Nghị định số 40-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
62
lượt xem
4
download

Nghị định số 40-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 40-CP về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 40-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40-CP Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 40-CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1996 V B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 2 tháng 12 năm 1994; Căn c Pháp l nh c nh sát nhân dân ngày 28 tháng 1 năm 1989 và Pháp l nh s a i i u 6 c a Pháp l nh l c lư ng c nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 6 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- 1. Ngh nh này quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a, nh m m b o an toàn v ngư i, phương ti n, tài s n c a Nhà nư c và c a nhân dân. 2. Ngư i, phương ti n tham gia giao thông và s d ng các công trình giao thông ư ng thu n i a ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Ngh nh này. 3. Ngư i và phương ti n ho t ng trong vùng nư c c ng bi n u tiên trong sông và lu ng t u bi n ã ư c c p có thNm quy n công b cho phép phương ti n ra vào ho t ng không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. 4. i v i ư ng thu n i a trùng v i ư ng biên gi i qu c gia gi a Vi t Nam và các nư c, ngoài vi c ch p hành các quy nh c a Ngh nh này còn ph i tuân th các i u kho n c a Hi p nh v biên gi i mà Vi t Nam ã ký k t. i u 2.- Cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang và m i cá nhân có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh c a pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a.
 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng, cư trú trên lãnh th Vi t Nam có nghĩa v ch p hành nghiêm ch nh m i n i quy v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a. i u 3.- Các cơ quan Nhà nư c ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n tuyên truy n, giáo d c, ng viên nhân dân thi hành các quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a. i u 4.- 1. M i hành vi vi ph m v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a ph i ư c x lý nghiêm minh, úng pháp lu t. 2. Nh ng ngư i thi hành công v v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a không làm tròn nhi m v , sách nhi u, gây phi n hà, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 5.- Các thu t ng dùng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1. ư ng thu n i a bao g m các tuy n ư ng thu có kh năng khai thác giao thông v n t i trên các sông, kênh, r ch, c a sông, h , ven v nh, ven b bi n, ư ng ra o, ư ng n i các o thu c n i thu nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Các công trình giao thông ư ng thu n i a bao g m: Lu ng ch y tàu, thuy n; âu thuy n; kè; p (tr kè, p thu l i); c ng, b n, kho bãi; phao tiêu báo hi u và các công trình thi t b ph tr khác, trong Ngh nh này g i chung là công trình giao thông. 3. Chư ng ng i v t là do thiên nhiên ho c con ngư i gây nên, nh hư ng n giao thông v n t i ư ng thu n i a. 4. C ng (b n) chuyên dùng là c ng (b n) x p, d hàng hoá, v t tư ph c v cho dây chuy n s n xu t, không có ch c năng kinh doanh x p, d hàng hoá. 5. Vùng nư c c ng, b n thu n i a bao g m: vùng nư c trư c c ng, b n; vùng neo u; vùng chuy n t i và lu ng d n t vùng nư c trư c c ng, b n n lu ng ch y tàu, thuy n trong Ngh nh này g i chung là vùng nư c c ng, b n. 6. Lu ng r ng là lu ng có chi u r ng d i t u ch y l n hơn ho c b ng 5 l n chi u dài c a phương ti n, t i v trí phương ti n ó ang ho t ng. 7. Lu ng h p là lu ng có chi u r ng d i t u ch y nh hơn 5 l n chi u dài c a phương ti n, t i v trí phương ti n ó ang ho t ng. 8. Phương ti n thu n i a (trong Ngh nh này g i chung là phương ti n) bao g m: a. T u, thuy n có ng cơ ho c không có ng cơ; b. Bè m ng;
 3. c. Các c u trúc n i ư c s d ng vào m c ích giao thông, v n t i ho c kinh doanh d ch v trên ư ng thu n i a. 9. u là phương ti n ng yên nh neo ho c các dây ch ng bu c khác. 10. ò là lo i phương ti n thu c nh dùng ch hành khách, hàng hoá, chuy n ng b ng chèo, bu m, dây kéo ho c b ng máy công su t không quá 15CV, tr ng t i không quá 5 t n ho c dư i 13 khách ư c thi t k và óng theo tiêu chuNn k thu t ho c theo kinh nghi m dân gian. a. ò ngang là ò v n chuy n hành khách, hàng hoá ngang qua sông, kênh. b. ò d c là ò v n chuy n hành khách, hàng hoá i d c sông, kênh, h kho ng cách không quá 10km. c. ò màn là phương ti n c p vào t u khách ón, tr hành khách trong khi t u khách ang hành trình. 11. Phương ti n thu gia d ng là phương ti n ch ph c v cho cá nhân, gia ình, không tham gia kinh doanh v n t i, có tr ng t i không quá 5 t n ho c công su t máy không quá 15CV. 12. Phương ti n cơ gi i là phương ti n di chuy n nh ng cơ. 13. Phương ti n thô sơ là phương ti n dùng s c ngư i, v t, gió, nư c làm ng l c di chuy n. 14. oàn tàu lai kéo là oàn t u ư c liên k t v i nhau g m các phương ti n làm nhi m v kéo (g i là tàu kéo) và các phương ti n b kéo. 15. oàn t u lai Ny là oàn t u ư c liên k t v i nhau g m các phương ti n làm nhi m v Ny (g i là t u Ny) và các phương ti n b Ny. 16. oàn t u lai áp m n là oàn t u ư c liên k t v i nhau g m các phương ti n làm nhi m v lai và các phương ti n b lai áp m n m t bên ho c hai bên. 17. oàn t u lai h n h p là oàn t u ư c liên k t v i nhau g m các phương ti n làm nhi m v lai và các phương ti n b lai ghép theo i hình h n h p: a. Lai kéo v i lai Ny; b. Lai kéo v i lai áp m n; c. Lai Ny v i lai áp m n; d. V a lai kéo, v a lai Ny, v a lai áp m n. 18. Phương ti n ang hành trình là phương ti n ang di chuy n ho c ng yên không nh neo.
 4. 19. Phương ti n ch y c t ư ng nhau là ban ngày phương ti n này ch trông th y m t bên m n c a phương ti n kia, ban êm ch trông th y m t èn m n (xanh ho c ) c a phương ti n kia. 20. Phương ti n m t ch ng là phương ti n ang hành trình, vì trư ng h p c bi t nào ó ã không còn kh năng ho t ng theo ý mu n c a ngư i i u khi n. 21. Tín hi u là nh ng thông tin b ng âm hi u, èn hi u, c hi u và d u hi u ư c dùng liên l c nh m m c ích m b o an toàn cho các phương ti n giao thông trên ư ng thu n i a. 22. Ngư i tham gia giao thông là ngư i thuy n viên và ngư i s d ng các lo i phương ti n thu gia d ng; ngư i làm các công vi c khác ho t ng trên ư ng thu n i a. 23. Thuy n viên là nh ng ngư i làm vi c trên phương ti n thu n i a theo ch c danh tiêu chuNn quy nh (tr nh ng ngư i làm vi c trên phương ti n gia d ng). 24. Thuy n trư ng ho c ngư i i u khi n phương ti n là ngư i ch huy cao nh t trên phương ti n, trong Ngh nh này g i chung là thuy n trư ng. 25. Hành khách là ngư i trên phương ti n ch khách tr thuy n viên, nh ng ngư i thu c gia ình thuy n viên cùng sinh s ng trên phương ti n và nh ng ngư i ư c phân công làm nhi m v trên phương ti n. i u 6.- 1. Khi x y ra tai n n giao thông thuy n trư ng ph i l p t c tìm m i bi n pháp c u ngư i, tài s n, b o v các d u v t và hi n trư ng i u ki n cho phép, ng th i báo cáo cho U ban nhân dân a phương, công an ho c ơn v qu n lý ư ng thu n i a g n nh t. 2. Ngư i có m t t i nơi x y ra tai n n ph i có trách nhi m c u n n. Ngư i tr n tránh nghĩa v c u n n s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Phương ti n, tài s n c a ngư i b n n ph i ư c b o v chu áo. Nghiêm c m dùng vũ l c và m i hành vi khác gây nguy h i cho ngư i, phương ti n, tài s n c a ngư i b n n và ngư i gây tai n n. M i hành vi c n tr ngư i thi hành công v u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i có liên quan tr c ti p n tai n n ph i có m t t i hi n trư ng khi nhà ch c trách ti n hành l p biên b n. 5. U ban nhân dân a phương nơi x y ra tai n n ph i t ch c c u n n, b o v hi n trư ng và ch o các cơ quan ch c năng gi i quy t h u qu tai n n. i u 7.-
 5. 1. L c lư ng c nh sát giao thông ch ư c l p tr m ki m tra nh ng nơi ư c B trư ng B N i v cho phép và ch ư c ki m tra nh ng phương ti n khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 2. Nghiêm c m tuỳ ti n d ng phương ti n ki m tra. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH , U BAN NHÂN DÂN CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG V M B O TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA i u 8.- Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1. Ban hành tiêu chuNn ngành v : k thu t công trình giao thông ư ng thu n i a; k thu t các lo i phương ti n thu ; hành ngh thi t k , óng m i, s a ch a phương ti n thu n i a; công b m ( óng) lu ng ch y tàu, thuy n, c ng, b n; cơ s v t ch t k thu t, giáo viên c a các trư ng, l p ào t o thuy n viên và các tiêu chuNn k thu t khác v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a. 2. Ban hành quy t c báo hi u ư ng thu n i a Vi t Nam. 3. Quy nh t ch c ho t ng c a c ng v ư ng thu n i a nh ng khu v c c n thi t. 4. Ki m tra k thu t các lo i phương ti n thu n i a (tr phương ti n ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng). 5. ăng ký, c p bi n s , qu n lý các lo i phương ti n thu n i a (tr phương ti n ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng và phương ti n ánh b t thu s n). 6. C p gi y phép v n t i hàng hoá, hành khách cho phương ti n thu n i a tham gia kinh doanh v n t i. 7. C p phép s d ng vùng nư c có liên quan n giao thông ư ng thu n i a. 8. T ch c ào t o, sát h ch, c p b ng t t nghi p, b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng, ch ng ch chuyên môn cho thuy n viên. 9. Thanh tra b o v công trình giao thông, x lí vi ph m hành chính theo thNm quy n. 10. Ph i h p v i B N i v theo dõi, phân tích nguyên nhân các v tai n n giao thông ư ng thu n i a có các bi n pháp ngăn ch n tai n n xNy ra. i u 9.- Trách nhi m c a B N i v 1. Ki m tra k thu t, ăng ký, qu n lý phương ti n thu n i a c a l c lư ng công an nhân dân (tr phương ti n làm nhi m v kinh t do B Giao thông v n t i ăng ký, ki m tra k thu t và c p phép ho t ng).
 6. 2. T ch c ki m tra và x lý các hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a. 3. Ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a. 4. T ch c i u tra, x lý các v tai n n giao thông. Ch trì và ph i h p v i B Giao thông v n t i th ng kê, theo dõi, phân tích và k t lu n nguyên nhân các v tai n n giao thông ư ng thu n i a, xu t các bi n pháp phòng ng a tai n n giao thông ư ng thu n i a. 5. L p các tr m ki m soát giao thông ư ng thu n i a. Quy nh nhi m v , quy n h n c a các tr m ki m soát giao thông. 6. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, l c lư ng c nh sát nhân dân có trách nhi m ph i h p, h tr ơn v qu n lý công trình giao thông và l c lư ng thanh tra giao thông trong vi c b o m tr t t , an toàn giao thông và b o v công trình giao thông ư ng thu n i a. i u 10.- Trách nhi m c a B Thu s n 1. ăng ký, c p bi n s , qu n lý các phương ti n ánh b t thu s n. 2. Giao vùng nư c nuôi tr ng, ánh b t thu s n có liên quan n lu ng ch y t u, thuy n và hành lang b o v lu ng sau khi th ng nh t v i B Giao thông v n t i. 3. Ch o các ơn v trong ngành ánh b t thu s n không gây nh hư ng giao thông trên lu ng ch y t u, thuy n. 4. ưa n i dung pháp lu t giao thông v n t i ư ng thu n i a vào các trư ng ào t o thuy n viên t u cá theo chương trình quy nh. i u 11.- Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. Ki m tra k thu t, ăng ký, qu n lý phương ti n thu n i a thu c B Qu c phòng (tr phương ti n s d ng vào ho t ng kinh t do B Giao thông v n t i ăng ký, ki m tra k thu t và c p phép ho t ng). 2. Ch o các ơn v quân i khi s d ng phương ti n thu ho t ng trên ư ng thu n i a, ph i ch p hành pháp lu t v giao thông v n t i và ch u s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng b o m tr t t , an toàn giao thông (tr trư ng h p ang làm nhi m v chi n u, di n t p quân s và nh ng nhi m v khNn c p theo l nh c a c p có thNm quy n). 3. ưa n i dung pháp lu t v giao thông v n t i ư ng thu n i a vào các trư ng ào t o thuy n viên c a B Qu c phòng theo chương trình quy nh. i u 12.- Trách nhi m c a B Thương m i
 7. Khi l p k ho ch nh p khNu phương ti n thu n i a hàng năm ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B Giao thông v n t i v s lư ng, ch ng lo i phương ti n ư c nh p trên cơ s tiêu chuNn k thu t và tình hình lu ng l ch, c ng, b n hi n t i. i u 13.- Trách nhi m c a các B , ngành khác có liên quan n tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a. Khi xây d ng d án và trư c khi th c hi n các công vi c sau ây ph i ư c s th ng nh t b ng văn b n c a B Giao thông v n t i: 1. Xây d ng các công trình vư t sông, các công trình trong ph m vi b o v ư ng thu n i a; 2. V n hành các công trình liên quan n i u ti t nư c có nh hư ng n giao thông ư ng thu n i a (tr trư ng h p có liên quan n ch ng lũ). 3. Khai thác tài nguyên khoáng s n trong ph m vi b o v ư ng thu n i a; i u 14.- Trách nhi m c a các cơ quan thông tin, tuyên truy n: Các cơ quan thông tin, báo chí, ài phát thanh, truy n hình c a Trung ương và a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a và không thu phí. i u 15.- Trách nhi m c a U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1. T ch c, ch o các ngành trong ph m vi qu n lý c a a phương và U ban nhân dân huy n (qu n), xã (phư ng) ti n hành m i bi n pháp c n thi t : a. Thi t l p tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i at i a phương; b. ăng ký, c p phép ho t ng phương ti n thu n i a theo quy nh c a B Giao thông v n t i; c. ào t o thuy n viên, c p b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 2. T ch c s p x p các b n, bãi, nơi neo u phương ti n; nuôi tr ng, ánh b t thu s n; h p ch trên ư ng thu n i a t i a phương. 3. Th c hi n các bi n pháp ch ng th i bùn, cát, t, á, s i, rơm r , các ch t th i công nghi p chưa qua x lý, ch t th i dân sinh xu ng ư ng thu n i a; b o v phao tiêu báo hi u, các công trình giao thông ư ng thu n i a t i a phương. 4. Căn c pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a B Giao thông v n t i và tình hình th c t c a a phương, t ng bư c gi i to vi c l n chi m lu ng và hành lang b o v lu ng ch y t u, thuy n t i a phương. 5. T ch c c u ngư i, phương ti n, tài s n và gi i quy t h u qu khi có tai n n giao thông x y ra trên ư ng thu n i a t i a phương.
 8. 6. Ph bi n, tuyên truy n, giáo d c th c hi n pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a cho các i tư ng có liên quan t i a phương. 7. T ch c ki m tra vi c thi hành nhi m v c a các l c lư ng làm công tác m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a t i a phương; ki m tra, x lý vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a theo thNm quy n. Chương 3: QU N LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA i u 16.- ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng thu n i a có trách nhi m m b o tr ng thái an toàn k thu t và tiêu chuNn k thu t c a công trình. Khi phát hi n công trình giao thông ư ng thu n i a có hư h i e do an toàn giao thông ph i có bi n pháp x lý k p th i, hư ng d n giao thông ngăn ng a tai n n và ph i ch u trách nhi m i v i tan n n giao thông x y ra n u không làm h t trách nhi m c a mình. i u 17.- 1. Trư ng h p x y ra tai n n chìm m phương ti n, sau khi c u n n ngư i, tài s n, thuy n trư ng ph i t và b o qu n báo hi u; tr c v t phương ti n theo th i h n quy nh c a ơn v qu n lý ư ng thu n i a. 2. ơn v qu n lý ư ng thu n i a ph i h p v i c nh sát giao thông, báo cáo chính quy n a phương có bi n pháp kh c ph c nhanh chóng m b o giao thông an toàn, thông su t. i u 18.- 1. Ch chư ng ng i v t khi tr c v t, thanh th i n u có nh hư ng n giao thông ph i có ý ki n c a ơn v qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n. 2. Ch công trình ch ư c thi công khi ã th c hi n các bi n pháp m b o an toàn giao thông và ph i có gi y phép c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n. 3. ơn v qu n lý ư ng thu n i a có trách nhi m l p h sơ theo dõi các công trình, chư ng ng i v t có nh hư ng n giao thông ư ng thu n i a. 4. ơn v qu n lý ư ng thu n i a ti n hành x lý công trình, chư ng ng i v t trong trư ng h p ch công trình, ch chư ng ng i v t không th c hi n ho c th c hi n không úng quy nh; ch công trình, ch chư ng ng i v t ph i ch u m i chi phí. i u 19.- 1. Khi xây d ng d án và trư c khi thi công các công trình sau ây trên ư ng thu n i a ph i có s th ng nh t b ng văn b n c a B Giao thông v n t i:
 9. a. Các c u vĩnh c u, t m th i; b. Các ư ng dây i n, ư ng dây thông tin, các ư ng ng d n trên không và dư i lòng sông; c. Các b n phà; d. Các kè b o v ê, các công trình có liên quan n phòng ch ng l t, bão có nh hư ng n lu ng ch y t u, thuy n. Ngoài các công trình trên ây, khi xây d ng các công trình khác trên ư ng thu n i a ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n v giao thông ư ng thu n i a. 2. Ch công trình ph i thanh th i không l i chư ng ng i v t khi thi công xong các công trình trên ư ng thu n i a. i u 20.- 1. Các phương ti n ánh b t, nuôi tr ng thu s n có liên quan n ph m vi b o v ư ng thu n i a ph i có gi y phép c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n và ph i th c hi n y n i dung ghi trong gi y phép. Các phương ti n ánh b t thu s n lưu ng không ư c gây tr ng i cho giao thông ư ng thu , không làm hư h i n công trình giao thông. Khi lu ng ch y t u, thuy n thay i, ch các phương ti n ánh b t, nuôi tr ng thu s n ph i di chuy n, thu h p ho c d b theo yêu c u c a cơ quan qu n lý ư ng thu n i a có thNm quy n. 2. Khi ch m d t khai thác, ch các phương ti n ánh b t, nuôi tr ng thu s n ph i thanh th i h t các chư ng ng i v t. i u 21.- 1. C m t, cát, s i, á, rơm r , các ch t th i khác xu ng ư ng thu n i a. 2. C m làm hư h ng, thay i, chuy n d ch, che khu t, làm m t tác d ng c a các báo hi u. 3. Trư ng h p n o vét lu ng l ch ph i bùn, t úng nơi quy nh. Chương 4: NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N THAM GIA GIAO THÔNG i u 22.- 1. Thuy n viên trên phương ti n ph i có b ng ho c ch ng ch chuyên môn úng v i ch c danh, phù h p v i lo i phương ti n do B Giao thông v n t i quy nh và ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ăng ký vào danh b thuy n viên
 10. (thuy n viên làm nhi m v an ninh, qu c phòng do B Qu c phòng, B N i v quy nh). 2. Ngư i i u khi n phương ti n thu gia d ng n u ho t ng trên tuy n ư ng thu n i a ph i h c t p pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a và ư c c p gi y ch ng nh n. i u 23.- Nghiêm c m thuy n viên ho c s d ng thuy n viên trên phương ti n làm vi c trong tình tr ng sau: 1. S c kho không m b o th c hi n ư c nhi m v theo quy nh; 2. Trong máu có n ng c n, rư u, bia vư t quá 50mg/100ml máu ho c 25mg/1 lít khí th ho c các ch t kích thích khác. i u 24.- 1. Các phương ti n tham gia giao thông (tr phương ti n gia d ng) ph i m b o tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn k thu t ngành và ph i có các gi y t sau: a. Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a; b. Danh b thuy n viên; trư ng h p c gia ình s ng trên phương ti n ph i có s h khNu thư ng trú ho c t m trú; c. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t; d. Gi y phép v n t i trên ư ng thu n i a ( i v i phương ti n kinh doanh v n t i). 2. S ăng ký và tên phương ti n ph i ư c k b ng sơn, theo úng quy nh. i u 25.- T u, thuy n nư c ngoài ch ư c v n chuy n hàng hoá, hành khách trên ư ng thu n i a Vi t Nam khi ư c phép c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 26.- Phương ti n ch ư c phép khai thác úng v i công d ng, vùng ho t ng, tuy n lu ng ã ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n cho phép. C m phương ti n chuyên ch hàng hoá quá d u ch hàng ho c ch hành khách quá s lư ng quy nh. V mùa lũ ph i gi m t i n m c không nguy hi m tránh tai n n có th x y ra. B Giao thông v n t i quy nh c th vi c gi m t i trong mùa lũ. i u 27.- Hàng hoá ph i s p x p g n gàng không ư c làm m t n nh phương ti n, không nh hư ng n t m nhìn c a ngư i i u khi n. Không ư c x p hàng hoá vư t kích thư c theo chi u ngang và chi u d c c a phương ti n. i u 28.- Phương ti n ch khách ph i ăng ký b n i, b n n và ph i ón tr khách úng b n quy nh. T u khách và ò d c ph i có danh sách hành khách.
 11. i u 29.- T u khách ph i m b o tiêu chuNn ch ng i theo quy nh. L i i l i c a hành khách ph i d dàng, thu n ti n. Không ư c ngư i ng i trên mui và hai bên m n phương ti n. i u 30.- T u khách và ò d c ph i có n i quy an toàn. Trư c khi kh i hành, thuy n trư ng ho c ngư i lái ò ph i ph bi n n i quy và cách s d ng các trang b an toàn cho hành khách bi t. i u 31.- 1. Không ư c ch chung trâu, bò, ng a và nh ng ng v t l n khác v i hành khách. Nh ng ng v t nh n u c n chuyên ch ph i nh t trong l ng, cũi và không làm nh hư ng n hành khách. 2. C m phương ti n ch khách, ch các ch t c h i, d n , d cháy và các ch t nguy hi m khác có nh hư ng n s c kho và tính m ng c a hành khách. i u 32.- Phương ti n v n chuy n hàng hoá c h i, ch t n ho c các ch t nguy hi m khác ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép và ph i có ký hi u riêng theo quy nh; ph i ch p hành úng quy nh v phòng ch ng c h i; phòng ch ng cháy, n . i u 33.- T ch c, cá nhân mu n óng m i phương ti n thu n i a ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p phép. B Giao thông v n t i quy nh c th v vi c c p phép óng m i phương ti n thu n i a. i u 34.- Các phương ti n óng m i, hoán c i (tr phương ti n gia d ng) ph i ư c cơ quan ăng ki m duy t h sơ thi t k và giám sát k thu t khi thi công. T ch c, cá nhân hành ngh thi t k phương ti n thu n i a ph i ư c B Giao thông v n t i c p phép. i u 35.- Các cơ s óng m i, s a ch a phương ti n thu ph i có các i u ki n v thi t b , công ngh và ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a B Giao thông v n t i cho phép hành ngh . i u 36.- Ki m tra k thu t phương ti n thu n i a c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t ch ư c th c hi n các cơ s do B Giao thông v n t i quy nh. Cơ quan ăng ki m phương ti n thu n i a ph i có các thi t b , d ng c ki m tra; khi ki m tra k thu t phương ti n ph i th c hi n úng các quy ph m, tiêu chuNn do Nhà nư c và B Giao thông v n t i ban hành. Ngư i ng u cơ quan ăng ki m phương ti n thu n i a ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng k t lu n sau khi ki m tra. Chương 5: C NG, B N THU N I NA
 12. i u 37.- C ng, b n thu n i a (tr c ng, b n quân s có quy nh riêng) ph i h sơ th t c và ph i ư c c p có thNm quy n c p gi y phép ho t ng; ph i ư c ghi vào danh b c ng, b n thu n i a theo quy nh c a B Giao thông v n t i. i u 38.- 1. C ng, b n thu n i a ph i có các quy nh b o m tr t t , an toàn giao thông; an toàn k thu t; phòng ch ng cháy, n ; tr t t , an toàn khu v c và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 2. C ng, b n thu n i a ph i có phao tiêu báo hi u xác nh ph m vi vùng nư c; có ch cho phương ti n bu c dây, u an toàn. 3. C u t u ph i có m ch ng va, có c t bích; có c u thang cho ngư i lên xu ng. Các b n ò ph i có c u cho hành khách lên xu ng. Ban êm c u t u và b n ph i có ánh sáng. 4. Các thi t b x p d hàng hoá ph i b o m tiêu chuNn k thu t an toàn. i u 39.- 1. Nghiêm c m m c ng, b n thu n i a tuỳ ti n không theo quy nh t i các i u 37, 38 c a Ngh nh này. 2. Nghiêm c m c ng, b n thu n i a x p hàng hoá ho c nh n hành khách xu ng phương ti n không m b o an toàn k thu t; ch quá t i (quá d u ch hàng ho c quá m n nư c ăng ký ho c vư t quá s lư ng hành khách và hàng hoá quy nh). i u 40.- Thuy n viên c a các phương ti n thu ho t ng trong ph m vi vùng nư c c a c ng, b n thu n i a ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành t i c ng, b n. i u 41.- 1. Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành t i c ng, b n thu n i a là c ng v thu n i a. 2. B Giao thông v n t i quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n c a c ng v thu n i a. Chương 6: QUY T C VÀ TÍN HI U GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA M c 1: QUY T C GIAO THÔNG i u 42.- Quy nh chung v i và tránh nhau c a phương ti n thu n i a: 1. Khi hành trình, phương ti n ph i i h n v m t bên c a lu ng.
 13. 2. Phương ti n i ngư c hư ng g p nhau ph i tránh nhau v phía m n ph i c a mình. 3. Phương ti n i xuôi nư c ư c ưu tiên, phương ti n i ngư c nư c ph i như ng ư ng. 4. Phương ti n ư c ưu tiên ph i ch ng phát tín hi u xin ư ng trư c và ph i t o m i i u ki n thu n l i phương ti n ph i như ng ư ng tránh ư c an toàn. i u 43.- Phương ti n cơ gi i ch y c t ư ng nhau: Phương ti n nào nhìn th y phương ti n kia bên m n ph i c a mình (ban êm nhìn th y èn c a phương ti n kia) thì ph i như ng ư ng cho phương ti n kia. i u 44.- Phương ti n cơ gi i lai áp m n tránh nhau lu ng h p: 1. Trư ng h p phương ti n lai i ngư c nư c, phương ti n không lai i xuôi nư c: c hai phương ti n u ph i gi m t c , phương ti n lai i th t sát vào bên lu ng phía m n ph i c a mình và n u c n thì ph i d ng l i, d n các phương ti n b lai ra ng sau phương ti n không lai i xuôi nư c có lu ng i. 2. Trư ng h p phương ti n lai i xuôi nư c, phương ti n không lai i ngư c nư c: c hai phương ti n u ph i gi m t c , phương ti n không lai i th t sát v m t bên lu ng phía m n ph i, n u c n thi t thì ph i d ng l i. Phương ti n lai, n u c n thi t ph i d n các phương ti n b lai ra ng sau. 3. Trư ng h p c hai phương ti n u lai: c hai phương ti n u ph i gi m t c , n u c n thi t thì phương ti n i ngư c nư c ph i d ng l i, d n các phương ti n b lai ra ng sau và n u c n thi t n a thì phương ti n i xuôi nư c cũng ph i làm như phương ti n i ngư c nư c. 4. Trư ng h p nư c ng: phương ti n không lai ph i như ng ư ng cho phương ti n lai. N u c n thi t thì phương ti n lai ph i d n phương ti n b lai ra ng sau. i u 45.- Phương ti n cơ gi i tránh nhau lu ng r ng: N u lu ng r ng, phương ti n cơ gi i không b t bu c ph i tránh nhau theo quy t c chung, phương ti n i xuôi nư c có quy n ưu tiên ch n phía i thu n l i cho s i u ng c a mình nhưng ph i ch ng phát tín hi u i u ng (quy nh t i i u 61 c a Ngh nh này). i u 46.- Phương ti n cơ gi i nh g p phương ti n cơ gi i l n: Phương ti n cơ gi i nh ph i như ng ư ng cho phương ti n cơ gi i l n và các oàn lai. i u 47.- Phương ti n cơ gi i tránh nhau nơi lu ng giao nhau ho c quãng sông khúc khu u:
 14. 1. Phương ti n nào n trư c ư c ưu tiên i trư c, phương ti n n sau ph i như ng ư ng. 2. N u các phương ti n cùng n v trí lu ng giao nhau ho c quãng sông khúc khu u thì tránh nhau theo quy t c chung quy nh t i i u 42 c a Ngh nh này. 3. N u cùng i xuôi nư c hay cùng i ngư c nư c ho c nư c ng thì xác nh ưu tiên và như ng ư ng theo trư ng h p phương ti n cơ gi i ch y c t ư ng nhau. *. Phương pháp tránh nhau: n g n nơi lu ng giao nhau ho c quãng sông khúc khu u, n u có th nhìn xa kho ng 500m b ng m t thư ng thì phương ti n phát tín hi u m t ti ng còi dài. Tín hi u còi ph i phát i phát l i nhi u l n và phương ti n ph i i sát lu ng phía m n ph i c a mình. N u lu ng h p, phương ti n i ngư c nư c ph i d ng l i cách nơi lu ng giao nhau ho c quãng sông khúc khu u kho ng 300m ch phương ti n i xuôi nư c qua kh i, m i i. N u không nhìn xa ư c kho ng 500m thì phương ti n ph i gi m t c và cũng phát tín hi u như trên. Phương ti n i ngư c nư c nghe th y tín hi u ph i d ng l i và phát tín hi u còi theo quy nh. Phương ti n i xuôi nư c nghe th y tín hi u c a phương ti n i ngư c nư c ph i phát ngay tín hi u i u ng theo quy nh phương ti n i ngư c nư c bi t mà tránh. i u 48.- Phương ti n thô sơ g p phương ti n cơ gi i: Phương ti n thô sơ ph i như ng ư ng, không ư c ch y c t ngang trư c mũi c a phương ti n cơ gi i. Riêng bè g p phương ti n cơ gi i thì phương ti n cơ gi i ph i tránh. i u 49.- Trư ng h p nư c ng: Phương ti n nào phát tín hi u xin ư ng trư c ư c i v phía mình ã báo, phương ti n kia b t bu c ph i tuân theo. i u 50.- Thuy n có dây kéo trên b tránh nhau: 1. Trư ng h p thuy n có dây kéo g p thuy n không có dây kéo, thuy n có dây kéo tránh v phía dây kéo. 2. Trư ng h p hai thuy n u có dây kéo g p nhau, dây kéo cùng m t bên b , m t chi c ch n ng, m t chi c ch nh hay i không: thuy n ch nh hay i không tránh thuy n ch n ng v phía dây kéo c a mình. 3. Trư ng h p hai thuy n có dây kéo cùng m t bên b , c hai thuy n cùng ch n ng ho c cùng ch nh hay cùng i không: thuy n i ngư c nư c tránh thuy n i xuôi nư c v phía dây kéo c a mình. N u nư c ng thì tránh nhau v phía m n ph i c a mình. i u 51.- Thuy n bu m tránh nhau:
 15. 1. M t chi c dương bu m m t chi c không dương bu m, chi c không dương bu m ph i tránh chi c dương bu m. 2. C hai thuy n u dương bu m: a. Thuy n i thu n gió tránh thuy n i ngư c gió b. Thuy n ư c gió m n trái tránh thuy n ư c gió m n ph i (m n ư c gió c a thuy n là m n i hư ng v i m n có cánh bu m chính). c. Thuy n i trên gió ph i tránh thuy n i dư i gió. i u 52.- Phương ti n vư t nhau: 1. Nguyên t c chung: Khi m t phương ti n theo k p m t phương ti n khác bao gi cũng có quy n vư t, tr nh ng trư ng h p sau ây: a. Phía trư c có phương ti n i l i hay có chư ng ng i v t; b. Nơi lu ng giao nhau, quãng sông khúc khu u ho c h p; c. Khi i qua c u, c ng, âu, khu v c i u ti t giao thông; d. Trư ng h p xét th y không an toàn. 2. Phương ti n cơ gi i vư t nhau: a. Phương ti n xin vư t khi còn cách phương ti n b vư t kho ng 500m, ph i phát m t ti ng còi dài nh c i nh c l i nhi u l n. Phương ti n b vư t nghe th y âm hi u c a phương ti n xin vư t n u không có gì c n tr thì ph i lái v phía m n ph i c a mình phương ti n xin vư t, vư t v phía m n trái c a mình. N u vì m t lý do nào ó không th cho vư t ư c thì phương ti n b vư t ph i phát 5 ti ng còi ng n (tín hi u không th như ng ư ng) cho phương ti n xin vư t bi t. Nh ng nơi lu ng r ng, phương ti n b vư t n u vì m t lý do nào ó không th tránh sang phía m n ph i ư c thì ph i phát hai ti ng còi ng n và i sang phía m n trái, phương ti n xin vư t, vư t v phía m n ph i c a mình. Phương ti n xin vư t phát m t ti ng còi ng n r i ti n lên v phía m n ph i vư t. b. Khi vư t nhau, phương ti n b vư t ph i gi m t c và i phương ti n xin vư t vư t qua mình ư c kho ng 200m m i ư c phép i theo hư ng và t c trư c khi vư t nhau; phương ti n xin vư t ph i gi kho ng cách ngang gi a hai phương ti n ít nh t b ng chi u dài c a phương ti n l n hơn. N u trong lu ng h p thì kho ng cách ngang này ít nh t là 5m. N u c n thi t thì phương ti n b vư t ph i d ng l i, sát vào m t bên lu ng cho phương ti n xin vư t, vư t ư c. Khi chưa vư t xa ư c kho ng 200m thì phương ti n xin vư t không ư c lái v phía ư ng i c a phương ti n v a b vư t. c. Trư ng h p phương ti n i sau nh vư t ho c ang vư t nhưng xét th y không th vư t ư c thì ph i gi m ngay t c gi kho ng cách theo quy nh t i i u 53.
 16. 3. Phương ti n thô sơ vư t nhau: a. Thuy n không có dây kéo vư t nhau: thuy n i trư c lái v phía m n ph i, thuy n i sau vư t v phía m n trái c a mình. b. Thuy n không có dây kéo vư t thuy n có dây kéo: Thuy n có dây kéo i v phía dây kéo. c. Thuy n có dây kéo vư t thuy n không có dây kéo: thuy n i trư c i sang b phía không có dây kéo. d. Thuy n có dây kéo vư t nhau: thuy n i trư c tránh v phía dây kéo c a mình. i u 53.- Kho ng cách d c gi a các phương ti n cùng i m t chi u: Các phương ti n cơ gi i, thuy n bu m cùng i m t chi u ph i cách nhau ít nh t 100m khi i nư c ngư c ho c 300m khi i nư c xuôi. Các bè i cùng chi u ph i cách nhau t i thi u 500m. i u 54.- Gi m t c : Phương ti n ang i ph i gi m t c nh ng nơi có báo hi u h n ch t c và trong nh ng trư ng h p sau: 1. Tránh nhau lu ng h p; 2. i t i nơi lu ng giao nhau ho c quãng sông khúc khu u; qua nh ng lu ng h p; 3. i g n phương ti n ang làm công tác thu văn ho c ang thi công công trình, phương ti n b n n; 4. i g n nh ng phương ti n ban ngày treo c ch B, ban êm th p èn sáng kh p b n phía (360o); 5. i trong ph m vi các b n và nh ng ch có nhi u thuy n u; 6. Không rõ ư ng i do sương mù, mưa to ho c các lý do khác; 7. i sát ê vào mùa nư c l n. i u 55.- Hành trình khi t m nhìn xa b h n ch : Khi có sương mù, mưa to hay có khói không trông rõ ư c kho ng 300m, các phương ti n ph i gi m t c và phát tín hi u theo quy nh. Ph i c ngư i c nh gi i nh ng nơi c n thi t. N u không trông rõ ư ng, phương ti n ph i u l i, c ngư i c nh gi i và cũng ph i phát tín hi u.
 17. i u 56.- Qua c u, c ng, âu và khu v c i u ti t giao thông: 1. Khi i qua c u (không m thư ng xuyên), c ng, âu, khu v c có i u ti t giao thông ngư i i u khi n phương ti n ph i tri t tuân theo s hư ng d n c a nhân viên ph trách c u, c ng, âu và khu v c có i u ti t giao thông. C m i song hàng hay vư t nhau. 2. N u ph i u l i khu v c t p k t, phương ti n ph i tuân theo s i u ng c a nhân viên ph trách. Khi ư c phép i, phương ti n nào n trư c i trư c, phương ti n n sau i sau (tr phương ti n i làm nhi m v c u n n, làm nhi m v khNn c p có l nh c a cơ quan có thNm quy n). i u 57.- Phương ti n u trong b n: Phương ti n vào b n ph i u úng ch quy nh, bu c dây cNn th n, có c u b c lên b cho hành khách lên xu ng ho c b c d hàng hoá. C u ph i v ng ch c, có tay v n ho c dây căng th ng thay cho tay v n, khi c n thi t ph i có lư i b o v ; thuy n viên c a các phương ti n u phía ngoài và nh ng ngư i thi hành công v i qua phương ti n c a mình. Ngoài nh ng quy nh trên, các phương ti n u trong b n còn ph i ch p hành úng n i quy c a b n. i u 58.- Phương ti n u ngoài b n: 1. Trư ng h p c bi t khi ư c phép c a cơ quan có thNm quy n, các phương ti n cơ gi i m i ư c u l i ngoài ph m vi b n hành khách lên xu ng ho c b c d hàng hoá nhưng không ư c làm c n tr s i l i c a các phương ti n khác. Các thuy n, ò ưa ón hành khách, chuy n t i hàng hoá ch ư c n g n khi các phương ti n này ã u l i. Khi vi c ưa ón khách hàng và b c d hàng hoá ã làm xong, trư c khi ch y, phương ti n cơ gi i ph i phát âm hi u và ch cho các phương ti n nh i xa r i m i nh neo kh i hành. 2. N u vì b t c lý do gì phương ti n c n u l i thì phương ti n ph i neo, bu c dây ch c ch n, thư ng xuyên có ngư i trông coi. i u 59.- Các i u nghiêm c m: 1. C m phương ti n u hay neo nơi lu ng giao nhau, quãng sông khúc khu u, dư i c u, g n các công trình và nh ng nơi có báo hi u c m neo u; 2. C m phương ti n bám, bu c vào phương ti n khác ho c cho phương ti n khác bám, bu c vào phương ti n c a mình khi ang hành trình (tr trư ng h p có h p ng lai d t, c u h ho c c u n n); 3. C m s d ng ò màn ưa ón khách; 4. C m các phương ti n bu c dây vào thành c u, c a c ng, c a âu và các phao tiêu, c t báo hi u;
 18. 5. C m các phương ti n vô c dùng èn pha chi u vào các phương ti n khác ang hành trình; 6. C m các phương ti n l m dùng quy n ưu tiên gây tr ng i cho vi c i u ng, an toàn c a phương ti n ph i như ng ư ng. M C 2: TÍN HI U i u 60.- Quy t c chung: A. V âm hi u: 1. M i phương ti n ho t ng ph i trang b còi ho c chuông, k ng. 2. Phương ti n cơ gi i có công su t máy t 30CV tr lên, âm hi u còi ph i nghe th y ư c t m xa t i thi u 500m. 3. Phương ti n cơ gi i có công xu t máy dư i 30 CV, âm hi u còi ph i nghe th y ư c t m xa t i thi u 300m. 4. Ti ng còi dài t 4-6 giây, ti ng còi ng n ch ng 1 giây, kho ng cách gi a các ti ng còi ch ng 1 giây. 5. Phương ti n thô sơ dùng còi, chuông, k ng ph i nghe rõ âm thanh t m xa t i thi u 100m. B. V èn hi u: 1. Ban êm t lúc m t tr i l n n lúc m t tr i m c và ban ngày trong trư ng h p ngoài 300m không trông rõ, các phương ti n ph i th p èn theo quy nh. Các lo i èn ph i th p liên t c, không ư c ch khi th y m t phương ti n n g n m i th p sáng, sau ó l i t t. 2. c i m c a èn: a. Cư ng sáng c a các lo i èn nh ng êm t i, tr i quang: èn tr ng c a phương ti n lo i A cách xa 1500m ph i trông rõ. èn tr ng c a phương ti n lo i C, D, E cách xa 100m ph i trông rõ. èn m u c a phương ti n lo i A, B cách xa 100m ph i trông rõ. èn m u c a phương ti n lo i C, E, F cách xa 800m ph i trông rõ. b. Kho ng chi u c a các lo i èn hành trình trên các phương ti n lo i A, B, C quy nh như sau: èn tr ng mũi trên phương ti n lo i A: 225o theo tr c d c phương ti n v phía trư c mũi, phân u ra hai bên m n.
 19. èn xanh ve trên phương ti n lo i A và C: 112o30' theo ư ng song song v i tr c d c phương ti n t phía trư c mũi qua m n bên ph i. èn trên phương ti n lo i A và C: 112 o 30' theo ư ng song song v i tr c d c phương ti n t phía trư c mũi qua m n bên trái. èn n a xanh, n a : n a xanh ve m n ph i, n a m n trái trên phương ti n lo i B, ph m vi m i ph n ánh sáng 180o theo tr c d c phương ti n. èn tr ng sau lái trên phương ti n lo i A và C: 135o t phía sau lái theo tr c d c phương ti n phân u ra hai bên m n. c. Các èn xanh ve và èn trên phương ti n lo i A và C ph i có giá ch n ng phía mũi bên ph i không nhìn th y èn , ng phía mũi bên trái không nhìn th y èn xanh ve. Ngoài các èn quy nh cho phương ti n lo i A, B, C c a i u này, các èn khác quy nh trong Ngh nh này u sáng b n phía (360o). C. V d u hi u: Các d u hi u ph i treo t lúc m t tr i m c n lúc m t tr i l n ch nhìn th y rõ nh t, m u s c ph i rõ ràng. D. V c hi u: Ý nghĩa c a c hi u t i Ph l c s 1 kèm theo Ngh nh này. i u 61.- Tín hi u i u ng: 1. Phương ti n ang ch y, khi trông th y phương ti n khác, ph i phát âm hi u i u ng thích h p báo phía i c a mình: a. M t ti ng ng n có nghĩa là tôi i bên ph i c a tôi. b. Hai ti ng ng n có nghĩa là tôi i bên trái c a tôi. c. Ba ti ng ng n có nghĩa là tôi ang ch y lùi. 2. Ngoài nh ng âm hi u như quy nh t i kho n 1 c a i u này, phương ti n có th phát ng th i tín hi u ánh sáng: a. M t ch p èn có nghĩa là tôi i bên ph i c a tôi. b. Hai ch p èn có nghĩa là tôi i bên trái c a tôi. c. Ba ch p èn có nghĩa là tôi ang ch y lùi. M i ch p èn kéo dài 1 giây, kho ng cách gi a các ch p kho ng 1 giây. èn s d ng phát tín hi u này ph i là èn tr ng chi u sáng kh p b n phía, nhìn th y kho ng cách ít nh t là 1000m.
 20. i u 62.- Tín hi u thông báo: Phương ti n thông báo tình tr ng ho t ng c a mình b ng âm hi u như sau: 1. B n ti ng ng n: g i các phương ti n khác n giúp . 2. Năm ti ng ng n: không th như ng ư ng ư c. 3. M t ti ng dài: chú ý, coi ch ng, xin ư ng. 4. Hai ti ng dài: d ng l i. 5. Ba ti ng dài: s p c p b n, r i b n, chào nhau. 6. B n ti ng dài: xin m c u, c ng, âu. 7. Ba ti ng ng n, ti p theo ba ti ng dài, ti p theo ba ti ng ng n: có ngư i ngã xu ng nư c. 8. M t ti ng dài, ti p theo hai ti ng ng n: phương ti n b m c c n, phương ti n o lưu lư ng nư c, phương ti n ang thi công công trình. 9. Hai ti ng dài, ti p theo hai ti ng ng n: phương ti n không làm ch ư cs i u ng c a mình. 10. Thuy n bu m: m t ti ng ng n ư c gió m n ph i, hai ti ng ng n ư c gió m n trái, ba ti ng ng n ư c gió sau lái. i u 63.- Tín hi u khi t m nhìn xa h n ch : 1. Khi có sương mù, mưa to hay có khói cách 300m không trông rõ các phương ti n ph i phát âm hi u sau: a. Cách hai phút phát m t ti ng dài: phương ti n i ch m hay ã t t máy nhưng còn tr n. b. Cách hai phút phát hai ti ng dài: phương ti n ã t t máy và không còn tr n. 2. m hi u ph i phát liên t c n khi trông rõ kho ng cách 300m. i u 64.- Phân lo i phương ti n b trí tín hi u: Các phương ti n ho t ng trên ư ng thu n i a ư c chia ra 6 lo i như sau: Lo i A: Phương ti n cơ gi i có công su t máy t 30 CV tr lên. Lo i B: Phương ti n cơ gi i có công su t máy dư i 30CV. Lo i C: Sà lan, thuy n tr ng t i t 20 t n tr lên.
Đồng bộ tài khoản