Nghị định số 4-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Nghị định số 4-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 4-CP về việc thành lập Tổng cục Thể dục thể thao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 4-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4-CP Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1992 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 4-CP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1992 V VI C THÀNH L P T NG C C TH D C TH THAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t c a Chính ph t i phiên h p ngày 17tháng 10 năm 1992, NGH Đ NH : Đi u 1.- Nay thành l p T ng c c Th d c th thao. T ng c c Th d c th thao là cơ quan thu c Chính ph có ch c năng qu n lý Nhà nư c v Th d c th thao trong c nư c. Đi u 2.- T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao tho thu n v i B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph trình Th tư ng Chính ph d th o ngh nh c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c Th d c th thao. Đi u 3.- T ng c c Th d c th thao b t u ho t ng t ngày 1 tháng 11 năm 1992. B trư ng B Văn hoá - Thông tin bàn giao nhi m v , t ch c b máy và cán b làm công tác qu n lý Nhà nư c v th d c th thao và các ơn v kinh t , ơn v s nghi p v th d c th thao cho T ng c c Th d c th thao qu n lý. Đi u 4.- T ng c c trư ng T ng c c th d c th thao, b trư ng B văn hoá - thông tin và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản