Nghị định số 43-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Nghị định số 43-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43-CP về việc đào tạo nghiên cứu sinh ở trong nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1967 NGHN ĐNNH VỀ VIỆC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH Ở TRONG NƯỚC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nhu cầu Nhà nước về việc đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật có trình độ trên đại học; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 27-7-1966 và ngày 07-03-1967. NGHN ĐNNH: Điều 1. Nay ban hành chế độ đào tạo ở trong nước những cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy có phNm chất chính trị tốt và có trình độ chuyên môn trên đại học, gọi tắt là chế độ đào tạo nghiên cứu sinh. Điều 2. Ủy nhiệm cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp ban hành quy định tạm thời về chế độ nghiên cứu sinh và sau thời gian thực nghiệm, nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế chính thức về đào tạo nghiên cứu sinh trong nước. Điều 3. Việc phân công quản lý công tác đào tạo nghiên cứu sinh trong nước hiện nay quy định như sau: - Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý về danh sách, chế độ, thể lệ, về kế hoạch học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh; - Ủy ban khoa học và kỹ thuật N hà nước và Viện Khoa học xã hội quản lý phương hướng học thuật, phân phối, điều hòa các đề tài nghiên cứu; - Các bộ, các ngành có cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh quản lý nội dung học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh tại các cơ sở thuộc phạm vi mình chịu trách nhiệm. Điều 4. Thành lập Hội đồng đào tạo nghiên cứu sinh để giúp Chính phủ chỉ đạo công tác nghiên cứu sinh trong nước. a) Hội đồng đào tạo nghiên cứu sinh trực thuộc Hội đồng Chính phủ và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: - Điều hoà, phối hợp các ngành trong việc đào tạo nghiên cứu sinh trong nước;
  2. - Xét duyệt các cơ sở đựoc quyền đào tạo nghiên cứu sinh, danh sách hướng dẫn viên, nghiên cứu sinh; - Xét duyệt kết quả bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh tại cơ sở; - N ghiên cứu để đề nghị với Chính phủ những biện pháp nhằm thúc đNy mạnh và nâng cao công tác đào tạo nghiên cứu sinh trong nước. b) Hội đồng đào tạo nghiên cứu sinh gồm có: Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hai Phó Chủ tịch: Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật N hà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước giới thiệu; Viện trưởng hoặc Viện phó Viện khoa học xã hội do Viện trưởng Viện khoa học xã hội giới thiệu. Thư ký hội đồng: Vụ trưởng Vụ nghiên cứu khoa học Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp ; Ủy viên: Một số nhà công tác khoa học do Thủ tướng Chính phủ cử đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đào tạo nghiên cứu sinh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng họp thành ban thường trực của Hội đồng. Điều 5. ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật N hà nước, ông Viện trưởng Viện Khoa học xã hội, các ông thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có liên quan đến việc đào tạo nghiên cứu sinh trong nước chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản