Nghị định số 38/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
2
download

Nghị định số 38/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 38/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 38/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/1998/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 38/1998/N -CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 1998 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Pháp l nh Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí bao g m: 1. Các t ch c s d ng ngân sách nhà nư c: a) Cơ quan hành chính s nghi p; b) ơn v l c lư ng vũ trang. 2. Các t ch c ư c ngân sách nhà nư c m b o cân i kinh phí ho t ng: a) ng C ng s n Vi t Nam; b) T ch c chính tr - xã h i bao g m: M t tr n T qu c Vi t Nam, Liên oàn Lao ng Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam. 3. Các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c ngân sách nhà nư c tài tr m t ph n kinh phí ho t ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 4. Các doanh nghi p nhà nư c. 5. Các t ch c kinh t c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, cơ quan hành chính, s nghi p có s d ng v n ngân sách nhà nư c.
 2. 6. M i công dân có nghĩa v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong s n xu t và tiêu dùng dành v n cho u tư phát tri n vì l i ích c a mình và c a t nư c. i u 2. 1. H th ng nh m c, tiêu chuNn, ch làm cơ s th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ph i b o m các yêu c u sau: a) y , ng b và c th trong t t c các lĩnh v c theo quy nh t i i u 1 c a Pháp l nh Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; b) ư c ban hành theo úng thNm quy n quy nh. 2. Nghiêm c m vi c ban hành, th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ch trái quy nh. i u 3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình ph i xây d ng, ban hành và công b công khai các quy trình, th t c gi i quy t công vi c; quy ch ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy trình, th t c trong vi c qu n lý, s d ng v n và tài s n nhà nư c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Các t ch c căn c vào các quy ch , quy trình qu n lý do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh, có trách nhi m xây d ng, ban hành các quy trình qu n lý, quy ch ki m tra, giám sát trong n i b t ch c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, b o m phù h p v i i u ki n và yêu c u c a công vi c. i u 4. 1. Các t ch c ph i th c hi n úng quy ch công khai tài chính do Th tư ng Chính ph quy nh. Vi c công khai tài chính ph i b o m th c hi n quy n làm ch c a nhân dân, c a cán b , công ch c, viên ch c, quy n giám sát c a t ch c và oàn th qu n chúng theo thNm quy n ư c pháp lu t quy nh. N i dung, ph m vi và m c công khai tài chính ph i b o m chính xác, rõ ràng, k p th i, úng n i dung và úng i tư ng. 2. Các quy ch công khai tài chính bao g m: a) Quy ch công khai ngân sách nhà nư c các c p; b) Quy ch công khai tài chính i v i các ơn v d toán ngân sách nhà nư c; c) Quy ch công khai tài chính i v i các doanh nghi p nhà nư c; d) Quy ch công khai tài chính i v i các qu có ngu n thu t s óng góp c a nhân dân.
 3. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH V TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ M C 1:TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG VI C S D NG CÁC KHO N CHI THƯ NG XUYÊN C A NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 5. 1. Vi c thành l p m i, sáp nh p, chia, tách t ch c, vi c i u ch nh a gi i các ơn v hành chính ph i g n v i nhu c u th c t , b o m hi u qu kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh và khi th c hi n ph i tri t ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Các quy t nh thành l p m i, sáp nh p, chia, tách t ch c trái v i quy nh hi n hành thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n ph i ra quy t nh ình ch ngay; ng th i, cơ quan tài chính ình ch vi c c p kinh phí ngân sách th c hi n các quy t nh k trên. Ngư i ra quy t nh sai quy nh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi c chia, tách t ch c không ư c làm tăng biên ch , qu ti n lương c a ơn v , trư ng h p th c s c n thi t ph i tăng biên ch và qu ti n lương thì ph i ư c s ng ý c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 6. 1. Các t ch c ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí ti n lương ph i th c hi n úng nh ng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v biên ch và ti n lương. Vi c tuy n d ng lao ng ph i ư c công khai v nhu c u tuy n d ng, tiêu chuNn, i u ki n c a ngư i c n ư c tuy n d ng. 2. Th c hi n khoán chi ti n lương i v i các t ch c có các i u ki n sau ây: a) Có ch c năng, nhi m v n nh ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh; b) ã xây d ng ch c danh và quy ch , tiêu chuNn cán b , công ch c trong ơn v ; c) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao và duy t ch tiêu biên ch n nh. Trên cơ s m b o hoàn thành công vi c ư c giao, t ch c th c hi n khoán chi ti n lương ư c quy n s d ng kho n ti n ti t ki m qu ti n lương b sung thu nh p cho cán b , công ch c trong ơn v mình. B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c khoán chi ti n lương i v i t ch c áp ng các i u ki n quy nh.
 4. 3. Nghiêm c m vi c s d ng lao ng, qu ti n lương vư t quá ch tiêu ư c duy t. 4. Ngư i ra quy t nh tuy n d ng, s d ng lao ng, nâng b c, chuy n ng ch, nâng ng ch không úng theo yêu c u công vi c, sai quy nh thì ph i hu b quy t nh ó và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i b x lý k lu t; b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; n u gây lãng phí thì ph i b i thư ng. Các kho n b i thư ng thi t h i bao g m: a) Ti n lương chi tr cho ngư i lao ng ã ư c tuy n d ng; b) Chi phí ào t o l i chuy n sang làm công vi c khác; c)Ti n thư ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t (n u có); d) Các chi phí khác có liên quan. i u 7. Vi c mua, trang b phương ti n i l i, phương ti n, thi t b và các tài s n khác (g i chung là thi t b ) trong t ch c quy nh như sau: 1. Vi c mua, trang b thi t b trong các t ch c ph i theo úng nh m c, tiêu chuNn, ch do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. 2. Giá c làm căn c ki m soát m c chi mua thi t b là giá bình quân ph bi n trên th trư ng t i th i i m mua. 3. Thi t b ư c mua, trang b ph i là s n phNm s n xu t trong nư c, tr nh ng trư ng h p sau ây: a) Thi t b trong nư c chưa s n xu t ư c; b) Thi t b s n xu t trong nư c có cùng ch t lư ng, ch ng lo i và tính năng s d ng so v i thi t b s n xu t nư c ngoài nhưng giá cao hơn. M c cao hơn do B Tài chính quy nh c th phù h p v i t ng th i kỳ. c) Thi t b s n xu t trong nư c có cùng m c giá v i hàng s n xu t nư c ngoài cùng ch ng lo i, nhưng ch t lư ng th p hơn, tính năng s d ng kém hơn. 4. Vi c mua thi t b thu c di n ph i u th u thì ph i th c hi n theo quy ch u th u do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. 5. Th tư ng Chính ph quy nh nh m c, tiêu chuNn, ch s d ng xe ôtô con. 6. B Tài chính quy nh nh m c, tiêu chuNn, ch mua, trang b thi t b khác. i u 8. 1. Các t ch c ph i b trí s d ng, i u hoà phương ti n i l i trong n i b theo úng m c ích, úng nh m c, tiêu chuNn, ch quy nh, b o m hoàn thành nhi m v ư c giao.
 5. 2. B Tài chính t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình phương ti n i l i trong các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr - xã h i i u chuy n t nơi th a sang nơi thi u theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Cá nhân vi ph m quy nh t i i u 7, i u 8 c a Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m ph i b x lý k lu t theo nh ng hình th c: khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch, cách ch c, bu c thôi vi c; b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng. Vi c b i thư ng ư c th c hi n b ng cách hoàn tr m t l n b ng tài s n riêng trong th i h n 30 ngày, k t ngày có quy t nh ph i hoàn tr , n u không có kh năng hoàn tr m t l n thì tr d n vào thu nh p hàng tháng nhưng không dư i 10% và không vư t quá 30% t ng thu nh p t ti n lương và ph c p hàng tháng (n u có). i u 10. 1. Vi c c cán b , công ch c i công tác ph i có k ho ch và ph i th c hi n theo yêu c u c a công vi c, úng m c ích, b o m hi u qu . Vi c chi công tác phí ph i theo úng nh m c, tiêu chuNn, ch do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh và ph i n m trong d toán ngân sách ư c duy t hàng năm. 2. Ngư i ư c c i công tác không n nơi công tác, không th c hi n các công vi c ư c giao ph i t ch u m i chi phí. Trư ng h p gi m o hoá ơn, ch ng t thanh toán ti n công tác phí thì ph i b x lý k lu t và ph i hoàn tr s ti n ã nh n. 3. nh m c, tiêu chuNn, ch chi công tác phí trong nư c ph i b o m cho ngư i i công tác có kh năng thanh toán nh ng chi phí c n thi t v ăn, ngh tr , i l i theo m c bình quân c a m t b ng v chi phí xã h i trong nh ng ngày i công tác và ph i tính n c thù khu v c c a mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa. B Tài chính quy nh nh m c, tiêu chuNn, ch chi công tác phí trong nư c, ngoài nư c và hư ng d n vi c khoán chi công tác phí cho các t ch c. i u 11. 1. Vi c t ch c h i ngh ph i xác nh rõ n i dung, s lư ng i bi u, th i gian và a i m phù h p, không t ch c nh ng h i ngh có n i dung không thi t th c. 2. Các h i ngh t ch c toàn ngành trong ph m vi c nư c (tr các cu c h p t p hu n nghi p v ) ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph ; trong ph m vi toàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ư c phép c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph . Th i gian t ch c h i ngh không quá 3 ngày, cu c h p t p hu n nghi p v không quá 7 ngày.
 6. 3. Chi phí t ch c h i ngh bao g m: chi phí thuê h i trư ng, in n tài li u, chi phí nư c u ng, chi phí cho phương ti n ưa ón i bi u t nơi ngh t i nơi t ch c h i ngh , chi h tr ti n ăn c a i bi u và các kho n chi c n thi t khác. Kinh phí t ch c h i ngh ph i n m trong d toán ngân sách ư c duy t hàng năm. Nghiêm c m vi c s d ng kinh phí h i ngh t ch c liên hoan, chiêu ãi, t ng quà dư i m i hình th c ho c chi phí cho các m c ích khác trái quy nh. 4. B Tài chính quy nh nh m c, tiêu chuNn, ch chi h i ngh . i u 12. Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c ư c duy t hàng năm, th c hi n khoán chi công tác phí, h i ngh phí các t ch c ch ng trong qu n lý và s d ng ti t ki m ngân sách nhà nư c. Kho n ti n ti t ki m do th c hi n khoán chi công tác phí, h i ngh phí, t ch c ư c d toán, s d ng cho nhu c u chi thi t th c khác nh m nâng cao hi u qu công tác qu n lý. Vi c s d ng kho n ti t ki m này ph i phù h p v i các tiêu chuNn, nh m c hi n hành và ph i báo cáo cơ quan tài chính cùng c p. i u 13. 1. Các kho n chi ti p khách, khánh ti t ph i n m trong d toán ngân sách ư c duy t hàng năm. 2. Không ư c dùng rư u, bia, thu c lá ti p khách (tr m t s trư ng h p ti p khách nư c ngoài có quy nh riêng). 3. Vi c chi ti p khách, t ng quà i v i khách trong nư c và khách nư c ngoài ph i theo úng nh m c, tiêu chuNn, ch chi ti p khách do B Tài chính quy nh. i u 14. 1. Vi c t ch c k ni m ngày thành l p ngành ph i tri t ti t ki m, có ý nghĩa thi t th c, nhưng không phô trương, hình th c. 2. K ni m ngày thành l p ngành trong ph m vi toàn qu c ho c toàn t nh ch ư c t ch c theo chu kỳ 5 năm m t l n n u th y th c s c n thi t và ph i ư c s ng ý c a Th tư ng Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh. 3. B Tài chính quy nh nh m c, tiêu chuNn, ch chi t ch c k ni m ngày thành l p ngành. i u 15. 1. L ón nh n danh hi u thi ua, huân chương, huy chương ph i ư c k t h p vào d p t ch c ngày l , ngày k ni m ho c h i ngh c a ơn v , t ch c và ph i ơn gi n, ti t ki m, không phô trương, hình th c.
 7. 2. nh m c, tiêu chuNn, ch chi t ch c l ón nh n danh hi u thi ua, huân chương, huy chương áp d ng theo ch chi cho h i ngh . 3. Nghiêm c m vi c s d ng công qu , kinh phí ngân sách nhà nư c t ch c chiêu ãi khách tham d . i u 16. 1. Căn c vào tính c thù c a t ng ngành, t ng lĩnh v c công vi c, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an ban hành quy ch th c hành ti t ki m các kho n chi c bi t trong lĩnh v c qu c phòng, an ninh. 2. B Qu c phòng, B Công an có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính ti n hành ki m tra, giám sát ch t ch vi c th c hành ti t ki m trong n i b ngành và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph i v i các kho n chi c bi t. M C 2: TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG U TƯ XÂY D NG i u 17. Vi c duy t quy ho ch, k ho ch u tư và b trí v n u tư ph i b o m hi u qu kinh t - xã h i và phù h p v i kh năng c a n n kinh t . Các d án u tư ư c duy t ph i n m trong quy ho ch do c p có thNm quy n phê duy t. M i quy t nh u tư không n m trong quy ho ch và không ư c c p có thNm quy n phê duy t, không b o m các i u ki n theo quy nh, không th c hi n úng quy trình, th t c u tư thì ph i b ình ch và không ư c quy t toán. i u 18. 1.Vi c quy t nh u tư có s d ng v n c a Nhà nư c ph i ư c xem xét toàn di n v quy ho ch xây d ng, các phương án ki n trúc, công ngh , s d ng t ai, tài nguyên, hi u qu kinh t - xã h i, b o v môi trư ng sinh thái, nhu c u tài chính và các khía c nh xã h i khác, b o m d án có tính kh thi, áp ng yêu c u t ra. 2. Ngư i quy t nh u tư sai, u tư không mang l i hi u qu kinh t - xã h i theo yêu c u ra, gây lãng phí thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. T ch c, cá nhân thNm nh d án u tư sai d n n quy t nh u tư sai thì ph i liên i ch u trách nhi m và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. 1. Vi c l p thNm nh, phê duy t thi t k k thu t công trình c a d án u tư ph i theo tiêu chuNn xây d ng và nh m c kinh t - k thu t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh, b o m hi u qu kinh t - xã h i, môi trư ng sinh thái.
 8. 2. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh v l p, thNm nh, phê duy t thi t k k thu t công trình c a d án u tư, gây lãng phí thì ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. 1.Vi c thNm nh, phê duy t t ng d toán, d toán công trình c a d án u tư ph i theo úng thi t k k thu t ư c duy t, nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, ơn giá do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. 2. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh v thNm nh, phê duy t t ng d toán, d toán công trình c a d án u tư, gây lãng phí thì ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. 1. Các d án u tư thu c di n ph i u th u thì ph i t ch c u th u. Vi c u th u xây d ng công trình ph i th c hi n theo úng quy ch u th u do Chính ph quy nh. 2. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v u th u xây d ng công trình, gây lãng phí thì ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. 1. T ch c, cá nhân nh n th u ph i th c hi n theo úng thi t k k thu t, úng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, ti n thi công, t ng d toán, d toán ho c giá trúng th u ư c duy t. 2. Các ch u tư, ch d án ph i ti n hành giám sát thi công, nghi m thu h ng m c công trình và toàn b công trình b o m úng thi t k k thu t, úng nh m c, úng d toán ư c duy t và ph i ch u trách nhi m v kh i lư ng, ch t lư ng ã nghi m thu. 3. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh v thi công, giám sát thi công, nghi m thu công trình, gây lãng phí thì ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. 1. T ch c, cá nhân c p phát v n cho d án u tư ph i b o m úng ti n th i gian, kh i lư ng hoàn thành, phù h p v i thi t k , d toán ư c duy t và ph i ki m tra, giám sát vi c s d ng v n ã c p phát. 2. T ch c, cá nhân có thNm quy n c p phát v n không úng quy nh v qu n lý v n u tư xây d ng, gây lãng phí, th t thoát v n và tài s n nhà nư c thì ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 24.
 9. 1. Công trình, h ng m c công trình, d án u tư khi hoàn thành ph i ư c quy t toán v n u tư xây d ng theo quy nh. Trư ng h p công trình ư c th c hi n trong nhi u năm thì hàng năm ph i quy t toán v n u tư xây d ng ph n kh i lư ng ã th c hi n. 2. T ch c, cá nhân không th c hi n úng ch thanh toán kh i lư ng hoàn thành, quy t toán v n u tư xây d ng, gây lãng phí thì ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. M C 3:TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG VI C QU N LÝ, S D NG T AI, TR S LÀM VI C, NHÀ CÔNG V VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN i u 25. 1. Vi c giao t, cho thuê t ph i tuân theo úng pháp lu t v t ai, pháp lu t v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. T ch c, cá nhân giao t, cho thuê t không úng thNm quy n, vư t quá nh m c, tiêu chuNn, ch quy nh, gây lãng phí ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân ư c thuê ho c ư c giao t mà s d ng không úng m c ích quy nh ho c không s d ng thì ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. 1.Tr s làm vi c, nhà công v và các công trình ki n trúc khác thu c tài s n công ph i ư c s d ng úng m c ích, úng nh m c, tiêu chuNn, ch quy nh. 2. Không ư c s d ng tr s làm vi c cho thuê, chuy n làm cơ s kinh doanh, d ch v , làm nhà ho c s d ng vào m c ích khác trái quy nh. 3. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh v qu n lý, s d ng tr s làm vi c, nhà công v và các công trình ki n trúc khác thì ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t; các kho n ti n thu ư c do s d ng các tài s n ó trái quy nh ph i n p toàn b vào ngân sách nhà nư c. 4. Th tư ng Chính ph quy nh nh m c, tiêu chuNn, ch s d ng tr s làm vi c và các công trình ki n trúc khác trong các t ch c. i u 27. 1. Vi c qu n lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên ph i tuân theo úng quy nh c a pháp lu t. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ph i có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c hi n; ình ch k p th i nh ng trư ng h p thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên trái quy nh, gây lãng phí và gây ô nhi m môi trư ng sinh thái .
 10. 2. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh v qu n lý, khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên, gây lãng phí thì ph i b i thư ng và ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. M C 4: TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG QU N LÝ, S D NG V N VÀ TÀI S N T I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C i u 28. 1. Doanh nghi p nhà nư c ph i th c hi n úng ch tài chính trong vi c qu n lý và s d ng v n, tài s n, qu n lý chi phí, doanh thu, th c hi n ch phân ph i thu nh p, ch h ch toán k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t. 2. Căn c vào h th ng nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn, ch chi tiêu do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, doanh nghi p nhà nư c ban hành nh m c, tiêu chuNn, ch chi tiêu hành chính, ti p khách, h i h p, giao d ch trong doanh nghi p và báo cáo cho cơ quan tài chính nhà nư c. i u 29. Doanh nghi p nhà nư c ph i th c hi n ch ti n lương và ch phân ph i thu nh p theo úng quy nh c a Nhà nư c. Ngư i quy t nh tuy n d ng lao ng, chi tr ti n lương và phân ph i thu nh p không úng quy nh thì ph i b i thư ng. Các kho n b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 4, i u 6 c a Ngh nh này. i u 30. 1. Vi c mua, s d ng phương ti n i l i và các phương ti n, thi t b , tài s n khác ph c v cho công tác qu n lý i u hành trong doanh nghi p nhà nư c ph i theo úng nh m c, tiêu chuNn, ch quy nh c a nhà nư c Trư ng h p mua, trang b vư t quá nh m c, tiêu chuNn, ch ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng giám c, Giám c ho c ngư i ư c u quy n quy t nh mua, trang b phương ti n i l i, các phương ti n qu n lý hành chính c a doanh nghi p, th c hi n chi tiêu tài chính không úng quy nh, gây lãng phí thì ph i b i thư ng và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. Vi c l p và s d ng các qu trong doanh nghi p nhà nư c ph i th c hi n theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Nghiêm c m vi c l p qu trái phép. Trư ng h p phát hi n qu trái phép thì ph i thu n p vào ngân sách nhà nư c. Ngư i quy t nh l p qu trái phép thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. M C 5:TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG S N XU T VÀ TIÊU DÙNG C A NHÂN DÂN i u 32.
 11. 1. B Văn hoá Thông tin xây d ng mô hình m u v vi c t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hoá khác, b o m tri t ti t ki m, lành m nh, văn minh và gi gìn thu n phong m t c, b n s c văn hoá dân t c v n ng toàn dân th c hi n, t o dư lu n xã h i hư ng ng các mô hình m u, phê phán các hi n tư ng lãng phí, trái thu n phong m t c. 2. H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p căn c vào mô hình m u, i u ki n, hoàn c nh t ng a phương, hư ng d n chính quy n cơ s ph i h p v i các oàn th v n ng nhân dân xây d ng và th c hi n quy ư c v t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hoá khác; theo dõi và ch o sát sao cu c v n ng này a phương. i u 33. 1. Các cơ quan nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên t ch c, v n ng cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo mô hình m u, các quy ch , quy ư c t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hoá khác ã ư c xây d ng. 2. Cán b lãnh o, công ch c, viên ch c nhà nư c ph i gương m u th c hi n theo nh ng mô hình m u, quy ch , quy ư c v t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hoá khác ã hư ng d n và v n ng nhân dân cùng th c hi n, t o thành phong trào qu n chúng r ng kh p trong c nư c. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 34. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p, doanh nghi p nhà nư c và các t ch c khác có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c có trách nhi m th c hi n các quy nh v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n úng quy ch công khai tài chính. Ngư i ng u t ch c ư c giao qu n lý, s d ng v n và tài s n nhà nư c có trách nhi m tr c ti p th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Các t ch c s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c, qu n lý, s d ng v n và tài s n nhà nư c có trách nhi m xây d ng chương trình, bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ơn v . 3. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m ki m tra, giám sát phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p vi ph m các quy nh v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên t ch c, giáo d c v n ng nhân dân th c hành ti t ki m, ch ng lãng
 12. phí; giám sát các t ch c, cá nhân th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; th c hi n theo mô hình m u, quy ch , quy ư c v t ch c l h i, ám cư i, ám tang và các ho t ng văn hoá khác; nêu gương ngư i t t, vi c t t trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và u tranh, phê phán nh ng hành vi gây lãng phí trong s n xu t và tiêu dùng. i u 36. T ch c, cá nhân không th c hi n ho c th c hi n không úng nh ng quy nh c a nhà nư c v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; n u gây lãng phí thì ph i b i thư ng. T ch c có cá nhân vi ph m quy nh v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thì th trư ng c a t ch c ó ph i liên i ch u trách nhi m. i u 37. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 38. Ngh nh này có hi u l c t ngày ký. i u 39. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p và Th trư ng các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản