Nghị định số 44/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
78
lượt xem
6
download

Nghị định số 44/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 44/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 44/2006/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 44/2006/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2006 NGHN NNH V VI C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIAO THÔNG V N T I Ư NG S T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH : Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t là nh ng hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t v giao thông v n t i ư ng s t do t ch c, cá nhân th c hi n m t cách c ý ho c vô ý nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính, bao g m: a) Vi ph m quy nh v k t c u h t ng ư ng s t; b) Vi ph m quy nh v phương ti n giao thông ư ng s t; c) Vi ph m quy nh i v i nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu; d) Vi ph m quy nh v tín hi u, quy t c giao thông ư ng s t và b o m tr t t , an toàn giao thông v n t i ư ng s t; ) Vi ph m quy nh v kinh doanh ư ng s t; e) Vi ph m quy nh khác có liên quan n giao thông v n t i ư ng s t.
 2. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t u b x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh này. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t trên lãnh th Vi t Nam cũng b x ph t theo quy nh t i Ngh nh này. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Vi c x ph t ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t th c hi n theo quy nh t i i u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t ph i ư c phát hi n k p th i và b ình ch ngay. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t ph i th c hi n úng quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Ngh nh này và ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do hành vi vi ph m gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân ch b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t khi có hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này. 4. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t ph i do ngư i có thNm quy n quy nh t i Ngh nh này th c hi n. 5. M t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m; n u hình th c x ph t là ph t ti n thì ư c c ng l i thành m c ph t chung và ngư i có thNm quy n x ph t ch ra m t quy t nh x ph t. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 6. Khi x ph t vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân c a ngư i vi ph m, nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các quy nh t i Ngh nh này quy t nh hình th c, bi n pháp x ph t thích h p. 7. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng , b t kh kháng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình.
 3. 8. Áp d ng hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ph i b o m giao thông v n t i ư ng s t an toàn, thông su t. i u 4. Hình th c x ph t hành chính 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t ư c quy nh t i Ngh nh này, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t i v i m t hành vi vi ph m hành chính c th không có tình ti t tăng n ng ho c tình ti t gi m nh là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó. M c trung bình c a khung ti n ph t ư c xác nh b ng cách chia ôi t ng s c a m c t i thi u và m c t i a c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t gi m nh , thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn m c trung bình, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng, thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn m c trung bình nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Ngoài hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh c th t i Chương II Ngh nh này. i u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính, th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính: a) Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t là m t năm k t ngày hành vi vi ph m ư c th c hi n. N u quá th i h n nêu trên thì không b x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Ngh nh này; b) Trong th i h n m t năm, t ch c, cá nhân ti p t c th c hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i i m a kho n 1 i u này. Th i hi u x ph t hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n hành vi vi ph m m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t.
 4. 2. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính: Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. i u 6. Trách nhi m c a ngư i có th m quy n x ph t Ngư i có thNm quy n x ph t hành chính ph i x ph t úng hành vi vi ph m, úng i tư ng vi ph m, úng thNm quy n, úng pháp lu t. i u 7. Trách nhi m c a cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng s t ph i tuân th yêu c u ki m tra, quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. D c gù là h th ng thi t b ph c v công tác d n tàu mà khi u máy Ny oàn toa xe n nh d c, s ti n hành tác nghi p c t n i toa xe các toa xe l i d ng th năng c a nh d c t ch y vào các ư ng trong bãi d n. 2. D n phóng là phương pháp l i d ng ng năng c a oàn d n phóng toa xe ho c c m toa xe vào các ư ng trong bãi d n. 3. Th trôi là phương pháp l i d ng th năng c a ư ng d n tàu th cho toa xe ho c c m toa xe t ch y vào các ư ng trong bãi d n. 4. C t h t là phương pháp c t c m toa xe khi oàn d n ang d ch chuy n. 5. Ch hô áp là quy nh b t bu c mà ngư i ư c quy nh hô các m nh l nh, th c hi n các bi u th và ngư i ch p hành các m nh l nh, bi u th ph i áp l i úng n i dung ã nh n ư c. 6. C p c nh báo là thông báo b ng văn b n cho các nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu liên quan v tình tr ng b t bình thư ng c a k t c u h t ng ư ng s t, phương ti n giao thông ư ng s t và các trư ng h p c n thi t khác, kèm theo các bi n pháp th c hi n nh m b o m an toàn ch y tàu. 7. Kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t là kho ng không gian d c theo ư ng s t tàu ch y qua không b va qu t. Chương II HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH, HÌNH TH C VÀ M C X PH T M C 1 : X PH T HÀNH CHÍNH HÀNH VI VI PH M QUY NNH V K T C U H T NG Ư NG S T
 5. i u 9. Vi ph m quy nh v b o v công trình ư ng s t 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) nư c, ch t c h i, ch t ph th i lên ư ng s t; b) t, á ho c v t li u khác lên ư ng s t trái phép; c) ch t d cháy, d n trong ph m vi t dành cho ư ng s t; d) Che khu t bi n hi u, m c hi u, tín hi u c a công trình ư ng s t. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) ào t, l y á trong ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn giao thông ư ng s t; b) Làm h ng, t ý tháo d tư ng rào ngăn cách gi a ư ng s t và ư ng b ; di chuy n ho c phá m c ch gi i ph m vi b o v công trình ư ng s t, m c ch gi i ph m vi hành lang an toàn giao thông ư ng s t; c) Làm h ng, thay i, chuy n d ch bi n hi u, m c hi u, tín hi u c a công trình ư ng s t; d) S d ng ch t n khai thác á, cát, s i làm lún, n t, s t l , r n v công trình ư ng s t, c n tr giao thông ư ng s t. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) T ý m ư ng ngang, xây d ng c u vư t, h m chui, c ng ho c các công trình khác qua ư ng s t; b) T ý khoan, ào, x ư ng s t; c) T ý tháo d , làm xê d ch ray, tà v t, c u ki n, ph ki n, v t tư, trang thi t b , h th ng thông tin tín hi u c a ư ng s t; d) K t n i ư ng s t khác vào ư ng s t qu c gia trái quy nh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) ưa nư c, t, á, ch t c h i, ch t ph th i và các v t li u khác ra kh i ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u này; b) ưa ch t d cháy, d n ra kh i ph m vi t dành cho ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 1 i u này;
 6. b) T d b công trình trái phép, khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m d kho n 1 và kho n 2, kho n 3 i u này. i u 10. Vi ph m quy nh v xây d ng công trình, khai thác tài nguyên và các ho t ng khác vùng lân c n ph m vi b o v công trình ư ng s t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n bi n pháp b o m an toàn công trình ư ng s t và an toàn giao thông ư ng s t. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi làm hư h ng công trình ư ng s t. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi gây tai n n giao thông ư ng s t. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Th c hi n ngay các bi n pháp b o m an toàn công trình ư ng s t và an toàn giao thông ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Khôi ph c l i tr ng thái ban u c a công trình ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. i u 11. Vi ph m quy nh v s d ng, khai thác trong ph m vi t dành cho ư ng s t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) S d ng t trong ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn giao thông ư ng s t vào m c ích canh tác nông nghi p làm s t l , lún, n t, hư h ng công trình ư ng s t, c n tr giao thông ư ng s t; b) Trong hành lang an toàn giao thông ư ng s t, tr ng cây cao trên 1,5 mét, tr ng cây trong kho ng 2 mét tính t chân n n ư ng p, 5 mét tính t mép nh mái ư ng ào ho c 3 mét tính t mép ngoài rãnh thoát nư c d c, rãnh thoát nư c nh c a ư ng; c) Mua bán hàng hóa, h p ch , th trâu, bò, gia súc trong ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn giao thông ư ng s t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) phương ti n, thi t b , v t li u, hàng hóa, ch t ph th i ho c các v t phNm khác trong ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn giao thông ư ng s t (tr phương ti n, thi t b , v t li u ph c v thi công, s a ch a công trình ư ng s t);
 7. b) D ng l u quán, nhà t m, công trình t m th i khác trái phép trong ph m vi t dành cho ư ng s t; c) t, treo bi n qu ng cáo, các v t che ch n khác trong ph m vi t dành cho ư ng s t; d) Di chuy n ch m tr các công trình, nhà , l u quán ho c c tình trì hoãn vi c di chuy n gây tr ng i cho vi c xây d ng, c i t o, m r ng và b o m an toàn công trình ư ng s t khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi xây d ng nhà, công trình kiên c khác trái phép trong ph m vi t dành cho ư ng s t. 4. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Ch t, nh b cây tr ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u này; b) T ch thu phương ti n, thi t b , v t li u, hàng hóa và các v t phNm khác; bu c ưa ch t ph th i ra kh i ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn giao thông ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u này; c) T d b và di chuy n l u quán, nhà t m, công trình t m th i khác trái phép ra kh i ph m vi t dành cho ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 i u này; d) T d b và di chuy n bi n qu ng cáo, các v t che ch n khác ra kh i ph m vi t dành cho ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u này; d) T d b và di chuy n nhà, công trình kiên c khác trái phép ra kh i ph m vi t dành cho ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. i u 12. Vi ph m quy nh qu n lý k t c u h t ng ư ng s t 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không l p h sơ theo dõi các v trí xung y u có kh năng nh hư ng n an toàn giao thông ư ng s t; b) Không th c hi n ch ki m tra theo quy nh; c) Không phát hi n ho c ã phát hi n mà không báo cáo c p có thNm quy n x lý k p th i nh ng hành vi vi ph m ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn giao thông ư ng s t, trong ph m vi qu n lý; d) công trình ư ng s t b hư h ng mà không có bi n pháp kh c ph c, s a ch a c n thi t;
 8. ) Không k p th i t ch c s a ch a, b sung, gia c , thay th các hư h ng k t c u h t ng ư ng s t b o m ch t lư ng theo công l nh t c , công l nh t i tr ng ã công b . 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) L p h sơ theo dõi các v trí xung y u có kh năng nh hư ng n an toàn giao thông ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Th c hi n ngay các bi n pháp b o m an toàn giao thông v n t i ư ng s t theo úng quy nh i v i các hành vi vi ph m quy nh t i các i m b, c, d, kho n 1 i u này. i u 13. Vi ph m quy nh v b o m an toàn giao thông v n t i ư ng s t khi thi công công trình ư ng s t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Thi công công trình có gi y phép nhưng không thông báo b ng văn b n cho ơn v tr c ti p qu n lý công trình ư ng s t bi t trư c khi thi công; b) Không b trí thi t b an toàn và tín hi u theo quy nh i v i phương ti n, thi t b thi công; c) Không b trí bi n báo, tín hi u phòng v theo quy nh, không có bi n pháp b o m an toàn giao thông khi thi công trên ư ng s t; d) i u khi n phương ti n, thi t b ư ng s t khi thi công mà không có b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh; ) phương ti n, thi t b thi công gây c n tr , không b o m an toàn giao thông theo quy nh; e) Khi h t th i h n thi công, v n ti p t c thi công mà không xin gia h n gi y phép; g) Không thu d n ngay v t li u, thi t b thi công vi ph m kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t khi h t th i gian phong t a thi công công trình; h) Không thu d n ngay các bi n phòng v , bi n báo t m th i và các v t li u khác; không bàn giao h sơ hoàn công cho doanh nghi p qu n lý k t c u h t ng ư ng s t khi hoàn thành vi c thi công công trình; i) Không thông báo b ng văn b n cho ơn v qu n lý công trình ư ng s t bi t khi hoàn thành vi c thi công công trình. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây:
 9. a) Thi công công trình không có gi y phép, gi y phép không h p l ho c th c hi n không úng quy nh trong gi y phép c a cơ quan có thNm quy n; b) Không k p th i có bi n pháp x lý, bi n pháp ngăn ng a tai n n khi phát hi n công trình ư ng s t ang thi công e d a an toàn ch y tàu; c) Thi công trên ư ng s t ang khai thác không th c hi n y các bi n pháp b o m an toàn giao thông theo quy nh x y ra tai n n giao thông ư ng s t. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Th c hi n ngay các bi n pháp b o m an toàn giao thông v n t i ư ng s t theo úng quy nh i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. M C 2 : X PH T HÀNH CHÍNH HÀNH VI VI PH M QUY NNH V PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T i u 14. Vi ph m quy nh v i u ki n lưu hành c a phương ti n giao thông ư ng s t 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) ưa phương ti n không có gi y ch ng nh n ăng ký ho c không có gi y ch ng nh n ăng ki m v tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo úng quy nh ra ch y trên ư ng s t; tr vi c di chuy n phương ti n m i nh p khNu, phương ti n ch y th nghi m, phương ti n hư h ng ưa v cơ s s a ch a, th c hi n theo quy trình, quy ph m ư ng s t; b) ưa phương ti n t t o ra ch y trên ư ng s t. 2. Hình th c x ph t b sung: T ch thu phương ti n t t o i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u này. i u 15. Vi ph m quy nh v thông tin, ch d n c n thi t i v i phương ti n giao thông ư ng s t 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không ghi, ghi không , không úng s hi u, s ăng ký và các ký hi u khác theo quy nh i v i phương ti n giao thông ư ng s t; b) Trên toa xe khách không có b ng niêm y t và không thông báo b ng phương ti n thông tin khác cho hành khách v n i quy i tàu, hành trình c a tàu, tên ga d ng, trên tuy n ư ng, cách x lý tình hu ng khi x y ra h a ho n, s c . 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
 10. a) Ghi úng, ghi s hi u, s ăng ký và các ký hi u khác theo quy nh iv i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Niêm y t ho c thông báo b ng phương ti n thông tin khác cho hành khách v n i quy i tàu, hành trình c a tàu, tên ga d ng, trên tuy n ư ng, cách x lý tình hu ng khi x y ra h a ho n, s c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u này. i u 16. Vi ph m quy nh v thi t b phanh, hãm, ghép n i u máy, toa xe 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây:a) Trên phương ti n giao thông ư ng s t, không l p thi t b phanh hãm t ng, phanh hãm b ng tay ho c thi t b phanh hãm không úng quy nh; b) Không l p van hãm khNn c p trên toa xe khách và t i v trí làm vi c c a trư ng tàu; c) Không ki m tra nh kỳ và k p chì niêm phong van hãm khNn c p; d) Không l p ng h áp su t t i v trí làm vi c c a trư ng tàu và trên m t s toa xe khách theo quy nh; ) Thi t b ghép n i u máy, toa xe không úng quy nh. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) L p thi t b phanh hãm t ng, phanh hãm b ng tay theo úng quy nh iv i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) L p van hãm khNn c p, ng h áp su t t i v trí làm vi c c a trư ng tàu và trên toa xe khách theo úng quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b, i m d kho n 1 i u này; c) L p thi t b ghép n i u máy, toa xe theo úng quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 1 i u này. i u 17. Vi ph m quy nh v trang thi t b trên phương ti n giao thông ư ng s t 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ưa toa xe ra ch khách mà không có các thi t b ho c có nhưng không ho t ng theo úng quy nh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không có thi t b , d ng c và v t li u ch a cháy, thu c sơ, c p c u, d ng c chèn tàu, tín hi u c m tay trên tàu hàng;
 11. b) Không có d ng c thoát hi m, thi t b , d ng c và v t li u ch a cháy, thu c sơ, c p c u, d ng c chèn tàu, d ng c và v t li u s a ch a ơn gi n, tín hi u c m tay trên tàu khách. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không có ng h báo t c , thi t b ghi t c và các thông tin liên quan n vi c i u hành ch y tàu (h p en), thi t b c nh báo lái tàu t nh táo trong khi lái tàu trên u máy, toa xe ng l c và phương ti n ng l c chuyên dùng ư ng s t; b) Không có thi t b o t c tàu, thi t b thông tin liên l c gi a trư ng tàu và lái tàu t i v trí làm vi c c a trư ng tàu theo quy nh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) B sung thi t b , d ng c và v t li u ch a cháy, thu c sơ, c p c u, d ng c chèn tàu, tín hi u c m tay trên tàu hàng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u này; b) B sung d ng c thoát hi m, thi t b , d ng c và v t li u ch a cháy, thu c sơ, c p c u, d ng c chèn tàu, d ng c và v t li u s a ch a ơn gi n, tín hi u c m tay trên tàu khách i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 i u này; c) L p ng h báo t c , thi t b ghi t c và các thông tin liên quan n vi c i u hành ch y tàu (h p en), thi t b c nh báo lái tàu t nh táo trong khi lái tàu trên u máy, toa xe ng l c và phương ti n ng l c chuyên dùng ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 i u này; d) L p thi t b o t c tàu, thi t b thông tin liên l c gi a trư ng tàu và lái tàu t i v trí làm vi c c a trư ng tàu theo úng quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 3 i u này. M C 3 : X PH T HÀNH CHÍNH HÀNH VI VI PH M QUY NNH IV I NHÂN VIÊN Ư NG S T i u 18. X ph t nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu vi ph m quy nh v gi y phép lái tàu, b ng, ch ng ch chuyên môn 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi làm vi c trên tàu mà không có b ng, ch ng ch chuyên môn phù h p, không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn s c kh e theo quy nh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t mà s d ng gi y phép lái tàu quá h n ho c gi y phép lái tàu không phù h p v i phương ti n i u khi n. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn gi , gi y phép lái tàu gi ho c không có gi y phép lái tàu. 4. Hình th c x ph t b sung:
 12. T ch thu b ng, ch ng ch chuyên môn gi , gi y phép lái tàu gi i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. i u 19. X ph t i v i nhân viên ư ng s t làm nhi m v trên tàu, dư i ga, qu n lý k t c u h t ng ư ng s t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i nhân viên ư ng s t có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) ngư i i, ng, n m, ng i trên nóc toa xe, u bám ngoài thành toa xe, u máy, ch n i hai u toa xe; b) ngư i bán hàng rong trên tàu; c) Cho ngư i i trên tàu hàng trái quy nh; d) ngư i lên, xu ng tàu khi tàu ang ch y. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i nhân viên ư ng s t có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không ki m tra, phát hi n k p th i nh ng hư h ng c a h m, c u, ư ng s t ho c ã phát hi n mà không có bi n pháp x lý theo thNm quy n, không báo cáo ngư i có thNm quy n gi i quy t d n n m t an toàn giao thông ư ng s t; b) Không tuân th quy trình tác nghi p k thu t gây ch m tàu. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi hàng hóa trên toa xe quá t i tr ng quy nh. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy trình tác nghi p k thu t gây m t an toàn giao thông ư ng s t. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ưa ngư i vi ph m t i v trí an toàn i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Bu c ưa xu ng kh i phương ti n s hàng hóa ch quá t i tr ng theo quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. i u 20. X ph t i v i lái tàu, ph lái tàu 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i lái tàu và ph lái tàu có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) R i v trí lái máy khi u máy ang ho t ng; b) Ch ngư i không có trách nhi m ho c ch hàng hóa trên u máy.
 13. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i ph lái tàu không th c hi n úng ch hô áp, không giám sát t c ch y tàu, không quan sát tín hi u, bi n báo, bi n hi u báo cho lái tàu d n n lái tàu có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) D ng tàu không úng quy nh mà không có lý do chính áng; b) i u khi n tàu ch y vư t quá tín hi u ng ng; c) i u khi n tàu ch y quá t c quy nh. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i lái tàu có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) D ng tàu không úng quy nh mà không có lý do chính áng; b) i u khi n tàu ch y vư t quá tín hi u ng ng; c) i u khi n tàu ch y quá t c quy nh t 5% n 10%. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i lái tàu i u khi n tàu ch y quá t c quy nh t trên 10% n 20%. 5. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i lái tàu i u khi n tàu ch y quá t c quy nh trên 20%. 6. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i lái tàu và ph lái tàu i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t mà trong máu có c n vư t quá 80miligam/100mililít máu ho c 40miligam/1lít khí th ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m. 7. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) ưa ngư i, hàng hóa ra kh i u máy i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép lái tàu t 90 ngày n 180 ngày i v i lái tàu vi ph m quy nh t i kho n 3, kho n 4, kho n 5 và kho n 6 i u này; c) Tư c quy n s d ng gi y phép lái tàu t 90 ngày n 180 ngày i v i ph lái tàu (n u có gi y phép) vi ph m quy nh t i kho n 6 i u này. i u 21. Vi ph m quy nh v s d ng nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi s d ng nhân viên không có b ng, ch ng ch chuyên môn ho c gi y phép phù h p v i ch c danh mà nhân viên ó ang m nh n.
 14. i u 22. X ph t cơ s ào t o các ch c danh nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu vi ph m quy nh v ào t o, c p b ng, ch ng ch chuyên môn 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không b o m i u ki n, tiêu chuNn i v i cơ s ào t o các ch c danh nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu theo quy nh; b) Không th c hi n úng, y quy ch tuy n sinh, n i dung, chương trình ào t o, quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi ào t o, c p b ng, ch ng ch chuyên môn khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p t 90 ngày n 270 ngày i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Thu h i b ng, ch ng ch chuyên môn ã c p trái phép i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. M C 4 : X PH T HÀNH CHÍNH HÀNH VI VI PH M QUY NNH V TÍN HI U, QUY T C GIAO THÔNG Ư NG S T VÀ B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG V N T I Ư NG S T i u 23. Vi ph m quy nh v phòng ng a, kh c ph c và gi i quy t s c , thiên tai, tai n n giao thông ư ng s t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi bi t tai n n x y ra trên ư ng s t mà không thông báo ho c thông báo không k p th i cho nhà ga, ơn v ư ng s t, chính quy n a phương ho c cơ quan công an nơi g n nh t. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i cá nhân có trách nhi m mà không phát hi n k p th i chư ng ng i v t trên ư ng s t có nh hư ng n an toàn giao thông ho c ã phát hi n mà không thông báo k p th i, không phòng v ho c phòng v không úng quy nh. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có trách nhi m có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không cung c p ho c cung c p không các tài li u, v t ch ng liên quan n tai n n; b) Tr n tránh nghĩa v c u n n khi có i u ki n c u n n; c) Khi nh n ư c tin báo v tai n n ư ng s t không n ngay hi n trư ng gi i quy t;
 15. d) Không k p th i có bi n pháp x lý, bi n pháp ngăn ng a tai n n khi phát hi n ho c nh n ư c tin báo công trình ư ng s t b hư h ng; ) Không k p th i s a ch a, kh c ph c s c làm nh hư ng n vi c ch y tàu; e) Gây tr ng i cho vi c khôi ph c ư ng s t sau khi x y ra tai n n. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) C ý thay i, xóa d u v t hi n trư ng v tai n n; b) L i d ng tai n n xâm ph m tài s n, phương ti n b n n; làm m t tr t t , c n tr vi c x lý tai n n; c) Gây tai n n mà c ý b tr n; d) Tr n tránh, không ph i h p, không ch p hành m nh l nh c a ngư i có thNm quy n trong vi c kh c ph c h u qu , khôi ph c giao thông ư ng s t. 5. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i t ch c qu n lý, kinh doanh ư ng s t có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không t ch c phòng, ch ng và kh c ph c k p th i h u qu do s c , thiên tai, tai n n giao thông ư ng s t b o m giao thông ư ng s t an toàn, thông su t; b) Không tuân th s ch o, i u ph i l c lư ng c a t ch c phòng, ch ng s c , thiên tai, x lý tai n n giao thông ư ng s t theo quy nh; c) Không thông báo k p th i s c e d a an toàn ch y tàu và vi c t m ình ch ch y tàu cho tr c ban ch y tàu ga hai u khu gian nơi x y ra s c và nhân viên i u hành giao thông v n t i ư ng s t; d) Không ình ch ch y tàu khi th y k t c u h t ng ư ng s t có nguy cơ m t an toàn ch y tàu. i u 24. Vi ph m quy nh v tín hi u giao thông ư ng s t 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không t, t không úng, không duy trì bi n báo hi u theo quy nh; b) Không có tín hi u ho c tín hi u không ho t ng theo quy nh; c) Không th c hi n, th c hi n không úng hi u l nh c a ngư i tham gia i u khi n ch y tàu. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
 16. a) Bu c l p t bi n báo hi u úng quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) B sung tín hi u và b o m tín hi u ho t ng úng quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u này. i u 25. Vi ph m quy nh v l p tàu, th hãm 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i nhân viên i u ch y tàu, tr c ban ch y tàu ga có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) L p tàu không úng quy ph m k thu t khai thác ư ng s t; b) L p tàu có ghép n i toa xe không tiêu chuNn v an toàn k thu t; c) L p tàu có ghép n i toa xe v n t i ng v t, hàng hóa có mùi hôi th i, ch t d cháy, d n , c h i và hàng nguy hi m khác vào tàu khách. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i tr c ban ch y tàu ga, trư ng tàu có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Cho tàu ch y t ga l p tàu mà không áp l c hãm theo quy nh; b) Cho tàu ch y mà không th hãm theo quy nh. i u 26. Vi ph m quy nh v d n tàu Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i lái tàu i u khi n máy d n, trư ng d n, nhân viên ghép n i u máy, toa xe có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: 1. Cho u máy d ch chuy n khi chưa nh n ư c k ho ch d n ho c tín hi u c a ngư i ch huy d n cho phép. 2. Vư t quá t c d n cho phép. 3. D n phóng, th trôi t d c gù các toa xe có ghi "c m phóng" và các toa xe khác theo quy nh không ư c d n phóng ho c t i các ga có quy nh c m d n phóng. 4. D n phóng vào các ư ng có toa xe ang tác nghi p k thu t, ang s a ch a, ang x p, d hàng, vào ư ng nhánh trong khu gian, vào ư ng chưa ư c chi u sáng y ho c khi có sương mù, mưa to, gió l n. 5. toa xe vư t kh i m c tránh va ch m sau m i cú d n tr các trư ng h p c bi t theo quy nh. 6. u máy, toa xe trên ư ng an toàn, ư ng lánh n n khi không có l nh c a ngư i có thNm quy n. 7. D n tàu ra kh i gi i h n ga khi chưa ư c phép c a nhân viên i u ch y tàu.
 17. i u 27. Vi ph m quy nh v ch y tàu 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i tr c ban ch y tàu, lái tàu có hành vi không ký xác nh n trong t n căn c nh báo. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i lái tàu cho tàu ch y lùi trong các trư ng h p sau ây: a) Khi sương mù, mưa to, gió l n mà không xác nh n ư c tín hi u; b) Khi thông tin b gián o n mà phía sau tàu ó có tàu ch y cùng chi u; c) Tàu ch y lùi trong khu gian óng ư ng t ng khi chưa có l nh; d) Tàu ã xin c u vi n; ) Tàu có u máy Ny vào khu gian r i tr v . 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i tr c ban ch y tàu ga, lái tàu, trư ng tàu có hành vi cho tàu ch y vào khu gian mà chưa có ch ng v t ch y tàu. 4. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép lái tàu 180 ngày i v i lái tàu, ph lái tàu có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này. i u 28. Vi ph m quy nh v ón, g i tàu Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i tr c ban ch y tàu ga khi có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: 1. T ch c ón tàu vào ư ng không thanh thoát mà không áp d ng các bi n pháp an toàn theo quy nh. 2. ón, g i nh m tàu. 3. G i tàu mà không thu chìa khóa ghi ho c không áp d ng các bi n pháp kh ng ch ghi. i u 29. Vi ph m quy nh v ch p hành tín hi u giao thông ư ng s t 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i lái tàu, trư ng d n, nhân viên ghép n i u máy toa xe có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) ã xác nh n ư c các tín hi u d n nhưng không kéo còi làm tín hi u hô áp; b) Khi d n tàu không th c hi n úng các tín hi u d n quy nh.
 18. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i lái tàu, trư ng tàu khi chưa nh n ư c tín hi u an toàn c a tr c ban ch y tàu ga ho c ngư i làm tín hi u truy n mà ã cho tàu ch y. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i lái tàu có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) i u khi n tàu ch y vư t qua tín hi u vào ga, ra ga ang tr ng thái óng khi chưa ư c phép c a ngư i ch huy ch y tàu ga; b) Không d ng tàu khi tàu ã è lên pháo phòng v và pháo phòng v ã n bình thư ng; c) Ti p t c cho tàu ch y khi nh n ư c tín hi u ng ng tàu. 4. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép lái tàu t 90 ngày n 180 ngày iv i lái tàu có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. i u 30. Vi ph m quy nh v i u ch y tàu Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i nhân viên i u ch y tàu có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: 1. Phát m nh l nh liên quan n ch y tàu không úng thNm quy n. 2. Không phát l nh cho tr c ban ch y tàu ga c p c nh báo k p th i cho lái tàu. 3. Không phát l nh phong t a khu gian theo quy nh t ch c thi công, s a ch a k t c u h t ng ư ng s t, t ch c ch y tàu c u vi n, tàu công trình vào khu gian c n ph i phong t a. 4. Không k p th i phát các m nh l nh thu c thNm quy n quy nh gây ch m tàu, ách t c giao thông. i u 31. Vi ph m quy nh v quy t c giao thông t i ư ng ngang, c u chung, h m 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Vư t rào ch n ư ng ngang, c u chung khi ch n ã óng; b) Không tuân theo ch d n c a h th ng báo hi u ho c ch d n c a nhân viên gác ư ng ngang, c u chung, h m khi i qua ư ng ngang, c u chung, h m. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây:
 19. a) i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b làm h ng c n ch n, giàn ch n; b) i u khi n xe bánh xích, xe lu bánh s t, các phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng, quá kh gi i h n i qua ư ng ngang mà không thông báo cho ơn v qu n lý ư ng ngang, không th c hi n các bi n pháp b o m an toàn theo hư ng d n c a ơn v qu n lý ư ng ngang. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này gây ra. i u 32. Vi ph m quy nh v b o m an toàn giao thông ư ng s t 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi vi vi ph m sau ây: a) i, ng, n m, ng i trong h m ư ng s t tr ngư i ang làm nhi m v ; b) Vư t rào ngăn gi a ư ng s t v i khu v c xung quanh; c) súc v t i qua ư ng s t không úng quy nh ho c súc v t kéo xe qua ư ng s t mà không có ngư i i u khi n; d) i, ng, n m, ng i trên nóc toa xe, u máy, b c lên, xu ng toa xe; u bám, ng, ng i hai bên thành toa xe, u máy, nơi n i gi a các toa xe, u máy; m c a lên, xu ng tàu, ưa u, tay, chân và các v t khác ra ngoài thành toa xe khi tàu ang ch y, tr nhân viên ư ng s t, công an ang thi hành nhi m v . 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Phơi rơm, r , nông s n, các v t phNm khác trên ư ng s t ho c các công trình ư ng s t khác; b) rơi vãi t, cát, các lo i v t tư, v t li u khác lên ư ng s t. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Neo u phương ti n v n t i th y, bè, m ng trong ph m vi b o v c u ư ng s t; b) phương ti n giao thông ư ng b vi ph m kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Ngăn c n vi c ch y tàu, tùy ti n báo hi u ho c s d ng các thi t b d ng tàu, tr trư ng h p phát hi n có s c gây m t an toàn giao thông ư ng s t;
 20. b) v t chư ng ng i lên ư ng s t làm c n tr giao thông ư ng s t. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi làm rơi g , á ho c các v t phNm khác gây tai n n cho tàu ho c ngư i i trên tàu. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Ngư i vi ph m quy nh t i i m a, i m d kho n 1 i u này ph i v v trí quy nh theo hư ng d n c a nhân viên ư ng s t làm nhi m v trên tàu; b) Bu c ưa phương ti n v n t i th y, bè, m ng ra kh i ph m vi b o v c u ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 i u này; c) Bu c ưa phương ti n giao thông ư ng b ra kh i gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 3 i u này; d) Bu c ưa rơm, r , nông s n, các v t phNm khác ra kh i ư ng s t ho c các công trình ư ng s t khác i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u này; ) Bu c ưa t, cát, v t chư ng ng i, các lo i v t tư, v t li u khác ra kh i ư ng s t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 và i m b kho n 4 i u này. M C 5: X PH T HÀNH CHÍNH HÀNH VI VI PH M QUY NNH V KINH DOANH Ư NG S T i u 33. Vi ph m v i u ki n kinh doanh Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i doanh nghi p kinh doanh ư ng s t không b o m i u ki n kinh doanh ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Vi ph m quy nh v kinh doanh v n t i ư ng s t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i ngư i thuê v n t i hàng hóa, doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t khi có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) V n chuy n t thi, hài c t trái quy nh; b) V n chuy n hàng nguy hi m trái quy nh; c) V n chuy n ng v t s ng, ng v t hoang dã trái quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t khi có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không th c hi n các nhi m v v n t i c bi t theo yêu c u c a ngư i ng u cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; b) Không th c hi n úng quy nh v v n t i hàng siêu trư ng, siêu tr ng.
Đồng bộ tài khoản