Nghị định số 37/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
114
lượt xem
6
download

Nghị định số 37/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 37/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 37/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 37/2008/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ LĂNG CH TNCH H CHÍ MINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh là cơ quan thu c Chính ph , có ch c năng ch o, ph i h p các cơ quan, t ch c có liên quan trong vi c gi gìn nguyên v n, lâu dài và b o v tuy t i an toàn thi hài Ch t ch H Chí Minh; qu n lý, b o m an ninh, tr t t và t ch c m t s ho t ng t i Lăng Ch t ch H Chí Minh, Qu ng trư ng Ba ình, ài tư ng ni m các Anh hùng Li t sĩ, Khu ón ti p nhân dân và các công trình có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh (sau ây g i t t là Ban) th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình Chính ph d th o ngh nh s a i, b sung ho c thay th ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh; các d th o ngh quy t, ngh nh thu c thNm quy n c a Chính ph theo quy nh c a pháp lu t v các lĩnh v c qu n lý c a Ban và t ch c th c hi n sau khi ư c ban hành. 2. Trình Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các án, d án quan tr ng v lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a Ban; các d th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ch o, i u hành c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t ho c ban hành. 3. Ban hành, hư ng d n và ki m tra vi c t ch c th c hi n các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m chuyên môn, nghi p v ư c áp d ng trong các t ch c, ơn v tr c thu c và các ơn v có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. 4. Qu n lý, tôn t o Lăng Ch t ch H Chí Minh, ài tư ng ni m các Anh hùng Li t sĩ, Qu ng trư ng Ba ình và các công trình, ki n trúc liên quan; chăm sóc vư n hoa, cây c nh, th m c , v sinh môi trư ng; quy ho ch t ng th và chi ti t các h th ng k thu t h t ng khu v c Lăng Ch t ch H Chí Minh, Qu ng trư ng Ba ình, ài tư ng ni m các Anh hùng Li t sĩ, Khu ón ti p nhân dân phù h p v i quy ho ch t ng th , chi ti t c a khu Trung tâm chính tr Ba ình. 5. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan, t ch c và a phương có liên quan trong vi c b o m gi gìn nguyên v n, lâu dài, b o v tuy t i an toàn thi hài Ch t ch H Chí Minh và trong vi c
  2. qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh, Qu ng trư ng Ba ình, ài tư ng ni m các Anh hùng Li t sĩ và các công trình có liên quan. 6. Ch trì, ph i h p v i B o tàng H Chí Minh, Khu di tích Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch t ch c ón ti p, ph c v nhân dân và khách qu c t n tham quan, sinh ho t văn hoá, chính tr t i C m di tích l ch s - văn hoá Ba ình. 7. Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c ón ti p nhân dân, khách qu c t n vi ng Ch t ch H Chí Minh, tư ng ni m các Anh hùng Li t sĩ. 8. Quy t nh và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính c a Ban theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 9. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng ; tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, cho ngh hưu, thôi vi c; khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c thNm quy n. 10. Qu n lý và th c hi n các d án u tư thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a pháp lu t. 12. T ch c nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh trong các lĩnh v c chuyên ngành ph c v nhi m v ư c giao. 13. T ch c th c hi n m t s ho t ng d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 14. Ki m tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t và nhi m v ư c giao i v i t ch c, cá nhân, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c thNm quy n c a Ban; ph i h p v i các cơ quan có liên quan gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; t ch c phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách d ch i v i cá nhân và các ơn v thu c Ban. 15. Th c hi n ch báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý, s d ng ngân sách, tài s n ư c giao và các ngu n tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n nhi m v khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các t ch c tr c thu c: a) Văn phòng Ban (Văn phòng Ban ư c t ch c phòng th c hi n nhi m v tham mưu, giúp vi c và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao); b) Ban Qu n lý Qu ng trư ng Ba ình; c) Trung tâm Nghiên c u, ng d ng Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 2. Các t ch c chuyên trách ph i thu c: a) B Tư l nh B o v Lăng Ch t ch H Chí Minh, B Qu c phòng;
  3. b) Trung oàn 375 B Tư l nh C nh v , B Công an. Trư ng ban ban hành quy ch làm vi c c a Ban, quy ch ph i h p ho t ng c a các t ch c chuyên trách ph i thu c sau khi th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Công an; ch o, ki m tra các t ch c chuyên trách ph i thu c và t ch c tr c thu c trong vi c th c hi n quy ch và nhi m v ư c giao. Trư ng ban quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và b nhi m, mi n nhi m c p trư ng, c p phó (không quá 03 ngư i) c a các t ch c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 4. Lãnh o Ban 1. Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban. 2. Trư ng ban do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng và theo quy nh c a pháp lu t; các Phó Trư ng ban do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a Trư ng ban, B trư ng B Qu c phòng ho c B trư ng B Công an. 3. Trư ng ban là cán b c p tư ng Quân i nhân dân Vi t Nam, ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph và pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh. 4. Các Phó Trư ng ban là Th trư ng c a các t ch c chuyên trách ph i thu c, làm vi c theo ch kiêm nhi m, giúp Trư ng ban ch o m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a Trư ng ban và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 128/2003/N -CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. 3. Trư ng ban Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TƯ v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (10b).
Đồng bộ tài khoản