Nghị định số 432-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
55
lượt xem
2
download

Nghị định số 432-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 432-TTg về bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp , để quy định chi tiết thi hành Sắc luật số 004-SLt ngày 20-07-1957 về bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp.do Phủ Thủ Tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 432-TTg

 1. PH TH TƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 432-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 1957 NGH Đ NH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH S C LU T S 004-SLT NGÀY 20-07-1957 V B U C H I Đ NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P TH TƯ NG CHÍNH PH Chi u S c lu t s 004-LSt ngày 20 tháng 07 năm 1957 v b u c H i đ ng Nhân dân và y ban Hành chính các c p; Theo đ ngh c a B N i v , NGH Đ NH : Đi u 1. – Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t thi hành S c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 07 năm 1957 v b u c H i đ ng Nhân dân và y ban Hành chính các c p, g m có các m c: I. - V đi u ki n b u và ng c . II. - V đơn v b u c và khu v c b phi u. III. - V danh sách c tri và ng c . IV. - V đ u phi u. V. - V ki m phi u, sơ k t t ng k t. VI. - V vi c in các gi y t c n thi t cho cu c b u c . VII. - V b u c H i đ ng Nhân dân các khu T tr và mi n núi. VIII. - V b u c y ban Hành chính các c p. IX. - V đi u kho n thi hành. M c I: ĐI U KI N B U VÀ NG C Đi u 2. – Tu i b u c (18 tu i) và tu i ng c (21 tu i) quy đ nh trong đi u 2 S c lu t b u c là tính đ n năm b u c . Thí d : năm b u c là năm 1957 thì c tri ph i sinh trong năm 1939 hay là sinh trư c năm đó, và ngư i ng c ph i sinh trong năm 1936 hay là sinh trư c năm đó. Đi u 3. – M i c tri ch đư c ghi tên vào danh sách c tri m t nơi. M c II: V ĐƠN V B U C VÀ KHU V C B PHI U Đi u 4. – y ban Hành chính c p nào s quy đ nh tên hay là s hi u cho các đơn v b u c H i đ ng Nhân dân c p y. Đi u 5. – Đ ti n cho vi c b phi u và ki m phi u, các th xã (không có khu ph ), th tr n, khu ph và xã s chia thành nh ng khu v c b phi u như sau: - các th xã (không có khu ph ), th tr n, khu ph dư i 1.000 nhân kh u thì thành l p m t khu v c b phi u. - các th xã (không có khu ph ), th tr n, khu ph trên 1.000 nhân kh u thì t 600 đ n 3.000 nhân kh u thành l p m t khu v c b phi u. - các xã: nh ng thôn dư i 1.000 nhân kh u thì thành l p m t khu v c b phi u; nh ng thôn trên 1.000 nhân kh u thì t 600 đ n 2.000 nhân kh u thành l p m t khu v c b phi u. M i khu v c b phi u g m m t xóm ho c nhi u xóm. - các xã mi n núi: nh ng xóm, liên xóm ho c thôn là m t khu v c b phi u. Đi u 6. – Các b nh vi n, nhà h sinh, an dư ng đư ng, nhà nuôi ngư i tàn t t có t 50 c tri tr lên (b nh nhân, ngư i đ , ngư i an dư ng, ngư i tàn t t) thu c đơn v b u c nào có th t ch c thành khu v c b phi u riêng trong đơn v b u c y. Đi u 7. – Các khu v c b phi u ph i đư c y ban Hành chính th xã (không chia khu ph ), th tr n, khu ph và xã công b , ch m nh t là 40 ngày trư c ngày b u c , b ng báo chí, phát thanh, y t th , ho c b ng m i phương ti n thông thư ng c a đ a phương.
 2. M c III: V DANH SÁCH C TRI VÀ NG C Đi u 8. – Danh sách c tri l p theo m u kèm sau (m u s 1) có ghi: H tên, tu i, là nam hay n , ch , dân t c. Đi u 9. – Khi đã niêm y t danh sách c tri, các c p l p danh sách c tri ph i loan báo ngay vi c niêm y t y b ng báo chí, phát thanh, ho c b ng m i phương ti n thông thư ng c a đ a phương. Đi u 10. – M i s khi u n i v danh sách c tri đ u không ph i ch u m t kho n l phí nào. Đi u 11. – Tòa án nhân dân huy n, châu hay là thành ph , nh n đư c gi y khi u n i ph i xét x xong trong th i h n b y ngày k t ngày nh n đư c gi y. Quy t đ nh c a tòa án là quy t đ nh cu i cùng. Đi u 12. – Ch m nh t là 03 ngày trư c ngày b u c , các cơ quan l p danh sách c tri ph i g i cho t b u c khu v c b phi u b n danh sách c tri và m i s s a đ i n u có trong b n danh sách. Đi u 13. – Danh sách ng c l p theo đơn v b u c và theo m u kèm sau (m u s 2) có ghi: s th t , h tên, tu i, là nam hay n , ngh nghi p, ch , dân t c. Đi u 14. – nh ng đ a phương không có c p b c a M t tr n T qu c thì các đoàn th trong M t tr n cũng có th gi i thi u ngư i ra ng c . Đi u 15. – Ch m nh t là 10 ngày trư c ngày b u c , H i đ ng b u c ph i g i cho Ban b u c b n danh sách nh ng ngư i ng c và m i s s a đ i n u có trong b n danh sách này. M c IV: V Đ U PHI U Đi u 16. – Trư c ngày b u c 10 ngày, T b u c ph i thư ng xuyên báo cho c tri bi t ngày b u c và đ a đi m phòng b phi u b ng y t th , phát thanh ho c b ng m i phương ti n thông thư ng c a đ a phương. Đi u 17. – Phi u b u c ph i có đóng d u c a cơ quan hay đơn v l p danh sách c tri. D u đóng m t sau lá phi u. Đi u 18. – Cơ quan l p th c tri là cơ quan l p danh sách c tri. Th c tri do t b u c phân ph i t i tay c tri, ch m nh t là hai ngày trư c ngày b u c . Đi u 19. – Phòng b phi u ph i đ t m t nơi thu n ti n cho nhân dân. C n b trí l i vào ch đ t hòm phi u và l i ra khác nhau. Các bàn vi t phi u ph i đ t cách xa nhau. Trên m i bàn ph i có bút, m c, gi y th m và danh sách nh ng ngư i ng c c a đơn v b u c . Đi u 20. – Trong ngày b u c , t b u c ch u trách nhi m v nh ng bi n pháp c n thi hành đ gi gìn tr t t trong và chung quanh phòng b phi u. Đi u 21. – Hòm phi u ph i kín, ch đ m t khe h v a đ đ b lá phi u và ph i có khóa. Thìa khóa do t trư ng t b u c gi . Đi u 22. – Khi đ n gi b phi u, t b u c (có đ m t nhân viên) ph i ki m soát l i hòm phi u, m hòm phi u ra đ các c tri có m t ch ng ki n là trong hòm phi u không có gì, sau đó khóa và niêm phong hòm phi u l i, r i m i các c tri vào b phi u. Đi u 23. – Khi vào phòng b phi u, c tri ph i xu t trình th c tri cho nhân viên t b u c . Nhân viên này ki m soát và sau khi đã ghi chú vào danh sách c tri s trao cho c tri m t phi u b u có đóng d u c a cơ quan l p danh sách c tri. Đi u 24. – M i ngư i đ u có quy n khi u n i v căn cư c c a t t c c tri đ n b phi u. T trư ng t b u c s xét l i căn cư c c a ngư i b phi u: n u xét th y l i khi u n i là đúng thì s không cho b phi u và l p biên b n v vi c đó. Đi u 25. – Mu n b u cho ngư i ng c nào thì c tri biên h tên ngư i y vào phi u, sau đó g p phi u l i đ m t lá phi u có đóng d u ra ngoài, r i b vào hòm phi u. Đi u 26. – N u có nhi u ngư i ng c h tên và ch đ m trùng nhau thì khi vi t phi u b u ph i vi t thêm tu i ho c đ a ch c a ngư i ng c . Đi u 27. – Khi đã h t gi b phi u, nhưng còn m t s c tri có m t phòng b phi u chưa k p b phi u thì c n đ s c tri này b phi u cho xong. Sau đó, t trư ng t b u c m i tuyên b cu c b phi u k t thúc và b t đ u ki m phi u. M c V: V KI M PHI U, SƠ K T, T NG K T Đi u 28. – Nh ng phi u b u có biên tên m t hay nhi u ngư i không ng c v n đư c coi là h p l , nhưng tên nh ng ngư i không ng c này thì không k . T b u c không đư c xóa hay là ch a các tên ghi trên phi u b u.
 3. Đi u 29. – Trong biên b n ki m phi u c a t b u c làm theo m u kèm sau (m u s 3), ph i ghi: - Gi b t đ u và gi k t thúc cu c b phi u. - T ng s c tri c a khu v c b phi u. - S c tri đã đi b u. - S phi u h p l . - S phi u không h p l . - S phi u tr ng. - S phi u b u cho m i ngư i ng c . - Quy t đ nh c a t b u c v nh ng phi u nghi ng . - Tóm t t nh ng vi c x y ra và nh ng khi u n i trong vi c b u c , cách gi i quy t c a t b u c . Đi u 30. – Biên b n ki m phi u c a t b u c l p thành ba b n có ch ký c a toàn t hay là ít nh t là t trư ng và thư ký và c a hai c tri đư c m i ch ng ki n cu c ki m phi u: m t b n g i đ n Ban b u c , m t b n đính vào h sơ b u c do t b u c gi , m t b n niêm y t t i phòng b phi u. Đi u 31. – Ngư i ng c (ho c ngư i đư c ng c viên chính th c y nhi m) và các phóng viên báo chí, đi n nh đư c quy n tham quan lúc ki m phi u. Đi u 32. – Sau khi đã t p trung k t qu b u c c a t t c các khu v c b phi u, Ban b u c s làm biên b n sơ k t cu c b u c c a đơn v theo m u kèm sau (m u s 4). Biên b n ph i ghi: - S đ i bi u n đ nh cho đơn v b u c . - S ngư i ng c . - T ng s c tri c a đơn v b u c . - S c tri đã đi b u. - S phi u h p l . - S phi u không h p l . - S phi u tr ng. - S phi u b u cho m i ngư i ng c . - Danh sách nh ng ngư i đư c trúng c . - Tuyên b cu c b u c ph i làm l i vì s c tri đi b u c a toàn đơn v không quá n a s c tri ghi trong danh sách (n u có). - S đ i bi u ph i b u thêm vì s ngư i trúng c chưa đ s đ i bi u ph i b u (n u có). Biên b n l p thành hai b n có ch ký c a toàn Ban b u c hay là ít nh t c a trư ng ban và thư ký. Đi u 33. – Biên b n sơ k t b u c c a m i đơn v b u c g i đ n H i đ ng b u c , kèm theo các gi y khi u n i và các biên b n c a các t b u c , t t c x p thành m t h sơ niêm phong l i, có ch ký c a toàn ban b u c hay là ít nh t c a trư ng ban và thư ký. Ban b u c g i đ n các t b u c b n trích l c (s phi u b u cho m i ngư i ng c và k t lu n c a ban b u c ) biên b n sơ k t cu c b u c c a đơn v b u c . B n trích l c này ph i có ch ký c a trư ng ban b u c và ph i đư c niêm y t t i các phòng b phi u. Đi u 34. – Trư ng h p đơn v b u c ch có m t khu v c b phi u thì ban b u c kiêm luôn nhi m v c a t b u c , và ch l p m t biên b n sơ k t b u c theo m u s 4. Đi u 35. – H i đ ng b u c c a m i c p l p biên b n t ng k t chung cho toàn c p mình theo m u kèm sau (m u s 5). Biên b n ph i ghi: - T ng s đ i bi u n đ nh cho c p b u H i đ ng nhân dân. - T ng s ngư i ng c . - T ng s c tri c a c p b u H i đ ng nhân dân. - T ng s c tri đã đi b u.
 4. - T ng s phi u h p l . - T ng s phi u không h p l . - T ng s phi u tr ng. - Danh sách nh ng ngư i trúng c trong m i đơn v b u c . - Nh ng đơn v b u c ph i t ch c cu c b u l n th 2, vì s c tri đi b u không đư c quá n a s ghi trong danh sách (n u có). - S đ i bi u ph i b u thêm t i m t s đơn v b u c , vì s ngư i trúng c chưa đ s đ i bi u ph i b u (n u có). - Các vi c khi u n i và ý ki n c a H i đ ng b u c v các vi c khi u n i. - Nh n xét chung v cu c b u c . Biên b n ph i có ch ký c a t t c các h i viên trong H i đ ng hay là ít nh t ch ký c a Ch t ch và thư ký. Đi u 36. – Biên b n t ng k t b u c ph i g i lên c p có th m quy n xét duy t nói đi u 51 S c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 07 năm 1957. Trích l c (k t qu cu c b u c và k t lu n c a H i đ ng b u c ) biên b n t ng k t b u c ph i đư c niêm y t t i các nơi công c ng đ a phương; k t qu cu c b u c ph i đư c ph bi n r ng rãi b ng m i phương ti n thông tin thông thư ng c a đ a phương. Đi u 37. – Vi c xét duy t nói đi u 51 S c lu t s 004-SLt ngày 20-07-1957 nh m xác nh n cu c b u c ti n hành h p l hay không. Đi u 38. – N u có cu c b u l i hay b u thêm, danh sách c tri dùng trong cu c b u l n th nh t, cũng v n dùng trong cu c b u l n th hai. Đi u 39. – Khi c p có th m quy n đã chính th c công nh n k t qu cu c b u c H i đ ng nhân dân thì H i đ ng b u c , ban b u c và t b u c đ u gi i tán. Đi u 40. – Trư c khi gi i tán, H i đ ng b u c ph i g i t t c h sơ c a cu c b u c đ n y ban Hành chính s quan lưu tr . M c VI: V VI C IN CÁC GI Y T C N THI T CHO CU C B U C Đi u 41. – Các y ban Hành chính Khu T tr Thái – Mèo, Khu H ng Qu ng, thành ph và t nh ph trách in các gi y t c n thi t cho toàn đ a phương mình như: phi u b u, th c tri, danh sách c tri, danh sách nh ng ngư i ng c , biên b n các lo i, theo các m u th ng nh t đã đ nh. M c VII: V B U C H I Đ NG NHÂN DÂN CÁC KHU T TR VÀ MI N NÚI Đi u 42. – M i xã, th tr n, th xã là m t khu v c b phi u trong các cu c b u c H i đ ng nhân dân các c p châu, t nh, khu. Phòng b phi u đ t t i tr s y ban Hành chính xã, th tr n, th xã. Đi u 43. – Các vi c l p danh sách c tri, ng c , t ch c b u c đ u theo đúng các đi u kho n đã n đ nh trong các ti t 4, 5, 6, 7 thu c chương I c a S c lu t v b u c H i đ ng nhân dân và y ban Hành chính các c p. Đi u 44. – B N i v s quy t đ nh nh ng t nh nào ph i áp d ng nh ng th l b u c , ng c quy đ nh cho mi n núi theo đ ngh c a y ban Hành chính khu và t nh tr c thu c trung ương. y ban Hành chính t nh s quy t đ nh nh ng xã nào ph i áp d ng nh ng th l b u c , ng c quy đ nh cho mi n núi theo đ ngh c a y ban Hành chính huy n. M c VIII: V B U C Y BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P nh ng c p có H i đ ng nhân dân: Đi u 45. – nh ng c p có H i đ ng nhân dân, ch m nh t là mư i ngày sau khi ti p đư c quy t đ nh c a c p có th m quy n chính th c công nh n k t qu c a cu c b u c H i đ ng nhân dân thì y ban Hành chính s g i gi y tri u t p H i đ ng nhân dân đ b u y ban Hành chính m i. Ngày h p H i đ ng nhân dân ch m nh t là 15 ngày k t ngày g i gi y tri u t p đ i v i H i đ ng nhân dân các c p và 20 ngày đ i v i H i đ ng nhân dân Khu T tr . Đi u 46. – Trong cu c h p đ b u y ban Hành chính, thư ký cu c h p là m t y viên y ban Hành chính. Đi u 47. – Sau khi cu c h p H i đ ng nhân dân đã khai m c và c Ch t ch đoàn, ai ra ng c vào y ban Hành chính s báo cho Ch t ch đoàn rõ. Danh sách nh ng ngư i ng c s đư c công b và niêm y t trong phòng h p.
 5. Đi u 48. – Khi cu c b phi u và ki m phi u xong, Ch t ch đoàn ph i l p biên b n ngay theo m u kèm sau (m u s 6). Biên b n ph i có ch ký c a các h i viên có chân trong Ch t ch đoàn và c a y viên làm thư ký cu c h p và ph i niêm y t ngay t i tr s y ban Hành chính. N u trong cu c b u l n th nh t không ai đ phi u đ trúng c ho c s ngư i trúng c chưa đ s đ nh b u thì s t ch c b phi u l n th hai ngay đ b u l i hay là b u thêm. nh ng c p không có H i đ ng nhân dân: Đi u 49. – nh ng c p không có H i đ ng nhân dân, ch m nh t là 10 ngày sau khi các H i đ ng nhân dân c p dư i m t c p đã đư c chính th c công nh n thì y ban Hành chính khu hay là huy n đ nh và công b ngày b u c y ban Hành chính m i, ch m nh t là 30 ngày trư c ngày b u c . Đi u 50. – Ai ng c vào y ban Hành chính c p nào ph i g i đơn đ n y ban Hành chính c p y, ch m nh t là 15 ngày trư c ngày b u c . Đi u 51. – Khi h t h n n p đơn ng c , y ban Hành chính khu hay là huy n s l p danh sách ng c và niêm y t t i tr s y ban Hành chính khu hay là huy n và t i tr s các y ban Hành chính dư i m t c p, ch m nh t là 10 ngày trư c ngày b u c . Đi u 52. – Ch m nh t là 15 ngày trư c ngày b u c , y ban Hành chính khu hay là huy n s thành l p m t H i đ ng b u c g m t 3 đ n 5 đ i bi u các gi i và các đoàn th nhân dân trong đ a phương, t t c đ u ph i là ngư i không ra ng c và ph i bi t đ c bi t vi t. H i đ ng b u c t b u ra m t Ch t ch, m t Phó ch t ch và hai thư ký. Đi u 53. – Nhi m v và quy n h n c a H i đ ng b u c như sau: - Đôn đ c và ki m tra vi c thi hành lu t l b u c . - Xét và gi i quy t nh ng khi u n i v ng c . - Ti p nh n và ki m soát biên b n b u c do các t b u c g i đ n, làm biên b n t ng k t cu c b u c đ g i c p có th m quy n xét duy t nói đi u 63 S c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 07 năm 1957. - Tuyên b và niêm y t k t qu cu c b u c . Sau khi b u c , n u có gi y khi u n i thì do H i đ ng b u c ti p nh n, xét và đ ý ki n đ c p có th m quy n công nh n cu c b u nói đi u 63 S c lu t s 004-SLt ngày 20-07-1957 quy t đ nh. H i đ ng b u c không đư c v n đ ng b u c cho m t danh sách hay là m t cá nhân nào. Đi u 54. – Ai khi u n i v ng c đ u ph i g i gi y đ n H i đ ng b u c , ch m nh t là b y ngày trư c ngày b u c . H i đ ng b u c ph i xét và quy t đ nh trong th i h n ba ngày. Quy t đ nh c a H i đ ng b u c là quy t đ nh cu i cùng. Đi u 55. – Trong các cu c b u c y ban Hành chính nh ng c p không có H i đ ng nhân dân thì m i đơn v hành chính dư i m t c p là m t khu v c b phi u. Đi u 56. – Gi y tri u t p H i đ ng nhân dân đ b u y ban Hành chính ( nh ng c p không có H i đ ng nhân dân) do y ban Hành chính c p dư i m t c p g i đ n h i viên H i đ ng nhân dân c p mình 5 ngày trư c ngày b u c . Cu c b u c s ti n hành trong phiên h p H i đ ng nhân dân và do Ch t ch đoàn ph trách đi u khi n. Đi u 57. – Khi cu c b phi u và ki m phi u xong. Ch t ch đoàn ph i l p biên b n ngay, theo m u kèm sau (m u s 7) đ g i đ n H i đ ng b u c , biên b n ph i có ch ký c a các h i viên có chân trong Ch t ch đoàn và c a y viên làm thư ký cu c h p. Đi u 58. – Sau khi nh n đư c các biên b n ki m phi u c a các khu v c b phi u, H i đ ng b u c làm biên b n t ng k t cu c b u c theo m u kèm sau (m u s 8). Đi u 59. – N u có cu c b u l i ho c b u thêm thì y ban Hành chính, nói đi u 52, đ nh ngày b u c l n th hai và báo cho các y ban Hành chính dư i m t c p bi t. Cu c b u c l n th hai ti n hành ch m nh t là hai tu n l sau cu c b u c l n th nh t. M c IX: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 60. – Ông B trư ng B N i v ch u trách nhi m thi hành ngh đ nh này. TH TƯ NG CHÍNH PH
 6. Ph m Văn Đ ng
 7. T NH ………………. VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 1 (hay là Thành ph ) Đ c L p – T do – H nh Phúc HUY N…………… ******* (hay là Qu n) XÃ………………. DANH SÁCH C TRI (hay là Khu ph ) Khu v c b phi u …………...(1) Đơn v b u c ………………. (1) Nam hay DÂN H VÀ TÊN C TRI (2) TU I CH CHÚ THÍCH n T C Nguy n văn An 32 Nam 68, Hàng Bông Kinh Tr n tú Anh 18 Nam 2, Hàng Bông Th Nguy n th ng c Bôi 19 N 10, Hàng Bông Kinh T ng s c tri trong danh sách này là……… Nam ………………. N ……………… Làm t i ………………., ….. ngày….. tháng năm 195… (Cơ quan l p danh sách) Ký tên và đóng d u (1) Ghi tên hay là s hi u c a khu v c b phi u, c a đơn v b u c ; (2) X p theo th t ABC khi l p danh sách theo t ng khu v c
 8. T NH ………….. VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 2 Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******** ******* DANH SÁCH NG C H I Đ NG NHÂN DÂN HUY N………….. B u c ngày…….tháng ...... năm 195 .... (hay là Qu n) Đơn v b u c ………….. (1) ******* XÃ………….. (hay là Khu ph ) S H tên ngư i ng c Năm Nam th Ngh nghi p Ch Dân t c Chú thích (theo th t ABC) sinh hay n t 1 Hoàng đình Ái 1918 Nam Làm bao 2, Lò đúc Kinh 2 Tr nh h u Biên 1922 Nam Th may 3, Lò đúc Kinh … ………….. ......... …….. ………….. ………….. …… T ng s ngư i ng c trong danh sách này là: ………….. Làm t i…………..,ngày…….tháng…….năm ……. CH T CH Y BAN HÀNH CHÁNH ……… (ký tên và đóng d u) (1) Ghi tên hay s hi u c a đơn v b u c . T NH …………… VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 3 Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******* HUY N…………… B UC H I Đ NG NHÂN DÂN (hay là Qu n) ******* XÃ………………. (hay là Khu ph ) BIÊN B N KI M PHI U ******* Khu v c b u c …………… Đơn v b u c …………… ******* Ngày …… tháng …… năm …… h i …… gi sáng, t b u c g m có: - Ông (hay là bà) T trư ng, - - - T phó, - - - Thư ký, - - - - - - - T viên, - - - - đã h p t i phòng b phi u …… thu c đơn v b u c …… đ ph trách vi c b u c H i đ ng nhân dân
 9. Đúng …… gi sáng, t trư ng t b u c ki m soát t i hòm phi u, sau đó khóa và niêm phong hòm phi u l i, r i m i các c tri b t đ u b phi u. Đúng …… gi t i, sau khi c tri cu i cùng có m t t i tr s b phi u đã b phi u xong, t trư ng t b u c tuyên b cu c b phi u k t thúc và cu c ki m phi u b t đ u ngay. Trư c khi m hòm phi u, t trư ng t b u c b t đ u m i hai c tri bi t ch vào ch ng ki n công vi c ki m phi u: Ông (hay là bà) ……………….. Và Ông (hay là bà) ……………. K t qu cu c b u c như sau: - T ng s c tri c a khu khu v c b phi u : ……………. - S c tri đã đi b u : ……………. - S phi u h p l : ……………. - S phi u không h p l : ……………. - S phi u tr ng : ……………. S phi u b u cho m i ngư i ng c : - Ông (hay là bà) ………… đư c ……………. phi u - - - đư c ……………. phi u - - - đư c ……………. phi u Bi u quy t v nh ng phi u b t ng ……………. Tóm l i nh ng vi c đã x y ra, nh ng khi u n i trong vi c b u c , và cách gi i quy t c a t b u c ……………. Biên b n này l p thành 3 b n, t i đ a đi m, ngày, tháng, năm k trên, vào h i ……gi , và có đính theo các đơn ki n khi u n i, t trình c a t b u c (n u có) T B UC : T trư ng Hai đ i di n c tri ch ng ki n T phó …………………………… Thư ký …………………………… T viên T NH …………… VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 4 Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******* HUY N…………… (hay là Qu n) B UC H I Đ NG NHÂN DÂN … XÃ………………. ******* (hay là Khu ph ) BIÊN B N SƠ K T B U C ******* Đơn v b u c ……………. ******* Ngày …… tháng …… năm …… h i ……gi , Ban b u c g m có: - Ông (hay là bà) ………………… Trư ng ban,
 10. - - ………………… Phó trư ng ban, - - ………………… Thư ký - - ………………… - - - ………………… Nhân viên - - ………………… - đã h p t i…… đ làm biên b n sơ k t cu c b u c H i đ ng nhân dân ………………… t i các khu v c b phi u thu c đơn v b u c . - S đ i bi u n đ nh cho m i đơn v b u c : ………………… - S c tri c a đ i v i b u c : ………………… - S c tri đã đi b u : ………………… - S phi u h p l : ………………… - S phi u không h p l : ………………… - S phi u tr ng : ………………… S ngư i b u cho m i ngư i ng c : ………………… H tên ngư i ng S phi u đư c b u t i khu v c b phi u T ng c ng c (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ông (hay là bà) …. …. …. …. …. …. …. …. …. X p theo th t ngư i nhi u phi u trên ngư i ít phi u (2) Căn c vào k t qu ghi trên, Ban b u c k t lu n: a) S c tri đã đi b u là quá n a s c tri ghi trong danh sách c a đơn v b u c (3) b) Các ông bà có tên sau đây đư c nhi u phi u nh t và s phi u đó đã quá n a s phi u, đư c coi là trúng c (4): - Ông (hay là Bà) ………………… - - ………………… - - ………………… c) Còn thi u ………… đ i bi u s b u thêm cho đ (n u thi u) Tóm t t nh ng s vi c đã x y ra, nh ng khi u n i trong vi c b u c và cách gi i quy t c a các t b u c …………………………………… Biên b n này l p thành 2 b n t i đ a đi m, ngày, tháng, năm k trên, và có đính kèm theo các đơn khi u n i, t trình c a t b u c (n u có) BAN B U C - Trư ng ban, - Phó ban, - Thư ký, - Nhân viên. (1) Ghi tên hay s hi u khu v c b phi u
 11. (2) Trư ng h p trong đơn v b u c có nhi u khu v c b phi u, kh gi y biên b n không đ r ng đ ghi đ y đ s phi u các ngư i ng c đư c b u t i t t c các khu v c b phi u, thì: a) Ghi trong biên b n: Ông (hay là bà) …………… đư c ………….. phi u T ng c ng s phi u đư c b u c t i t t c - - - - - các khu v c b phi u. - - - - - X p theo th t ngư i - - - - - nhi u phi u trên ngư i ít phi u - - - - - - - - - - (Xem ph l c đính theo biên b n này) b) Làm b n ph l c theo m u ghi trên (b ng kê s phi u m i ngư i ng c t i t t c khu v c b phi u). B n ph l c này cũng ph i có ch ký c a Ban b u c . (3) N u s c tri đi b u không đư c quá n a s c tri trong danh sách c a đơn v b u c , thì vi t: “Vì s c tri đi b u không đư c quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri c a đơn v , nên cu c b u c này không có giá tr và s có cu c b u l i”. (4) N u không ai đư c quá n a s phi u h p l , thì vi t: “Vì không ai đư c quá n a s phi u h p l đ trúng c , nên s có cu c b u l i”. T NH …………… VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M u s 4-b Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******* HUY N…………… (hay là Qu n) B UC H I Đ NG NHÂN DÂN … XÃ………………. ******* (hay là Khu ph ) BIÊN B N SƠ K T B U C Đơn v b u c ……………. ******* Ngày …….. tháng …….. năm ……..h i …….. gi sáng, Ban b u c kiêm t b u c g m có: - Ông (hay là Bà) ………………………… Trư ng ban, - - ………………………… Phó trư ng ban, - - ………………………… Thư ký - - ………………………… H i viên - - ………………………… đã h p t i phòng phòng b phi u c a đơn v b u c ………………………… đ ph trách vi c b u c H i đ ng nhân dân ………………………… Đúng 6 gi sáng, Trư ng ban b u c kiêm t trư ng t b u c ki m soát l i hòm phi u, sau đó khóa và niêm phong l i, r i m i các c tri b t đ u b phi u. Đúng …... gi t i, sau khi c tri cu i cùng có m t t i tr s b phi u đã b phi u xong, trư ng ban b u c kiêm t trư ng t b u c tuyên b cu c b phi u k t thúc và cu c ki m phi u b t đ u ngay. Trư c khi m hòm phi u, Trư ng ban b u c kiêm t trư ng t b u c đã m i hai c tri bi t ch vào ch ng ki n công vi c ki m phi u là: Ông (hay là Bà) ………………………… và Ông - ……………………… cho đơn v b u c : ………………………… K t qu cu c b u c như sau:
 12. - S đ i bi u n đ nh cho đơn v b u c : ………………………… - T ng s c tri c a đơn v b u c : ………………………… - S c tri đã đi b u: ………………………… - S phi u h p l : ………………………… - S phi u không h p l :………………………… - S phi u tr ng:………………………… - S phi u b u cho m i ngư i ng c : ………………………… Ông (hay là Bà) …………. đư c…………….phi u Ông -……………………-……………………- X p theo th t ngư i Ông -……………………-……………………- nhi u phi u trên ngư i ít phi u Ông -……………………-……………………- Căn c vào k t qu ghi trên, Ban b u c kiêm t b u c k t lu n: a) S c tri đi b u là quá n a s c tri ghi trong danh sách c a đơn v b u c (1) b) Các ông bà có tên sau đây đư c nhi u phi u nh t và s phi u đó đã quá n a s phi u h p l , đư c coi là trúng c (2): Ông (hay là Bà) …………………… - - …………………… - - …………………… c) Còn thi u… đ i bi u s b u thêm cho đ (n u thi u). Tóm t t nh ng vi c x y ra, nh ng khi u n i trong vi c b u c và cách gi i quy t …………………… Biên b n này l p thành ba b n t i đ a đi m, ngày, tháng, năm k trên, vào h i … gi t i, và có đính theo các đơn khi u n i, t trình (n u có). BAN B U C : Hai đ i bi u c tri ch ng ki n - Trư ng ban …………………………….. - Thư ký …………………………….. - H i viên (1) N u s c tri đi b u không đư c quá n a s c tri trong danh sách c a m i đơn v b u c , thì vi t: “Vì s c tri đi b u không đư c quá n a s c tri ghi trong danh sách c a đơn v , nên cu c b u c này không có giá tr và s có cu c b u l i”. (2) N u không ai đư c quá n a s phi u h p l , thì vi t: “Vì không ai đư c quá n a s phi u h p l đ trúng c , nên s có cu c b u l i”. T NH …………… VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 5 Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******* HUY N…………… B UC H I Đ NG NHÂN DÂN … (hay là Qu n) ******* XÃ………………. (hay là Khu ph ) BIÊN B N T NG K T B U C *******
 13. Ngày ….. tháng ….. năm ….. h i….. gi , H i đ ng b u c H i đ ng nhân dân …………………………. g m có: - Ông (hay là Bà) ……………………. Ch t ch, - - ……………………. Phó ch t ch - - ……………………. Thư ký - - ……………………. H i viên đã h p t i ……………………. đ t ng k t cu c b u c H i đ ng nhân dân ……………………. ti n hành trong ngày………… K t qu cu c b u c như sau: - T ng s đ i bi u n đ nh cho H i đ ng nhân dân (1) : ……………………. - T ng s ngư i ng c : ……………………. - T ng s c tri c a (1) : ……………………. - T ng s c tri đã đi b u : ……………………. - T ng s phi u h p l : ……………………. - T ng s phi u không h p l : ……………………. - T ng s phi u tr ng : ……………………. Căn c vào k t qu cu c b u c ghi trong các biên b n c a các Ban b u c và sau khi ki m tra l i, H i đ ng b u c tuyên b : A) Các ông bà có tên sau đây đư c coi là trúng c : T i đơn v b u c ……………………. Ông (hay Bà) ……………………. Ông (hay Bà) ……………………. B) S đ i bi u ph i b u thêm T i đơn v b u c ……………………. đ i bi u ……………………. C) Nh ng đơn v b u c ph i t ch c cu c b u c l n th hai (vì s c tri đi b u không đ ơc quá n a s c tri ghi trong danh sách): T i đơn v b u c ……………………. ……………………. Các vi c khi u n i và ý ki n c a H i đ ng b u c : ……………………. Biên b n này l p thành hai b n t i đ a đi m, ngày, tháng, năm k trên và có đính theo gi y khi u n i, các t trình c a các t b u c , Ban b u c (n u có) H I Đ NG B U C : Ch t ch Phó ch t ch Thư ký H i viên (1) Ghi c p hay là đơn v hành chính b u H i đ ng nhân dân T NH …………… VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 6 Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******* HUY N…………… BIÊN B N B U C Y BAN HÀNH CHÍNH …. (hay là Qu n) ******* XÃ………………. (hay là Khu ph )
 14. Ngày …… tháng …… năm …… h i …… gi , H i đ ng nhân dân ………….đã h p t i tr s y ban Hành chính đ b u c y ban Hành chính m i, thay th cho y ban Hành chính cũ. S h i viên có m t : …………………… S h i viên v ng m t : …………………… Ông (hay là Bà): ……………. y viên y ban Hành chính, làm Thư ký cu c h p. H i đ ng đã c các h i viên có tên sau đây vào Ch t ch đoàn: Ông (hay là Bà) ……………………………. - - ……………………………. - - ……………………………. Ch t ch đoàn đã c hai h i viên bi t đ c, bi t vi t và không ra ng c y ban Hành chính, làm nhi m v ki m phi u. Ông (hay là Bà) ……………………………. và ……………………………. Sau khi t t c các h i viên có m t đã b phi u xong, cu c ki m phi u b t đ u ngay và k t qu như sau: - S phi u h p l : ……………………………. - S phi u không h p l : ……………………………. - S phi u tr ng: ……………………………. Ông (hay là Bà) ……….. đã đư c …….phi u - - ………………. - - X p theo th t ngư i nhi u phi u trên ngư i - - ………………. - - ít phi u - - ………………. - - S h i viên d cu c b u đư c (1) 2/3 t ng s h i viên Các ông bà có tên sau đây đư c nhi u phi u nh t và s phi u đó đã quá n a s phi u h p l , đư c coi là trúng c (2): Ông (hay là Bà) ……………………………. - - …………………………… Các vi c khi u n i và ý ki n c a Ch t ch đoàn: ……………………………. Biên b n này l p thành 3 b n, t i đ a đi m, ngày, tháng, năm k trên, vào h i … gi , và có đính theo các gi y t sau đây (k c tài li u đính theo). H i viên ki m phi u Ch t ch đoàn Thư ký (1) N u s h i viên d cu c b u quá 2/3 t ng s h i viên thì thay th ch “đư c” b ng ch “quá”. (2) N u s h i viên d cu c b u không đư c 2/3 t ng s h i viên thì vi t: “Vì s h i viên d cu c b u không đư c 2/3 t ng s h i viên, nên có cu c b u c l n th hai”. Và trong biên b n cu c b u c l n th hai thì vi t: “vì trong cu c b u c l n th nh t, s h i viên d cu c b u không đư c 2/3 s h i viên, nên có cu c b u c l n th hai, k t qu ghi trên. Các ông bà có tên sau đây, đư c nhi u phi u nh t, đư c coi là trúng c ”. Hay là: “Vì trong cu c b u c l n th nh t, các ngư i ng c không ai đư c s phi u c n thi t đ trúng c , nên có cu c b u c l n th hai, k t qu ghi trên. Các ông bà có tên sau đây, đư c nhi u phi u nh t, đư c coi là trúng c ”.
 15. T NH …………… VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 7 Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******* HUY N…………… (hay là Qu n) B UC Y BAN HÀNH CHíNH … XÃ………………. ******* (hay là Khu ph ) BIÊN B N KI M PHI U t i (Xã ……………… (hay T nh................................. Ngày …… tháng …… năm…… h i …… gi , H i đ ng nhân dân ……………… đã h p t i tr s y ban Hành chính đ b u c y ban Hành chính ………………m i thay th cho y ban Hành chính cũ. S h i viên có m t ......................................................................... S h i viên v ng m t ..................................................................... Ông (hay là Bà) ……………… y viên y ban Hành chính làm thư ký cu c h p H i đ ng đã c các h i viên có tên sau đây vào Ch t ch đoàn: Ông (hay Bà) ……………… ……………………………… ……………………………… Ch t ch đoàn đã c hai h i viên bi t đ c, bi t vi t và không ra ng c vào y ban Hành chính làm nhi m v ki m phi u: Ông (hay Bà) ................................................................................. và Ông (hay Bà)............................................................................. Sau khi t t c các h i viên có m t đã b phi u xong, cu c ki m phi u b t đ u ngay và k t qu như sau: - S phi u h p l : .......................................................................... - S phi u không h p l : ............................................................... - S phi u tr ng: ............................................................................ - Ông (hay Bà) …………………… đã đư c …… phi u - - …………………… - …… - - - …………………… - …… - Các vi c khi u n i và ý ki n c a Ch t ch đoàn: ………………….. Biên b n này l p thành ba b n, t i đ a đi m, ngày, tháng, năm k trên, vào h i ……gi , và có đính theo các gi y t sau đây (k c tài li u đính theo) H i viên ki m phi u Ch t ch đoàn Thư ký T NH …………… VI T NAM DÂN CH CÔNG HÒA M us 8 Đ c L p – T do – H nh Phúc (hay là Thành ph ) ******* HUY N…………… (hay là Qu n) B UC Y BAN HÀNH CHÍNH … XÃ………………. (hay là Khu ph ) BIÊN B N T NG K T B U C Ngày….. tháng……. năm……. h i ……. gi , H i đ ng b u c g m có: Ông (hay Bà) ……………………… Ch t ch - ……………………… Phó ch t ch
 16. - ……………………… Thư ký - ……………………… H i viên đ u là nh ng ngư i không ra ng c vào y ban Hành chính …………….. sau khi t p trung t t c các biên b n ki m phi u c a các H i đ ng nhân dân xã (hay t nh) trong huy n (hay khu), đã h p t i ………… đ t ng k t cu c b u c y ban Hành chính …………. K t qu cu c b u c như sau: - T ng s c tri (t c là h i viên H i đ ng nhân dân) : ……………………….. - T ng s c tri đã đi b u : ……………………….. - T ng s phi u h p l : ……………………….. - T ng s phi u không h p l : ……………………….. - T ng s phi u tr ng : ……………………….. S phi u b u cho m i ngư i ng c : H và tên ngư i ng c S phi u b u t i khu v c b phi u T ng Chú thích c ng (1) (1) (1) (1) (1) (1) Ông (hay Bà)……. - - - - - - - Ông -……. - - - - - - - X p theo th t ngư i nhi u phi u trên ngư i ít Ông -……. - - - - - - - phi u Ông -……. - - - - - - - S lư ng y viên n đ nh cho y ban Hành chính là …………… Căn c vào k t qu cu c b u c ghi trên. H i đ ng b u c k t lu n: a) T ng s c tri đã đi b u là quá ½ t ng s c tri (3). b) Các ông bà có tên sau đây, đư c nhi u phi u b u nh t và s phi u đó đã quá n a s phi u h p l , đư c coi là trúng c (4): - Ông (hay Bà) ................................................................ - - ................................................................ - - ................................................................ c) Còn thi u………. y viên s b u thêm (n u thi u) Các vi c khi u n i và ý ki n c a H i đ ng b u c ………………………. Biên b n này l p thành 3 b n, t i đ a đi m, ngày, tháng, năm k trên, và có đính theo các gi y t sau đây (k c tài li u đính theo) H I Đ NG B U C : Ch t ch Phó ch t ch Thư ký H i viên (1) Ghi tên hay s hi u khu v c b phi u (2) Trư ng h p trong đ a phương có nhi u khu v c b phi u, kh gi y biên b n không đ r ng đ ghi đ y đ s phi u các ngư i ng c đư c b u t i các khu v c b phi u, thì: a) Ghi trong biên b n: Ông (hay là Bà) ………… đư c ………… phi u (t ng c ng s phi u đư c b u t i t t c các khu v c b phi u. X p theo th t ngư i nhi u phi u trên ngư i ít phi u). (Xem ph l c đính theo biên b n này) b) Biên b n ph l c theo m u ghi trên (b ng kê s phi u m i ngư i ng c đư c b u t i t t c các khu v c b phi u). B n ph l c này cũng ph i có ch ký c a H i đ ng b u c . (3) N u t ng s c tri đi b u không đư c quá n a s c tri trong danh sách, thì vi t: “Vì t ng s c tri đi b u không đư c quá n a s c tri ghi trong danh sách, nên s có cu c b u l i”.
 17. (4) N u không ai đư c quá n a s phi u h p l đ trúng c , thì vi t: “Vì không ai đư c quá n a s phi u h p l đ trúng c , nên s có cu c b u l i”.
Đồng bộ tài khoản