Nghị định số 39/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Nghị định số 39/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 39/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 39/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2005/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 39/2005/N -CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THÀNH PH VINH VÀ CÁC HUY N TÂN KỲ, QU PHONG, T NH NGH AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng, xã thu c thành ph Vinh và các huy n Tân Kỳ, Qu Phong, t nh Ngh An như sau: 1. Thành l p phư ng Hưng Phúc thu c thành ph Vinh trên cơ s 58,17 ha di n tích t nhiên và 7.932 nhân khNu c a phư ng Hưng Bình, 55,73 ha di n tích t nhiên và 1.535 nhân khNu c a phư ng Hưng Dũng. Phư ng Hưng Phúc có 113,90 ha di n tích t nhiên và 9.467 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hưng Phúc: ông giáp phư ng Hưng Dũng; Tây giáp phư ng Hưng Bình; Nam giáp phư ng Trư ng Thi; B c giáp phư ng Hà Huy T p. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Hưng Phúc: Phư ng Hưng Bình còn l i 162,22 ha di n tích t nhiên và 14.523 nhân khNu. Phư ng Hưng Dũng còn l i 515,76 ha di n tích t nhiên và 11.565 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng Quán Bàu thu c thành ph Vinh trên cơ s 111,20 ha di n tích t nhiên và 5.300 nhân khNu c a phư ng Lê L i, 120,20 ha di n tích t nhiên và 3.370 nhân khNu c a xã Hưng ông. Phư ng Quán Bàu có 231,40 ha di n tích t nhiên và 8.670 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Quán Bàu: ông giáp phư ng Hà Huy T p; Tây giáp phư ng ông Vĩnh và xã Hưng ông; Nam giáp các phư ng Lê L i, Hưng Bình; B c giáp các xã Hưng ông, Nghi Phú. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Quán Bàu:
  2. Phư ng Lê L i còn l i 137,20 ha di n tích t nhiên và 12.700 nhân khNu. Xã Hưng ông còn l i 642,96 ha di n tích t nhiên và 7.686 nhân khNu. 3. i u ch nh 1.657 ha di n tích t nhiên và 2.388 nhân khNu c a xã Nghĩa Hành thu c huy n Tân Kỳ v xã Hương Sơn qu n lý. 4. Thành l p xã Tân Hương thu c huy n Tân Kỳ trên cơ s 1.557,50 ha di n tích t nhiên và 4.219 nhân khNu c a xã Kỳ Sơn, 1.038 ha di n tích t nhiên và 1.918 nhân khNu c a xã Nghĩa Hành, 532 ha di n tích t nhiên và 954 nhân khNu c a xã Hương Sơn. Xã Tân Hương có 3.127,50 ha di n tích t nhiên và 7.091 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Hương: ông giáp xã Kỳ Sơn; Tây giáp xã Hương Sơn; Nam giáp xã Nghĩa Hành và huy n ô Lương; B c giáp các xã Hương Sơn, Tân An, Kỳ Sơn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành l p xã Tân Hương: Xã Kỳ Sơn còn l i 2.748,82 ha di n tích t nhiên và 7.237 nhân khNu. Xã Nghĩa Hành còn l i 3.628,37 ha di n tích t nhiên và 6.256 nhân khNu. Xã Hương Sơn có 3.552 ha di n tích t nhiên và 5.481 nhân khNu. 5. Thành l p xã Qu Sơn thu c huy n Qu Phong trên cơ s 3.770 ha di n tích t nhiên và 3.324 nhân khNu c a xã Mư ng N c. Xã Qu Sơn có 3.770 ha di n tích t nhiên và 3.324 nhân khNu. a gi i hành chính xã Qu Sơn: ông giáp huy n Quỳ Châu; Tây giáp xã Mư ng N c; Nam giáp xã Quang Phong và huy n Quỳ Châu; B c giáp xã Ti n Phong. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Qu Sơn, xã Mư ng N c còn l i 3.160 ha di n tích t nhiên và 5.993 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản