Nghị định số 45/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Nghị định số 45/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 45/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thuỷ và thành lập các phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thuỷ, tỉnh Cần Thơ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 45/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/1999/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 45/1999/N -CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P THN XÃ VN THANH, I TÊN HUY N VN THANH THÀNH HUY N VN TH Y VÀ THÀNH L P CÁC PHƯ NG, XÃ, THN TR N THU C THN XÃ VN THANH VÀ HUY N VN TH Y, T NH C N THƠ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh C n Thơ và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph NGHN NNH: i u 1. Thành l p th xã V Thanh và i tên huy n V Thanh thành huy n V Th y như sau: 1. Thành l p th xã V Thanh trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a th tr n V Thanh, xã V Tân, xã H a L u, xã H a Ti n, 438 ha di n tích t nhiên và 6.326 nhân khNu c a xã V ông, huy n V Thanh. Th xã V Thanh có 11.582,15 ha di n tích t nhiên và 70.456 nhân khNu, có 7 ơn v hành chính tr c thu c g m 4 phư ng: phư ng I, phư ng III, phư ng IV, phư ng V và 3 xã: V Tân, Ho L u và H a Ti n. a gi i hành chính th xã V Thanh: ông giáp huy n V Th y; Tây giáp huy n Gò Quao (t nh Kiên Giang); Nam giáp huy n Long M ; B c giáp huy n V Th y và huy n Gi ng Ri ng (t nh Kiên Giang). 2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, huy n V Thanh có 20.849,65 ha di n tích t nhiên và 85.342 nhân khNu và i tên thành huy n V Th y. a gi i hành chính huy n V Th y: ông giáp huy n Ph ng Hi p; Tây giáp th xã V Thanh; Nam giáp huy n Long M ; B c giáp huy n Châu Thành và huy n Gi ng Ri ng (t nh Kiên Giang). i u 2. Thành l p các phư ng thu c th xã V Thanh trên cơ s th tr n V Thanh (cũ), 438 ha di n tích t nhiên và 6.326 nhân khNu c a xã V ông, c th như sau: 1. Thành l p phư ng I trên cơ s 102,63 ha di n tích t nhiên và 6.402 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng I: ông và B c giáp phư ng V; Tây giáp phư ng IV; Nam giáp phư ng III. 2. Thành l p phư ng III trên cơ s 1.270,36 ha di n tích t nhiên và 7.109 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng III: ông giáp xã V Th y; Tây giáp xã Ho L u; Nam giáp xã Vĩnh Thu n Tây; B c giáp phư ng V, phư ng I và xã V Tân. 3. Thành l p phư ng IV trên cơ s 562,32 ha di n tích t nhiên và 11.272 nhân khNu (trong ó có 210 ha di n tích t nhiên và 3.754 nhân khNu c a xã V ông). a gi i hành chính phư ng IV: ông giáp xã V ông; Tây và B c giáp xã V Tân; Nam giáp phư ng I và phư ng V. 4. Thành l p phư ng V trên cơ s 803,38 ha di n tích t nhiên và 7.497 nhân khNu (trong ó có 228 ha di n tích t nhiên và 2.572 nhân khNu c a xã V ông). a gi i hành chính phư ng V: ông giáp xã V Th y; Tây giáp phư ng IV và xã V ông; Nam giáp phư ng III; B c giáp xã V ông. i u 3. Thành l p th tr n và các xã thu c huy n V Th y và i u chuy n xã V Th ng c a huy n Long M v huy n V Th y: 1. Chuy n xã V Th ng thu c huy n Long M v i 2.321,49 ha di n tích t nhiên và 9.796 nhân khNu v huy n V Th y qu n lý. 2. Thành l p th tr n Nàng Mau thu c huy n V Th y trên cơ s 420 ha di n tích t nhiên và 3.803 nhân khNu c a xã V Th y; 204 ha di n tích t nhiên và 1.819 nhân khNu c a xã V Th ng. Th tr n Nàng Mau có 624 ha di n tích t nhiên và 5.622 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Nàng Mau: ông giáp xã V Th ng; Tây và Nam giáp xã V Th y; B c giáp xã V Trung. 3. Thành l p xã V Bình thu c huy n V Th y trên cơ s 2.108,52 ha di n tích t nhiên và 8.252 nhân khNu c a xã V Thanh. a gi i hành chính và V Bình: ông giáp xã Tân Hòa, huy n Châu Thành; Tây và Nam giáp xã V Thanh; B c giáp xã Hòa Hưng, huy n Gi ng Ri ng, t nh Kiên Giang và xã Trư ng Long Tây, huy n Châu Thành. 4. Thành l p xã V Trung thu c huy n V Th y trên cơ s 2.141,73 ha di n tích t nhiên và 8.299 nhân khNu c a xã V Th y. a gi i hành chính xã V Trung: ông giáp xã Vĩnh Tư ng; Tây giáp phư ng V; Nam giáp th tr n Nàng Mau và xã V Th y; B c giáp xã V ông. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính:
  3. Xã V ông có 3.334,63 ha di n tích tư nhiên và 12.918 nhân khNu. Xã V Th ng có 2.117,49 ha di n tích t nhiên và 8.510 nhân khNu. Xã V Th y có 1.884,70 ha di n tích t nhiên và 8.462 nhân khNu. Huy n Long M có 40.092,58 ha di n tích t nhiên và 136.873 nhân khNu g m 9 ơn v hành chính là các xã: Long Tr , Long Phú, Thu n Hưng, Xà Phiên, Lương Tâm, Long Bình, Vĩnh Thu n ông, Vĩnh Vi n và th tr n Long M . Huy n V Th y có 23.171,04 ha di n tích t nhiên và 95.138 nhân khNu, g m 10 ơn v hành chính c p xã là th tr n Nàng Mau và các xã V Bình, V Trung, V Th y, V ông, V Thanh, Vĩnh Tư ng, Vĩnh Trung, Vĩnh Thu n Tây và V Th ng. i u 4. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 5. Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản