Nghị định số 39/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Nghị định số 39/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 39/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 39/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/1999/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 39/1999/N -CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C CÁC HUY N SƠN TÂY, C PH , BA TƠ VÀ TRÀ B NG, T NH QU NG NGÃI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính thành l p các xã, th tr n thu c các huy n Sơn Tây, c Ph , Ba Tơ và Trà B ng, t nh Qu ng Ngãi như sau : 1. Thành l p xã Sơn Bua thu c huy n Sơn Tây trên cơ s 4.739 ha di n tích t nhiên và 1.017 nhân khNu c a xã Sơn Mùa. a gi i hành chính xã Sơn Bua : ông và Nam giáp xã Sơn Mùa; Tây giáp huy n Trà My; B c giáp huy n Trà B ng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Sơn Mùa có 7.397 ha di n tích t nhiên và 3.002 nhân khNu. 2. Thành l p xã Sơn L p thu c huy n Sơn Tây trên cơ s 5.347 ha di n tích t nhiên và 1.012 nhân khNu c a xã Sơn Tinh. a gi i hành chính xã Sơn L p : ông và Nam giáp huy n Sơn Hà; Tây giáp t nh Kon Tum; B c giáp xã Sơn Dung và xã Sơn Tinh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Sơn Tinh có 4.439 ha di n tích t nhiên 1.648 nhân khNu. 3. Thành l p xã Ph Châu thu c huy n c Ph trên cơ s 1.985 ha di n tích t nhiên và 4.675 nhân khNu c a xã Ph Th nh. a gi i hành chính xã Ph Châu : ông giáp bi n ông; Tây và Nam giáp t nh Bình nh; B c giáp xã Ph Th nh.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ph Th nh có 2.973 ha di n tích t nhiên và 19.273 nhân khNu. 4. Thành l p xã Ba Khâm thu c huy n Ba Tơ trên cơ s 5.150 ha di n tích t nhiên và 1.247 nhân khNu c a xã Ba Trang. a gi i hành chính xã Ba Khâm : ông và B c giáp huy n c Ph ; Tây giáp xã Ba Liên; Nam giáp xã Ba Trang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ba Trang có 14.784 ha di n tích t nhiên và 1.827 nhân khNu. 5. Thành l p th tr n Trà Xuân, th tr n huy n l , huy n Trà B ng trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Trà Xuân. Th tr n Trà Xuân có 609 ha di n tích t nhiên và 6.586 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Trà Xuân : ông giáp xã Trà Phú; Tây và Nam giáp xã Trà Sơn; B c giáp xã Trà Th y. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản