Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP về việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn và thị trấn Bến Sung thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2002/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 44 /2002/N -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THÀNH PH THANH HOÁ, THN XÃ B M SƠN VÀ THN TR N B N SUNG THU C HUY N NHƯ THANH, T NH THANH HOÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p các phư ng thu c thành ph Thanh Hoá, th xã B m Sơn và th tr n B n Sung thu c huy n Như Thanh, t nh Thanh Hoá như sau: 1. Thành l p phư ng Tân Sơn thu c thành ph Thanh Hoá trên cơ s 78 ha di n tích t nhiên và 11.114 nhân khNu c a phư ng Phú Sơn. a gi i hành chính phư ng Tân Sơn: ông giáp các phư ng Lam Sơn, Ba ình, Ng c Tr o; Tây giáp phư ng Phú Sơn; Nam giáp phư ng ông V ; B c giáp phư ng i n Biên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Tân Sơn, phư ng Phú Sơn còn l i 193 ha di n tích t nhiên và 8.453 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng ông Sơn thu c th xã B m Sơn trên cơ s 1.931,1 ha di n tích t nhiên và 8.650 nhân khNu c a phư ng Lam Sơn. a gi i hành chính phư ng ông Sơn: ông giáp huy n Hà Trung; Tây giáp phư ng Lam Sơn; Nam giáp xã Hà Lan; B c giáp phư ng B c Sơn và t nh Ninh Bình. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng ông Sơn, phư ng Lam Sơn còn l i 377,4 ha di n tích t nhiên và 8.652 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n B n Sung - th tr n huy n l huy n Như Thanh trên cơ s 244,15 ha di n tích t nhiên và 2.302 nhân khNu c a xã H i Vân, 340 ha di n tích t nhiên và 1.653 nhân khNu c a xã H i Long.
  2. Th tr n B n Sung có 584,15 ha di n tích t nhiên và 3.955 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n B n Sung: ông giáp huy n Nông C ng; Tây giáp các xã H i Long, H i Vân; Nam giáp xã H i Vân; B c giáp các xã H i Long, Phú Nhu n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n B n Sung: Xã H i Vân còn l i 1.574,67 ha di n tích t nhiên và 3.257 nhân khNu. Xã H i Long còn l i 1.824,92 ha di n tích t nhiên và 3.582 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản