Nghị định số 43/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
70
lượt xem
6
download

Nghị định số 43/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43/1999/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/1999/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 43/1999/N -CP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1999 V TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c là h tr các d án u tư phát tri n c a các thành ph n kinh t thu c m t s ngành, lĩnh v c, chương trình kinh t l n c a Nhà nư c và các vùng khó khăn c n khuy n khích u tư. Chính ph thành l p Qu h tr phát tri n th c hi n chính sách h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 2. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thông qua các hình th c: a) Cho vay u tư; b) H tr lãi su t sau u tư; c) B o lãnh tín d ng u tư. 2. Vi c huy ng v n trong và ngoài nư c cho vay trung h n, dài h n c a các t ch c tín d ng ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng. i u 3. Nguyên t c tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c
 2. 1. Ch h tr cho nh ng d án u tư Nhà nư c c n khuy n khích, có hi u qu kinh t - xã h i, m b o hoàn tr ư c v n vay. 2. M t d án có th ư c h tr ng th i b ng hình th c cho vay u tư và b o lãnh tín d ng u tư. 3. Vi c cho vay v n u tư ph i th c hi n theo úng m c tiêu và ti n u tư c a d án. 4. D án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i ư c Qu h tr phát tri n thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và ch p thu n cho vay trư c khi quy t nh u tư. i u 4. Trong Ngh nh này, các t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. T ng m c v n u tư là toàn b chi phí u tư và xây d ng (k c v n s n xu t ban u) và là gi i h n chi phí t i a c a d án ư c duy t. 2. Th i h n cho vay là kho ng th i gian t khi nh n kho n vay u tiên n th i i m tr h t n vay theo h p ng tín d ng. 3. Th i h n ân h n là kho ng th i gian chưa ph i tr n g c, t khi kh i công xây d ng công trình ho c mua s m thi t b n khi hoàn thành ưa vào s n xu t kinh doanh. 4. Th i h n tr n là th i gian t khi d án k t thúc th i h n ân h n cho n khi tr h t n vay theo h p ng tín d ng. 5. Kỳ h n tr n là kho ng th i gian quy nh ph i tr n trong th i h n tr n . 6. H p ng tín d ng là h p ng kinh t ư c ký b ng văn b n v vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c gi a Qu h tr phát tri n ho c t ch c tín d ng ư c u thác v i ch u tư. 7. B o lãnh tín d ng u tư là cam k t c a Qu h tr phát tri n v i t ch c tín d ng cho vay v n v vi c tr n y , úng h n c a bên i vay. Trong trư ng h p bên i vay không tr ư c n ho c tr không n khi n h n, Qu h tr phát tri n s ch u trách nhi m tr n thay cho bên i vay. 8. H p ng b o lãnh là h p ng kinh t ư c ký b ng văn b n v b o lãnh tín d ng u tư gi a Qu h tr phát tri n v i bên ư c b o lãnh. 9. H tr lãi su t sau u tư là vi c Nhà nư c thông qua Qu h tr phát tri n h tr m t ph n lãi su t cho ch u tư vay v n c a các t ch c tín d ng u tư d án sau khi d án ã hoàn thành ưa vào s d ng. 10. H p ng h tr lãi su t là h p ng kinh t ư c ký b ng văn b n v h tr lãi su t sau u tư gi a Qu h tr phát tri n v i ch u tư vay v n c a các t ch c tín d ng u tư d án.
 3. 11. T ch c cho vay là Qu h tr phát tri n ho c t ch c tín d ng ư c Qu h tr phát tri n u thác cho vay. i u 5. K ho ch tín d ng u tư phát tri n là m t b ph n c a k ho ch u tư phát tri n c a Nhà nư c, nh m th c hi n nh ng m c tiêu chi n lư c v phát tri n kinh t - xã h i theo cơ c u ngành, lĩnh v c và vùng; ph n ánh y các ch tiêu v ngu n v n và t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có phân theo các hình th c: cho vay u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư. i u 6. Ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: 1. V n i u l c a Qu h tr phát tri n. 2. V n ngân sách nhà nư c c p hàng năm. 3. V n thu h i n hàng năm. 4. V n t phát hành Trái phi u Chính ph . 5. V n vay n , vi n tr nư c ngoài c a Chính ph dùng cho vay l i. 6. V n do Qu h tr phát tri n huy ng: a) Vay các Qu : Tích lũy tr n nư c ngoài, Ti t ki m bưu i n, B o hi m xã h i; b) Huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c s d ng áp ng cho các nhu c u: 1. Cho vay u tư; 2. H tr lãi su t sau u tư; 3. Th c hi n nghĩa v b o lãnh tín d ng u tư; 4. Tr n v n vay. Chương 2: CÁC HÌNH TH C H TR U TƯ M C 1: CHO VAY U TƯ i u 8. i tư ng cho vay là các d án u tư phát tri n có kh năng thu h i v n tr c ti p (bao g m c d án cho vay thành l p doanh nghi p m i, cho vay i m i thi t b công ngh m r ng s n xu t) c a các thành ph n kinh t , bao g m:
 4. 1. Nh ng d án u tư t i các vùng khó khăn theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) thu c các ngành sau ây: a) S n xu t i n; khai thác khoáng s n (tr d u khí, nư c khoáng, vàng, á quý); hoá ch t cơ b n; phân bón; thu c tr sâu vi sinh; b) Ch t o máy công c , máy ng l c ph c v nông nghi p; c) Xây d ng cơ s ch bi n: nông s n, lâm s n, thu s n, xây d ng cơ s làm mu i; d) S n xu t hàng xu t khNu, c bi t là các d án s d ng nhi u lao ng; ) Tr ng r ng nguyên li u t p trung; tr ng cây công nghi p dài ngày, cây ăn qu ; e) Cơ s h t ng v giao thông, c p nư c, nhà có kh năng thu h i v n tr c ti p. 2. Các d án nuôi tr ng thu h i s n, chăn nuôi bò s a. 3. Các d án th c hi n ch trương c a Chính ph v xã h i hoá y t , giáo d c, văn hoá, th d c th thao. 4. Các d án có s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho vay l i. 5. M t s chương trình, d án u tư khác theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 9. i u ki n cho vay 1. i v i d án: a) Thu c i tư ng quy nh t i i u 8 Ngh nh này; b) ã hoàn thành th t c u tư theo quy nh c a Nhà nư c; 2. i v i ch u tư: a) Ch u tư là t ch c, cá nhân có năng l c hành vi dân s y ; b) D án u tư m r ng s n xu t, i m i công ngh thi t b thì ch u tư ph i có tình hình tài chính rõ ràng, b o m kh năng thanh toán và chi tr ; c) Có phương án s n xu t, kinh doanh có lãi; d) i v i tài s n hình thành b ng v n vay thu c i tư ng mua b o hi m b t bu c, thì ch u tư ph i cam k t mua b o hi m tài s n trong su t th i h n vay v n t i m t công ty b o hi m ư c phép ho t ng h p pháp t i Vi t Nam; e) Th c hi n các quy nh v b o m ti n vay t i i u 15 Ngh nh này.
 5. i u 10. M c v n cho vay i v i t ng d án th c hi n theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). i u 11. Th i h n cho vay Th i h n cho vay ư c xác nh theo kh năng thu h i v n phù h p v i c i m s n xu t kinh doanh c a t ng d án và kh năng tr n c a ch u tư nhưng t i a là 10 năm. Trư ng h p c bi t vay trên 10 năm, do H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n quy t nh. i u 12. Lãi su t cho vay 1. Lãi su t cho vay là 9%/năm. Khi lãi su t cơ b n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tăng, gi m 10%, Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh lãi su t cho vay. 2. i v i m t d án, m c lãi su t vay v n ư c xác nh t i th i i m ký h p ng tín d ng và ư c gi nguyên trong su t th i h n cho vay. 3. Lãi su t n quá h n b ng 130% lãi su t cho vay trong h n ghi trong h p ng tín d ng. 4. S lãi phát sinh trong th i h n ân h n ư c x lý như sau: a) i v i các d án u tư thành l p doanh nghi p m i, ch u tư chưa ph i tr trong th i h n ân h n, mà ư c phân b tr u trong các kỳ h n tr n ; b) i v i các d án u tư m r ng s n xu t, i m i thi t b công ngh , ch u tư ph i dùng các ngu n v n h p pháp tr lãi vay trong th i h n ân h n. i u 13. H sơ và trình t thNm nh 1. Trư c khi quy t nh u tư, ch u tư ph i g i Qu h tr phát tri n các h sơ sau: a) Báo cáo nghiên c u kh thi, ho c báo cáo u tư phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v các v n có liên quan n d án; b) Phương án s n xu t kinh doanh và tr n v n vay; c) Riêng d án m r ng s n xu t, i m i thi t b công ngh , ch u tư ph i g i báo cáo tài chính c a doanh nghi p 2 năm liên t c trư c khi u tư; Các tài li u nói trên là b n chính. 2. Trong th i gian 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ thNm nh quy nh t i kho n 1 i u này, Qu h tr phát tri n ph i tr l i b ng văn b n vi c ch p thu n cho vay ho c không cho vay. i u 14. H sơ và trình t vay v n
 6. 1. H sơ vay v n g m: a) ơn xin vay v n; b) Báo cáo nghiên c u kh thi, ho c báo cáo u tư ã ư c thông qua theo quy nh c a pháp lu t; c) Quy t nh u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; d) Văn b n ch p thu n cho vay c a Qu h tr phát tri n; ) T ng d toán ho c d toán h ng m c công trình. Các tài li u nói trên là b n chính; riêng các tài li u nêu t i i m (c), (d), ( ) có th là b n sao có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ vay v n quy nh t i kho n 1 i u này, Qu h tr phát tri n ph i xem xét và thông báo cho ch u tư b ng văn b n: a) Trư ng h p Qu h tr phát tri n cho vay tr c ti p thì Qu thông báo cho ch u tư ký h p ng tín d ng v i Qu ; b) Trư ng h p Qu h tr phát tri n y thác cho t ch c tín d ng cho vay thì Qu thông báo cho ch u tư ký h p ng tín d ng v i t ch c tín d ng ư c y thác. Trong trư ng h p này, Qu h tr phát tri n s ký h p ng y thác v i t ch c tín d ng (trong ó, quy nh n i dung y thác, quy n h n và trách nhi m c a bên y thác và bên nh n y thác) và chuy n toàn b h sơ vay v n cho t ch c tín d ng ư c y thác; t ch c nh n y thác không ph i thNm nh l i phương án tài chính, phương án tr n c a d án; c) H p ng tín d ng ư c ký m t l n cho toàn b d án, có chia ra t ng năm theo ti n u tư và ph i ghi rõ các n i dung: m c ích s d ng v n vay, cách th c và ti n gi i ngân, s ti n vay, lãi su t, th i h n vay, phương th c và th i h n tr n , b o m ti n vay và bi n pháp x lý tài s n b o m ti n vay; quy n, nghĩa v c a các bên và các cam k t khác ư c các bên tho thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 3. Căn c h p ng tín d ng, h p ng giao th u xây l p, tư v n, h p ng cung c p v t tư thi t b , d toán và các ch ng t thanh toán h p l , t ch c cho vay gi i ngân thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành. M i l n rút v n vay, ch u tư ph i ký kh ư c nh n n v i t ch c cho vay. i u 15. V b o m ti n vay 1. i v i ch u tư là doanh nghi p nhà nư c, khi vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, ch u tư ư c dùng tài s n hình thành b ng v n vay b o m ti n vay. Trong th i gian chưa tr h t n , ch u tư không ư c chuy n như ng, bán ho c th ch p, c m c tài s n ó vay v n nơi khác.
 7. 2. i v i ch u tư không ph i là doanh nghi p nhà nư c, khi vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, ngoài vi c dùng tài s n hình thành b ng v n vay b o m ti n vay, ph i có tài s n th ch p tr giá t i thi u b ng 50% m c v n vay. Trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. Trong th i gian chưa tr h t n , ch u tư không ư c cho, t ng, chuy n như ng, bán ho c th ch p, c m c các tài s n trên vay v n nơi khác. 3. Khi ch u tư không tr ư c n , ho c gi i th , phá s n, t ch c cho vay ư c x lý tài s n hình thành b ng v n vay như i v i tài s n th ch p theo quy nh c a pháp lu t thu h i n . i u 16. Quy t toán v n u tư 1. Khi d án hoàn thành ưa vào khai thác s d ng, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n. N i dung báo cáo quy t toán, trình t l p, thNm tra và phê duy t ( i v i d án do doanh nghi p nhà nư c làm ch u tư) báo cáo quy t toán th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c cho vay có trách nhi m ki m tra, xác nh n t ng s v n ã cho vay, s dư n và s lãi phát sinh n th i i m d án hoàn thành ưa vào s d ng và nh n xét ánh giá tình hình qu n lý s d ng v n vay cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t báo cáo quy t toán. i u 17. Tr n vay 1. Ch u tư có trách nhi m hoàn tr v n vay cho t ch c cho vay theo úng h p ng tín d ng ã ký. Ch u tư ư c dùng các ngu n sau ây tr n : a) Kh u hao ho c ngu n thu phí s d ng tài s n hình thành b ng v n vay. b) L i nhu n sau thu và các ngu n v n h p pháp khác c a ch u tư. 2. n kỳ h n tr n , n u không tr ư c n và không ư c gia h n thì t ch c cho vay chuy n s n n h n không tr ư c sang n quá h n và ch u tư ph i ch u lãi su t quá h n. i u 18. i u ch nh kỳ h n tr n , gia h n n Trư ng h p do nguyên nhân khách quan, ch u tư không tr ư c n theo úng tho thu n ư c ghi trong h p ng tín d ng, thì có văn b n ngh kèm theo ý ki n c a c p quy t nh u tư g i t ch c cho vay xem xét i u ch nh th i i m tr n , gia h n n , i u ch nh kỳ h n tr n theo thNm quy n quy nh t i i u 20 Ngh nh này. Th i h n gia h n n t i a b ng 1/3 th i h n tr n ã ghi trong h p ng tín d ng. i u 19. H p ng tín d ng ch m d t khi: 1. Tr h t n vay; 2. Theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
 8. i u 20. Quy n và nghĩa v c a t ch c cho vay 1. Quy n và nghĩa v c a Qu h tr phát tri n: a) Yêu c u ch u tư cung c p tài li u ch ng minh d án u tư kh thi, kh năng tài chính c a mình trư c khi quy t nh cho vay; b) ThNm nh và ch u trách nhi m v vi c thNm nh phương án tài chính, phương án tr n c a d án. N u xét th y không có hi u qu , không có kh năng hoàn tr n vay, thì Qu có văn b n t ch i cho vay g i ch u tư; ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p có thNm quy n quy t nh u tư; c) Ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a ch u tư; d) Ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c th i h n khi phát hi n ch u tư cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng; ) Kh i ki n ch u tư vi ph m h p ng tín d ng ho c ngư i b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t; e) Khi n h n tr n , n u các bên không có tho thu n khác mà ch u tư không tr ư c n thì t ch c cho vay ư c quy n phát m i tài s n hình thành b ng v n vay và tài s n th ch p thu h i n theo quy nh c a pháp lu t. g) i u ch nh th i i m tr n và kỳ h n tr n , gia h n n , mi n, gi m lãi ti n vay theo quy nh t i i u 18 và i m (a) kho n 3 i u 22 Ngh nh này; h) Th c hi n cho vay úng i tư ng, cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng và t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và theo quy nh t i Ngh nh này; i) Th c hi n úng tho thu n trong h p ng tín d ng; k) Lưu gi b o qu n h sơ vay v n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. Quy n và nghĩa v c a t ch c tín d ng nh n y thác: a) Th c hi n theo các quy nh t i các i m (c), (d), ( ), (e), (i), (k) c a kho n 1 i u này; b) i u ch nh kỳ h n tr n ; c) Th c hi n úng h p ng y thác v i Qu h tr phát tri n. iêu 21. Quy n và nghĩa v c a ch u tư 1. T ch i các yêu c u c a t ch c cho vay không úng v i các quy nh c a pháp lu t và các tho thu n trong h p ng tín d ng.
 9. 2. Khi u n i, kh i ki n vi c vi ph m h p ng tín d ng c a t ch c cho vay theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cung c p y , k p th i, trung th c các thông tin, tài li u liên quan n vi c vay v n, s d ng v n vay v i t ch c cho vay và ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin, tài li u ã cung c p. 4. S d ng v n vay úng m c ích và th c hi n các n i dung khác ã tho thu n trong h p ng tín d ng. 5. Tr n g c và lãi v n vay theo tho thu n trong h p ng tín d ng. 6. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi không th c hi n úng nh ng tho thu n v vi c tr n vay và th c hi n nghĩa v b o m n vay ã cam k t trong h p ng tín d ng. i u 22. R i ro và x lý r i ro 1. Các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c b r i ro do các nguyên nhân khách quan ư c x lý như sau: a) Do chính sách nhà nư c thay i, do bi n ng c a giá c th trư ng trong và ngoài nư c ngoài d ki n ã tính toán trong d án kh thi mà ch u tư g p khó khăn trong vi c tr n vay, thì ư c xem xét gia h n n ; mi n, gi m lãi ti n vay; khoanh n ; b) Do thiên tai, ho ho n, tai n n b t ng làm m t tài s n, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh n mà ch u tư không tr ư c n , thì sau khi ã ư c nh n ti n b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có) ư c xem xét xoá m t ph n ho c toàn b n vay. Trư ng h p còn có kh năng tr n thì x lý như i m (a) kho n này. 2. Kho n bù p r i ro quy nh t i kho n 1 i u này ư c l y t Qu d phòng r i ro c a Qu h tr phát tri n. Qu d phòng r i ro ư c trích 2% t ngu n thu lãi cho vay hàng năm. Trư ng h p Qu d phòng r i ro không bù p thì H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. ThNm quy n x lý r i ro: a) Qu h tr phát tri n quy t nh gia h n n , mi n, gi m lãi ti n vay; b) Th tư ng Chính ph quy t nh khoanh n , xoá n trên cơ s ngh c a Qu h tr phát tri n. i u 23. Vi c cho vay i v i các d án u tư s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho vay l i th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 87/N -CP ngày 05 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài và các quy nh c a Ngh nh này. Trư ng h p các Ngh nh s 87/N -CP và Ngh nh s 90/N -CP có quy nh khác v i Ngh nh này, thì th c hi n theo Ngh nh s 87/N -CP và Ngh nh s 90/N -CP nêu trên.
 10. M C 2: H TR LÃI SU T SAU U TƯ i u 24. i tư ng ư c h tr lãi su t sau u tư là các d án thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) do ch u tư vay v n c a các t ch c tín d ng ho t ng h p pháp t i Vi t Nam u tư, ã hoàn thành ưa vào s d ng và ã hoàn tr ư c v n vay. i u 25. Ch u tư ch ư c nh n h tr lãi su t i v i s v n vay u tư trong ph m vi t ng m c u tư c a d án. i u 26. i u ki n ư c h tr lãi su t sau u tư 1. ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). 2. D án chưa ư c vay u tư, ho c b o lãnh tín d ng u tư b ng ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. ư c Qu h tr phát tri n ch p thu n và ký h p ng h tr lãi su t sau u tư. i u 27. H p ng h tr lãi su t sau u tư ph i có các n i dung: tên d án u tư, t ch c tín d ng cho vay v n, s v n vay, th i h n vay, kỳ h n tr n , s ti n h tr lãi su t có chia ra theo kỳ h n tr n , quy n, nghĩa v c a các bên và các cam k t khác ư c các bên tho thu n theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. M c h tr lãi su t sau u tư 1. S ti n h tr lãi su t sau u tư ư c xác nh b ng t ng s v n ã vay u tư c a t ch c tín d ng nhân (x) v i 50% m c lãi su t tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c quy nh t i i u 12 Ngh nh này. M c lãi su t h tr ư c tính t i th i i m vay v n và n nh trong su t th i h n vay v n. 2. Vi c c p ti n h tr lãi su t sau u tư ư c th c hi n m t năm m t l n vào cu i năm trên cơ s s n g c ch u tư ã tr cho t ch c tín d ng. 3. H tr lãi su t sau u tư ch m d t khi h t th i h n cho vay ghi trong h p ng tín d ng. i u 29. Trình t và th t c h tr lãi su t sau u tư 1. ư c xem xét h tr lãi su t sau u tư, ch u tư ph i g i cho Qu h tr phát tri n h sơ xin h tr lãi su t g m: a) ơn xin h tr lãi su t; b) Quy t nh u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i);
 11. d) H p ng tín d ng. Các gi y t quy nh t i các i m (b), (c) và (d) trên ây là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i kho n 1 i u này, Qu h tr phát tri n xem xét, n u ch p nh n thì làm th t c ký h p ng h tr lãi su t. N u không ch p nh n thì Qu có văn b n g i ch u tư; ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p có thNm quy n quy t nh u tư. 3. ư c c p ti n h tr lãi su t, ch u tư ph i g i cho Qu h tr phát tri n: a) Biên b n nghi m thu bàn giao công trình ho c h ng m c công trình hoàn thành ưa vào s d ng (b n chính); b) Kh ư c nh n n (b n sao có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n); c) Ch ng t g c tr n trong năm c a ch u tư cho t ch c tín d ng cho vay v n. 4. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i kho n 3 i u này, Qu h tr phát tri n làm th t c c p ti n h tr lãi su t cho ch u tư. M C 3: B O LÃNH TÍN D NG U TƯ i u 30. i tư ng ư c b o lãnh là các ch u tư có d án u tư thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) nhưng không ư c h tr lãi su t sau u tư, không ư c vay ho c m i ư c vay m t ph n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 31. Ch u tư mu n ư c b o lãnh ph i có các i u ki n sau ây: 1. ã ư c t ch c tín d ng thNm nh cho vay và có văn b n yêu c u b o lãnh. 2. ư c Qu h tr phát tri n ch p thu n phương án tài chính, phương án tr n v n vay. 3. Ph i có tài s n b o m cho b o lãnh theo quy nh dư i ây: a) i v i ch u tư là doanh nghi p nhà nư c, khi ư c b o lãnh, ch u tư ư c dùng tài s n hình thành b ng v n vay b o m cho b o lãnh. b) i v i ch u tư không ph i là doanh nghi p nhà nư c, khi ư c b o lãnh, ngoài vi c dùng tài s n hình thành b ng v n vay b o m cho b o lãnh, ph i có tài s n th ch p tr giá t i thi u b ng 50% m c v n ư c b o lãnh. Trư ng h p c bi t, do Th tư ng Chính ph quy t nh. c) Trong th i h n b o lãnh, ch u tư không ư c cho, t ng, chuy n như ng, bán ho c th ch p, c m c tài s n ó vay v n nơi khác.
 12. i u 32. Th i h n b o lãnh ư c xác nh phù h p v i th i h n vay v n ã tho thu n gi a ch u tư v i t ch c tín d ng cho vay th c hi n d án. i u 33. M c b o lãnh 1. M c b o lãnh i v i m t d án b ng m c v n vay c a t ch c tín d ng trong t ng m c u tư c a d án, nhưng t i a không vư t m c quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). 2. T ng m c b o lãnh cho các d án trong năm c a Qu h tr phát tri n không vư t quá t ng s v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c trong năm ó. i u 34. Hàng năm, Qu h tr phát tri n ư c trích 5% t ng s v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c (tr v n ODA cho vay l i) d phòng tr cho các t ch c tín d ng khi ch u tư ư c b o lãnh không tr n úng h n. N u cu i năm không s d ng h t, thì s v n này ư c chuy n thành ngu n v n cho vay năm sau. Trư ng h p s v n d phòng không th c hi n nghĩa v b o lãnh, thì H i ng qu n lý Qu báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 35. Ch u tư ư c b o lãnh ph i tr cho Qu h tr phát tri n m t kho n phí b o lãnh là 0,5%/năm tính trên s ti n ang b o lãnh. i u 36. H sơ xin b o lãnh 1. ơn xin b o lãnh c a ch u tư và văn b n c a t ch c tín d ng yêu c u b o lãnh; 2. H sơ d án xin b o lãnh theo quy nh t i i m (b), (c) kho n 1 i u 13 và i m (b), (c), ( ) kho n 1 i u 14 Ngh nh này; 3. Văn b n thNm nh cho vay c a t ch c tín d ng. i u 37. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ xin b o lãnh, Qu h tr phát tri n xem xét, n u ch p thu n thì ký k t h p ng b o lãnh và làm th t c phát hành thư b o lãnh. N u t ch i b o lãnh thì Qu có văn b n g i ch u tư; ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p có thNm quy n quy t nh u tư. i u 38. H p ng b o lãnh 1. Qu h tr phát tri n và ch u tư ký k t h p ng b o lãnh, trong ó quy nh rõ s ti n ư c b o lãnh, th i h n b o lãnh, phí b o lãnh, các hình th c b o m cho kho n b o lãnh; quy n, nghĩa v c a các bên và các cam k t khác ư c các bên tho thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. H p ng b o lãnh ch m d t khi: a) Ch u tư ư c b o lãnh ã hoàn tr h t n cho t ch c tín d ng ho c cho Qu h tr phát tri n (trong trư ng h p Qu h tr phát tri n ph i tr n thay); b) Theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
 13. i u 39. n th i h n tr n , ch u tư không tr ư c m t ph n ho c toàn b s n vay mà không ư c t ch c tín d ng cho hoãn, giãn n , thì Qu h tr phát tri n ph i tr n thay ph n còn thi u cho t ch c tín d ng; ng th i ch u tư ph i ký kh ư c nh n n vay v i Qu h tr phát tri n v s ti n tr n thay v i lãi su t ph t b ng 130% lãi su t ang vay c a t ch c tín d ng. Qu h tr phát tri n ư c x lý tài s n b o m cho b o lãnh như i v i tài s n th ch p thu h i n ho c kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t. i u 40. Quy n và nghĩa v c a bên b o lãnh và bên ư c b o lãnh 1. Quy n và nghĩa v c a bên b o lãnh (Qu h tr phát tri n ): a) Yêu c u ch u tư cung c p các tài li u theo quy nh t i i u 36 c a Ngh nh này; b) Yêu c u ch u tư ph i có tài s n b o m cho vi c b o lãnh theo quy nh t i kho n 3 i u 31 Ngh nh này; c) Thu phí d ch v b o lãnh quy nh t i i u 35 Ngh nh này; d) Ph i h p v i t ch c tín d ng cho vay v n ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a ch u tư; ) T ch i b o lãnh n u không i u ki n b o lãnh; e) Th c hi n y cam k t trong thư b o lãnh và h p ng b o lãnh. 2. Quy n và nghĩa v c a bên ư c b o lãnh (ch u tư): a) Yêu c u Qu h tr phát tri n th c hi n các cam k t trong h p ng b o lãnh; b) Cung c p y các thông tin và tài li u liên quan n vi c b o lãnh theo yêu c u c a Qu h tr phát tri n và ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a các thông tin và tài li u nói trên; c) Th c hi n y cam k t trong h p ng b o lãnh; d) Ch u s ki m tra, giám sát c a Qu h tr phát tri n i v i các ho t ng liên quan n vi c b o lãnh. Chương 3: QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 41. Chính ph và Th tư ng Chính ph 1. Quy t nh chương trình m c tiêu và chính sách h tr u tư.
 14. 2. Quy t nh ngu n v n và t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c trong t ng th i kỳ k ho ch; quy t nh danh m c và m c v n cho vay các d án nhóm A. 3. Giao cho Qu h tr phát tri n các ch tiêu k ho ch v ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo các hình th c h tr (cho vay u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư) và theo cơ c u ngành, lĩnh v c và vùng. 4. Quy t nh b sung, s a i chính sách và bi n pháp i u hành th c hi n k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 42. B K ho ch và u tư 1. Căn c m c tiêu, nhi m v c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh giao k ho ch hàng năm cho Qu h tr phát tri n v ngu n v n, t ng m c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có phân theo các hình th c h tr u tư và theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng trong kỳ k ho ch. 2. Trên cơ s ý ki n c a các cơ quan liên quan và k t qu thNm nh c a Qu h tr phát tri n v phương án tài chính và phương án tr n ; thNm nh và trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư các d án nhóm A; trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh m c và m c v n cho vay thu c các d án nhóm A. 3. Cân i ngu n v n ngân sách nhà nư c cho Qu h tr phát tri n th c hi n chính sách h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c. 4. Công b r ng rãi và c p nh t các thông tin v quy ho ch, chi n lư c và nh hư ng phát tri n ngành, vùng, s n phNm; v th trư ng trong và ngoài nư c, và các chính sách khuy n khích u tư phát tri n c a Nhà nư c. 5. Ki m tra vi c th c hi n các chính sách h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c, qua ó ki n ngh , xu t v i Chính ph b sung, s a i các chính sách khuy n khích và h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 43. B Tài chính 1. Hư ng d n Qu h tr phát tri n và các t ch c liên quan trong vi c huy ng các ngu n v n cho tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. Phát hành Trái phi u Chính ph huy ng v n cho tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. B trí v n ngân sách nhà nư c hàng năm cho Qu h tr phát tri n th c hi n các hình th c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c. 4. Ki m tra, giám sát Qu h tr phát tri n trong vi c vay v n, nh n n và tr n các ngu n v n huy ng; s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c cho vay u tư, c p ti n h tr lãi su t sau u tư, tr n thay b o lãnh tín d ng u tư.
 15. 5. Trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các chính sách, cơ ch tài chính, huy ng và s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; giám sát Qu h tr phát tri n ban hành văn b n hư ng d n v nghi p v c a Qu . i u 44. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ti n t , tín d ng có liên quan n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t và ch o các t ch c tín d ng huy ng v n cho vay trung, dài h n ph c v chính sách phát tri n kinh t c a Nhà nư c trong t ng th i kỳ v ph c v nh hư ng chuy n d ch cơ c u và các chương trình kinh t , các ngành mũi nh n; ph i h p v i Qu h tr phát tri n, th c hi n nh n y thác cho vay, cho vay các d án ư c Qu h tr phát tri n b o lãnh và h tr lãi su t sau u tư. i u 45. Các B , cơ quan ngang B khác, cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Công b r ng rãi quy ho ch, k ho ch nh hư ng phát tri n và các quy trình, quy ph m tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t c a ngành, lĩnh v c, s n phNm, vùng lãnh th và các thông tin c n thi t khác trong t ng th i kỳ k ho ch làm cơ s xây d ng và thNm nh các d án ư c Nhà nư c h tr u tư. 2. Quy t nh theo thNm quy n thành l p các doanh nghi p nhà nư c làm ch u tư các d án ư c Nhà nư c h tr u tư. Xem xét và có ý ki n b ng văn b n v các v n có liên quan n các d án u tư thu c nhóm A làm cơ s cho B K ho ch và u tư thNm nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư. 3. Ch o, ki m tra các ch u tư tri n khai th c hi n u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c v u tư, m b o ti n và hoàn tr v n vay theo úng cam k t c a h p ng tín d ng. 4. Ph i h p v i Qu h tr phát tri n gi i quy t h u qu i v i các d án b ình ch ho c không tr ư c n vay thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: QU H TR PHÁT TRI N i u 46. Qu h tr phát tri n là t ch c tài chính nhà nư c ho t ng không vì m c ích l i nhu n, b o m hoàn v n và bù p chi phí. Qu có b máy qu n lý và i u hành th ng nh t trong ph m vi c nư c, có tư cách pháp nhân, ư c c p v n i u l . i u 47. Qu h tr phát tri n có nhi m v huy ng v n trung và dài h n, ti p nh n và qu n lý các ngu n v n c a Nhà nư c dành cho tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; cho vay và thu h i n các d án vay v n u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư theo quy nh c a Ngh nh này; nh n cho vay y thác i v i các ngu n v n do các a phương và các t ch c trong, ngoài nư c dành cho vay u tư; tái b o lãnh cho các Qu u tư c a các ngành, các t ch c và các a phương; th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao.
 16. i u 48. Qu h tr phát tri n ho t ng theo i u l ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ch u s qu n lý nhà nư c cu các cơ quan nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. T ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n th c hi n theo quy nh c a Chính ph . Chương 5: BÁO CÁO, THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 49. Thanh tra, ki m tra, báo cáo 1. T t c các ho t ng tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c u ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Tuỳ theo tình hình c th c a t ng d án, vi c thanh tra, ki m tra có th th c hi n t ng khâu ho c t t c các khâu c a quá trình u tư xây d ng, s n xu t - kinh doanh và hoàn tr v n vay. 3. Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c ki m tra, giám sát quá trình tri n khai th c hi n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c i v i d án c a ch u tư thu c ph m vi qu n lý. 4. Hàng tháng vào ngày 20 và theo quy nh v báo cáo nh kỳ, Qu h tr phát tri n t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n k ho ch tín d ng u tư phát tri n, ng th i g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, T ng c c Th ng kê. i u 50. X lý vi ph m ư1. Ch u tư ư c Nhà nư c h tr u tư n u vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m có th b x ph t hành chính, n u gây thi t h i v tài s n thì ph i b i thư ng và x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i quy t nh u tư sai v ch trương u tư, gây h u qu nghiêm tr ng v kinh t - xã h i, môi trư ng thì ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 3. Qu h tr phát tri n, t ch c tín d ng n u vi ph m h p ng tín d ng, h p ng h tr lãi su t, h p ng b o lãnh thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 51. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2000.
 17. i u 52. i v i các d án vay v n tín d ng c a Nhà nư c trư c ngày Ngh nh này có hi u l c, ư c th c hi n ti p các i u kho n ã ghi trong h p ng tín d ng và các quy t nh trư c ây c a Th tư ng Chính ph . i u 53. B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này theo ch c năng và thNm quy n. i u 54. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản