Nghị định số 38/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
199
lượt xem
25
download

Nghị định số 38/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 38/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2007/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2007 NGHN NNH V VI C T M HOÃN G I NH P NGŨ VÀ MI N G I NH P NGŨ TH I BÌNH I V I CÔNG DÂN NAM TRONG TU I G I NH P NGŨ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Nghĩa v quân s ngày 30 tháng 12 năm 1981; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 21 tháng 12 năm 1990; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 22 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ th i bình i v i công dân nam trong tu i g i nh p ngũ; trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i công dân nam trong tu i g i nh p ngũ t mư i tám tu i n h t hai mươi lăm tu i. Công dân nam ư c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ, n u tình nguy n thì có th ư c g i nh p ngũ. i u 3. Vi c t m hoãn g i nh p ngũ Nh ng công dân nam sau ây ư c t m hoãn g i nh p ngũ trong th i bình: 1. Chưa s c kho ph c v t i ngũ theo k t lu n c a H i ng khám s c kho . 2. Là lao ng duy nh t ph i tr c ti p chăm sóc, nuôi dư ng ngư i khác trong gia ình không còn s c lao ng ho c chưa n tu i lao ng. 3. Là lao ng duy nh t trong gia ình v a b thi t h i n ng v ngư i và tài s n do tai n n, thiên tai, d ch b nh nguy hi m gây ra, ư c y ban nhân dân c p xã xác nh n.
  2. 4. Có anh, ch ho c em ru t là h sĩ quan binh sĩ ang ph c v t i ngũ. 5. Ngư i i xây d ng vùng kinh t m i trong ba năm u. 6. Ngư i thu c di n di dân, dãn dân trong ba năm u n vùng sâu, vùng xa, biên gi i, vùng c bi t khó khăn có ph c p khu v c h s 0,5 tr lên, h i o có ph c p khu v c h s 0,3 tr lên theo d án phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c do y ban nhân dân c p t nh tr lên quy t nh. 7. Cán b , viên ch c, công ch c quy nh t i i u 1 Pháp l nh Cán b , công ch c, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguy n, trí th c tr tình nguy n làm vi c trong các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ang cư trú t i a phương ho c ngư i a phương khác ư c i u ng n làm vi c vùng sâu, vùng xa, biên gi i, vùng c bi t khó khăn có ph c p khu v c h s 0,5 tr lên, h i o có ph c p khu v c h s 0,3 tr lên. 8. ang nghiên c u công trình khoa h c c p nhà nư c ư c B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ho c ngư i có ch c v tương ương ch ng nh n. 9. H c sinh, sinh viên ang h c t p t i các trư ng thu c h th ng giáo d c qu c dân theo quy nh t i kho n 1 i u 48 c a Lu t Giáo d c 2005 bao g m: a) Trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông dân t c n i trú, trư ng ph thông dân t c bán trú, trư ng chuyên, trư ng năng khi u, d b i h c; b) Trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh ; c) Trư ng cao ng, i h c; d) H c vi n, vi n nghiên c u có nhi m v ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ. 10. H c sinh, sinh viên ang h c t i các nhà trư ng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép u tư trên lãnh th Vi t Nam ho c h c sinh, sinh viên ư c i du h c t i các trư ng nư c ngoài có th i gian ào t o t mư i hai tháng tr lên. 11. Công dân ang h c t p t i các trư ng quy nh t i i m b, i m c kho n 9 và kho n 10 i u này ch ư c t m hoãn g i nh p ngũ trong m t khoá ào t o t p trung, n u ti p t c h c t p các khoá ào t o khác thì không ư c t m hoãn g i nh p ngũ. Hàng năm, nh ng công dân thu c di n t m hoãn g i nh p ngũ quy nh t i i u này ph i ư c ki m tra, n u không còn lý do t m hoãn thì ư c g i nh p ngũ. i u 4. Mi n g i nh p ngũ Nh ng công dân sau ây ư c mi n g i nh p ngũ trong th i bình: 1. Con c a li t sĩ, con c a thương binh h ng 1, con c a b nh binh h ng 1. 2. M t ngư i anh trai ho c em trai c a li t sĩ.
  3. 3. M t con trai c a thương binh h ng 2. 4. Cán b , viên ch c, công ch c, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguy n, trí th c tr tình nguy n quy nh t i kho n 7 i u 3 Ngh nh này ã ph c v t hai mươi b n tháng tr lên. i u 5. Trách nhi m c a B Qu c phòng B trư ng B Qu c phòng ch o và hư ng d n vi c th c hi n t m hoãn g i nh p ngũ, mi n g i nh p ngũ trong ph m vi c nư c; quy nh ch báo cáo, ch ki m tra cho ơn v thu c quy n và cơ quan quân s a phương các c p. i u 6. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p 1. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m xem xét, ăng ký, qu n lý danh sách công dân a phương thu c di n ư c t m hoãn g i nh p ngũ, mi n g i nh p ngũ, ngh y ban nhân dân c p huy n quy t nh; căn c quy t nh c a y ban nhân dân c p huy n, t ch c niêm y t công khai danh sách công dân ư c t m hoãn, mi n g i nh p ngũ t i tr s y ban nhân dân c p xã. 2. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ch o, xét duy t, quy t nh danh sách công dân ư c t m hoãn g i nh p ngũ, mi n g i nh p ngũ và ki m tra th c hi n a phương; ch o cơ quan quân s c p huy n ăng ký, qu n lý ngư i ư c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ theo quy nh c a Ngh nh này. 3. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ki m tra, xem xét và gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân i v i quy t nh c a c p huy n v vi c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ. i u 7. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c 1. B Công an ch o cơ quan công an các c p ph i h p v i cơ quan quân s cùng c p qu n lý nh ng công dân thu c di n t m hoãn, mi n g i nh p ngũ, công dân di chuy n nơi , công dân ư c c p h khNu ho c c p gi y t m v ng, t m trú thu n ti n cho ki m tra hàng năm; k p th i x lý nh ng hành vi vi ph m các quy nh v t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ. 2. B N i v hư ng d n cơ quan qu n lý cán b , công ch c, viên ch c ph i h p v i cơ quan quân s c p huy n t ch c ăng ký nghĩa v quân s i v i cán b , công ch c trong tu i g i nh p ngũ làm cơ s th c hi n t m hoãn g i nh p ngũ, mi n g i nh p ngũ i v i nh ng ngư i quy nh t i kho n 7 i u 3, kho n 4 i u 4 Ngh nh này. 3. Các nhà trư ng quy nh t i kho n 9 i u 3 Ngh nh này ph i h p v i cơ quan quân s c p huy n nơi trư ng t tr s t ch c ăng ký nghĩa v quân s iv ih c sinh, sinh viên trong tu i g i nh p ngũ, làm cơ s th c hi n vi c t m hoãn g i nh p ngũ, mi n g i nh p ngũ i v i h c sinh, sinh viên ang h c t p t i các trư ng theo quy nh; t ch c niêm y t công khai danh sách i v i h c sinh, sinh viên ư c t m hoãn, mi n g i nh p ngũ t i trư ng. Vi c ăng ký nghĩa v quân s iv ih c sinh, sinh viên ang h c t p t i các trư ng nư c ngoài do B Qu c phòng quy nh.
  4. 4. Các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n có trách nhi m ki m tra, th c hi n và t o i u ki n công dân ch p hành y nh ng quy nh c a pháp lu t v vi c t m hoãn g i nh p ngũ, mi n g i nh p ngũ. i u 8. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 03/CP ngày 16 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh vi c t m hoãn và mi n g i nh p ngũ trong th i bình i v i h c sinh, sinh viên và i v i thanh niên xung phong, cán b , công nhân, viên ch c nhà nư c làm vi c các khu v c có nhi u khó khăn. Các quy nh khác trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 9. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC
Đồng bộ tài khoản