , th t c x lý k lu t i v i ngư i kê khai tài s n, thu nh p không trung th c là cán b , công ch c, viên ch c ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v x lý k lu t cán b , công ch c, viên ch c. 4. Vi c x lý k lu t i v i ngư i kê khai tài s n, thu nh p không trung th c là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân; sĩ quan trong các cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân thì ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v Quân i nhân dân và Công an nhân dân. 14
 15. 5. Quy t nh k lu t i v i ngư i kê khai tài s n, thu nh p không trung th c ph i ư c niêm y t công khai t i tr s cơ quan, t ch c, ơn v nơi ngư i ó làm vi c; th i h n công khai ít nh t là ba tháng k t ngày quy t nh k lu t ư c ban hành. i u 34. X lý ngư i kê khai tài s n, thu nh p không trung th c là ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, ngư i d ki n ư c b u, phê chu n t i Qu c h i, H i ng nhân dân, i h i c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ngư i d ki n ư c phê chu n, b nhi m 1. Ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân mà b k t lu n là kê khai tài s n, thu nh p không trung th c thì b xoá tên kh i danh sách ngư i ng c trong th i h n m t nhi m kỳ. 2. Ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i Qu c h i, H i ng nhân dân, i h i c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ngư i d ki n ư c phê chuNn, b nhi m mà b k t lu n là kê khai tài s n, thu nh p không trung th c thì không ư c b u, phê chuNn, b nhi m trong th i h n m t năm, k t ngày b k t lu n là kê khai không trung th c. 3. Ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn, b nhi m b k t lu n là kê khai tài s n, thu nh p không trung th c mà ngư i ó là cán b , công ch c, viên ch c, sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân; sĩ quan trong các cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân ngoài vi c b x lý theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này thì còn b x lý k lu t theo quy nh t i i u 33 Ngh nh này. i u 35. X lý trách nhi m trong xác minh tài s n, thu nh p 1. Ngư i yêu c u xác minh, ngư i ra quy t nh xác minh, ngư i xác minh, ngư i ra k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p có hành vi vi ph m các quy nh v xác minh tài s n, thu nh p thì tuỳ theo tính ch t, m c b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i yêu c u xác minh, ngư i ra quy t nh xác minh, ngư i ti n hành xác minh, ngư i ra k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p có hành vi vi ph m các quy nh v xác minh tài s n, thu nh p, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a ngư i ư c xác minh có trách nhi m c i chính công khai b ng văn b n và g i cho ngư i ư c xác minh, cơ quan, t ch c, ơn v nơi ngư i ó làm vi c. Chương V T CH C TH C HI N VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 36. Trách nhi m c a Thanh tra Chính ph 15
 16. 1. T ch c, ch o, hư ng d n công tác thanh tra vi c th c hi n các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p theo n i dung, trình t , th t c quy nh t i Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Ngh nh s 120/2006/N -CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Ngh nh này. 2. Ch trì, ph i h p v i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan có liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c các c p, các ngành trong vi c th c hi n các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p. 3. T ng h p, báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p. i u 37. Trách nhi m c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. T ch c, ch o, tuyên truy n, ph bi n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p trong ph m vi B , ngành, a phương, cơ quan mình. 2. Rà soát, bãi b theo thNm quy n; ki n ngh các cơ quan, t ch c có thNm quy n bãi b các quy nh trái v i các quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p t i Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Ngh nh này. 3. Khen thư ng t p th , cá nhân có thành tích, x lý nghiêm minh ngư i có hành vi vi ph m quy nh v minh b ch tài s n, thu nh p. i u 38. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh t i Chương II Ngh nh s 64/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh Ch ng tham nhũng và Ngh nh s 13/2002/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 64/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 h t hi u l c k t ngày Ngh nh này có hi u l c. i u 39. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: 16
 17. - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng ã ký - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, V.I (5b). CLICK ÔI VÀO BI U TƯ NG BÊN DƯ I M FILE ÍNH KÈM Phuluc 17
Đồng bộ tài khoản