Nghị định số 40/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
97
lượt xem
5
download

Nghị định số 40/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 40/1999/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 40/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/1999/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 40/1999/N -CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 1999 V CÔNG AN XÃ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c ý ki n ch o c a B Chính tr t i Thông báo s 195/TBTW ngày 25 tháng 01 năm 1999; nâng cao hi u qu ho t ng c a Công an xã, góp ph n gi v ng an ninh, tr t t , an toàn xã h i cơ s ; Theo ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Công an xã, Công an th tr n nh ng nơi không b trí l c lư ng Công an chính quy (sau ây g i chung là Công an xã) là l c lư ng vũ trang bán chuyên trách là công c tr ng y u c a ng và Nhà nư c xã, th tr n (sau ây g i chung là xã) m b o an ninh, tr t t , an toàn xã h i cơ s , ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a c p y ng, s qu n lý, i u hành c a y ban nhân dân xã và s ch o, hư ng d n c a Công an c p trên. i u 2. Công an xã có trách nhi m tham mưu cho c p y ng và y ban nhân dân xã v công tác b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i; làm nòng c t xây d ng phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c; th c hi n các bi n pháp công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m và các vi ph m pháp lu t khác v an ninh, tr t t , an toàn xã h i theo quy nh c a pháp lu t nh m b o v ng, b o v chính quy n, b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân trên a bàn xã. i u 3. Công an xã ho t ng theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. Nghiêm c m m i hành vi l i d ng danh nghĩa c a Công an xã th c hi n hành vi trái pháp lu t, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a công dân. i u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p, các ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân và m i công dân có trách nhi m tham gia xây d ng và giúp l c lư ng Công an xã th c hi n nhi m v .
  2. Chương 2: NHI M V , QUY N H N, T CH C VÀ TRANG BN C A CÔNG AN XÃ i u 5. Công an xã có nhi m v sau ây: 1. N m v ng tình hình an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã, xu t v i c p y ng, y ban nhân dân xã và cơ quan Công an c p trên v nh ng ch trương, k ho ch, bi n pháp b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i và t ch c th c hi n nh ng ch trương, k ho ch, bi n pháp ó; 2. Làm nòng c t trong vi c xây d ng phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c, ph i h p v i các cơ quan, oàn th tuyên truy n, ph bi n pháp lu t nh m nâng cao ý th c c nh giác cho nhân dân; hư ng d n các t ch c qu n chúng làm công tác b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã; 3. Th c hi n các bi n pháp công tác nghi p v phòng ng a và u tranh phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n nghi p v c a Công an c p trên; 4. Th c hi n các quy nh v công tác phòng cháy, ch a cháy, gi gìn tr t t công c ng và tr t t an toàn giao thông, qu n lý vũ khí, v t li u n , ch t d cháy; qu n lý h khNu; ki m tra vi c th c hi n các quy nh v an ninh, tr t t trên a bàn xã theo thNm quy n ư c phân c p; 5. L p h sơ i v i nh ng ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t thu c di n c n áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác trình Ch t ch y ban nhân dân xã xem xét, quy t nh. T ch c th c hi n các bi n pháp qu n lý, giáo d c i tư ng trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t; 6. T ch c b o v hi n trư ng, c p c u n n nhân; b t ngư i ph m t i qu tang, t ch c b t ngư i có l nh truy nã, ngư i có l nh truy b t hành chính ang lNn tr n trong a bàn xã; ti p nh n và d n gi i ngư i b b t lên Công an c p trên; 7. Xây d ng l c lư ng Công an xã th c s trong s ch, v ng m nh v chính tr , tư tư ng, t ch c và nghi p v . Ny m nh phong trào thi ua vì an ninh T qu c theo tiêu chuNn và hư ng d n c a Công an c p trên; 8. Th c hi n các nhi m v khác v an ninh, tr t t , an toàn xã h i do c p y ng, y ban nhân dân xã và Công an c p trên giao. i u 6. Công an xã có các quy n h n sau ây: 1. Ki m tra ôn c các cơ quan, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c kinh t óng trên a bàn xã và công dân trong xã th c hi n các quy nh c a pháp lu t và Ngh quy t c a H i ng nhân dân, Quy t nh c a y ban nhân dân v an ninh, tr t t , an toàn xã h i; ki n ngh lên cơ quan có thNm quy n xem xét, x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t;
  3. 2. Trong khi tu n tra, canh gác ư c ki m tra gi y t , hàng hoá, phương ti n i v i ngư i có d u hi u ph m t i ho c vi ph m hành chính trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t; 3. Th c hi n các bi n pháp qu n lý hành chính và các quy t nh x lý vi ph m hành chính v an ninh, tr t t , an toàn xã h i theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Công an c p trên; 4. Trong trư ng h p u i b t ngư i ph m t i qu tang, ngư i ang có l nh truy nã, c p c u ngư i b n n, ư c huy ng ngư i và phương ti n giao thông c a công dân trên a bàn xã và ph i tr l i ngay các phương ti n giao thông khi tình hu ng trên ây không còn sau ó ph i báo cáo ngay v i Ch t ch y ban nhân dân xã và ph i ch u trách nhi m v nh ng quy t nh c a mình. Trư ng h p phương ti n huy ng b hư h ng thì ch phương ti n ư c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Trư ng Công an xã ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân xã và Công an c p trên v toàn b ho t ng c a Công an xã. Phó trư ng Công an xã giúp vi c Trư ng Công an xã, th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng Công an xã và thay m t Trư ng Công an xã khi ư c y quy n. i u 8. Công an viên ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các ch trương, bi n pháp, k ho ch b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i a bàn dân cư do mình ph trách và th c hi n các nhi m v khác v an ninh, tr t t , an toàn xã h i do Trư ng Công an xã giao. i u 9. 1. T ch c Công an xã g m có: Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và công an viên. Công an viên ư c b trí theo thôn, làng, p, b n. Căn c vào c i m, yêu c u c a vi c b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i a phương, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Ch t ch y ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh vi c b trí l c lư ng công an xã cho phù h p. 2. Công an xã ư c s d ng con d u riêng. i u 10. 1. Công dân Vi t nam t 18 tu i tr lên, có lý l ch rõ ràng, trong s ch, trung thành v i ng C ng s n Vi t nam, Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, có phNm ch t chính tr , o c t t, có s c kho , có trình văn hoá c n thi t, có năng l c và hi u bi t nh t nh v pháp lu t và ư c nhân dân tín nhi m thì có th ư c l a ch n tham gia l c lư ng Công an xã. 2. Trư ng Công an xã do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n phê chuNn.
  4. Phó trư ng Công an xã do Ch t ch y ban nhân dân xã quy t nh sau khi th ng nh t ý ki n v i Trư ng Công an c p huy n. Công an viên do Trư ng Công an xã ngh Ch t ch y ban nhân dân xã quy t nh công nh n. 3. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên ph i ư c hu n luy n, b i dư ng v pháp lu t, chuyên môn, nghi p v theo quy nh c a B Công an. i u 11. 1. Công an xã ư c trang b và s d ng vũ khí, công c h tr theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Công an c p trên. 2. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên ư c c p Gi y ch ng nh n, bi n hi u và các phương ti n c n thi t khác ph c v công tác. Chương 3: CH , CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ B O M CHO HO T NG C A CÔNG AN XÃ i u 12. Ph c p hàng tháng i v i Trư ng Công xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên ư c quy nh như sau: 1. Trư ng Công an xã ư c hư ng ph c p hàng tháng theo quy nh t i kho n 3 i u 3 Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, phư ng, th tr n; 2. M t Phó trư ng Công an xã ư c hư ng ph c p hàng tháng b ng m c ph c p c a các ch c danh khác thu c y ban nhân dân xã quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph ; 3. Công an viên ư c hư ng ph c p hàng tháng t i thi u b ng m t ph n ba (1/3) ph c p c a Trư ng Công an xã. Căn c vào i u ki n c th và cân i ngu n ngân sách c a t ng a phương, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh m c ph c p hàng tháng cho Công an viên t ngu n ngân sách a phương. i u 13. 1. Trong th i gian t p trung hu n luy n, b i dư ng ki n th c pháp lu t, chuyên môn, nghi p v Công an xã ư c hư ng ch ph c p theo quy nh c a pháp lu t; khi i công tác ư c thanh toán ti n công tác phí như cán b c p xã. 2. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên trong khi làm nhi m v u tranh phòng, ch ng t i ph m ho c dũng c m làm nh ng công vi c c p bách ph c v qu c phòng, an ninh, dũng c m c u ngư i và tài s n c a Nhà nư c, c a nhân
  5. dân mà b hy sinh thì ư c xem xét công nh n là li t sĩ; trư ng h p b thương, m t s c lao ng t 21% tr lên thì ư c hư ng các ch chính sách như thương binh theo quy nh hi n hành. Trong th i gian b thương ph i n m i u tr t i các cơ s y t quân, dân y thì ư c thanh toán ti n chi phí i u tr t ngu n ngân sách a phương. 3. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã khi ngh vi c ư c hư ng ch tr c p quy nh t i kho n a, b i u 4 c a Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph . i u 14. Kinh phí cho ho t ng c a Công an xã ư c b o m t các ngu n sau ây: 1. Ngân sách Nhà nư c chi cho công tác an ninh; 2.Qu an ninh, tr t t c a a phương; 3. Kinh phí chi cho ho t ng qu n lý, hành chính c a y ban nhân dân c p xã. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 15. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng l c lư ng Công an xã thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 16. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã, Công an viên l p thành tích xu t s c trong công tác, chi n u thì ư c xét khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c và hư ng d n c a B Công an. i u 17. Ngư i nào m o danh Công an xã ho c c n tr , ch ng i Công an xã ang thi hành công v thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n huy ng, s d ng Công an xã làm trái pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính, ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên l i d ng ch c v , quy n h n xâm ph m quy n t do dân ch c a công dân ho c có hành vi vi ph m pháp lu t khác thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng cho ngư i b h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. B Công an ch o, hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân các c p vi c xây d ng l c lư ng công an xã; quy nh chương trình, n i dung b i dư ng, hu n luy n chuyên môn, nghi p v và pháp lu t, m u gi y ch ng nh n, bi n hi u, quy nh s lư ng, ch ng lo i vũ khí, công c h tr cho Công an xã; b o m kinh phí hu n
  6. luy n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , pháp lu t và trang b vũ khí, công c h tr cho Công an xã. i u 21. U ban nhân dân các c p th c hi n ch c năng qu n lý, ch o t ch c và ho t ng c a Công an xã theo thNm quy n và theo s ch o c a Công an c p trên; b trí tr s ho c a i m làm vi c cho Công an xã; c p kinh phí b o m cho ho t ng c a Công an xã và th c hi n các ch , chính sách i v i Công an xã theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 22. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây v Công an xã trái v i Ngh nh này u bãi b . B Công an hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 23. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản