Nghị định số 43/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
67
lượt xem
3
download

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2000/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 43/2000/N -CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2000 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T GIÁO D C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c v chương trình giáo d c, sách giáo khoa và giáo trình, thi và văn b ng; v m ng lư i, t ch c, ho t ng, cơ s v t ch t c a nhà trư ng và cơ s giáo d c khác; v tuy n d ng, b i dư ng nghi p v sư ph m, th nh gi ng và khen thư ng i v i nhà giáo; v chính sách i v i ngư i h c; và v các i u ki n tài chính c a h th ng giáo d c qu c dân. 2. Nhà trư ng, cơ s giáo d c khác c a cơ quan hành chính nhà nư c, c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, c a l c lư ng vũ trang nhân dân có trách nhi m tuân theo các quy nh tương ng c a Ngh nh này khi ti n hành ào t o c p văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân. i u 2. Phân lu ng và liên thông trong giáo d c 1. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan xây d ng các quy nh, i u ki n nh m b o m s phân lu ng và liên thông gi a các b c h c, c p h c, trình ào t o và phương th c giáo d c trong h th ng giáo d c qu c dân. 2. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là
 2. y ban nhân dân c p t nh) quy ho ch m ng lư i các cơ s giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c ngh nghi p c a a phương, th c hi n vi c phân lu ng sau m i b c h c, c p h c, trình ào t o theo các quy nh c a Chính ph nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. i u 3. Ưu tiên b o m phát tri n giáo d c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn 1. Vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn bao g m: vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o và nh ng vùng khó khăn khác. Danh m c c th c a nh ng vùng này ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). 2. Chính ph ưu tiên v u tư và khuy n khích các t ch c, cá nhân u tư phát tri n s nghi p giáo d c các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo các quy nh trong Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. 3. U ban nhân dân các c p thu c các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn có trách nhi m xây d ng k ho ch và gi i pháp phát tri n giáo d c, coi ây là m t m c tiêu ưu tiên trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. i u 4. Ph c p giáo d c U ban nhân dân các t nh, thành ph , th xã, qu n, huy n có trách nhi m c ng c và nâng cao ch t lư ng ph c p giáo d c ti u h c, ng th i có k ho ch và gi i pháp th c hi n ph c p giáo d c trung h c cơ s . Chương 2: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C, SÁCH GIÁO KHOA VÀ GIÁO TRÌNH, THI VÀ VĂN B NG TRONG H TH NG GIÁO D C QU C DÂN i u 5. Chương trình giáo d c 1. Chương trình giáo d c quy nh t i các i u 24, 30 và 36 c a Lu t Giáo d c là văn b n c th hoá m c tiêu giáo d c; quy nh ph m vi, m c và c u trúc n i dung giáo d c, phương pháp, hình th c ho t ng giáo d c, chuNn m c và cách th c ánh giá k t qu giáo d c i v i các môn h c m i l p và toàn b m t b c h c, c p h c, trình ào t o. M i thay i v chương trình giáo d c u ph i qua nghiên c u và ch ư c áp d ng chính th c khi ư c c p có thNm quy n cho phép. 2. B Giáo d c và ào t o ban hành chương trình giáo d c m m non và chương trình các c p h c, b c h c c a giáo d c ph thông trên cơ s thNm nh c a các H i ng qu c gia thNm nh chương trình.
 3. Chính ph trình Qu c h i trư c khi quy t nh nh ng ch trương c i cách n i dung chương trình c a m t b c h c, c p h c. 3. Chương trình khung nêu t i các i u 30 và 36 c a Lu t Giáo d c quy nh: m c tiêu ào t o; kh i lư ng ki n th c t i thi u, cơ c u n i dung các kh i ki n th c; t l th i gian ào t o gi a các môn h c cơ b n, các môn h c chuyên ngành, t l th i gian dành cho lý thuy t và th c hành, th c t p i v i giáo d c trung h c chuyên nghi p, giáo d c i h c và sau i h c. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành, các cơ quan có liên quan thành l p H i ng chuyên môn ch o vi c xây d ng, t ch c thNm nh và quy nh chương trình khung i v i giáo d c i h c và giáo d c trung h c chuyên nghi p. Căn c vào chương trình khung ã ư c quy nh và nhi m v ào t o c a nhà trư ng, Hi u trư ng các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c t ch c xây d ng và ban hành chương trình giáo d c c a trư ng sau khi ã ư c thNm nh theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh v nguyên t c xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình d y ngh ng n h n và dài h n cho các cơ s d y ngh . i u 6. K ho ch d y h c 1. K ho ch d y h c là văn b n ư c ban hành cùng v i chương trình giáo d c, quy nh các môn h c, các ho t ng th c hành, th c t p, ngo i khoá, s ti t ho c bu i h c trong tu n, trong năm h c dành cho t ng môn h c, t ng b c h c, c p h c nh m th c hi n m c tiêu giáo d c. 2. K ho ch d y h c c a trư ng ph thông do B Giáo d c và ào t o ban hành trên cơ s chương trình ã ư c H i ng qu c gia thNm nh. K ho ch d y h c c a các trư ng d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng và i h c do các trư ng t t ch c xây d ng, thNm nh và ban hành trên cơ s chương trình ã ư c quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 5 c a Ngh nh này. i u 7. Sách giáo khoa, giáo trình 1. Sách giáo khoa, giáo trình quy nh t i các i u 25, 31 và 37 c a Lu t Giáo d c là tài li u th hi n m t cách c th n i dung, phương pháp giáo d c c a t ng môn h c trong chương trình giáo d c. 2. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các cơ quan có liên quan quy nh vi c t ch c biên so n, duy t, in, phát hành và s d ng sách giáo khoa, giáo trình thu c lĩnh v c ph trách. i u 8. H i ng thNm nh
 4. 1. Các H i ng thNm nh chương trình, sách giáo khoa, giáo trình quy nh trong Lu t Giáo d c là các t ch c tư v n, giúp c p qu n lý giáo d c có thNm quy n duy t chương trình, sách giáo khoa, giáo trình. H i ng thNm nh chương trình giáo d c, sách giáo khoa, giáo trình bao g m m t s nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c và cán b khoa h c, k thu t thu c các lĩnh v c có liên quan. H i ng thNm nh chương trình giáo d c và sách giáo khoa c a giáo d c ph thông ph i có ít nh t m t ph n tư t ng s thành viên là các nhà giáo ang gi ng d y c p h c, b c h c tương ng. 2. B Giáo d c và ào t o quy t nh thành l p H i ng qu c gia thNm nh chương trình giáo d c, sách giáo khoa, giáo trình s d ng chung cho các trư ng i h c, cao ng, quy nh nhi m v , quy n h n, phương th c ho t ng, tiêu chuNn, s lư ng và t l các lo i thành viên c a m i H i ng và tr c ti p i u hành ho t ng c a các H i ng này. 3. B Giáo d c và ào t o quy nh vi c thNm nh chương trình giáo d c và sách giáo khoa các c p h c, b c h c thu c giáo d c ph thông; chương trình giáo d c và giáo trình trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh vi c thNm nh chương trình giáo d c và giáo trình d y ngh . i u 9. Thi trong h th ng giáo d c qu c dân 1. Thi trong h th ng giáo d c qu c dân là bi n pháp ánh giá k t qu h c t p c a ngư i h c và ki m nh k t qu ho t ng giáo d c c a nhà giáo, nhà trư ng. 2. B Giáo d c và ào t o ban hành quy ch các kỳ thi. Quy ch các kỳ thi ph i b o m các yêu c u sau ây: a) T ch c thi nghiêm túc, công b ng, khách quan, phù h p v i tâm sinh lý l a tu i thí sinh. K t qu thi ph n ánh úng quá trình h c t p và rèn luy n c a thí sinh; b) N i dung các thi ph i trong chương trình giáo d c, phù h p yêu c u v chuNn ki n th c và k năng ư c quy nh trong chương trình giáo d c. 3. Các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c và b o m các i u ki n c n thi t cho các kỳ thi. i u 10. Văn b ng, ch ng ch trong h th ng giáo d c qu c dân 1. Văn b ng trong h th ng giáo d c qu c dân quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Lu t Giáo d c là văn b n chính th c do c p có thNm quy n c p cho ngư i h c sau khi t t nghi p m t b c h c, c p h c, trình ào t o ho c khoá ào t o ngh dài h n. Vi c xét t t nghi p và x p lo i t t nghi p ph i căn c vào k t qu thi và quá trình h c t p, rèn luy n c a ngư i h c.
 5. i u ki n ư c c p văn b ng, thNm quy n c p văn b ng ư c quy nh t i các i u 27, 33, 39 và 43 c a Lu t Giáo d c. C p nào có thNm quy n c p văn b ng thì c p ó có thNm quy n h y b văn b ng. 2. Ch ng ch trong h th ng giáo d c qu c dân quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Lu t Giáo d c là văn b n chính th c do ngư i ng u cơ s giáo d c c p cho ngư i h c xác nh n k t qu h c t p sau khi k t thúc khóa ào t o ho c b i dư ng. i u ki n ư c c p ch ng ch , thNm quy n c p các lo i ch ng ch ư c quy nh t i các i u 33 và 43 c a Lu t Giáo d c. C p nào có thNm quy n c p ch ng ch thì c p ó có thNm quy n h y b ch ng ch . 3. B Giáo d c và ào t o quy nh v vi c qu n lý văn b ng, ch ng ch giáo d c ph thông, giáo d c trung h c chuyên nghi p, giáo d c i h c và sau i h c. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh v qu n lý văn b ng, ch ng ch ào t o ngh . i u 11. Giáo d c sau ih c m t s ngành chuyên môn c bi t 1. i v i giáo d c sau i h c thu c lĩnh v c y t , ngoài các chương trình ào t o th c sĩ, ti n sĩ còn có các chương trình ào t o chuyên khoa cho các ngành lâm sàng g m: n i trú b nh vi n, chuyên khoa c p 1, chuyên khoa c p 2. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Y t quy nh chương trình ào t o chuyên khoa, s tương ương v văn b ng và nguyên t c chuy n i gi a các trình ào t o sau i h c trong lĩnh v c y t . 2. i v i nh ng b môn ngh thu t có nhu c u ào t o trình sau i h c, B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin quy nh v chương trình giáo d c, v i ngũ gi ng viên và i u ki n b o m vi c ào t o. 3. i v i nh ng b môn th d c, th thao có nhu c u ào t o trình sau i h c, B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i y ban Th d c Th thao quy nh v chương trình giáo d c, v i ngũ gi ng viên và i u ki n b o m vi c ào t o. Chương 3: M NG LƯ I, T CH C, HO T NG, CƠ S V T CH T K THU T C A NHÀ TRƯ NG VÀ CƠ S GIÁO D C KHÁC i u 12. Nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân 1. Nhà trư ng thu c h th ng giáo d c qu c dân g m các trư ng: m u giáo, m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , cao ng và i h c.
 6. 2. Cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân g m: vi n nghiên c u khoa h c ư c giao nhi m v ào t o sau i h c; các trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, d y ngh , giáo d c thư ng xuyên; nhóm tr , nhà tr ; các l p c l p: m u giáo, ti u h c gia ình, xoá mù ch , ngo i ng , tin h c, l p dành cho tr th t h c, l p dành cho tr tàn t t, l p d y ngh và l p trung h c chuyên nghi p ư c t ch c t i các cơ s y t , s n xu t, kinh doanh, d ch v . i u 13. Các lo i hình cơ s giáo d c 1. Các lo i hình cơ s giáo d c quy nh t i i u 44 c a Lu t Giáo d c ư c xác nh như sau: a) Cơ s giáo d c công l p: do Nhà nư c thành l p, b nhi m cán b qu n lý và giao ch tiêu biên ch ; Nhà nư c qu n lý, u tư v cơ s v t ch t, c p kinh phí cho các nhi m v chi thư ng xuyên; b) Cơ s giáo d c bán công: do Nhà nư c thành l p trên cơ s huy ng các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t cùng u tư xây d ng cơ s v t ch t; c) Cơ s giáo d c dân l p: do các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p, kinh t xin phép thành l p và t u tư b ng v n ngoài ngân sách nhà nư c; d) Cơ s giáo d c tư th c: do cá nhân hay m t nhóm cá nhân xin phép thành l p và t u tư. Các cơ s giáo d c bán công, dân l p, tư th c g i chung là cơ s giáo d c ngoài công l p. i u 14. Các lo i trư ng ih c 1. Các lo i trư ng i h c g m: các i h c, các trư ng i h c, các h c vi n. 2. Cơ c u t ch c c th c a các lo i trư ng i h c nêu t i kho n 1 i u này ư c quy nh trong i u l trư ng i h c. i u 15. i u l nhà trư ng, quy ch t ch c và ho t ng c a nhà trư ng 1. i u l nhà trư ng là văn b n quy ph m pháp lu t g m các n i dung ư c quy nh t i kho n 2 i u 48 Lu t Giáo d c áp d ng chung cho nhà trư ng m t b c h c, c p h c, trình ào t o thu c m i lo i hình quy nh t i i u 13 c a Ngh nh này. Th tư ng Chính ph ban hành i u l trư ng i h c. B Giáo d c và ào t o ban hành i u l trư ng cao ng, trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng trung h c cơ s và trung h c ph thông, trư ng ti u h c, trư ng m m non. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành i u l trư ng d y ngh .
 7. 2. Quy ch t ch c và ho t ng c a nhà trư ng g m các quy nh b sung và c th hoá i u l nhà trư ng áp d ng cho m t ho c m t s lo i hình trư ng ho c m t trư ng. Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a lo i hình trư ng i h c ngoài công l p; ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a m t s i h c riêng bi t khi c n thi t. B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a các trư ng ngoài công l p trình cao ng, trung h c chuyên nghi p, các b c h c ph thông, giáo d c m m non, và c a các trư ng chuyên bi t. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng d y ngh ngoài công l p. 3. Cơ s giáo d c c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài t trên lãnh th Vi t Nam th c hi n theo quy nh riêng c a Chính ph . i u 16. M ng lư i trư ng h c và cơ s giáo d c khác 1. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m quy ho ch m ng lư i cơ s giáo d c m m non, giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p và d y ngh trình H i ng nhân dân cùng c p phê chuNn. Quy ho ch m ng lư i cơ s giáo d c m m non, ph thông, trung h c chuyên nghi p và d y ngh c a a phương ph i căn c vào i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i, nhu c u h c t p, trình phát tri n giáo d c và b o m các nguyên t c sau: a) M i xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) có ít nh t m t trư ng ti u h c; tùy i u ki n c th m t xã có trư ng m m non, trư ng m u giáo; b) M i xã ho c c m xã có m t trư ng trung h c cơ s ; tùy i u ki n c th , m t xã có th có m t s trư ng trung h c cơ s ; c) M i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) có ít nh t m t trư ng trung h c ph thông; có th có trư ng d y ngh , trung tâm d y ngh , trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên thu c huy n; d) M i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) có ít nh t m t trư ng trung h c chuyên nghi p, ho c m t trư ng d y ngh , ho c m t trư ng trung h c chuyên nghi p k t h p d y ngh , trung tâm giáo d c thư ng xuyên thu c t nh. 2. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan có liên quan xây d ng quy ho ch m ng lư i các trư ng cao ng, i h c th c hi n chi n lư c phát tri n giáo d c và ào t o, phát tri n khoa h c công ngh , áp ng yêu c u ào t o ngu n nhân l c c a t nư c, ph c v chi n lư c phát tri n kinh t xã h i; b o m cân i v cơ c u vùng mi n, cơ c u trình , cơ c u ngành ngh c a h th ng giáo d c i h c trình Th tư ng Chính ph phê duy t.
 8. 3. Căn c vào các quy nh t i kho n 1 và 2 c a i u này, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B , ngành có liên quan l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch xây d ng và phát tri n các trư ng do Trung ương qu n lý; y ban nhân dân c p t nh l p k ho ch, t ch c th c hi n k ho ch xây d ng và phát tri n các cơ s giáo d c do a phương qu n lý. i u 17. Xây d ng m ng lư i trư ng h c các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn 1. U ban nhân dân các c p thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, theo thNm quy n ư c quy nh t i i u 47 c a Lu t Giáo d c, có trách nhi m c ng c các trư ng ph thông dân t c n i trú, ph thông dân t c bán trú hi n có; m r ng h p lý m ng lư i trư ng ph thông dân t c n i trú, ph thông dân t c bán trú nh ng nơi có i u ki n áp ng nhu c u h c t p c a con em dân t c và mi n núi. 2. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n y ban nhân dân c p t nh xây d ng và th c hi n quy ho ch m ng lư i trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng d y ngh các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, c ng c các trư ng d b i h c hi n có ho c m h d b i h c trong các trư ng i h c dành riêng cho h c sinh vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 18. i u ki n thành l p trư ng Nhà trư ng ư c xét thành l p khi có án b o m các i u ki n sau: 1. Phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng h c. 2. Có m c tiêu, chương trình, k ho ch và quy mô giáo d c phù h p v i nh hư ng phát tri n giáo d c c a các b c h c, c p h c và trình ào t o tương ng. 3. i u ki n ban u v i ngũ cán b qu n lý, nhà giáo, cơ s v t ch t k thu t, tài chính theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ( i v i trư ng d y ngh ) và B Tài chính. i u 19. Th t c thành l p trư ng cao ng, trư ng ih c 1. H sơ xin thành l p trư ng g m: a) ơn xin thành l p trư ng; b) án thành l p trư ng theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này. N i dung ch y u c a án g m: Nhu c u m trư ng và s phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng h c; M c tiêu và quy mô ào t o c a nhà trư ng; Kh năng áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a nhà trư ng;
 9. Tư cách pháp lý, kh năng tài chính và i u ki n v cơ s v t ch t c a t ch c, cá nhân xin thành l p trư ng; Kh năng và k ho ch phát tri n i ngũ cán b qu n lý và nhà giáo; Kh năng v t xây d ng trư ng. c) Văn b n c a cơ quan có thNm quy n xác nh n v kh năng tài chính và i u ki n v cơ s v t ch t k thu t c a t ch c, cá nhân xin thành l p trư ng; h sơ xác nh n quy n s d ng t ho c văn b n tho thu n c a cơ quan có thNm quy n v vi c giao t xây d ng trư ng; d) Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s làm Hi u trư ng; danh sách cán b , gi ng viên, nhân viên. 2. ThNm quy n ti p nh n và thNm nh h sơ xin thành l p trư ng ư c quy nh như sau: B Giáo d c và ào t o ti p nh n h sơ; ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân c p t nh nơi t trư ng t ch c thNm nh; xem xét, quy t nh i v i vi c thành l p trư ng cao ng; trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh i v i vi c thành l p trư ng i h c. 3. Th i h n thNm nh: a) i v i vi c thành l p các lo i trư ng i h c: trong th i h n 120 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Giáo d c và ào t o ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét; thông báo k t qu b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin thành l p trư ng; b) i v i vi c thành l p trư ng cao ng: trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Giáo d c và ào t o ph i thông báo k t qu b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin thành l p trư ng. i u 20. Sáp nh p, chia, tách nhà trư ng 1. Vi c sáp nh p, chia, tách nhà trư ng thành l p trư ng m i thu c thNm quy n c a c p ra quy t nh thành l p trư ng. 2. Vi c sáp nh p, chia, tách nhà trư ng ph i b o m các nguyên t c sau ây: a) Phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng h c; b) áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; c) B o m l i ích c a ngư i h c; d) Góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu giáo d c. 3. Th t c sáp nh p, chia, tách trư ng cao ng, trư ng i h c thành l p trư ng m i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh này. Th t c sáp nh p,
 10. chia, tách các trư ng m m non, ph thông, trung h c chuyên nghi p do B Giáo d c và ào t o quy nh; i v i các trư ng d y ngh do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. i u 21. ình ch ho t ng nhà trư ng 1. Nhà trư ng b ình ch ho t ng trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v t ch c, ho t ng c a nhà trư ng; b) Không i u ki n v cơ s v t ch t k thu t và i ngũ nhà giáo b o m ch t lư ng gi ng d y; c) Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v m c tiêu, k ho ch, chương trình giáo d c, quy ch chuyên môn, quy ch thi c , c p văn b ng, ch ng ch . 2. Th t c ình ch ho t ng nhà trư ng: a) Thanh tra giáo d c ti n hành thanh tra và ki n ngh v i cơ quan qu n lý giáo d c; b) Cơ quan qu n lý giáo d c t ch c thNm nh, l y ý ki n các ơn v có liên quan, trình c p có thNm quy n quy t nh ình ch ho t ng nhà trư ng theo quy nh t i kho n 2 i u 47 c a Lu t Giáo d c. 3. Trong quy t nh ình ch ho t ng nhà trư ng ph i quy nh rõ th i gian ình ch , nh ng v n ph i kh c ph c; các gi i pháp b o m quy n l i c a nhà giáo và ngư i h c; yêu c u ki m tra, ánh giá trư c khi có quy t nh cho trư ng ho t ng tr l i. 4. Vi c ình ch ho t ng c a m t khoa, ngành, phương th c giáo d c trong nhà trư ng cũng tuân theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3 c a i u này. i u 22. Gi i th nhà trư ng 1. Nhà trư ng b gi i th trong các trư ng h p sau: a) M c tiêu ào t o c a trư ng không còn phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; b) Không kh c ph c ư c tình tr ng y u kém sau th i gian b ình ch ho t ng và không có án kh thi t ch c, xây d ng l i nhà trư ng; c) Theo ngh c a t ch c, cá nhân xin thành l p trư ng. 2. Th t c gi i th nhà trư ng: a) Thanh tra giáo d c có thNm quy n ti n hành thanh tra và ki n ngh cơ quan qu n lý giáo d c;
 11. b) Cơ quan qu n lý giáo d c thNm nh, xây d ng phương án gi i th trư ng trên cơ s b o m quy n l i c a nhà giáo, ngư i h c và th c hi n các nghĩa v v tài chính theo quy nh c a pháp lu t, trình c p có thNm quy n quy t nh gi i th nhà trư ng theo quy nh t i i u 47 c a Lu t Giáo d c. i u 23. Thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th các cơ s giáo d c khác thu c giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c ngh nghi p và giáo d c không chính quy 1. B Giáo d c và ào t o quy nh c th v i u ki n, th t c và thNm quy n quy t nh thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th các cơ s giáo d c khác thu c giáo d c m m non, giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p và giáo d c không chính quy. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh c th v i u ki n, th t c và thNm quy n quy t nh thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th các cơ s giáo d c khác i v i d y ngh . i u 24. Nhi m v , quy n h n, t ch c, ho t ng c a các cơ s giáo d c khác 1. Cơ s giáo d c khác có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: a) T ch c gi ng d y, h c t p theo m c tiêu, chương trình giáo d c do B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n; b) Qu n lý nhà giáo, cán b , nhân viên thu c cơ s ; c) Qu n lý ngư i h c thu c cơ s ; d) Qu n lý, s d ng các i u ki n v t ch t k thu t ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi n nghiên c u khoa h c, khi ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v ph i h p v i trư ng i h c ào t o trình th c sĩ quy nh t i i m c, kho n 1 i u 38 c a Lu t Giáo d c có quy n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o; ký h p ng v i trư ng i h c ph i h p xây d ng chương trình ào t o và k ho ch d y h c, vi t giáo trình, s d ng cơ s v t ch t và thi t b , tuy n sinh, t ch c ào t o; 3. B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, quy nh các nguyên t c t ch c và ho t ng c a nhà tr , nhóm tr và các l p c l p v giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p và giáo d c theo phương th c không chính quy. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a trung tâm d y ngh , l p d y ngh . i u 25. Cơ s v t ch t k thu t c a nhà trư ng và cơ s giáo d c khác
 12. 1. Vi c b trí a i m trư ng h c và các công trình g n trư ng h c cũng như vi c xây d ng và s d ng trang thi t b trong nhà trư ng ph i b o m an toàn cho ngư i h c, nhà giáo, cán b , nhân viên c a nhà trư ng và không tác h i n môi trư ng giáo d c. 2. B Giáo d c và ào t o quy nh tiêu chuNn v i u ki n v t ch t k thu t i v i các cơ s giáo d c m m non, giáo d c ph thông, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng. B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh tiêu chuNn v i u ki n v t ch t k thu t i v i các cơ s d y ngh . i u 26. Qu n lý t ai, tài s n c a nhà trư ng và cơ s giáo d c khác 1. t ai, tài s n do Nhà nư c giao cho nhà trư ng, cơ s giáo d c khác qu n lý và s d ng u thu c s h u nhà nư c và ph i ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. Các tài s n do nhà trư ng, cơ s giáo d c khác qu n lý ch ư c s d ng vào ho t ng giáo d c, nghiên c u, tri n khai ng d ng theo quy nh c a i u l nhà trư ng, Quy ch t ch c và ho t ng c a cơ s giáo d c. 2. i v i các cơ s giáo d c ngoài công l p, Nhà nư c công nh n và b o h quy n s h u tài s n, v n u tư, thu nh p, các quy n và l i ích h p pháp khác c a nhà u tư theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). Chương 4: QUY NNH V TUY N D NG, TH NH GI NG VÀ KHEN THƯ NG I V I NHÀ GIÁO i u 27. Tuy n d ng nhà giáo 1. Vi c tuy n d ng nhà giáo ph i b o m các tiêu chuNn quy nh t i i u 61 và i u 67 c a Lu t Giáo d c. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph ban hành Quy nh v th t c tuy n d ng nhà giáo vào các cơ s giáo d c. i v i các nhà giáo ã ư c tuy n d ng trư c khi Ngh nh này có hi u l c mà chưa t trình chuNn thì B Giáo d c và ào t o, cơ quan qu n lý giáo d c và nhà trư ng có k ho ch và bi n pháp b i dư ng các nhà giáo t ư c chuNn quy nh. 2. Th tư ng Chính ph có quy nh riêng v vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài n gi ng d y t i Vi t Nam. i u 28. Các ng ch công ch c c a nhà giáo 1. Ng ch công ch c i v i nhà giáo các cơ s giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c ngh nghi p g m: giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao c p.
 13. Ng ch công ch c i v i nhà giáo các cơ s giáo d c i h c và sau i h c g m: gi ng viên, gi ng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. 2. Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , ngành có liên quan trình Chính ph quy nh v biên ch c a nhà trư ng công l p, bán công và tiêu chuNn c a các ng ch công ch c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 29. B i dư ng nghi p v sư ph m cho ngư i chưa qua ào t o nghi p v sư ph m 1. Ngư i t t nghi p các trư ng: d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng và i h c chưa qua ào t o nghi p v sư ph m tr thành nhà giáo ph i ư c b i dư ng nghi p v sư ph m. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các các B , ngành có liên quan quy nh yêu c u v n i dung, phương pháp, hình th c và th i gian ào t o nghi p v sư ph m. B Giáo d c và ào t o quy nh các cơ s giáo d c ư c t ch c b i dư ng và c p ch ng ch nghi p v sư ph m. 2. Ngư i ư c c i h c các l p b i dư ng nghi p v sư ph m ư c hư ng nguyên lương và ph c p như các nhà giáo i h c các l p b i dư ng nghi p v . i u 30. Th nh gi ng 1. Các nhà giáo, các cán b khoa h c, k thu t, văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao ang làm vi c t i các t ch c ngoài ngành giáo d c ho c ã ngh hưu n u tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 2 i u 61 c a Lu t Giáo d c ư c m i th nh gi ng. 2. B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch v th nh gi ng trên cơ s nh ng quy nh c a Lu t Giáo d c. i u 31. Danh hi u Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Vì s nghi p giáo d c; danh hi u Ti n sĩ danh d 1. Vi c phong t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú ư c th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh ngày 30 tháng 5 năm 1985 quy nh danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các ngh sĩ, nhà giáo, th y thu c, Quy t nh s 670/H NN ngày 19 tháng11 năm 1985 c a H i ng Nhà nư c và Ngh nh s 52/H BT ngày 26 tháng 4 năm 1986 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). 2. Ngư i có nhi u thành tích óng góp cho s nghi p giáo d c ư c xét t ng Huy chương vì s nghi p giáo d c. 3. Vi c phong t ng danh hi u Ti n sĩ danh d ư c th c hi n theo quy nh sau: a) Các cơ s giáo d c i h c và sau i h c ư c giao nhi m v ào t o trình ti n sĩ có quy n phong t ng danh hi u Ti n sĩ danh d . Vi c phong t ng ư c th c hi n sau khi có s ng ý b ng văn b n c a B Giáo d c và ào t o;
 14. b) Vi c phong t ng danh hi u Ti n sĩ danh d cho các nhà ho t ng chính tr , xã h i có uy tín qu c t là ngư i nư c ngoài ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Chương 5: CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I H C i u 32. i tư ng ngư i h c ư c hư ng chính sách ưu tiên, ưu ãi 1. Ngư i h c ư c ưu tiên trong tuy n sinh, xét t t nghi p, c p h c b ng, mi n gi m h c phí và các kho n óng góp khác thu c các i tư ng sau: a) Thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; b) Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao ng, ngư i có thành tích xu t s c trong lao ng, s n xu t, chi n u; c) Ngư i thu c dân t c thi u s ; ngư i ang sinh s ng t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; d) Con li t sĩ, con thương binh, b nh binh, con c a ngư i hư ng chính sách như thương binh, con Bà m Vi t Nam anh hùng, con Anh hùng L c lư ng vũ trang, con Anh hùng Lao ng. 2. Ngư i h c có gia ình (cha, m , v ho c ch ng) thu c di n h ói nghèo theo quy nh c a Nhà nư c, ngư i tàn t t, ngư i m côi không nơi nương t a ư c xét c p h c b ng, mi n, gi m h c phí và các kho n óng góp khác. 3. Th tư ng Chính ph quy nh vi c c p h c b ng chính sách, tr c p xã h i và mi n gi m h c phí cho các i tư ng quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này. B Giáo d c và ào t o quy nh v ưu tiên trong tuy n sinh và xét t t nghi p cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này. i u 33. H c b ng khuy n khích h c t p 1. Th tư ng Chính ph quy nh v i tư ng, tiêu chuNn, m c và th t c xét c p h c b ng khuy n khích h c t p c a Nhà nư c. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ch tiêu h n m c dành cho qu h c b ng khuy n khích h c t p trong t ng chi ngân sách nhà nư c hàng năm c a các cơ s giáo d c. i u 34. Quy n và chính sách i v i tr em t i cơ s giáo d c m m non 1. Tr em t i các cơ s giáo d c m m non có nh ng quy n sau ây: a) ư c chăm sóc, nuôi dư ng, giáo d c theo m c tiêu, chương trình, k ho ch giáo d c m m non c a B Giáo d c và ào t o;
 15. b) ư c khám s c kho nh kỳ, chăm sóc s c kho ban u, khám ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t c a Nhà nư c m nhi m; c) ư c gi m phí i v i các d ch v vui chơi, gi i trí công c ng. 2. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng trình Chính ph ban hành các chính sách i v i tr em t i cơ s giáo d c m m non. i u 35. T o i u ki n h c t p cho ngư i h c có năng khi u 1. Các cơ s giáo d c có trách nhi m phát hi n, b i dư ng ngư i h c có năng khi u, t o i u ki n thu n l i cho h phát tri n tài năng trên cơ s b o m giáo d c toàn di n. 2. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o qu n lý trư ng, l p năng khi u ngh thu t; y ban Th d c Th thao ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o qu n lý trư ng, l p năng khi u th d c th thao. 3. Trong các trư ng, l p năng khi u ngh thu t, th d c th thao, vi c t ch c h c có th ư c th c hi n t b c ti u h c. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i các B , ngành có liên quan quy nh c th v chương trình giáo d c, th i gian ào t o, vi c tuy n sinh và thi t t nghi p, phù h p v i các yêu c u v ch t lư ng và c thù c a chuyên ngành ào t o. i u 36. T o i u ki n h c t p cho ngư i tàn t t 1. Ngư i h c là ngư i tàn t t ư c nhà trư ng xét mi n, gi m h c phí và các kho n óng góp khác; ư c hư ng tr c p xã h i và ư c xét c p h c b ng theo quy nh. 2. Ngư i h c là ngư i tàn t t ư c h c t i trư ng, l p dành riêng ho c b ng hình th c h c hoà nh p. B Giáo d c và ào t o quy nh vi c ti p nh n ngư i tàn t t h c hoà nh p trong các cơ s giáo d c c a h th ng giáo d c qu c dân. i u 37. Mi n, gi m phí d ch v công c ng cho h c sinh, sinh viên B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , ngành có liên quan ban hành các quy nh v mi n, gi m phí cho h c sinh, sinh viên khi s d ng các d ch v công c ng v y t , giao thông, gi i trí, khi tham quan vi n b o tàng, di tích l ch s , công trình văn hoá. i u 38. Chính sách ưu ãi c a Nhà nư c i v i ngư i h c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn 1. H c sinh các cơ s giáo d c ph thông thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c mi n h c phí, ư c c p sách giáo khoa và h c phNm theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o.
 16. 2. Con em các dân t c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, n u i u ki n và tiêu chuNn quy nh, ư c chính quy n a phương xét c i h c theo ch c tuy n quy nh t i i u 78 c a Lu t Giáo d c. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng và ban hành Quy nh v ch c tuy n. i u 39. Khen thư ng i v i ngư i h c B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh v tiêu chuNn, th t c ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n và hình th c ng viên, khen thư ng i v i ngư i h c; ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy nh v ch khen thư ng i v i h c sinh, sinh viên t gi i trong các kỳ thi h c sinh, sinh viên gi i trong nư c và qu c t . Chương 6: B O M CÁC I U KI N TÀI CHÍNH CHO GIÁO D C i u 40. Phân b và qu n lý ngân sách nhà nư c chi cho giáo d c 1. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính phân b ngân sách nhà nư c chi cho giáo d c theo nguyên t c quy nh t i kho n 2 i u 89 c a Lu t Giáo d c. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính phân b ph n ngân sách nhà nư c chi cho ào t o ngh . 2. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý ph n ngân sách giáo d c ư c giao và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t; ph i h p v i B Tài chính chuNn b báo cáo h ng năm v s d ng ngân sách giáo d c Chính ph trình Qu c h i. 3. U ban nhân dân các c p có trách nhi m qu n lý và s d ng úng m c ích ph n ngân sách giáo d c ư c giao. H ng năm, y ban nhân dân c p t nh, các B , ngành, các cơ s ào t o liên quan báo cáo B Tài chính và B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c th c hi n ph n ngân sách ư c giao chi cho giáo d c, chi cho d y ngh . i u 41. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p trong vi c b o m ngân sách cho ho t ng giáo d c t i a phương U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch ng cân i ngu n thu b sung cho ngân sách giáo d c trên a bàn, b o m m c chi v giáo d c tính theo u ngư i h c ư c th c hi n a phương không th p hơn m c chi do Trung ương quy nh. i u 42. H c phí, l phí tuy n sinh, ti n óng góp xây d ng trư ng 1. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan có liên quan trình Th tư ng Chính ph khung h c phí i v i các
 17. lo i hình nhà trư ng. Vi c thu và s d ng h c phí ư c th c hi n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Vi c thu l phí tuy n sinh quy nh t i kho n 1 i u 92 c a Lu t Giáo d c ư c th c hi n theo nguyên t c thu b o m các chi phí h p lý ph c v công tác tuy n sinh và ư c qu n lý theo ch tài chính hi n hành. U ban nhân dân c p t nh ngh H i ng nhân dân cùng c p quy nh m c thu l phí tuy n sinh c th i v i t ng lo i i tư ng tuy n sinh các cơ s giáo d c do a phương qu n lý. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o quy nh m c thu l phí tuy n sinh c th i v i t ng lo i i tư ng tuy n sinh các cơ s giáo d c do Trung ương qu n lý. 3. Vi c thu ti n óng góp xây d ng các cơ s giáo d c m m non, ph thông ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 92 Lu t Giáo d c. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các cơ quan có liên quan trình Th tư ng Chính ph nh ng nguyên t c cơ b n th c hi n và qu n lý kho n thu này. i u 43. Ngu n thu t các ho t ng nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , s n xu t kinh doanh c a nhà trư ng 1. Trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c có trách nhi m ch ng th c hi n các ho t ng nghiên c u, d ch v khoa h c, chuy n giao công ngh , s n xu t kinh doanh theo quy nh t i i u 54 c a Lu t Giáo d c. 2. Ngu n thu t các ho t ng k trên, sau khi tr chi phí h p lý, ư c nhà trư ng s d ng tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t nh m nâng cao ch t lư ng gi ng d y, nghiên c u khoa h c, ph c v xã h i, ng th i h tr cho ho t ng nghiên c u khoa h c, lao ng s n xu t. i u 44. Qu tín d ng giáo d c, Qu khuy n h c, Qu b o tr giáo d c 1. Qu tín d ng giáo d c ư c thành l p cho h c sinh, sinh viên ang theo h c t i các trư ng d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c vay v i lãi su t ưu ãi. Qu ho t ng không vì m c ích l i nhu n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Qu khuy n h c, Qu b o tr giáo d c là các qu xã h i ư c thành l p theo quy nh t i i u 115 B Lu t Dân s . Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p Qu khuy n h c, Qu b o tr giáo d c theo nguyên t c t nguy n, ho t ng không vì m c ích l i nhu n nh m tài tr cho s nghi p phát tri n giáo d c c a t nư c. B Tài chính ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch thành l p và ho t ng c a các qu này. Chương 7:
 18. I U KHO N THI HÀNH i u 45. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i v i ngư i ư c tuy n vào h c các khoá chuyên tu, trung h c ngh trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì ư c ti p t c h c cho t i khi k t thúc chương trình khoá h c. Khi t t nghi p s ư c c p b ng t t nghi p h chuyên tu, b ng trung h c ngh . i v i các vi n nghiên c u khoa h c ã tuy n sinh ào t o th c sĩ trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì ư c ti p t c t ch c ào t o cho t i khi k t thúc chương trình khoá h c. B trư ng B Giáo d c và ào t o hư ng d n vi c t ch c b o v lu n văn t t nghi p và c p b ng th c sĩ cho s h c viên t t nghi p c a các khoá h c này. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản