Nghị định số 435-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Nghị định số 435-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 435-TTg về thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Phủ Thủ Tướng ban hành, để sửa đổi Nghị định số 271-TTg ngày 24-6-1957 thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 435-TTg

  1. PH TH TƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 435-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1959 NGH Đ NH S A Đ I NGH Đ NH S 271-TTG NGÀY 24-6-1957 THÀNH L P H I Đ NG V T GIÁ T I TH TƯ NG PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh nh 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành l p “H i ng v t giá” t i Th tư ng ph ; Căn c ngh quy t h i ngh Thư ng v H i ng Chính ph h p ngày 24 tháng 11 năm 1959; NGH Đ NH: Đi u 1: - i u 1 và i u 2 c a Ngh nh s 271-TTg ngày 24 tháng 6 năm 1957 thành l p “H i ng v t giá” t i Th tư ng ph nay s a i l i như sau: “ i u 1 (m i): Nay thành l p t i Th tư ng ph m t “H i ng v t giá” có nhi m v : - Giúp Chính ph n m v ng tình hình vư t giá, nghiên c u ch trương chính sách giá c và ra bi n pháp m b o th c hi n ch trương, chính sách giá c y; - Xét giá buôn bán và bán l ra th trư ng c a các hàng hóa n m trong k ho ch Nhà nư c trên cơ s các phương án giá do B N i thương ngh r i trình Thư ng v H i ng Chính ph quy t nh” “ i u 2 (m i): Thành ph n H i ng v t giá g m các v sau ây: - Ch nhi m văn phòng Kinh t tài chính Th tư ng ph : Ch t ch - B trư ng B N i thương: y viên - B trư ng B Ngo i thương: y viên - B trư ng B Tài chính: y viên - Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c: y viên - T ng giám c Ngân hàng qu c Vi t Nam: y viên
  2. M i khi h p bàn v giá m t lo i hàng có liên quan n B nào, ngành nào thì H i ng v t giá s m i thêm th trư ng c a B ó, ngành ó n tham gia ý ki n v i H i ng xét giá ư c k càng”. Đi u 2: - Các ông Ch nhi m Văn phòng Kinh t tài chính Th tư ng ph , các ông B trư ng B N i thương, B Ngo i thương, B Tài chính và các ông Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c, T ng giám c Ngân hàng qu c gia Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản