Nghị định số 39/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
61
lượt xem
6
download

Nghị định số 39/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 39/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 39/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2001/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 39/2001/N -CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2001 QUY NNH X PH T HÀNH CHÍNH V HÀNH VI VI PH M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN CHÍNH PH Căn C Lu t T Ch c Chính Ph Ngày 30 Tháng 9 Năm 1992; Căn C Pháp L nh B o V Công Trình Giao Thông Ngày 02 Tháng 12 Năm 1991; Căn C Pháp L nh L c Lư ng C nh Sát Nhân Dân Vi t Nam Ngày 28 Tháng 01 Năm 1989 Và Pháp L nh S a i i u 6 Pháp L nh L c Lư ng C nh Sát Nhân Dân Vi t Nam Ngày 06 Tháng 7 Năm 1995; Căn C Pháp L nh X Lý Vi Ph m Hành Chính Ngày 06 Tháng 7 Năm 1995; Căn C i u L Tr t T An Toàn Giao Thông ư ng B Và Tr t T An Toàn Giao Thông ô Th Ban Hành Kèm Theo Ngh nh S 36/2001/N -Cp Ngày 10 Tháng 7 Năm 2001 C a Chính Ph ; Theo Ngh C a B Trư ng B Giao Thông V n T i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính. 1. Vi c x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th do U ban nhân dân các c p, C nh sát nhân dân và Thanh tra giao thông ư ng b ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th b x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh này. 3. M i hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ph i ư c phát hi n k p th i; ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh; m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh; t ch c cá nhân có hành vi vi ph m hành chính gây thi t h i v t ch t thì ph i có trách nhi m b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. M t hành vi vi ph m hành chính ch x lý ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh hình th c x ph t i v i t ng hành vi vi ph m; n u các hình th c x ph t là ph t ti n thì ư c c ng l i thành m c ph t chung. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 5. Vi c x ph t hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy t nh hình th c x ph t và các bi n pháp x lý thích h p theo quy nh c a Ngh nh này. 6. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i u 2. M c ti n ph t khi x ph t hành chính có tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng. 1. Tùy theo m c , tính ch t vi ph m m c ti n x ph t có th tăng ho c gi m so v i m c quy nh, nhưng m c ph t cao nh t không ư c vư t quá 1,5 l n và m c ph t th p nh t không ư c dư i 0,5 l n m c ti n ph t i v i hành vi vi ph m ã ư c quy nh t i Ngh nh này.
 2. 2. Tình ti t gi m nh , tăng n ng áp d ng theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Trách nhi m c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính và x lý vi ph m c a ngư i có thNm quy n trong khi th c hi n nhi m v . 1. Ngư i có thNm quy n x ph t hành chính ph i x ph t úng ngư i, úng vi ph m, úng thNm quy n, úng pháp lu t, ki n ngh ngay v i các cơ quan h u quan th c hi n ngay nh ng bi n pháp c n thi t b o m tr t t , an toàn giao thông và b o v công trình giao thông. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t quá quy n h n quy nh thì tuỳ theo tính ch t m c vi ph m s b x lý k lu t, ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: CÁC HÌNH TH C X PH T HÀNH CHÍNH I V I CÁC HÀNH VI VI PH M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN i u 4. X ph t i v i các hành vi xâm ph m công trình giao thông ư ng b gây nh hư ng n tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 1. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Tr ng cây trong ph m vi b o v ư ng làm che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông; b) Phơi rơm r , nông s n, th c phNm và các th khác trên ư ng b ; c) S n xu t, kinh doanh, d ch v không ư c phép trong khu v c b n tàu, b n xe, nhà ch ; 2. Ph t ti n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) D ng c ng chào, t, treo bi n qu ng cáo ho c các v t che ch n khác trong ph m vi b o v công trình giao thông gây nh hư ng n tr t t an toàn giao thông; b) v t li u xây d ng ho c b t c v t gì khác trên ư ng b gây c n tr tr t t an toàn giao thông. 3. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i hành vi t ý di chuy n m c ch gi i c a ư ng giao thông. 4. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i hành vi tr m c p, tháo d , làm hư h ng c u ki n, ph ki n nh hư ng n an toàn giao thông. 5. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c còn bu c ph i th c hi n ngay: a) Vi ph m i m a kho n 1 i u này, thì ph i nh b cây tr ng; b) Vi ph m i m a kho n 2 i u này, thì ph i d b công trình xây d ng trái phép; c) Vi ph m i m b kho n 1, i m b kho n 2 i u này thì ph i thu d n rơm r , nông s n, th c phNm, v t li u xây d ng ho c các v t khác ã trên ư ng giao thông; d) Vi ph m kho n 3, kho n 4 i u này thì ph i khôi ph c tr ng thái ban u ã b thay i do hành vi vi ph m gây ra. i u 5. X ph t cá nhân, t ch c vi ph m quy nh v thi công, duy tu, s a ch a và qu n lý công trình giao thông ư ng b . 1. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có gi y phép c a cơ quan qu n lý giao thông ư ng b ho c có gi y phép nhưng không thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý tr c ti p công trình ư ng b mà ti n hành các ho t ng thi công, s a ch a các công trình trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b ho c có liên quan tr c ti p n công trình giao thông ư ng b ; b) Không ph c h i nguyên tr ng công trình giao thông, không thông báo b ng văn b n cho cơ quan tr c ti p qu n lý ư ng b sau khi ã hoàn thành công trình. 2. Ph t ti n 1.500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 3. a) Không c m ho c c m không theo quy nh các bi n báo hi u, c c tiêu di ng; không t rào ch n, không t èn vào ban êm t i hai u ư ng ph i ình ch giao thông; b) Không có bi n pháp x lý k p th i và bi n pháp hư ng d n giao thông, ngăn ng a tai n n khi phát hi n công trình giao thông ư ng b b hư h ng e d a an toàn giao thông; c) Không b trí ngư i hư ng d n, i u khi n giao thông khi thi công ch ư ng h p ph i v a làm v a cho xe i; ho c hai u c u, c ng, ư ng ng m ang thi công; d) Không thu d n ngay các bi n báo hi u, rào ch n, phương ti n và các v t li u khác khi thi công xong; ) v t li u, t á, phương ti n thi công, xe máy ngoài ph m vi thi công gây c n tr giao thông. 3. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i cơ quan tr c ti p qu n lý công trình giao thông khi có m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông t i các èo, d c và các o n ư ng nguy hi m; b) Không t ch c hư ng d n giao thông và ình ch giao thông theo quy nh giao thông trong mùa mưa lũ, bão l t ho c có s c khác gây nh hư ng n an toàn giao thông; c) S d ng phương ti n, máy chuyên dùng không tiêu chuNn an toàn thi công. 4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m t i i u này ph i th c hi n ngay các bi n pháp b o m an toàn giao thông theo quy nh. Tùy m c vi ph m, ngư i ph trách ơn v thi công c a Nhà nư c, cơ quan tr c ti p qu n lý công trình giao thông còn b x lý k lu t, n u gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 6. X ph t cá nhân, t ch c vi ph m làm hư h i công trình giao thông ư ng b , gây nh hư ng tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Be b , tát nư c qua m t ư ng giao thông; b) t các lo i ng trên m t ư ng giao thông. 2. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Khoan, ào, x ư ng giao thông trái phép; b) Không khôi ph c l i nh ng o n ư ng giao thông ư c t m th i cho phép khoan, ào, x , b t ngay sau khi hoàn thành công trình; c) Làm hư h i m t tác d ng h th ng thoát nư c c a công trình giao thông; d) T ý m ư ng ngang qua ư ng b , ư ng có gi i phân cách. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i i u này còn bu c ph i th c hi n: a) Vi ph m i m b kho n 1 i u này, thì ph i tháo d ngay ư ng ng t trái phép. b) Vi ph m i m a kho n 1, kho n 2 i u này thì ph i khôi ph c ngay tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m gây ra. i u 7. X ph t cá nhân, t ch c vi ph m tr t t qu n lý hè, ư ng ô th . 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi: á bóng, á c u, chơi c u lông ho c các ho t ng khác trên lòng ư ng, v a hè gây nh hư ng tr t t an toàn giao thông. 2. Ph t ti n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L n chi m v a hè, ư ng h p ch , bày bán hàng hóa; b) Làm mái che trên v a hè, ư ng ô th gây c n tr giao thông ho c làm m t m quan thành ph ; c) Chi m d ng v a hè, lòng ư ng t bi n hi u, bi n qu ng cáo, buôn bán v t, s a ch a xe p, s a ch a ô tô, mô tô, xe g n máy, ho t ng d ch v nh nh ng nơi không ư c phép; d) phương ti n giao thông trên v a hè, lòng ư ng trái quy nh;
 4. ) Xây d ng trái phép c u lên xu ng phương ti n i t lòng ư ng lên v a hè ho c t v a hè vào nhà; e) Trư t patanh ho c chơi các trò chơi, các môn th thao khác trên ư ng giao thông. 3. Ph t ti n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Chi m d ng v a hè trái phép làm nơi trông gi xe p, xe g n máy, ô tô; b) v t li u xây d ng và các lo i v t li u khác trên v a hè, lòng ư ng ô th . 4. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) M b n, tr m xe không úng nơi quy nh; b) L p b n, bãi trông gi xe không úng nơi quy nh. 5. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Chi m d ng v a hè, lòng ư ng làm nơi buôn bán v t li u xây d ng, làm m t b ng kinh doanh s n xu t, kinh doanh d ch v ; b) L n chi m v a, lòng ư ng xây d ng công trình trái phép. 6. Ngoài vi c ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i các i m b, c, kho n 2, kho n 4 i u này, thì ph i tháo d ngay công trình trái phép, khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m gây ra. N u cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m không th c hi n vi c tháo d công trình trái phép, khôi ph c l i tình tr ng ban u thì s b cư ng ch d b và ph i ch u m i phí t n cho vi c cư ng ch . i u 8. X ph t ngư i i xe p vi ph m quy nh v tr t t , an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 10.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i xe p không úng ph n ư ng quy nh, i trên hè ph , trong vư n hoa ho c công viên; b) Dùng ô, dù che mưa n ng ho c s d ng i n tho i di ng khi i u khi n xe p; c) D ng xe lòng ư ng, nh ng nơi gây c n tr giao thông. 2. Ph t ti n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Qua ư ng, qua c u, qua phà, qua o n ư ng nguy hi m mà không tuân theo èn báo, bi n báo, các tín hi u giao thông khác ho c s ch d n c a ngư i có trách nhi m hư ng d n giao thông; b) i xe hàng ngang t 3 xe tr lên; c) , d ng xe vư t quá gi i h n quy nh t i các ư ng giao nhau khi có tín hi u èn ho c hi u l nh d ng xe c a C nh sát giao thông. d) Không báo hi u b ng tay cho các xe i sau bi t trư c khi r ; ) Xe th , xe p ch hàng hoá c ng k nh vư t quá gi i h n quy nh, vi ph m quy nh v th i gian và tuy n ư ng ư c phép ho t ng; e) Không như ng ư ng cho xe cơ gi i. 3. Ph t ti n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Bám vào xe có ng cơ, mang vác c ng k nh; kéo theo v t khác ho c d t súc v t ch y theo; ch ngư i trên ghi ông ho c trên thanh ngang xe p; ch quá s ngư i quy nh; ch hàng d cháy, d n trái quy nh; b) Buông th hai tay khi ang i u khi n xe; lôi, kéo ho c Ny xe khác; vư t Nu; r trư c u xe cơ gi i ang ch y; c) L ng lách, i ki u ánh võng; u i nhau trên ư ng ph ; d) i xe t trong nhà, trong ngõ, trong h m ra ư ng ho c ngư c l i không quan sát trư c gây nh hư ng n an toàn giao thông; ) i vào ư ng ngư c chi u, ư ng c m, ư ng dành riêng cho xe có ng cơ, khu v c c m xe p. 4. Ph t ti n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau:
 5. a) ua xe p trái phép; b) Gây tai n n r i b ch y. 5. Ph t ti n 1.000.000 ng và t ch thu xe i v i ngư i ua xe trái phép mà ch ng ngư i thi hành công v nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 6. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i hành vi t ch c ua xe p trái phép. i u 9. X ph t ngư i i u khi n xe súc v t kéo, ngư i kéo, Ny xe vi ph m tr t t , an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 30.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không i úng ph n ư ng dành riêng cho m i lo i xe; b) i vào ư ng c m, khu v c có bi n báo "c m"; c) Dùng xe Ny làm qu y hàng hoá lưu ng trên ư ng trái quy nh, gây c n tr tr t t an toàn giao thông. 2. Ph t ti n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i hàng ngang t hai xe tr lên; b) súc v t kéo xe mà không có ngư i i u khi n; không d ng c ng các ch t th i c a súc v t ho c không d n s ch ch t th i c a súc v t th i ra ư ng; c) Không có èn hi u, tín hi u theo quy nh; d) Qua ư ng, qua c u, qua phà, qua o n ư ng nguy hi m, mà không tuân theo èn báo, bi n báo, các tín hi u giao thông khác, ho c s ch d n c a C nh sát giao thông, c a nhân viên hư ng d n giao thông; ) Không tuân theo các quy nh v phân lu ng, phân tuy n, nguyên t c như ng ư ng; e) D ng xe vư t quá gi i h n quy nh khi có tín hi u èn , ho c hi u l nh d ng xe c a C nh sát giao thông; g) i u khi n phương ti n ch y c t ngang oàn xe, oàn ngư i; h) i u khi n xe không úng th i gian cho phép ho c các lo i xe b c m lưu hành trong ô th ; i) Không báo hi u b ng tay khi chuy n hư ng. 3. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) X p hàng hoá trên xe vư t quá gi i h n quy nh; ch hàng d cháy, d n không úng quy nh; b) Không th c hi n các bi n pháp b o m an toàn, báo hi u an toàn; c) Gây ti ng ng l n t i các khu ông dân cư khi x p, d hàng hoá trong th i gian t 22 gi n 5 gi sáng. 4. Ph t ti n 500.000 ng i v i hành vi ua xe súc v t kéo trái phép. 5. Ph t ti n 1.000.000 ng và t ch thu xe và súc v t i v i hành vi ua xe súc v t mà ch ng ngư i thi hành công v nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . i u 10. X ph t ngư i i u khi n xe xích lô, xe p lôi và các lo i xe khác có k t c u tương t vi ph m tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 30.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xe ch ngư i không b o m tiêu chuNn quy nh; b) Xe ch quá 2 ngư i l n; ngư i ng i trên thành xe; ch hàng hoá c ng k nh quá chi u dài, chi u cao, chi u r ng cho phép. 2. Ph t ti n 50.000 ng và t ch thu xe i v i hành vi i u khi n xe không có ăng ký, xe không g n bi n s n u a phương có quy nh ph i ăng ký và có bi n s , g n bi n s gi . 3. Ph t ti n 500.000 ng i v i hành vi: ua xe xích lô, ua xe p lôi, ch hàng d cháy, d n không theo quy nh.
 6. 4. Trong trư ng h p ngư i i u khi n xe xích lô, xe p lôi có hành vi vi ph m quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này thì b x ph t theo quy nh c a i u ó. i u 11. X ph t ngư i i u khi n mô tô, xe g n máy, xe g n máy lôi, xích lô máy và các lo i xe có k t c u tương t vi ph m tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t 20.000 ng i v i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy không i mũ b o hi m khi i trên tuy n ư ng quy nh ph i i mũ b o hi m. 2. Ph t ti n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) i trên v a hè; i không úng ph n ư ng quy nh; b) Dùng ô, dù che n ng, che mưa ho c s d ng i n tho i di ng khi i u khi n các lo i xe quy nh t i i u này; c) xe, d ng xe lòng ư ng, nh ng nơi có bi n báo c m , c m d ng; d) Ngư i i u khi n các lo i xe quy nh i u này ch quá s ngư i quy nh, ho c ch hàng hoá c ng k nh; i u khi n các lo i xe này i hàng ngang t hai xe tr lên; ) i u khi n các lo i xe quy nh t i i u này khi chưa 16 tu i; e) Dùng èn pha, còi hơi trong thành ph , th xã, th tr n; dùng còi nh ng nơi c m dùng còi ho c làm m t yên tĩnh t 22 gi n 5 gi sáng ngày hôm sau; không báo hi u xin ư ng khi chuy n hư ng i ho c n ch t m nhìn b h n ch ; g) T t p thành ám ông t 3 xe tr lên dư i lòng ư ng, trên c u; h) Không mang theo ăng ký mô tô, xe g n máy. 3. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe ch y quá t c quy nh; i vào ư ng c m ho c i vào khu v c c m; b) Không như ng ư ng cho xe ưu tiên ho c xe khác ã có tín hi u xin vư t theo quy nh; c) Qua ư ng, qua c u, qua phà, i trên o n ư ng nguy hi m mà không tuân theo èn báo, bi n báo, các tín hi u ch huy giao thông khác ho c ch d n c a C nh sát giao thông ho c c a nhân viên có trách nhi m hư ng d n giao thông; d) Dùng mô tô, xe g n máy, xe máy lôi, xích lô máy kéo, Ny, d t súc v t, kéo theo v t, ho c bám vào xe khác; ) i u khi n xe thi u còi, phanh, èn ho c có nh ng th ó nhưng không còn tác d ng; xe có bi n s m ho c b b cong; e) i u khi n xe dùng, còi xe ôtô, g n ng x không có b ph n gi m thanh ho c ng x tăng t c; g) i u khi n xe g n máy, mô tô, xe máy lôi, xích lô máy không có Gi y phép lái xe theo quy nh; cho thuê ho c mư n Gi y phép lái xe; h) Không ch p hành vi c ki m tra, ki m soát c a C nh sát giao thông khi vi ph m các quy nh v tr t t an toàn giao thông; i) Không chuy n vùng ho c chuy n quy n s h u phương ti n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe máy ch y t c cao t trong nhà, ngõ, h m ra ư ng chính và ngư c l i; b) i u khi n xe không ăng ký, ho c xe có ăng ký nhưng g n bi n s không úng s trong gi y ăng ký, xe không có bi n s ho c bi n s gi ; 5. Ph t ti n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Buông c hai tay khi ang i u khi n xe; vư t Nu; s d ng xe không có b ph n gi m thanh; dùng chân ch ng qu t xu ng ư ng khi xe ang ch y; i u khi n xe dàn hàng ngang ch y cùng t c trên o n ư ng dài t 50 mét tr lên; b) i u khi n xe trên ư ng mà trong máu có n ng c n vư t quá 80mg/100ml máu ho c 40mg/1lít khí th ho c s d ng ma tuý, ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng; c) Sau khi gây tai n n không gi nguyên hi n trư ng;
 7. d) S d ng èn, còi, c ưu tiên không úng quy nh ho c không có quy n ưu tiên mà s d ng èn, còi, c ưu tiên; 6. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) TNy xoá ho c s a ch a h sơ, gi y ăng ký xe, s máy, s khung nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; b) Ch hàng d cháy, d n không theo quy nh. 7. Ph t ti n 5.000.000 ng i v i các hành vi sau ây: a) S d ng xe mô tô có dung tích t 175 cm3 tr lên trái quy nh; b) Thay i c tính c a xe; c) Gây tai n n r i b tr n; d) L ng lách, ánh võng, i u khi n xe u i nhau gây tai n n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v ; i xe m t bánh trên ư ng giao thông. 8. Ngoài vi c b ph t ti n ngư i i u khi n xe g n máy, môtô, xe máy lôi, xích lô máy vi ph m các quy nh t i i u này còn b x lý như sau: a) Vi ph m i m b, kho n 4, i m a kho n 5 i u này thì b tư c Gi y phép lái xe trong 60 (sáu mươi) ngày; b) Vi ph m kho n 7 i u này thì b tư c Gi y phép lái xe không th i h n, n u tái ph m thì b t ch thu xe; b i thư ng thi t h i gây ra; c) Vi ph m i m c kho n 7 i u này, thì ph i b i thư ng thi t h i; d) Vi ph m i m e kho n 3, i m d kho n 5 i u này thì b t ch thu còi, èn, c , ng x . i u 12. X ph t ngư i ua xe g n máy, ua mô tô trái phép, ngư i t ch c, ngư i kích ng ua xe trái phép. 1. Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i t t p c vũ, kích ng ua xe trái phép; 2. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Kích ng ua xe trái phép mà có hành vi c n tr ngư i thi hành công v ; b) i u khi n xe ch y theo oàn xe ua trái phép. 3. Ph t ti n 10.000.000 ng i v i ngư i ua xe trái phép. 4. Ph t ti n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) ua xe trái phép mà ch ng ngư i thi hành công v nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; b) Tái ph m ua xe trái phép. 5. Ph t ti n 50.000.000 ng i v i ngư i t ch c ua xe trái phép, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 6. Ngoài vi c b ph t ti n ngư i ua xe g n máy, mô tô trái phép có hành vi vi ph m quy nh t i m t trong các i m c a kho n 4 i u này thì còn b t ch thu xe, b tư c Gi y phép lái xe không th i h n; vi ph m i m b kho n 2 i u này còn b tư c Gi y phép lái xe 90 ngày. i u 13. X ph t ngư i i u khi n xe ôtô vi ph m tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 20.000 ng i v i ngư i i u khi n ô tô và ngư i ng i trên gh bên c nh ngư i i u khi n không th t dây an toàn khi xe ang ch y mà xe có thi t k , có trang b dây an toàn. 2. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n các lo i xe ôtô i không úng ph n ư ng, làn ư ng, tuy n ư ng, th i gian quy nh; b) xe, d ng xe, tránh xe, vư t xe, lùi xe, quay u xe, r ph i ho c trái, r không úng quy nh;
 8. c) Dùng còi hơi trong thành ph , th xã, th tr n ho c dùng còi nơi có bi n báo c m dùng còi, dùng còi ban êm t 22 gi n 5 gi sáng hôm sau trong thành ph , th xã, th tr n; dùng èn pha t 19 gi n 5 gi sáng hôm sau khi có xe ch y ngư c l i; d) Bi n s b m , b che l p ho c không bi n s theo quy nh; g n bi n s không úng v trí quy nh; ) i u khi n xe thi u còi, èn chi u sáng, èn tín hi u, c n g t nư c mưa, kính ch n gió, gương chi u h u. 3. Ph t ti n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe i vào ư ng ngư c chi u, i vào ư ng c m i v i t ng lo i xe; b) i u khi n xe t c cao t trong ngõ, h m, ư ng ph ra ư ng chính ho c ngư c l i; c) Không như ng ư ng cho xe khác khi có tín hi u xin vư t ho c không như ng ư ng cho xe i trên ư ng chính; d) Qua ư ng, qua c u, qua phà, qua các o n ư ng nguy hi m mà không tuân theo èn báo hi u bi n báo, các tín hi u giao thông ho c s ch d n c a C nh sát giao thông, Thanh tra giao thông ư ng b , nhân viên hư ng d n giao thông; ) i u khi n xe ch t, cát, v t li u xây d ng ho c các lo i hàng hoá khác không có d ng c che ph ho c không có bi n pháp m b o an toàn; e) Không ch ngư i i c p c u khi i qua nh ng nơi có tai n n; g) i u khi n xe không có phanh, xe i ban êm không có èn chi u sáng theo quy nh; h) Xe g n bi n s gi ; i) Gi y phép lái xe h t h n nhưng còn trong th i h n ư c i, Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng h t h n mà xe chưa ki m nh l i. 4. Ph t ti n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không như ng ư ng cho xe ưu tiên; b) Dùng xe Ny, kéo xe khác, kéo sơ mi, rơ moóc không úng quy nh; c) Ch hàng hoá, v t c ng k nh, quá chi u cao, chi u dài, chi u r ng cho phép; d) Ch tre, n a, s t thép ho c các v t li u khác kéo lê trên ư ng ho c không có bi n pháp an toàn; ) Ngư i i u khi n xe không úng tu i quy nh; e) Không ch p hành ho c ngăn c n s ki m tra, ki m soát, ch d n c a C nh sát giao thông ho c ngư i hư ng d n giao thông khi vi ph m; g) Cho mư n, cho thuê Gi y phép lái xe; giao xe không an toàn cho lái xe ho c giao xe cho ngư i không có Gi y phép lái xe; h) Không b o m kho ng cách an toàn nơi có bi n quy nh kho ng cách t i thi u gi a các xe; i) xe, d ng xe, m c a xe gây tai n n cho ngư i khác chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; k) X p hàng hoá l ch tr ng tâm. 5. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe trong tình tr ng dùng rư u, bia quá n ng quy nh ho c ma tuý, ch t kích thích khác; b) Ngư i t p lái xe mà không có Gi y phép t p lái; không có tr giáo ng i bên c nh; xe không có bi n ''T p lái'' theo quy nh; không trang b thêm b ph n phanh ph và gương ph n h u; xe ch y trên ư ng giao thông công c ng mà không ư c phép; xe ch y sai tuy n ư ng, ph m vi quy nh; c) Ch hàng hoá vư t quá tr ng t i cho phép c a xe; d) Dùng xe t i ch ngư i mà không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n ho c th c hi n sai quy nh;
 9. ) i u khi n xe không có Gi y phép lái xe ho c Gi y phép lái xe không phù h p v i lo i xe ang i u khi n; i u khi n xe không có Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, ho c i u khi n xe không ăng ký, không chuy n vùng theo quy nh c a pháp lu t; e) TNy xóa ho c s a ch a Gi y ch ng nh n ăng ký, s máy, s khung, Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, các lo i gi y t khác nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; g) S d ng m t trong các lo i gi y t gi sau: Gi y phép lái xe, Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, Gi y ch ng nh n ăng ký xe; h) Ngư i i u khi n ô tô vi ph m mà ch ng l i ngư i thi hành công v khi b x lý nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 6. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Gây tai n n r i ch y tr n, không n cơ quan có thNm quy n trình báo nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; b) Thay i t ng thành, linh ki n, ph tùng tr n tránh vi c ki m tra c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 7. Ph t ti n 5.000.000 ng i v i hành vi ch các ch t c h i, ch t d cháy, ch t d n không theo úng quy nh ho c d ng xe ch nh ng ch t k trên nơi ông ngư i, nh ng công trình quan tr ng. 8. Ph t ti n 20.000.000 ng i v i ngư i ua ô tô trái phép. Trong trư ng h p ua ô tô trái phép mà ch ng l i ngư i thi hành công v nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ho c tái ph m ua ô tô trái phép thì ph t ti n 50.000.000 ng, t ch thu xe và tư c Gi y phép lái xe. 9. Ngoài vi c b ph t ti n quy nh i u này, ngư i i u khi n ô tô còn b áp d ng các hình th c x ph t sau: a) Vi ph m i m a kho n 5, ho c i m a kho n 6, kho n 7 i u này thì b tư c Gi y phép lái xe trong th i h n 90 ngày; b) Vi ph m i m a kho n 6 i u này thì ph i b i thư ng thi t h i; c) Vi ph m i m c kho n 5 i u này ph i h t i m i ư c ti p t c hành trình. i u 14. X ph t ngư i i u khi n xe ô tô ch khách và hành khách trên xe vi ph m tr t t , an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 100.000 ng i v i nh ng hành khách có m t trong các hành vi sau ây: a) Gây m t tr t t trên xe; b) C n tr vi c v n chuy n hành khách; c) e do n tính m ng, s c kho , tài s n c a hành khách, ngư i i u khi n xe, ph xe nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; d) u bám, ng i trên nóc xe ho c có hành vi khác không b o m an toàn khi xe ang ch y. 2. Ph t ti n 200.000 ng i v i ngư i i u khi n xe khách có m t trong các hành vi sau ây: a) hành khách ng i trên xe khi xe lên xu ng phà, khi xe ang trên phà; b) ón tr khách khi xe ang ch y, không úng b n, không úng nơi quy nh, nơi c m d ng, c m , nơi ư ng cong t m nhìn b che khu t; c) Không óng c a lên xu ng khi xe ã chuy n bánh. 3. Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n xe khách có m t trong nh ng hành vi sau ây: a) ngư i u, bám cưa xe, ng i trên thành xe, nóc xe; b) Sang khách, như ng khách d c ư ng cho xe khác mà không ư c hành khách ng ý; c) Ch ngư i vư t quá s quy nh cho t ng lo i xe; d) Ch cùng v i hành khách súc v t, hàng hôi th i ho c nh ng ch t làm nh hư ng n s c kho ;
 10. ) Xu ng khách tr n tránh s ki m tra, ki m soát c a ngư i có thNm quy n; e) Ch chung hành khách và hàng hoá trong khoang ch khách, hàng hoá, hành lý không úng nơi quy nh; g) Dùng xe quá th i h n s d ng ch khách. 4. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i hành vi ch các ch t c h i, các ch t d gây cháy, n trên xe cùng v i hành khách. 5. Ngoài b ph t ti n, ngư i i u khi n xe ô tô ch khách có hành vi vi ph m các quy nh t i i u này còn bu c ph i: a) Vi ph m i m a, c kho n 2; i m a, c, d kho n 3; kho n 4 i u này thì ph i th c hi n ngay các bi n pháp kh c ph c b o m an toàn giao thông; b) Vi ph m i m c kho n 3, kho n 4 i u này còn b tư c Gi y phép lái xe trong th i h n 90 (chín mươi) ngày. 6. Ngư i i u khi n xe ô tô ch khách vi ph m các quy nh t i i u 13 c a Ngh nh này thì còn b x ph t theo quy nh c a i u ó. i u 15. X ph t ngư i i u khi n xe lam, xe "Công nông", xe "Bông sen" và các lo i xe có tiêu chuNn k thu t tương t vi ph m tr t t , an toàn giao thông. 1. Ph t 100.000 ng i v i ngư i i u khi n xe lam có m t trong các hành vi sau ây: a) hành khách ng i bên c nh lái xe; b) Không có gh ng i cho hành khách; c) ngư i khác u, bám xe; d) X p hàng hoá trên nóc xe; ) Không èn chi u sáng, èn phanh và các lo i èn tín hi u theo quy nh. 2. Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n xe "Công nông", xe "Bông sen" và nh ng lo i xe có tiêu chuNn k thu t tương t có m t trong nh ng hành vi sau ây: a) Ch ngư i; b) Không có èn, còi, phanh ho c có nh ng th ó nhưng không còn tác d ng; c) Ch hàng d cháy, d n không theo quy nh. 3. Ngư i i u khi n xe lam, xe "Công nông", xe "Bông sen" và nh ng xe có tiêu chuNn k thu t tương t vi ph m các quy nh t i i u 13, i u 14, i u 17 Ngh nh này thì b x ph t theo các quy nh t i i u ó. i u 16. X ph t ngư i i u khi n xe bánh xích, xe quá t i tr ng gi i h n c a c u ư ng, quá kh gi i h n c a c u ư ng vi ph m tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe ch y trên ư ng, qua c u, phà mà không có Gi y phép ho c Gi y phép ã quá h n; b) Không i úng tuy n ư ng ghi trong Gi y phép. 2. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây (tr xe ã ư c c p Gi y phép lưu hành c bi t): a) Ch hàng v i t ng tr ng c a xe sau khi tr sai s cho phép mà vư t quá t i tr ng cho phép c a c u, ư ng t i m c 2%; b) Ch hàng vư t kh gi i h n cho phép c a c u ư ng theo chi u cao dư i 50 cm ho c theo chi u ngang dư i 20 cm ho c theo chi u dài dư i 150 cm. 3. Ph t ti n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Ch hàng có t ng tr ng sau khi tr sai s cho phép mà vư t quá t i tr ng cho phép c a c u, ư ng trên 2%;
 11. b) Ch hàng vư t quá kh gi i h n cho phép c a c u ư ng trên m c quy nh t i i m b kho n 2 c a i u này. 4. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i i u khi n phương ti n có hành vi quy nh t i i u này còn b tư c Gi y phép lái xe trong th i h n 60 (sáu mươi) ngày, bu c ph i h t i ngay ph n quá t i, d ph n quá kh ; m i chi phí phát sinh và phương ti n h t i, d hàng quá kh do ch xe và ngư i i u khi n phương ti n ch u. i u 17. X ph t vi ph m tiêu chuNn k thu t an toàn c a xe ôtô: 1. Ph t ti n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe có l p không úng kích c , tiêu chuNn k thu t; b) H th ng chuy n hư ng không b o m tiêu chuNn k thu t. 2. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i hành vi làm thay i hình dáng, kích thư c, khung v xe ho c h th ng phanh, h th ng truy n ng, chuy n ng không b o m tiêu chuNn k thu t. 3. Ph t ti n 3.000.000 ng i v i hành vi thay i t ng thành, khung máy móc ho c thay i c tính c a xe mà không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 4. Ph t ti n 5.000.000 ng i v i hành vi s d ng xe ôtô có h th ng i u khi n bên ph i. 5. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi quy nh t i i u này còn bu c ph i th c hi n: a) Vi ph m kho n 3 i u này, n u lái xe là ch xe thì b tư c Gi y phép lái xe trong th i h n 180 (m t trăm tám mươi) ngày và thu h i Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng; b) Vi ph m kho n 4 i u này thì b t ch thu xe. i u 18. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi gây ô nhi m môi trư ng trong giao thông ư ng b và giao thông ô th . 1. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Làm d u nh n, bùn l y trên m t ư ng giao thông; b) Ngư i i u khi n xe do súc v t kéo không th c hi n các bi n pháp gi gìn v sinh; c) Ngư i kéo xe, Ny xe, mang vác mà t, cát, rác ho c các ch t ph th i khác rơi vãi trên ư ng giao thông; d) súc v t phóng u trên v a hè, lòng ư ng giao thông ô th ; ) Phóng u trên v a hè, lòng ư ng giao thông ô th ; e) V t xác súc v t, rác ho c các ch t ph th i khác ra lòng ư ng giao thông, ra v a hè, lòng ư ng giao thông ô th ; g) i u khi n xe b bNn (xe bánh xích, xe ôtô, xe lam, xe "Bông sen" ho c các lo i xe có k thu t tương t ) i vào thành ph , ô th . 2. Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ôtô, xe lam, xe "Bông sen" và các lo i xe có tiêu chuNn k thu t tương t có m t trong các hành vi sau ây: a) Th i khói quá gi i h n cho phép, th i b i, mùi hôi th i gây h i vào không khí; gây ti ng n quá quy nh; b) Th i d u, m , hoá ch t c h i xu ng ư ng giao thông; c) t, cát, rác ho c các ch t ph th i rơi vãi ra ư ng giao thông. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i i u này còn ph i th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m gây ra. i u 19. X ph t cá nhân, t ch c có vi ph m khác v tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n 20.000 ng i v i ngư i i b không úng ph n ư ng ho c không tuân theo èn báo, bi n báo, các tín hi u giao thông khác ho c s ch d n c a C nh sát giao thông, nhân viên hư ng d n giao thông. 2. Ph t ti n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 12. a) trâu, bò, l a, ng a ho c gia súc ch y rông trên ư ng giao thông; b) Cư i trâu, bò, l a, ng a ho c gia súc khác i trong thành ph , th xã và nh ng nơi có quy nh c m. 3. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ném g ch, t á, cát ho c b t c m t v t gì khác vào ngư i ho c phương ti n giao thông; b) Không t báo hi u t m th i, không k p th i báo cho chính quy n a phương, ơn v tr c ti p qu n lý giao thông, ho c C nh sát giao thông nơi g n nh t khi phát hi n công trình giao thông ư ng b không b o m an toàn. 4. Ph t ti n 200.000 ng i v i hành vi ánh nhau ho c xúi gi c ngư i khác ánh nhau gây m t tr t t trên ư ng ph , trên các phương ti n giao thông, làm nh hư ng t i tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 5. Ph t ti n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) t, r i bàn chông ho c các v t s t nh n khác trên ư ng giao thông; b) T ý căng dây, t ch n ngang ư ng gây c n tr giao thông; c) Không b trí phương ti n và không có bi n pháp phòng ng a tai n n khi ch t cành, h cây ven ư ng giao thông; d) L i d ng tai n n giao thông chi m o t tài s n c a ngư i khác nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; ) Dùng th o n t o ra tai n n gi òi b i thư ng; g) S n xu t, buôn bán bi n s phương ti n cơ gi i ư ng b mà không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 6. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi quy nh t i i u này thì còn bu c ph i: a) Vi ph m i m b kho n 5 i u này, thì ph i tháo d ngay v t c n giao thông; b) Vi ph m i m b kho n 3, i m a, c, kho n 5 i u này, thì ph i th c hi n bi n pháp b o m an toàn giao thông; c) Vi ph m i m g kho n 5 i u này thì b thu h i bi n s và các thi t b , d ng c s n xu t bi n s , ình ch ngay vi c s n xu t, buôn bán bi n s phương ti n cơ gi i ư ng b . i u 20. X ph t t ch c, cá nhân vi ph m các i u ki n kinh doanh v n t i ư ng b nh hư ng n tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các i u ki n kinh doanh bãi u xe. 2. Ph t ti n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m i u ki n kinh doanh b n xe. 3. Ph t ti n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m i u ki n kinh doanh v n t i hàng siêu trư ng, siêu tr ng. 4. Ph t ti n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m i u ki n kinh doanh v n t i hành khách ho c v n t i qu c t . Chương 3: TH M QUY N X PH T HÀNH CHÍNH V VI PH M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN i u 21. Phân nh thNm quy n x ph t hành chính. 1. U ban nhân dân các c p có thNm quy n x ph t i v i các vi ph m v tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th trong ph m vi qu n lý c a a phương mình. 2. Thanh tra giao thông ư ng b có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m quy nh t i các i u 4, 5, 6, 7, 9, i m b kho n 2 i u 13, i m e, k kho n 4 i u 13, i m c, d, kho n 5 i u 13, i m a, b, kho n 2 i u 14, i u16, i u 18, kho n 1, 2, 3 i m a, b, c kho n 5, 6 i u 19 và i u 20 c a Ngh nh này. 3. L c lư ng C nh sát nhân dân có thNm quy n x ph t v i t t c các hành vi xâm ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ư c quy nh trong Ngh nh này.
 13. 4. Trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u cơ quan thì vi c x ph t do cơ quan th lý u tiên th c hi n. i u 22. ThNm quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân các c p. 1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n không quá 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m có giá tr n 500.000 ng; d) Bu c b i thư ng thi t h i không quá 500.000 ng; ) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra. 2. Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n không quá 10.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u như trư c khi vi ph m hành chính gây ra, bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; ) Bu c b i thư ng thi t h i không quá 1.000.000 ng; e) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n. a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n không quá 100.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u như trư c khi vi ph m hành chính gây ra, bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; ) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra; e) Bu c b i thư ng thi t h i không quá 1.000.000 ng. i u 23. ThNm quy n x ph t c a C nh sát nhân dân. 1. Chi n s C nh sát nhân dân ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n không quá 100.000 ng. 2. Th trư ng tr c ti p c a chi n s C nh sát nhân dân có quy n a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n không quá 200.000 ng; c) Bu c b i thư ng thi t h i không quá 500.000 ng. 3. Trư ng công an xã, phư ng, th tr n ư c áp d ng các hình th c x ph t hành chính, áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 1 i u 22 c a Ngh nh này. 4. Trư ng công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n không quá 2.000.000 ng; c) Tư c Gi y phép lái xe; d) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m;
 14. ) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra, bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; e) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; g) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra không quá 1.000.000 ng. 5. Trư ng phòng C nh sát giao thông t nh, thành ph tr c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i; Th trư ng ơn v c nhi m, ơn v c nh sát cơ ng c p i i và tương ương tr lên có quy n x ph t như Trư ng công an c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh quy nh t i kho n 4 i u này. 6. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b và ư ng s t, C c trư ng C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t n 20.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 4 i u 23 c a Ngh nh này. i u 24. ThNm quy n x ph t c a Thanh tra giao thông ư ng b . 1. Thanh tra viên giao thông ư ng b có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t không quá 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m có giá tr không quá 500.000 ng; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra, tháo d công trình xây d ng trái phép; ) Bu c th c hi n các bi n pháp m b o an toàn giao thông. 2. Trư ng Ban Thanh tra giao thông ư ng b thu c các Khu qu n lý ư ng b , các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t không quá 10.000.000 ng i v i vi ph m quy nh trong Ngh nh này; c) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra không quá 1.000.000 ng; d) Áp d ng các hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 25. Thu n p ti n ph t. 1. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính v tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th b ph t ti n thì ph i n p ti n t i nơi quy nh. N u tr n tránh ho c n p không úng th i h n dây dưa kéo dài thì b cư ng ch thi hành theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nghiêm c m ngư i x ph t và ngư i b x ph t thu, n p ti n ph t t i ch trái v i quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính. i u 26. Trình t , th t c x ph t Trình t , th t c x ph t ph i tuân theo các quy nh c a Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính. i u 27. Cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính. 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính mà không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành b ng các bi n pháp sau ây: a) Kh u tr m t ph n lương ho c m t ph n thu nh p, kh u tr ti n t tài kho n ngân hàng; b) Kê biên ph n tài s n có giá tr tương ng v i s ti n ph t bán u giá; c) Áp d ng các bi n pháp cư ng ch khác thi hành quy t nh x ph t.
 15. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t có quy n ra quy t nh cư ng ch và có nhi m v t ch c vi c cư ng ch . 3. L c lư ng C nh sát nhân dân có trách nhi m thi hành quy t nh cư ng ch c a y ban nhân dân cùng c p và ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c khác t ch c thi hành quy t nh cư ng ch c a các cơ quan ó khi ư c yêu c u. i u 28. Khi u n i - t cáo. 1. Cá nhân, t ch c b x ph t hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t theo quy nh t i i u 88 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Công dân có quy n t cáo nh ng vi ph m hành chính c a cá nhân, t ch c và nh ng vi ph m c a ngư i có thNm quy n x ph t hành chính v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 29. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Ngh nh này thay th Ngh nh s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph và Ngh nh s 78/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph . i u 30. B trư ng B Công an, B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Tài chính trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n chi ti t và t ch c thi hành Ngh nh này. i u 31. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản