Nghị định số 390-TTg/NĐ về việc Quy định việc thị thực hộ chiếu do Thủ tướng Chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Nghị định số 390-TTg/NĐ về việc Quy định việc thị thực hộ chiếu do Thủ tướng Chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 390-TTg/NĐ về việc Quy định việc thị thực hộ chiếu do Thủ tướng Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 390-TTg/NĐ về việc Quy định việc thị thực hộ chiếu do Thủ tướng Chính ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 390-TTg/N Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1959 NGHN NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 390-TTg/N NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1959 QUY NNH VI C THN TH C H CHI U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 389 /TTg ngày 27 tháng 10 năm 1959 quy nh vi c c p h chi u; Theo ngh c a các ông B trư ng B Ngo i giao và B Công an. NGHN NNH: i u 1: Công dân Vi t Nam hay ngư i ngo i qu c ra vào nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà ph i mang theo h chi u có th th c c a cơ quan có thNm quy n c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà và ph i xu t trình h chi u có th th c cho n công an a i m cu i cùng lúc ra hay a i m u tiên lúc vào. i u 2: Th th c vào h chi u g m có các lo i: - Th th c xu t c nh, - Th th c nh p c nh, - Th th c xu t nh p c nh, - Th th c nh p xu t c nh, - Th th c quá c nh. i u 3: B Ngo i giao c p t t c các lo i th th c vào các lo i h chi u. Các cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà nư c ngoài có th c p các th th c nh p c nh, nh p xu t c nh và quá c nh vào các lo i h chi u. Tuỳ t ng trư ng h p , các cơ quan nói trên quy t nh th th c có tính ch t ngo i giao, công v hay ph thông.
  2. B Công an và các cơ quan Công an ư c B Công an u nhi m có th c p th th c xu t c nh vào h chi u ph thông cho công dân Vi t Nam và ki u dân ngo i qu c. i u 4: Trong ph m vi thNm quy n c a mình, B Ngo i giao và B Công an s quy nh th t c và nh ng gi y t c n thi t xin th th c. Ngư i xin th th c ph i n p m t s ti n làm th t c phí. Th t c phí và cách th c thu th t c phí xin th th c vào h chi u do các B Ngo i giao, B Công an và B Tài chính n nh. i u 5: Th i h n có giá tr c a th th c vào h chi u nhi u nh t là 3 tháng. Trư ng h p c bi t, th th c có th c p n 6 tháng. Th th c nh p xu t c nh ho c xu t nh p c nh có th dùng nhi u l n ra vào trong th i h n ư c c p. i u 6: Th th c quá c nh m t l n i qua nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà hay quá c nh c i l n v có giá tr nhi u nh t trong 15 ngày. Trư ng h p quá c nh i b ng máy bay, t m trú t i trư ng bay trong th i h n 24 gi thì ư c mi n th th c. i u 7: Ngư i nào dùng ho c làm th th c gi m o, dùng th th c c a ngư i khác, t ý s a i nh ng i u ghi trong th th c s b truy t trư c pháp lu t. i u 8: Các ông B trư ng B Ngo i, B Công an và B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản