Nghị định số 418-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Nghị định số 418-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 418-HĐBT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 418-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 418-HĐBT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1990 NGH Đ NH C A H I Đ NG B TRƯ NG S 418-HĐBT NGÀY 7-12-1990 QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O H I Đ NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i đ ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t đ nh s 244 - NQ/HĐNN8 ngày 31-3-1990 c a H i đ ng Nhà nư c v vi c thành l p B Giáo d c và đào t o trên cơ s B Giáo d c - B Đ i h c - Trung h c chuyên nghi p và D y ngh ; Căn c Ngh đ nh s 196 - HĐBT ngày 11-12-1989 c a H i đ ng B trư ng quy đ nh nhi m v , quy n h n trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B ; Xét đ ngh c a B trư ng B Giáo d c và đào t o, NGH Đ NH: Đi u 1. B giáo d c và đào t o là cơ quan c a H i đ ng B trư ng có ch c năng: Qu n lý Nhà nư c toàn b h th ng giáo d c qu c dân, bao g m các ngành h c: giáo d c m m non; giáo d c ph thông; giáo d c trung h c chuyên nghi p, d y ngh ; giáo d c đ i h c và sau đ i h c đáp ng yêu c u xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v t qu c. Tr c ti p ch đ o m t s ho t đ ng s nghi p giáo d c và đào t o. Đi u 2. B Giáo d c và đào t o có trách nhi m và quy n h n: 1. Nghiên c u xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n v giáo và đào t o; hư ng d n các ngành, các đ a phương xây d ng m c tiêu và các cân đ i l n c a k ho ch giáo d c và đào t o.
  2. 2. Trình H i đ ng B trư ng, H i đ ng Nhà nư c và Qu c h i ban hành các d án Lu t và văn b n dư i lu t có liên quan đ n s nghi p giáo d c và đào t o. 3. Ban hành theo th m quy n c a B các văn b n: Danh m c và m ng lư i các cơ s giáo d c và đào t o (tr b c đ i h c và sau đ i h c do H i đ ng B trư ng quy t đ nh). Quy ch t ch c và ho t đ ng c a các trư ng h c, các s giáo d c và đào t o. Quy đ nh v lo i hình, m c tiêu, chương trình, n i dung và phương pháp giáo d c và đào t o. Duy t và cho phép phát hành các sách giáo khoa và các n ph m ph c v giáo d c - đào t o. Quy đ nh v tuy n sinh, qu n lý h c sinh c a các cơ s đào t o trong nư c và các h c sinh Vi t Nam đư c g i đào t o nư c ngoài. Quy đ nh các tiêu chu n đánh giá k t qu v giáo d c và đ o t o quy đ nh th l c p phát và thu h i các văn b ng, ch ng ch v trình đ giáo d c và đào t o; tr c ti p c p và thu h i b ng và ch ng nh n trình đ trên đ i h c. Quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c v trang b , s d ng, b o qu n cơ s v t ch t và thi t b c a các cơ s giáo d c và đào t o. Nghiên c u các thi t k m u các trư ng, l p và đ dùng d y h c. 4. T ch c nghiên c u v khoa h c giáo d c và đào t o; ch đ o các đơn v cơ s thu c ngành nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t. 5. Trình H i đ ng B trư ng quy t đ nh h th ng t ch c và quy ch v cán b c a ngành, v h th ng ch c danh và tiêu chu n nghi p v đ i v i viên ch c thu c ngành; xây d ng, b i dư ng đ i ngũ giáo viên các c p. 6. Xây d ng k ho ch và ch đ o th c hi n k ho ch h p tác qu c t v giáo d c và đào t o theo quy đ nh c a H i đ ng B trư ng. 7. T ch c ki m tra, thanh tra các ho t đ ng giáo d c và đào t o t t c các đ a phương, các ngành, các c p theo quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 3. B máy giúp B trư ng B giáo d c và đào t o th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a B g m có: 1. Văn phòng. 2. V K ho ch và tài v .
  3. 3. V T ch c và cán b . 4. V H p tác qu c t . 5. V Khoa h c k thu t. 6. Thanh tra B . 7. V Giáo d c m m non. 8. V Giáo d c ph thông. 9. V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh . 10. V Đ i h c. 11. V Sau Đ i h c 12. V Giáo viên. 13. V Công tác chính tr và h c sinh. 14. V T i ch c và giáo d c b túc. 15. V Giáo d c rèn luy n th ch t. Nhi m v c th , t ch c b máy và l l i làm vi c c a các đơn v và t ch c thu c B do B trư ng quy đ nh. B trư ng B Giáo d c và đào t o xây d ng đ án s p x p l i các t ch c s nghi p nghiên c u và các đơn v s n xu t, kinh doanh trình h i đ ng B trư ng xét duy t. Đi u 4. Ngh đ nh này có hi u l c t ngày ban hành. Bãi b nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Ngh đ nh này. Đi u 5. B trư ng B Giáo d c và đào t o, các Th trư ng ngành có liên quan, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , đ c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Võ Văn Ki t (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản