Nghị định số 43-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Nghị định số 43-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43-NV về Phiếu bầu cử do Bộ Nội Vụ ban hành, để sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định số 31-NV/HC ngày 28 tháng giêng năm 1946

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43-NV Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 1946 B TRƯ NG B N IV Chi u theo S c l nh s 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân các thành ph và th xã. Chi u theo S c l nh s 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 nh th l cu c t ng tuy n c Qu c dân i h i; Chi u theo Ngh nh s 164 ngày 29 tháng 12 năm 1945 nh th l b u c các h i ng nhân dân và y ban hành chính a phương; Chi u theo Ngh nh s 31-NV/HC ngày 28 tháng giêng năm 1946 nh th l b u c h i ng nhân dân thành ph , y ban hành chính và y ban hành chính khu ph . NGH Đ NH: Đi u 1:– i u th 10 Ngh nh s 31-NV/HC ngày 28 tháng giêng năm 1946 nay s a i l i như sau này: a) Phi u b u c có th do ngư i ng c in, ph i in trên gi y tr ng, kh r ng: 14 X 20 phân tây cho nh ng thành ph ph i b u 30 h i-viên 9 X 13 phân tây cho nh ng thành ph ph i b u 20 h i-viên S tên ngư i ng c in trong phi u b u không h n nh. Phi u b u in như th do ngư i ng c mang n giao cho y ban hành chính ph ba hôm trư c ngày b u c . y ban hành chính s óng d u vào phi u y. Phi u c a nh ng nhà ng c s trong phòng b phi u. C -tri có quy n l a ch n phi u b u tùy ý mình, có th xóa hay vi t thêm tên khác tùy ý; b) Phi u b u có th do y ban hành chính thành ph in. Phi u s in trên gi y tr ng cùng m t khuôn kh , in tên t t c nhh ng ngư i ng c theo th t abc óng d u c a y ban hành chính thành ph . Ngư i i b u s i n thêm s th t vào tên nh ng ngư i mình nh b u. S s ánh t I cho t i s h i viên ph i b u. Tên nào ánh s cao quá s h i viên ph i b u s coi là th a. y ban hành chính thành ph nh o t in phi u b u b ng cách nào s thông cáo cho nhân dân bi t.
  2. Đi u 2:- ng lý văn phòng b N i v và các Ch t ch y ban hành chính B c kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ chi u ngh nh thi hành. THAY M T B TRƯ NG B N I V ĐI KINH LÝ Đ NG LÝ VĂN PHÒNG Hoàng Minh Giám
Đồng bộ tài khoản